UPATANISHO

28 juillet 2010

Titre :  UFUNUO WA FAMILIYA. 

 

 

 

 

 

 

 

Yaliyomo : 

 

Utangulizi ; 

 

Sura ya1. 

               Mungu,mwanzilishi wa ndoa. 

              Msaidizi wa kufanana naye. 

              Uumbwaji wa mwanamke wa kwanza. 

             Umuhimu wake. 

             Mwili mmoja. 

 

Sura ya2 

            Dhambi huvunja ndoa. 

            Uzinzi 

            Ushuhuda 

            Utafanyaje ili ndoa yako ipone? 

            Watoto watarudishwa lini? 

 

Sura ya3 

            Jinsi ya kurejeshwa kwa watoto kwao. 

            Jinsi ya kukabidhiwa watoto. 

            Ushuhuda 

            Muhimu kuzingatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utangulizi. 

 

 

Je unaelewa mambo ya Rohoni? 

unapenda kuyajua? 

Napenda kukujulisha mambo makuu ya Mungu nilivyofunuliwa kuhusu familia zetu za hapa duniani. 

 

      Maswali mengi yapo.Unaweza ukajiuliza kwa nini mme na mke hawaishi kwa raha na upendo, wakati walioana wakiwa wanapendana?
Unaweza  kuelewa kwa nini watoto wana tabia tofauti, wengine wanapenda baba kuliko mama,wengine hawapendi watoto wao?Au wazazi wanaonyesha ubaguzi katika watoto wao.Kuna mambo mengi anaweza akaonekana,na mengine ya ajabu hayaonekani  kwa macho ya mwilini.Naomba unisikilize kwa makini nikikufunulia mambo haya. 

 

Kuhusu mwandishi. 

 

Kitabu hiki ni ujumbe kwa watu wa Mungu,uliyefunuliwa ili wajue chanzo cha shida nyingi ziliopo ndani ya familia mbalimbali.Mwalimu ,Francoise Habonayo ni mwanamke kutoka nchi ya Burundi,ni mtumishi wa Mungu tangu utoto wake,alimpokea Yesu akiwa na umri wa miaka 7,alitumika sana siku za ujana wake,mpaka leo hii anamiaka zaidi ya 40,ana mme na watoto,pia wote nyumbani ni watumishi wa Mungu. Mama huyo,anaendelea kumtukuza Bwana kwa njia ya

Lire la suite de l’article »

Ukwizera.

21 juillet 2010

Abaheburayo 4:2

« Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka bo,ariko ,ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n’ukwizera

mu mitima y’abaryumvise. »

Abaheburayo 11:6.

 » Kand’utizera ntibishoboka kw’ayihimbara;kuk’uweger’Imana akwiye kwizera yukw’iriho,igaha impera abayirondera. »

 

Ukwizera n’ijambo rifise ubushobozi.

Norigereranya n’urufunguruzo rwugurura inzu kugira umuntu yinjiremwo.Naho woba urufise ariko nturukoreshe ntaco vyokumarira namba.Ukwizera utagukoresheje ntaco kukumarira.Imana ntihumeka kuvugana natwe haba mw’ijambo ryayo canke mu buhanuzi canke mu ndoto,ariko iyo utavyizeye ntaco bigufasha.

imburi+ukwizera= kurokoka.

Heb 4:2. »….ijambo bumvise ntaco ryabamariye kuko ritavanzwe n’ukwizera mu mitima yabo… »

Igihe Musa yatumwa kwa Farao ngo arekure ubwoko bw’Abisiraeli habaye ukutizera gukomeye cane kuri Farao bituma aronka ingorane nyishi cane zitumwe n’Uhoraho.Igihe kimwe Imana yarungitse urubura rukomeye rutigeze kuboneka kuva isi iremwa. Ariko Musa yarababuriye ati ( Kuvayo 9:19): »Enda none tuma gucura inka zawe n’ibitungwa n’ivyo ufise ku gahinga,kuk’urubura ruzonyukura umuntu wese cank’igitunzwe cose bizosangwa ku gahinga bitugamye,bizopfa ».

Ubwo butumwa ababwumviye,baciye banyaruka gukura ibitungwa vyabo kugahinga baravyugamisha,abantu bemeye ubutumwa baja mu mazu ariko ababifashe minenerwe bose,ibitungwa vyabo vyapfiriye ku musozi n’abantu bose basanzwe ku musozi barapfuye.( Kuvayo 9:20-21) »Nuk’utinye ijambo ry’Uhoraho wo mu basavyi ba Farao ahungishiriza abantu biwe n’ivyo atunze mu mazu ariko utemeye ijambo ry’Uhoraho arekera abantu biwe n’ivyo atunze ku gahinga. »

imburi+kwizera=kurokoka.      None ukwizera n’iki? n’ukwemera udakekeranya ngo ntibizoba.

Heb 11:1 « Ukwizera n’ukumenya rwose ivyizigirwa,udakekeranya ngo ntibizoba,kandi ibitabonwa n ikwo kubitumenyesha kw’ ar’ivy’ukuri. »

Intahe.

Igihe kimwe twagiye gusengera ahantu ku musozi muremure cane kandi twarikumwe na bene Data bandi.Haziramwo n’umupasoni yari ahetse umwana mu mugongo.Yatubwiye ko yabwiwe n’Imana kuduga kur’uwo musozi gusenga ngo kuko hariyo abantu kandi bafise ubwoba.Ngo none genda mufatanye gusenga .Twaranezerewe cane kuko twaciye twumva ko Imana itubona.Nkomu masamunani z’ijoro,wa mugore abwirwa ngo anyaruke ningoga yururuke uwo musozi atahe muhira iwe.Abitubwiye duca tugira ubwoba twibaza kubera iki abwiwe kunyaruka kwururuka uwo musozi.Yaciye adusengera hayuma aca adusiga aho.Haheze umwanya agiye,haca harwa imvura nyiiinshi cane ,ariko twashishikaye dusenga twuzuye ubushobozi bwa Mpwemu yera.Bukeye izuba riraka tubandanya igikorwa cacu kuko twamaze aho hantu iminsi 3.

Imana yahungishije uwo mwana yari mu mugongo ngo ntanyagirwe .Uwo mugore yari yarize kwumva ingene Imana ivuga no kuyizera.

Icerekana ko wizeye n’ugukora ico wabariwe. Kandi iyo ugikoze naho haba umunezero ku Mana yagutumye no kuri wewe nyene.Abantu benshi barumva imburi,kuko Imana idukunda nt’igomba ko tumererwa nabi. Ariko iyo utavyizeye ,ugwa mu mutego kubera kutumvira.Benshi bizeye ,babiharuweko nk’ubuhizi.

Ijambo ry’Imana n’ukuri.Iyo urisoma ukwiye kwemera ico rivuze kw’ ariko biri.Akarorero »Kuko namba dukora ivyaha ibigirankana kandi twaramaze kumenya ukuri,nti haba hagisigaye ikimazi c’ivyaha ariko haba hasigaye ukwitegana ubwoba gucirwakw’iteka,no kwitega umuriro w’inkazi,uzorigata abansi b’Imana. »(Heb 10:26-27).

Benshi bakora ivyaha ibigirankana,kandi karamenye ukuri,ariko ntibemera ko bazoja mu gihano,bibaza ko iryo jambo rishobora guhinduka nkuko babishaka.Ariko ncuti yanje,reka nkugire inama,turi mu minsi y’ubuntu bw’Imana gusa.Yesu umwanya tutazi tuzobona ashika.

None wewe ko winjira mu rusengero ,kandi ukora ibikorwa vy’Imana ariko utizera ijambo ryayo uzoja hehe?Ko ingeso zawe zishishikara kuja kure yayo,umuriro uzorigata abansi b’Imana urawiteguriye?

Hindukira wizere ivyanditswe ko ari ivy’ukuri,hanyuma ukore ivy’Igomba.Yesu azogaruka vuba aje gukiza abamwizeye(Heb 9:28)

Azoza kutujana iwe aho yaduteguriye tuzobana nawe mu vyicaro vyyiza,aho tuzokwamana nawe turi mu munezero w’ibihe vyose( Yoh 14:3).

Kwizera kuri kwinshi. Bamwe bizera bimwe abandi bakizera ibindi. Jewe ndiko mvuga kwizera « ivyizigirwa »nk’uko twabisomye mu (Heb11:1).Ivyizigirwa n’ijambo ryavuye mu kanwa k’uwo kwizigirwa nawe s’uwundi ni Data wa twese ahoraho.Uwo niwe avuze dukwiye kubishirako umutima kandi tukavyemera ko ari ukuri.Niyo yagusezeranira ikintu wemere ko kizoshika.Wewe ntiwicire inzira y’ingene bizogenda ariko urindire yo nyene izoca inzira kandi izoshitsa ico yasezeranye.

Ahandi ijambo ry’imana rivuga ngo « kuko iyasezeranye ar’iyo kwizerwa no kubikora izobikora. »

Ntidupfa ivyo twizeye namba! Twizera ivyo twabwiwe n’Umwami Imana yacu icishije mu nzira zayo kuko s’imwe ni nyimshi.Akarorero iravuga icishije mu ndoto,mu buhanuzi,mw’ijambo ryayo Bibiliya,…..

Satani nawe akora uko ashoboye kugira atubuze kwemera(kwizera)ico twabwiwe n’Umwami.Adutera gukekeranya canke kubifata ibisanzwe ugaca ubiheba.

Intahe.

Igihe hari muri 1996 nari maze umwaka 1 nubatse.Ndota mbona abantu bari hepfo y’ibarabara,bagize umuzingi bafatanye amaboko ,mbona bariko baratamba,abandi bafatanye babiri babiri nabo batambana,hanyuma mbona uwundi ava mwibarabara aja iyo bari kurorera izontambo,ariko yahagaze hafi yabo ntiyashitse muribo.Nawe atangura kubafasha gutamba kuri rytme y’umuziki bariko baravuza.Numba ijwi rimbwira ngo,ba Billy Graham n,abandi benshi baranditse

ibitabo ariko benshi muribo ntibakiriho barapfuye.Genda nawe wandike igitabo citwa « Comment contunuer la voix chretienne » Ubwire uwo muntu yataye inzira yiwe akaja kurabi ibitagira ikimazi vyo mur’iyisi.Umubwire abandanye inzira yiwe yo kuja mw’ijuru.

Nikanguye ndavyiganira uwo twubakanye nawe aratwenga: » ati Imana nayo iratwenza,ibuze kubituma abize Bibiliya canke abanonosoye mugifaransa,ituma wewe? »Nanje ndamwishura nti: »nanje nararahiye ko ico izombwira cose nzogikora nk’uko imbwiye « Bukeye ntangura kwibaza aho mperan’ivyo nandika ivy’arivyo.

Vyarangoye cane ariko nagumije ukwizera kandi narabonye ko Imana yo itaraba nk’abantu.Imana niyo nyene ibikorwa ikorere mu mutima wemeye kandi muri vyose niyo nyene gusa yikorera.Wewe wizere gusa iyo nyene yagutumye niyo izobikora,si mu nkomezi zawe,canke mu bushobozi bwawe ariko muri vyose niyo yikorere.Nico gituma tuvuga tuti ishimwe n’icubahiro ni ivyayo imwaka yose.Satani yarangwanije ariko nagumije ukwizera ko iyambwiye ariyo izonshoboza.

Natanguye nandikira mw’ikaye(cahier),nca ngenda kuvyandikisha kubafise ama (ordinateurs),nkama nja gukosora gusa nsubiyeyo nsanga ya ordinateur nadikamwo,barayivye,ndababara cane ariko menya ko ari satani yabikoze.Nanje nti urabesha satani nzosubira ndavyandike kuko ikaye ndacayifise.Aho rero sinakubwiye amahera nari maze guranga uko angana kuko twariha kuri page imw’imwe kandi igitabo cari kinini.

Nsubira kwandika gushasha no gutanga ayandi mahera.Nca ndagishira kuri flash-disque,nari nkeneye rero umuntu azi igi faransa kugira ankosore amakosa yoba arimwo ariko satani ati ntaho ndaja.Aca aca mu mwana wanje arayitora ayijana muri Toilette,ndayitira iza yafuditse.Ariko satani aca mu wundi muntu ati: »Ni yaba ar’Imana yagutumye koko,naho yaguye muri toilette tuja gusanga bikiriko. Nanje nti : »naho bizoba vyafuditse jewe ndazi ko ar’Imana yabivuze. »Ni buka ko ar’umugambi wa satani ukibandanya.

Nzana ya cahier nsubira kuvyandika ubugira gatatu,nti urabesha satani igitabu kizoboneka kuko Umwami niwe ampa inkomezi. Natanze ayandi mahera menshi kuvyandikisha,ndabishira kuri flash kandi nca ngenda kurondera ahari iyandikiro ry’ibitabu(imprimairie). Aha rero naza naravuye mugihugu bazi igifaransa(Burundi),nari mu gihugu bazi ikingereza(Tanzania).

Satani ati nubu ntaho ndaja.Mur’iryo yandikiro banciriye amahera menshi cane bambwiye ko igitabu 1 bagikora ku mahera angana 5000 sh.Ariko mubisanzwe cakorerwa kuri 1700 sh.Ariko kuko nari narushe ndemera nti kora nzoriha.Ariko bemera gukora bikeya mka 20 gusa,nanje niyo coba 1 gusa kizoshinga intahe.Bahejeje ndagenda kuraba ko atamakosa bashizemwo.Yooo!!!,nsanga kubera batazi igifaransa ,bakurikiranije impapuro zidakurikirana.No kubisoma vyaca biba ibintu bitagira urutonde,amajambo adakurikirana.Ndababara cane,ariko nti iwe satani n’ubu urabesha.Baragisubiramwo kandi ubuho nzokwama bagikora turi kumwe.

Nama ntondayo nk’ukora aho hantu.taurateba turaheza ariko narushe cane mu mutwe.Umushingantahe wanje niwe yaguma ambwira amajambo yo ku ndemesha ,yongera ansegera.Kuko nararushe ndamutera akagongwe.

Tugiye kuriha ,igitabo nakibonye,canditse neza,wa muntu ajejwe iryo yandikiro,aca avuga ngo,ntashobora kubitanga kuri 5000 sh kimwe kimwe,ngo kuko vyatotse neza.Ngo kimwe ndakirihe 31.000 sh.Turaharira ariko aranka kubimpa.No gushika zino saha biracari iwiwe naciye ntaha mbabaye,natazi ikindi nokora.Nkibuka umwanya nataye ndagikurikirana!(abandi bati ubona amashetani yiwe yanse ko gisohoka kuko yari umuhindi atazi ivya Yesu)

Haheze iminsi Imana intumira umukozi wayo aja kunyereka izindi yandikiro,ngiye baranyakita kandi bansaba amahera ajanye n’uko kingana nyene.1700 shariko bemera gukora ibitabu 1500.Bansaba igice cayo ca avanse,kugira ikindi gice nzogitange vyose babihejeje .Yose nategerezwa gutanga 2.550.000 sh.Ariko bansaba ndabahe ubwambere 1.275.ooosh ntashe muhira ndibaza iyo ndayakura kuko ntayo nari mfise.Navuga gusa nti Mana urashobora ndabizi naho ntazi ingene ugenza.Ntangura kwibaza amazina y’abatunzi nari nzi nibaza ko boyampa.Umushingantahe wanje arandaba aratwenga ingene niyumvira ko boyampa! Ati nta muntu ashobora kuguha amahera nk’ayo! Honyene akubaza ingene uzoyamusubiza kandi n’uwo kwigora azoguha 20.000 canke yigoye cane5o.000.N’umva ncitse intege kuko ntabona iyindi nzira.Aca ambwira ngo wewe raba gusa iyagutumye urekekuraba imifuko y’abatunzi.Kuko nimba batunze baritungiye ntibatungiye wewe.Ati wewe Bwira Imana gusa.Aca aragenda ansiga ndi kugitanda hamwe nizera ahandi ntabona iyo ava kuko nari nababwiye ko ejo nzoyazana.Agarutse avuye kukazi aramvyura ati gute?Nanje nti ndindiriye Yesu.Aca anterera ibahasha ririmwo 1.275.000 sh.Nabonye igitangaza kuko nti yari yaremeye ko azoyampa.Nca ndayatwara bukeye baca barabikora  kandi Imana iramfasha babihejeje barabimpa vyose bambwira ko ico gice gisigaye nzokiriha hanyuma.(Uwo mukuru w’iryo yandikiro yari umuhindi ariko yakijijwe.)Narashimiye Imana cane mmaze kubona ivyo bitabu.

Bishitse muhira,nabipanze ahantu ari amakarto (cartons) 11 yuzuye ibitabu.Nawe ibaze ibitabu 1500 aho biri ni vyinshi.Hanyuma umukozi yadukorera mw’ijoro yugurura amazi muri robinet asanga yakamye hanyuma asubira kuryama.Asinziriye amazi aragaruka aruzura ahantu hose vyabitabu mugitondo nasanze umungo n’abantu bari mu ruzi.Narabuze ico mvuga kuko sinashotse menya iyo ayo mazi yavuye,kuko aho twarara muri etage nta mazi yariyo ariko muri salon hasi hose hari harengewe.Imana iramfasha ico navuze navuze nti « Urabesha satani naho kiba kimwe gusa gisigara kizoshinga intahe »Nca ndabikura mur’ayo mazi nsanga ivyo munsi nivyo vyononekaye ariko ivyo hejuru birakomeye.Ababibona ndavyanikiye mu rugo nti batahura ivy’arivyo.

Mugenzi uriko urasoma iyi ntahe,Ico gitabu uwugisomye wese yariboneye igituma satani yanka ko gisohoka.Ariko kubw’imkomezi z’Imana carasohotse kandi ico Imana yagomvye gukora icishije mur’ico gitabu ishishikara kugikora.Hano kur’iyi blog,nagishize mu giswahili n’ico citwa « Jinsi ya kuendelea katika njia ya wokovu ».Hasigaye bikeya vyo mu gifaransa muri libririe evangelique yo ku Ntahangwa(bujumbura) hariya mu Burundi.Nimba ukigomba uri muri europe naho hariho bikeya muri suede biri mu gifaransa wokironka.Worungika boite postale yawe ukavuga ingene cogushikira.

Imana n’iyo kwizigirwa ico yavuze naho satani yokirwanya gute kizoshika.Ico ndakwibutsa mugenzi n’uko wogumya ukwizera kandi ugakomeza kwihangana,nt’ute ivyizigiro canke ngo wumve amajwi y’abaguca ivutu bakubwira ko atavyo uzoshobora canke kw’ataco bimaze.Wewe hanga amaso uwo yagutumye kuko ubushobozi n’imkomezi biri muri we gusa.

Kwizera,wizera ico wumvise.Ntupfa kwibwira ikintu hanyuma ngo uce ucizera.Kandi ntidupa uwo twizeye kuko benshi ni ababeshi.Twizera ijambo riva ku Mana.Twizera ubutumwa bwiza bw’ubwami bw’Imana ubwo twumvise.

Kwizera ni kwo kuduhesha guharirwa ivyaha.Kuko twakiriye ubutumwa butubwira ko Yesu yapfuye ku musaraba kubera ivyaha vyacu.None iyo twemeye ivyo tukavizera tukasaba ayo maraso yavuye ngo atwoze imitima yacu duca twezwa kandi kubwo kwizera ivyaha bigahanagurwa. Ariko ibuka ko ari benshi babwumvise nk’uko nawe wa bwumvise ariko batabwemeye gushika n’ubu.

Korosayi 1:21-23 « Namwe abari baratandukanijwe n’Imana kera,mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n’ivyo mwakoze bibi,none yabuzurije na yo mu mubiri wiwe w’umuntu kubw’urupfu yapfuye,ngw’abashikane imbere yayo mur’abera, mudafise agasembwa ,mutagira ico mwogawa;asangwa muhora mwizeye,mudatirimuka mu vyizigiro biheshwa n’ubutumwa mwumvise,bwavuzwe mu baremwe bose bo musi y’ijuru,ubwo jewe Paulo nacikiye umukozi wabwo. »

Uhoraho abahe umugisha mwese ,mukomeze kwizera ijambo ryavuye mu kanwa kayo.

 

 

JINSI YA KUENDELEA KATIKA NJIA YA WOKOVU.

16 juillet 2010

 Françoise HABONAYO 

 

 

 

 

 

 

JINSI YA 

KUENDELEA KATIKA NJIA 

YA KRISTO 

………………… 

 

YALIYOMO

 

JINSI NILIVYOMPOKEA BWANA               ……………………………………….. III 

MUHTASARI            ……………………………………………………………………..  

UTANGULIZI            ……………………………………………………………………..   VIII 

 

SURA I: 

KUWA NA UHAKIKA NA NJIA YA KWELI:             ………………………      

          Mariam ni nani?                  ……………………………………………………         

          Ubatizo wa maji mengi        ………………………………………….        

          Ubatizo wa Roho Mtakatifu  ………………………………………….         12 

          Matunda ya Muongofu au matunda ya maisha mapya     ….      16 

 

SURA II: 

UBATIZO KATIKA ROHO MTAKATIFU                  ……………………………….         23 

          Karama za Roho Mtakatifu            …………………………………………          25 

          Tunda la Roho                             …………………………………………………. 30 

 

SURA III: 

UKARABATI WA ROHO                 ………………………………………………….. 32 

          Utulivu ndani ya Imani         ………………………………………….         35 

          Lugha                     …………………………………………………………….. 39 

          Kuwa na kiasi                    ……………………………………………………          44 

          Siri ndani ya mambo ya uchumi      ………………………………..        50 

 

SURA IV: 

MATATIZO YANAYOMKUTA MSAFIRI NJIANI       ……………………….       

          Bidii              ……………………………………………………………………….. 64 

          Thamani ya ushindi   …………………………………………………….         76 

 

SURA V: 

WEWE NI NANI?                ………………………………………………………………          83 

          Maombi                  …………………………………………………………….. 93 

 

SURA VI: 

WATU WA FAMILIA YANGU                    …………………………………………..        101 

          Umoja wa ndugu      …………………………………………………….         105 

          Tuondoe mipaka      …………………………………………………….         106 

 

SURA VII: 

MAHUSIANO YAHUSUYO MWENENDO WA KIKRISTO      ………………     110 

 

SURA VIII: 

SHUHUDA      ………………………………………………………………………….         119      

Ushuhuda wa kwanza                   …………………………………………….      119 

          Ushuhuda wa pili      ………………………………………………………       127 

          Ushuhuda wa tatu     ………………………………………………………       129 

          Ushuhuda wa nne; Mungu alivyoniita nimtumilkie            …….    129 

          Mtumishi mzuri wa Mungu    ……………………………………………       13 

HITIMISHO          ………………………………………………………………139  

 

JINSI NILIVYOMPOKEA BWANA

 

Nilimpokea Bwana Yesu kama mwokozi na Bwana wangu nikiwa na umri wa miaka 7 nilikuwa darasa la kwanza ambapo nilijiona kuwa mwenye dhambi. Nilikuwa na kiu ya kutakaswa na kuoshwa kwa damu ya Yesu.siku moja nikiwa katika ndoto, mtu mmoja aliniuliza; je unataka kujisafisha? Nikajibu, “ndiyo” akanichovya ndani ya ziwa ili nipate kuoshwa.Nilioga  ila Roho yangu hakuridhika kwani maji hayo ya ziwa hayakupenya mpaka rohoni ili kuniosha. Kuanzia hapo ndipo niligundua kuwa moyo wangu unahitaji kuoshwa na kuatakaswa kikamilifu, nikajiuliza swali hili, “Ni nani awezaye kunipa maji yanayoweza kuosha moyo wangu? Wapi naweza kupata maji yanayoweza kuosha mtu wa ndani (nafsi) kwa kuwa nilikuwa bado mdogosikuweza kuelewa maana ya ndoto hiyo Nilikasirika sana kwani sikuweza kupata maji ya kuniosha roho yangu .Ndugu msomaji, unaweza kufikiria kuwa mtoto wa miaka 7 hana dhambi? Mimi mwenyewe niligundua kuwa nilikuwa nahitajika kuoshwa moyoni mwangu. 

 

Wafudisheni watoto wenu maneno ya Mungu, kwani nao pia wanahitaji neno. Nilikiwa na dhambi za kitoto kama vile kudanganya, kuiba pesa kiasi cha F 5 au F 10 kwa kununulia pipi n.k. katika hayo yote pamoja na umri wangu kuwa mdogo nilihitaji wokovu wa Mungu. Usiseme kuwa huna dhambi bali sema kuwa ulisafishwa na maji yanayogusa mioyo. Maji hayo si kitu kingine chochote bali ni damu ya Yesu Kristo. 

 

Siku moja nilijikuta nasoma kitabu kiitwacho “woba warumvise…”maana yake ni (je,umeisha sikia…) Ndani ya kurasa za hicho kijitabu kidogo, nilikutana na hayo maji yaliyosafisha roho yangu: Mungu apewe sifa. Ndani ya kitabu hicho mwandishi anadhihirisha kuwa kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu Mtakatifu, kuna ufa mkubwa, lakini ili mwenye dhambi amfikie Mungu ni lazima apitie kwenye damu ya Yesu Kristo. Mwandishi wa kitabu hicho aliniongoza sala ya toba na nikampokea Yesu kuwa Bwana na mwolkozi wangu binafsi, sifa kwa Mungu. Tangu siku hiyo nilianza kwenda Kanisani. 

 

Siku nyingine katika ndoto, niliona mtu mmoja aliyefanana na mwalimu wangu wa shuleni akituomba  kuchora mtu na kuonyesha sehemu za miili yetu. Kichwa, mikono, miguu n.k. cha kushangaza ni kwamba, kabla sijaandika kichwa niligundua kuwa kitu kimeandikwa juu ya ile picha yangu na nikasoma “Quelle grace d’un petit enfant !” maana yake ni “NEEMA ILIYOJE JUU YA MTOTO MDOGO !” kwa kuwa sikujua badolugha ya kifaransa Mungu aliweka mhuri juu ya neno  hilo  likakaa moyoni. Baada ya muda,tulifundishwa lugha ya kifaransa ,ndipo nilielewa maana ya ujumbe huo wa Mungu.Namshukuru sana Bwana kwa neema yake kuu juu yangu. 

 

  Mama yangu mzazi aliniambia kwamba  baada ya kuzaliwa kwangu nilianza kuugua kiasi cha  kufa ,watu hospitalini walimukimbia akabaki peke yake huku akililia mototo wake.Watu walipeleka habali ya msiba nyumbani .wakati huo watu wakaandaa kaburi na wengine wakapeleka habari ya kifo changu kwa ndugu na jamaa wa mbali(mambo ya simu yalikuwa bado hayajafika kwetu)wakati mama yangu anatoka hospitalini na mtoto akielekea nyumbani ili wamzike mtoto,waliona naanza kutikisa kichwa na kufumbuwa macho yangu,  ndipo mama alianza kupiga kelele za furaha akisema; BwanaMungu huyu mtoto siyo wa kwangu bali ni wako! Mungu asifiwe. Wazazi wangu ambao wakati huo walikuwa wapagani walinikabidhi kwa Mungu. Bado naikumbuka  neema ya Mungu juu yangu!. 

 

 

 

 

 

  

 

UTANGULIZI

 

Ndugu msomaji, namshukuru sana Mungu kwa kunichagua kuwa mtumishi wake. Sio kwamba nina ujuzi wa hali ya juu wa neno la Mungu, ila naamini katika yeye Yesu anitiaye nguvu: Yesu alisema (Yohana 14:12) “Kweli nawaambieni, anayeniamini atafanya mambo ninayofanya mimi, naam, atafanya hata makuu zaidi, kwani ninakwenda kwa Baba”.

 

Katika kitabu hiki, utakutana na neno la Mungu litakalokusaidia kusonga mbele katika njia ya wokovu uliyoamua kuifuata. Bado tupo duniani ambapo shetani anazunguka na kubuni kila aina ya vishawishi ili tuiache njia na kumgeukia. Ila tunamshukuru Roho wa Mungu aliyefunua neno la kututia nguvu katika (Zaburi 119:105) “Neno lako ni taa ya kuniongoza, na mwanga katika njia yangu” Na kwa msaada wa Mungu tutamaliza mwendo. 

 

Pia  utapata kudhihirisha kwamba Yesu habadiriki kama alivyomgeuza mtume Paulo, anaweza kukubadilisha pia. Hata kama unajiona kuwa mbali na Mungu kama mwana mpotevu, basi sura mbalimbali za kitabu hiki zitakusogeza karibu na msaada wa Mungu. Fungua moyo wako ili Roho Mtakatifu akuongoze na kukufanya kuwa mwanamume, mwanamke au mtoto aliyekomaa kiimani. 

 

Mungu awabariki. 

 

Françoise HABONAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHTASARI

 

Kitabu hiki ni matokeo ya kazi iliyofanywa na mama Françoise HABONAYO: ni Pentekoste aliyeokoka. Kitabu hiki kina lengo la kuwasaidia wakristo wapya kuendelea  na wokovu. Ndani yake kuna kutiwa moyo na shuhuda zitakazokufanya uendelee na wokovu.

 

Mungu asante kwa kumfungulia mama Françoise uzito wa pumziko ndani ya wokovu. Biblia inasema katika Yohana 15:4 Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, halikadhalika nanyi hamuwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Tumeitwa ili tuwe na matunda mazuri na ya kudumu, haiwezekani kuwa na matunda mazuri kama hatujazama ndani ya Bwana.

 

Tunajua kabisa kuwa matunda yanafaida sana kwa taifa.siku moja Yesu na wanafunzi wake walikuwa na njaa, na wakauona mtini ambao haukuwa na matunda na Yesu akaulaani kwani haukuwa na matunda, na kesho yake mtini ulikauka. Msidanganyike, matunda uliyonayo yanadhihirisha vile ulivyo. Yeyote anayejiita Mkristo ila hana wokovu ndani yake siyo wa Mungu, ndio maana ni muhimu kukaa ndani ya Bwana. Biblia inasema: “Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwalo nje hata likakauka”. Yohana 15:6

 

Mungu alimfunulia mama Françoise kuandika kitabu kinachoitwa “Jinsi ya kuendelea katika njia ya wokovu”. Ilikuwa usiku wa tarehe 29/1/1996 alianza kuandika tarehe 30/1/1996 lakini miezi 10 baadaye alianza kukata tamaa ya kushindwa kuandika kitabu hiki. Baada ya miaka miwili, Mungu alijifunua kwake kwa mara ya pili na kumuhimiza kufanya haraka kazi hii.

 

Ni tarehe 22/7/1999 ndipo alipopata nguvu akaamua aenderee kuandika.  Ni Mungu anayetujalia akheri, bidii, nguvu na uwezo. Leo hii mmepata kitabu hiki sio ili kufahamiana kupitia ujumbe wa wazee wa maandishi, hapana, bali kukusaidia ushike wokovu usiuache,kwani ukienderea na wokovu wa Yesu utakuwa na amani,furaha ,utulivu na mengine mazuri.Bali ukiuacha,ni kama vile kutumbukia katika sehemu ya majonzi ya kila siku.Mungu atusaidie atujaze furaha yake.Amin.

 

 

 

 

 

 

 

SURA  

 

JIHAKIKISHIE NJIA SAHIHI 

 

Yesu anasema “Mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi (Yohana 14:6). Tunapoanza safari inabidi tuulizie kuhusu njia ya kufuata, kwani ikitokea tumekosea njia, siyo rahisi kufika. Watu wengi wanaamini kufika mbinguni ila wanakataa kutubu dhambi zao. Sasa tutaanzaje safari ya masafa? 

 

Inakubidi kumuamini Yesu katika maisha yako. Kabla ya kwenda kwa daktari, inabidi uwe na uhakika kuwa unaumwa, na inabidi umueleze jinsi unavyohisi maumivu mwilini mwako, na akupe dawa muhimu kwa ajili ya ugonjwa ulionao. Na ndivyo ilivyo pia katika swala la kuokoka (wokovu), inabidi kwanza ujitambue kuwa wewe ni mwenye dhambi, na kwamba unahitaji kufunguliwa (ukombozi) kutoka dhambi zako, alafu kumuomba Yesu aje ndani yako na kufukuza kila asichokitaka, na kuomba adumu maishani mwako. 

 

Kuingia kwa Yesu maishani mwako kunabadili utu wako. Kunaleta amani ya roho, utulivu, raha na furaha ndani ya moyo wako. Daima jinsi ya kuanza safari ni tofauti na jinsi ya kumariza safari kwa hiyo inabidi usonge mbele katika njia mpaka mwisho. Usisimame njiani kama wengi wafanyavyo, ila songa mbele, jipe moyo na Mungu yu pamoja nawe. Anakutaka ubaki na Yesu, utatoa matunda mema, kwani unachota uwezo ndani yake. Dumu ndani ya Bwana naye atadumu ndani yako. 

 

 

Katika Luka 10:25 – 33 tunasoma habari za msamaria alimsaidia mtu aliyekuwa akishuka kutoka Yerusalem kwenda Jeriko. Yule aliangukia mikononi mwa wanyang’anyi na wakampiga ,kuhani alipopita na hakumfanyia chochote, Msamaria akaja na akamtunza na kumponya yule mtu katika hatari. 

 

Tutende mema maadam tunaishi, matunda yetu yaonyeshe jinsi tulivyo. Matendo yetu yanaongea kuliko maneno yetu. Biblia inasema kuwa tutawatambua kwa matendo yao. Sifa kwa Mungu. 

 

Sasa macho yako yanaangaziwa na nuru ya kweli ambayo ni Yesu Kristo. Ukimpokea kama kiongozi wa maisha yako, utakuwa salama. Moyo wako utaona pumziko ndani ya Bwana. Ukiwa ulishampokea kama mwokozi wako, sifa kwa Mungu. Na ikiwa bado hujamkubali, hujachelewa sana, hata sasa, unaweza kumpokea. Yuko tayari kukujia ikiwa utafungua moyo wako. Atakutua mizigo yako, alikwenda msalabani kwa ajili ya upendo alionao kwa ajili yako. Usikatae wito wake, anataka kukuokoa, maisha yako yatapata heshima. Atakupa tumaini, utakuwa huru kutokana na kila laana. Utakuwa na maisha mapya ndani ya Yesu. Muombe aje ndani yako atakubadilisha kama alivyofanya kwangu na kwa wengine kama Paulo aliyekuwa muuwaji. Ukiwa unataka, nenda ndani ya chumba chako, muite Yesu kimya kimya, anakusikia na anakujibu. Mwambie kuwa u mwenye dhambi, taja dhambi zako unazozikumbuka, omba damu ya Yesu ikutakase, mwambie afute jina lako kwenye kitabu cha hukumu na kwandika jina lako kwenye kitabu cha uzima na atafanya hivyo mkalibishe yesu awe mwokozi na kiongozi wa maisha yako na uamini maneno hayo uliyo yasema na Mungu atasikiya .Amen ! Kwa ushauri wangu sasa  nenda kwa watumishi wa Mungu, watakupa ushauri  watakusaidia zaidi  ili uweze kukua katika imani. 

 

Hatua ya kwanza kwa safari ya kuelekea Mbinguni ni kumkalibisha Bwana Yesu moyoni mwako . Mengine tutayaongelea katika sura na kurasa zinazoendelea. Unaweza kuwa ndani ya familia ya Kikristo, wazazi wako, ndugu zako na dada zako wameokoka. Hilo haliwezi kukufanya uwe mwenye haki, kwani mtu anatambulika mbele za Mungu tu kwa ajili ya imani yake katika Yesu Kristo, na si kwa sababu anatii sheria ya Musa (Wagalatia 2:16). Baada ya Paulo kukutana na Yesu njiani Damaski, alitumwa kwa Anania ili ajifunze kitu kingine. Nawe pia inakubidi kuwaendea wana wa Mungu na watakusaidia. 

 

Sasa maisha yako yamebadilika kama umekubali kumpokea Bwana Yesu umetubu dhambi zako zote na kuomba kutakaswa na damu ya Yesu, kwa hio  wewe ni kiumbe kipya, wasiwasi kwako imekwisha Biblia inasema: sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja amefuata njia yake ….; (Isaya 53:6) kwa ajili ya sadaka kama mtakatifu Petro anavyosema: “Kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo; lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu” (1Petro 2:25) “Mwana wa Adam alikuja kutumikia na kutoa uhai wake uwe fidia ya wengi” (Marko 10:45) Biblia inasema kuwa mmenunuliwa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu; mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, bali kwa damu ya thamani ya Kristo (1Petro 1:18). 

 

Kama Mungu alivyookoa Waebrania waliokimbilia ndani ya nyumba zilizowekwa alama ya damu ya Kondoo asiye na hila, ndivyo anavyowaepusha na hukumu wale wote wanaotumaini ndani ya damu iliyobubujika kwa ajili yao msalabani. Yesu alibeba dhambi ya ulimwengu (Yohana 1:29) aliteseka kwa ajili ya wenye dhambi (Warumi 5:8) 

 

Yesu ni njia ya kweli, mtu haji kwa baba bila kupitia kwake. Tusidanganywe na fahari ya dini mbalimbali, tusome Biblia, tufuate njia sahihi ambayo ni Yesu Kristo. 

 

 

 

 

 

 

MARIAMU NI NANI? 

 

Biblia inatuambia baadhi ya wanawake mashujaa katika imani, tunaweza kumtaja Esta, Debora, Mariamu, Anna na wengine. Hapo tuseme tu juu ya Mariam mama mzazi wa Yesu. Mariamu alikuwa msichana mwenye kuwa na uzuri wa kuigwa. Alikuwa ameposwa na Yusufu na Biblia inasema alikuwa bikira. Siku moja malaika alimtokea na kumwambia kuwa atabeba mimba chini ya kivuli cha Roho Mtakatifu (Mathayo 1:18). Malaika akamwambia Yusufu asiogope kumchukua Mariam kwani mimba aliyonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na kwamba mtoto ataitwa “Yesu” kwa ni yeye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao (Mathayo 1:20 – 21). Mungu hutusaidia katika mahitaji yetu yote. Malaika alimtokea Yusufu ili kumtia moyo. Kwa hakika Yusufu alikuwa na maswali mengi kwani alimwamini sana mchumba wake. Sio rahisi kuvumilia endapo utagundua kuwa mchumba wako ana ujauzito ambao wewe siyo mhusika. Kwa upande wake Mariamu ingelikuwa vigumu kwake kusema kuwa alikuwa hamjui mume, . Angalikuwa hana  neno la kusema ili watu wamuelewe ila ashukuriwe Mungu ambaye huingilia kati pale tunapokua na utata kutuliza nafsi zetu kabla mambo hayajazidi kuwa mabaya. Mungu wetu yuko makini anaona yote. 

 

 Siku moja kule Kana kulikuwa sherehe. Yesu na mama yake walikuwa wamealikwa. kwa sababu ya umati wa watu walioalikwa kuwa kubwa , mvinyo ilikwisha watu wakamjia Mariamu ili amwambie Yesu awape kinywaji. Lakini Yesu akajibu “Mwanamke ninanini nawe?” muda wangu haujafika (Yohana 2:4). Tangu hapo tunaona kuwa Mariamu hawezi kumuamrisha Yesu, wengi hujidanganya kuwa  kumuambia Mariamu awaombee. Msomaji mmpendwa tumeona jibu la Yesu hapo juu, » Mwanamke” Neno hili linadhihirisha kuwa ni mtu kama watu wengine. 

 

Sivyo ingeeleweka kama, akaendea, “tuna nini mimi na wewe?” swali hilo ni gumu! Hivyo inadhihirisha kuwa Mariamu ni mtu aliyeumbwa na Mungu, ila Yesu ni mwana wa Mungu sasa (mwenye dhambi na mtakatifu) kuna nini kati ya mwanadamu na Mungu mtakatifu?. Wakati wangu haujafika, Yesu aliendelea kusema, hayo yanaonyesha kuwa Yesu anatenda chini ya uongozi wa baba wa mbinguni,mtukufu, kwani yeye ametokana na Mungu. 

 

Anatii maagizo ya baba yake. Katika Yohana 5:30  “Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe;kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo;na hukumu yangu niya haki ,kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi ,bali mapenzi yake alienipeleka.” Yesu anasema, hawezi kutenda jambo lolote kwa ajili yake. Yesu anasema kuwa, kila anachokifanya ni pamoja na Mungu .Tena anafanya maagizo ya yule aliempeleka hapa duniani yani Mungu. Paulo yeye, anasisitiza kuwa hawezi kufanya lolote kwa uwezo wake,utoshelevu wake watoka kwa Mungu (2 Wakorintho 3 :5). Siku nyingine Yesu alikuwa na mitume wake,  Mariamu na ndugu zake Yesu walikuja kumtafuta. Watu wakamwambia kuwa mama na ndugu zako wako nje wanakuhitaji. Alijibu: mama na ndugu zangu ni nani? Mama ni nyie wote mnaomwamini Mungu, vivyo hivyo ndugu na dada zangu na mama yangu (Marko 3:32 – 35). Hayo yote yanaonyesha kuwa Yesu hausiki zaidi na uhusiano wa kifamilia ila anataka ulimwengu ujue kuwa yeye anatoka huko juu. Anawapenda wale wanaompenda Mungu na wanaofanya mapenzi yake. Nasi pia tuliokombolewa  tumezaliwa mala ya pili ,tumetokana na Mungu, Yesu alienda kutuandalia mahali mbinguni, sifa kwa Mungu urithi wetu ni makao ya wateule (Mbinguni). Tutakuwa na furaha, hakuna machozi, hakuna maombolezo. Oh jinsi ilivyo nzuri nchi ya kupendeza!! Kuna muimbaji aliyeandika: 

 “mimi najua nchi moja ambayo watu huishi kwa undugu, ni sherehe isiyo na kikomo. Maneno, » vita na kupigana » yametoka kwa kamusi ni sherehe isiyo na kikomo.” 

 

Katika Yohana 10:36 Yesu anasema: “je yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni ,ninyi mnamwambia,unafukuru;kwa sababu nalisema ,mimi ni mwana wa Mungu?” aya 38 Yesu anahakikisha kuwa yu ndani ya Mungu na Mungu ndani yake. 

 

 

 Tunaweza kusema kuwa Yesu hakuwa mtii? Hakujua uhusiano aliokuwa nao na Mariamu? Hapana, Yesu ni mtii, ana adabu na hajawahi kutenda dhambi ni mtakatifu. Ila kinachomhusu ni wewe na mimi tunaohitaji maagizo yake. Kama unahitaji kuwa ndugu na dada wa Yesu tenda mapenzi yake Mungu. Jihusishe na ufalme wa Mungu. 

 Je katika zama hizi wapo wasichana ambao ni mabikira kama alivyokuwa Mariamu? Ndiyo kabisa. 

 Je kuna wasichana wanaotii neno la Mungu? Ndiyo kabisa. 

 Sasa kwa nini watu wanajikabidhi kwa Mariamu kuliko kwa Yesu aliyewafia msalabani? Shetani anao mpango wa kudanganya wana wa Mungu anataka watu wajidanganye kuhusu njia na kurithi hukumu. Hatari iliyopo ni kwamba watu hawataki kufahamu kweli. Wanadhani kuwa tayari wameshajua kweli kumbe shetani amewanasa. 

 

wakristo wengi wanampenda Mariamu kwa mioyo yao yote kiasi mpaka wanaelekeza maombi yao kwake! Ni hatari! Neno la Mungu linasema katika amri kumi (Kutoka 20: 4 – 6) “usijifanyie sanamu za kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako. Ninalazimisha kuwa Mungu wako wa pekee na ikiwa mtu yoyote atanipinga namhukumu, ……. Ila natenda wema ……. Kwao wanipendao na kutii amri zangu. 

 

Mungu anatukataza kujiundia miungu au vitu vinavyowakilisha kile kilicho mbinguni. Wakristo hawana miungu ila wana vitu vinavyomuwakilisha Yesu. Pia tunavyo vile vinavyowakilisha kile kilichopo juu ya nchi. Mfano; watu, wanyama wa kuchongwa kwa miti, n.k. yale yanayowakilisha vilivyoko chini ya dunia, mfano; sanamu za mamba, samaki wa kuchongwa kwa miti n.k. Mungu ametukataza kusujudia na kuinamia vitu vya aina hiyo. Ni Mungu pekee ambaye ni kwake tunaweza kusujudu na kuinama. 

 

Nyakati zilizopita kwetu tulikuwa tukiona watu wakiweka sanamu za Mariamu katika masinagogi ili kuabudu. Wakristo waliinamia na kusujudu mmoja baada ya mwingine wengine pia wanapo pita mbele ya Kanisa, wanainama na kupiga alama ya msalaba, kwa nini hayo? Mungu ametukataza kuinamia vitu kama hivyo. Na pia ametukataza kuviabudu au kuvitumikia. (Kotoka 20:3 – 6). Usiwe na miungu mingine ila mimi” Mungu anasema “ikiwa mtu atapingana na mimi nitamhukumu” nani anayeweza kustahimili hukumu ya Mungu? Hapa duniani watu huwainamia watu wanaowaheshimu. Wengine huinama na kuaga maiti kabla ya kufunga sanduku. Labda ni mila! 

 

Mungu anataka tumuabudu katika roho na kweli (Yohana 4:24). Tuwe kama Daniel aliyekataa kuabudu sanamu iliyowekwa na mfalme Nebukandeneza. Alikubali kufa kuliko kuvunja amri za Mungu wake (Daniel 3:17). Neno la Mungu ni nuru ya kweli, bila nuru giza litatuongoza upotevuni. Shetani anatupofusha ili tusitii maagizo ya Mungu. Sujuduni mbele za Mungu katika Roho, ila si mbele ya mtu au udongo wa mfinyanzi na si katika kitu chochote kinachowakilisha kilichotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu alimaliza uumbaji na wala hakutuagiza tuendeleze au kumalizia (kukamilisha) jukumu lake. 

 Turudi kwenye aya yetu; “Yesu ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi” Yohana 4:6. Yesu ndani yako atakuongoza katika njia hiyo nzuri. Wanaosema uongo wametokana na ibilisi kwani yeye ni baba wa uongo (Yohana 8:44) “ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo na wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna kweli ndani yake, asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe; kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo ambaye hana Yesu ndani yake ni wa shetani, kwa sababu ni muongo na baba wa huo, Yesu ni uzima, aliyempokea ana uzima ndani yake. Tulikuwa tumekufa kwa dhambi zetu na damu ya Yesu ikatuokoa, sasa tuko hai sababu ya Yesu aliyetufufua pamoja naye Sifa kwa Mungu .Ambaye hana yesu, biblia inasema , hana uzima, amekufa hata kama anaishi. 

 

Mama wa Yesu alikuwa Mkristo na alimuamini mwanae, alikuwa na ushuhuda mzuri wa maisha ya Kikristo, alipenda kuwa ushuhuda. Msishangae, sikilizeni mashauri Yesu anayowapa kwani yana umuhimu mkubwa. Mariam alijua zilizomo ndani ya Yesu. Ndio maana anasema; fanyeni kila anachowaambia. 

 

 

 

UBATIZO NDANI YA MAJI 

 

Yesu mwenyewe alikuwa mfano kwetu katika Yordani, alibatizwa na Yohana mbatizaji. 

 

Sasa mpendwa Ubatizo ni nini? 

Ni alama ya unyenyekevu unaomaanisha kufa na kufufuka pamoja na Yesu, pia ni tendo la utii kwa Bwana, na pia ni ushahidi mbele za watu. 

 

Yohana mbatizaji anasema “kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba; bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi …. Yeye atawabatiza kwa roho mtakatifu” (Mathayo 3:11). Ubatizo ni tendo linalofanyika juu ya mwili wa mtu ila ubatizo wa roho mtakatifu, ni tendo la kiroho linalofanywa na Yesu mwenyewe. 

 

Ubatizo wa maji mengi uliwakilisha nini? 

 

 

Baada ya kutibu dhambi zao (Mathayo 3:6), waliokuja kubatizwa walijiingiza wazima wazima ndani ya Yordani, wakatoweka kwenye uso wa dunia: walikufa. Kwa nini walikufa? Myahudi aliyefundishwa na huyu mkufunzi ambaye ni torati ya Musa (Galatia 3:24) amezoea sadaka za kuteketezwa za Walawi, hakuwa na shida kuelewa ilipotolewa sadaka kwa ajili ya dhambi (Walawi 4), alijua kuwa mwana kondoo yule aliposwa kwa ajili ya dhambi zake alizokuja kutubia. Yohana mbatizaji aliwazika ndani ya kaburi ambalo ni maji mengi, mtu mwenye dhambi na waliofishwa kwa njia ya ubatizo, alifutika katika uso wa dunia hii. Yule ambaye kwa neema ya Mungu alichovywa kwa muda kadhaa katika yale maji, alipata kuwa mtu mpya, ambaye usubiri azae matunda tofauti na yale ya kabla ya kubatizwa. “timizeni matendo yanayodhihirisha kuwa mmebadirika  kutokana na tabia …”. Kipindi cha Pasaka huongeza nuru mpya na kuleta maana kamili. Bahati mbaya ubatizo wa maji hauwezi kuzalisha matukio ya kiroho yanayomaanisha kwa picha fulani; ila tu ubatizo wa roho mtakatifu unaweza. Tunagundua kuwa tunakuwa na namna nyingi za kubatiza. Yesu mwenyewe alituonyesha kielelezo pale alipokubali kubatizwa na Yohana mbatizaji katika Yordani. Yesu anawaambia wanafunzi wake kumi na mmoja (Marko 16:15 – 16) “enendeni duniani kote mkahubiri injili kwa watuwote. Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini atahukumiwa”. Yesu amesisitiza mambo matatu kwa mpangilio, 1. atakayeamini, 2. akabatizwa, 3. ataokoka. 

 

Kuhusu ubatizo, sehemu ya kwanza ni kuamini mwana wa Mungu. Ikiwa anabatizwa mtu asiyemuamini mwana wa Mungu ni bure haina maana. Kabla ya kumbatiza mtu, inabidi kwanza kumtangazia habari njema ya Yesu Kristo, akiliamini neno hilo ndipo abatizwe. 

 

 Siku moja nilimuuliza dada yangu wa kiroho “ulibatizwa lini?” akajibu, “hata mimi sijui lini kwani wazazi wangu ndio walionitafutia ubatizo nilipokuwa bado mdogo”. Je na wewe ulibatizwa tangu ulipokuwa mdogo? Biblia inatuonyesha maagizo ya Yesu mwenyewe, ila watu wamepindua ujumbe wa Yesu Kristo. Biblia inahukumu pia yule anayeongeza juu ya maneno ya unabii au kupunguza kitu chochote juu ya maneno ya unabii ya biblia takatifu (Ufunuo 22:18 – 19) 

 

Hatujaruhusiwa  kubadili  maneno ya unabii  ya Biblia kama tunavyotaka au tunavyopenda. Je watoto wadogo na wachanga wanauwezo wa kusikia maneno ya Mungu na kuamini kwa hayo? Tuliamini kuwa kwa umri Fulani, kabla ya kujua mema na mabaya, watoto hawana dhambi, kwani Yesu alisema kuwa anayetaka kuingia katika ufalme wa Mungu inambidi awe kama mtoto mdogo (Mathayo 19:14). 

 

Kwa nini Yesu anatoa mfano wa mtoto mdogo? Naamini mtoto hana dhambi,  kwangu mimi, mtoto hana haja ya kubatizwa . Tuwe kama watoto katika mabaya, na kama watu wazima katika ufahamu wa Bwana wetu. 

 

 Jinsi gani sasa tunavyoweza kubatizwa? Yesu alishuka Yordani ili abatizwe na Yohana mbatizaji. Yesu mwenyewe alikuwa akibatiza (Yohana 3:22). “Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi,akashinda huko pamoja nao akabatiza. »   (Yohana 3 :23) « Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni,karibu na Salimu,kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. » 

 

Kwa nini Yohana aliwaongoza watu katika Uyahudi na hasa Ainoni? Biblia inajibu , kwa sababu kulikuwa na maji mengi. Kwa nini alibatiza katika Yordani? Kwa sababu kulikuwa  na maji mengi (Mathayo 3:16) “Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake”. Kwa aya hii tunaona, Yesu alitoka ndani ya maji. Kwa hiyo kama Biblia inavyoonyesha, ubatizo unafanyika katika maji mengi. 

 

Yesu hakubatiza watoto ila aliwabariki. Tusome Mathayo 19:13 – 15 “Akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono juu yao na kuwabariki, wanafunzi wake wakawakemea. Yesu akasema “waacheni watoto wadogo waje kwangu; kwani walio kama hao ufalme wa mbingu ni wao. Akaweka mikono juu yao akatoka huko” 

 

Hayo ni maneno machache ninayoweza kusema kuhusiana na jinsi ya kubatizwa.kubatizwa ni kiapo kinacho onyesha kwamba umekubali kuwa wa kwake.Ukibatizwa kwa jina la Yesu basi wewe umekubali kuwa wa kwake milele.Biblia ina sema (wagalatia 3:26-29) “Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu.Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo Hapana Myahudi wala Myunani.Hapana mtumwa waka huru.Hapana mtu mume wala mtu mke.Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu.Na kama ninyi ni wa Kristo,basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu,na warithi sawasawa na ahadi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBATIZO WA ROHO MTAKATIFU 

 

 

Ikiwa tukija kwa Kristo kwa hamasa ya kuwa na toba ukilinganisha na ule wa Wayahudi waliokuja kwa Yohana mbatizaji, ubatizo wa roho mtakatifu unafusha na kutowesha kabisa “utu wa kale” mbele za macho ya Mungu. Wenye dhambi ambao tulikombolewa kwa ubatizo wa roho wake, ametuweka kwa faida ya kifo chake, anatushikamanisha kwake, mungu hutujali pamoja na mwana aliyekufa msalabani kwa ubatizo huo ambao mtume Paulo anasema kwa Warumi “Sisi tuliobatizwa katika Kristo Yesu, ni katika mauti yake ndipo tulipozamishwa. Tumefanyika pando lilelile pamoja naye kwa utimilifu wake katika mauti yake …. Utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubadilike ……… kwani yeye aliyekufa ameshahesabiwa haki mbali na dhambi” 

 

Ubatizo wa maji hauwezi kututambulisha kwa mauti ya Kristo, au kuondoa utu wetu wa kale, au kutokomeza miili yetu ya dhambi; labda kuufanya kwa mazingaombwe ambayo hauna. Yesu ananyoosha mikono na kusema: njooni nyote ! ila iweni waangalifu: kukumbatiwa huku kwanza ni mauti ….  kama mnakubali kujiachilia kabisa kwake, mtakufa kabisa kwani hakuna uzima “bila mwingine” kuwa maisha kupitia mauti. Tunaweza kuzaliwa upya kama tu tutakubali kufa “lakini mafarisayo na wanasheria walilipinga la Mungu juu yao, kwa kuwa wamekataa  kubatizwa na Yohana (Luka 7:30). 

 

Mtu anaweza kutubu  dhambi zake,  na kumgeukia Mungu, yaani kubadilika,.Anaweza kuja kwa Kristo, kuweka tumaini kwake, yaani kumuamini. Ni Mungu peke yake ndiye awezaye kufanya tendo la mabadiliko ndani ya mtu na kumfanya kiumbe kipya. Kabla ya kuumba mtu mpya Mungu kwanza hutowesha “utu wa kale ulio na udanganyifu na kuelemewa na dhambi.” 

 

Biblia inasema (1Korintho 11:31) “Kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa” Mungu anatupitisha kiroho na kwa kupitia dhamira inayopata hukumu. Biblia inasema: (Ezekiel 18:4) “Tazama roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu; roho ile itendayo dhambi itakufa” kwa aya hiyo, roho itendayo dhambi itakufa. Tunakufa kikamilifu kabla ya siku ya hukumu hivyo kuepuka hukumu. “Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haiingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani” (Yohana 5:24, Wakolosai 2:11). 

 

Haistahili kusema narudi nyuma, inabidi nife, kwamba nimesulubiwa kama muasi ili kusikia neno lake la neema, hivyo unaweza kumwendea Kristo aliye mwana wake mpendwa. Kufa pamoja na Kristo ni jambo muhimu katika maisha ya Kikristo. Mauti yetu pamoja na Kristo inatupa msamaha wa dhambi zetu, hata katika vyombo vyetu vya sheria wafungwa wanaokufa hawahukumiwi tena. Mauti inamkomesha mashitaka na kuondoa hukumu zote. Vivyo hivyo Mungu pia husamehe wenye dhambi ambao kwa imani, wamekubali kufa pamoja na Kristo (Luka 24:47) Mungu pia huukumu (anadai haki) 

 

Hali nyingine ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ufufuo wa Kiroho (Warumi 6:11 na katika Yohana 14: 17, 20, 23) “Kuzaliwa upya ni tendo linalotafsiriwa kwamba Yesu huingia ndani yetu na kufanya makao yake kama Bwana. Sifa kwa Mungu Bila roho mtakatifu hakuna hata mtu mmoja ambaye angeokoka. Yesu anawaambia mitume wake kuwa atakapokuja huyo mfariji atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki (Yohana 16:8) ni roho mtakatifu peke yake awezaye kuhakikisha dhambi, ni yeye pekee pia ndiye awezaye kuweka ndani ya mtu kiu ya kuokoa. 

 Kulingana na Yohana 15:26 “Yule msaidizi atakuja kwenu, ni roho wa kweli atokaye kwa baba” bila kazi ya roho mtakatifu, kila injili, unabii wowote, ushuhuda wowote umebadilika, kwani mwanadamu mwenye mwili wa asili hawezi kujua mambo ya roho wa Mungu (1Korintho 2:14) mtu ambaye hana roho wa Mungu hawezi kupokea kweli inayotokana na roho huyo: ni wazimu kwako, hana uwezo wa kuelewa, kwani hawezi kuhukumiwa isipokuwa kwa roho mtakatifu. 

 

Hatua ya tatu ya ubatizo wa roho mtakatifu ni kutushikamanisha naye. Tusome  1Koritho 12:13 “Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tuliobatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi, au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru; nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja” Ubatizo wa roho mtakatifu, ambao utufisha na kutuzaa kwa maisha ya mbinguni, hutushikamanisha moja kwa moja kwa Kanisa la Kristo …… Paulo na ndugu yake Sostena, waliandika barua kwa wakristo wa Korintho: (1 Korinto 1:2) “Kwa Kanisa la Mungu lililo Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu …… “Kwa andiko hilo, tunaona kwa Wakoritho wanamuita Yesu Kristo kuwa Bwana wao wameokolewa, wamezaliwa upya (1 Korintho 4:15) wamenunuliwa (1Korintho 7:23) “Mlinunuliwa kwa thamani msiwe watumwa wa wanadamu , waliooshwa, wametakaswa (1 Korintho 6:11) “Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii ; lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo, na katika roho wa Mungu wetu” 

 wote waliookoka, kutakaswa na kuthibitishwa na Yesu Kristo, nao pia wamebatizwa kwa roho mtakatifu kama sisi tulivyohakikisha; 

 ubatizo wa maji hauwezi kumbadilisha mtu kwa hali ya kumthibitisha, kutakaswa, na kuokoka. 

 Ni huyo Roho mtakatifu ndiye anaye mhakikishia mtu kulingana na dhambi zake, ndiye anayempa hamu ya kuhitaji wokovu. 

 

Kuna hatua nyingine: ujazo wa Roho Mtakatifu. 

 

 Kabla ya Pentekoste, mitume wa Yesu walihubiri habari njema kwani walikuwa wameongoka na kubatizwa na Roho mtakatifu. Ila hatua ya pili ya ubatizo iliwapa ujasiri wa kutumika bila woga. Ubatizo huu uliwaletea karama tofauti na kuwa wakamilifu katika matendo ya Mungu. 

 

Roho mtakatifu humzamisha muamini katika mwili wa Kristo na kudhibiti utu wa kale (2 Korintho 4:10) siku zote twachukua katika mwili kuuwawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu udhihirishwe katika miili yetu. Roho ambaye kwake muamini amechovywa kama osheo lianavyochovywa ndani ya maji. Roho mmoja ni Mungu, ila kuna roho nyingine zilizo katika ulimwengu (1 Yohana 4:1 – 3) “Wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu; kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mnajuwa wa Mungu; kila roho ikirivyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu; na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmeisikia ya kwamba yaja; na sasa imekwisha kuwapo duniani”. 

 

Roho hizo hazimkiri Yesu Kristo, zinawapunguza watoto wa Mungu. Roho hizo zinapingana na ubatizo wa roho mtakatifu na kuendesha watu kwa matakwa yao. Korintho ilikuwa imejazwa na ibada nyingi za miungu. Mtume Paulo anawaandikia wakristo kwamba wasichangamane na wapagani (1 Korintho 10:20) anataka wajitunze chini ya uongozi pekee wa Roho (Roho wa Mungu) huwashikamanisha kutoka mauti kuingia ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Paulo anazungumzia roho mmoja sababu roho huyo mmoja anaweza kuwakusanya wote katika mwili mmoja. Kama kuna ubatizo wa roho unaotutenga na waumini wengine ambao nao ni watoto wa Mungu, tunaweza kweli kunfanya roho halisi ya Kristo ambayo inatusaidia kuungana na kuwa kitu kimoja? Sasa basi, kama roho mmoja yuko ndani yangu na ndani ya ndugu yangu tunaweza kutengana? Kwani lengo la roho mtakatifu katika kuwabatiza waumini ni kutengeneza mwili mmoja. Wakati mtoto anapozaliwa, anaingia ndani ya familia na mtu anapozaliwa upya, anaingia katika familia ya watoto wa Mungu. 

 

Mungu hapendi tuendelee kuwa kondoo wasio na muelekeo, kondoo wanakwenda kila mmoja katika njia yake  (Waefeso 2:19) alituingiza ndani ya familia yake, tunatakiwa “kuitwa watakatifu, watu wa nyumbani mwa Mungu” (Waefeso 2:20) “Mshirika wa mwili wa Kristo (1Kor 12). Iwe ubatizo wa maji; iwe ubatizo wa kawaida, iwe maungamo ya imani hayawezi kukufanya kuwa mshiriki wa mwili wa Kristo au kuwa mmoja wa familia ya watoto wa Mungu, ila tunaweza tukawa ndani ya familia ya wana wa Mungu kwa kubatizwa na roho mtakatifu. “Hivyo basi ni vizuri kuzaliwa upya” 

 

 

 

  

 

MATUNDA YA MWONGOFU AU MATUNDA YA MAISHA MAPYA 

 

 

Matunda ni alama inayotofautisha wakristo wa kweli na wasiomuamini; “mtawatambua kwa matunda yao” (Mathayo 7:16). Sawasawa na neno la Mungu; ni matunda gani ya maisha mapya? 

 

1.    Waliozaliwa upya wanauhakika wa wokovu ndani yao kwani Yesu asema (Katika Luka 5:20 “Mtu, dhambi zako zimesamehewa”.  Katika Luka 7:50 “Imani yako imekuponya, nenda kwa amani” kuwa na maisha ya umilele na imani. Siyo katika maisha yaliyopita, bali ya sasa “Yeye anaye mwamini ana maisha ya umilele” (Yohana 3:46). Tunaweza kuona sasa umuhimu wa kuokolewa. Mtume Yohana anasema wazi, aliye na mwana anao uzima. Niliwaandikia haya  ili mpate kujua kuwa mnaouzima wa milele. Ninyi mnaomwamini mwana wa Mungu” 1 Yohana 15:10 – 13 

 

Uhakika ndani ya wokovu, unaimarisha imani inayotegemea ahadi za Mungu. Yesu alisema, yule alisikiaye neno lake na kumwamini aliye mtuma ana 

a)  Uzima wa milele 

b)  kupitia kifo,ana uhai 

c)  Hata hukukumiwa 

 

Uhakika huo ndio unaoleta furaha, na upendo ndani ya   mioyo ijapo wakati mwingine kuna upinzani. Uhakika wa wokovu ni nguzo imara katika maisha ya muumini (2 Timotheo 1:12) “Nami nateseka kwa mambo haya kwa sababu hiyo lakini niko bado timamu kabisa kwani namjua yule niliyemwamini, tena nina uhakika kwamba yeye atakilinda salama kile alichonikabidhi mpaka siku ile. 

 

Hakuna mtu awezaye kuwa Mkristo wa kweli bila kuwa na uvuvio wa roho mtakatifu anayeweza kujaza amani ndani ya roho yetu, furaha upendo. 

 

Matunda ya ndani ya roho mtakatifu ni: Amani, furaha, imani ndani ya Mungu, kutoogopa kufa ,……………. Kwa kuhakikishiwa na imani tuna amani katika Mungu (Warumi 5:1) biblia inasema “Ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha iletwayo na roho mtakatifu (Warumi 14:17) 

    

2.    Aina nyingine ya tunda ni Hatua endelevu katika njia ya utakaso biblia inasema: yeyote anayeishi ndani yake hatendi dhambi, tena yeyote atendaye dhambi hakumuona na wala hakumjua, biblia inasema: aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu mbegu ya kiungu imo ndani yake. Na ndipo tunapoweza kujua yupi mtoto wa Mungu, na yupi wa shetani” 

 

Kuwa mwana wa Mungu hakuna kutokuwa na dhambi kabisa, kwani katika maandiko, mtume Yohana anasema, “Tukisema kwamba hakuna dhambi, tunajidanganya wenyewe, na ukweli haumo ndani yetu (1 Yohana 1:8). Katika agano jipya tunasoma kwamba kuzaliwa upya, ni lazima kuambatana na uamuzi wa matendo ya utakaso wa mwamini (Yohana 8:31, Warumi 6:19). Baada ya kusema kuwa: “mmekufa” (kwa dhambi, katika maisha yaliyopita) mtume Paulo anaongeza u basi na tuvuliwe  tamaa za kidunia …………. Tangazia vitu vyote …….. kwamba umeuvua wa kale na matendo yake na umeuvaa utu mpya (Wakolosai 3:3 – 10). Mungu anasema: jitahidini kuishi kwa amani na watu wote. Ishini maisha ya utakatifu kwa sababu hakuna atakayemuona Bwana bila ya maisha kama hayo. Utakatifu ni hatua mpya ambayo tunatakiwa kuingia ndani yake na kuendelea, ili tuweze kuwa na wokovu halisi uliokamilika. 

 

 

3.    Kuwa na tabia ya maombi. Roho anayekaa ndani ya mkristo anamuongoza kwa maombi  kwa sababu yeye mwenyewe anatuombea (Rum 8:26). Yesu akiwa ndani yetu, atatuwezesha kumsifu Mungu na kumwabudu, pia kutia watu moyo katika maisha yetu binafsi , maombi ya ndani kwa ndani yatajaza hatua kwa hatua nafasi zilizokuwa wazi kwa ajili ya mambo yasiyofaa. Udhihirisho mwingine kwa roho ya maombi ni maombi ya pamoja. 

 

 

4.    Aina nyingine: Hamu ya neno la Mungu. Tumegundua kuwa wakristo wengi wa agano la kale waliimba sana  juu ya upendo wa neno takatifu. “Nafungua kinywa kwa hamu kubwa, maana ninatamani sana amri zako … nafurahi kwa sababu ya neno lako, kama mtu aliyekuta kitu cha thamani kuu ………… sheria yako ndiyo furaha yangu”. (Zab 119:131, mstari wa 162 na 174). Yesu alisema kuwa kondoo wa mchungaji mwema anasikia sauti yake (Yoh 4:6) na mtume Yohana anasema, “mtu anayemjua Mungu hutusikiliza, mtu asiye wa Mungu hatusikilizi”. Basi kwa njia hiyo tuaweza kutambua tofauti kati ya roho wa ukweli na roho wa uongo(1yoh 4:6).Biblia ulikua unaisoma kama kubahatisha au kwa sababu ni amri tu,au urikua huisomi kabisa ,inageuka kuwa kitabu kizuri sana  na unathamani kukimariza kwa sababu kimegeuka kuwa chakula chako cha kila siku.Je,huoni kwambani barua aliyo kuandikia mpenzi wako, »neno la uzima »(1Petro 1:23)  ili azungumze nawe kila siku?. 

 

Ndipo upendo wa neno unatofauti na pendo   zingine ziiletazo ubinafsi. Mtume Petro aliandika kwa waongofu wapya, ushauri: “Kama vile watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa ,ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu” (1 Petro 2:2) kupenda kusoma maneno ya Mungu ni uahirisho wa uwepo wa roho wa Mungu.ukiona maandiko ya Mungu huyataki tena iyo ni alama ya kurudi nyuma .Bibia tunaiamini kwa imani kwamba ni ufunuo wa Mungu kwa wanadamu. 

 

 

5.    Tunda lingine muhimu: Upendo wa Mungu na wa Kristo. Waongofu wapya wanakuwa na hamu ya kuwa karibu ya Kristo. Mara zote mwanadamu wa kawaida anaishi akiwa na woga wa kifo (Waebr. 2:15). Kristo anatuweka huru mbali na hofu hiyo. Ujio wa Kristo umekuwa sasa kitu cha kusubiri tena kwa furaha kuliko kuwa na hofu: u kwa sababu mnapokea wokovu wa roho zenu ambao ni lengo la imani” (1 Petro 1:9, Wafilipi 3:20). Upendo wa Mungu ni sababu ya uwepo wa roho wa Mungu ndani yetu. “Upendo wa Mungu uliweza kugawanywa kwetu na roho mtakatifu (Rum 5:5). Tunampenda kwa kuwa alitupenda kwanza. (Yoh 21:17). Ni upendo wa Mungu ndio unaotuweka mbali na hofu. Mwanafunzi mwema ni yule atakayesema kama Petro alivyomwambia Yesu “Bwana, wewe wajua yote, unajua nakupenda” Yoh 21:17). Petro aliandika kwa waliopotea: “Mlimpenda bila ya kumwona” (1 Petro 1:8). Neema ya Mungu na iwe juu ya wote wampendao Bwana Yesu Kristokwa upendo wa dhati” (Waefeso 6:24). Bwana ameandaa taji ya haki kwa wote wanaomtazamia kwa upendo kutokea kwake (2 Tim 4:8) « Kati ka hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake ,naye ndani yetu ,kwakua ametushirikisha roho wake. »(1Yoh 4:13) 

 

 

6.    Hamu ya kumtumikia Mungu. Kuwa na nia hiyo ni tunda lingine muhimu la maisha mapya. Tunaona kuwa, mtu anampokea Yesu katika maisha yake anapenda mara kwa mara kuwashuhudia wengine juu ya upendo wa Kristo, ila na wao wampokee. Mwanafunzi wa kwanza alipokutana na Yesu, aliwaleta pia wazazi na marafiki zake. “Andrea alimkuta nduguye Petro na akawaleta kwa Yesu ……. Filipo akamwambia Natanael: tumempata masiya (Yoh. 1: 40 – 45)” kila akiriye ya kuwa yesu ni mwana wa Mungu,Mungu hukaa ndani yake ,naye ndani ya Mungu »(1Yoh 4:15) 

 

7.    Upendo wa ndugu: Upendo huu wa ndugu ni sababu ya karibu ya upendo wetu kwa Mungu. “Kila anayempenda mzazi humpenda pia mtoto wa huyo mzazi. (1 Yoh. 5:1) amchukiaye ndugu yake yuko gizani, anatembea katika giza na hajui aendako (1 Yoh 2:11). 

 

“Mtu asiye na upendo hamjui Mungu” (1 Yoh. 4:8). Kabla ya kutubu, shirika la kikristo lilionekana kama kitu fulani kisicho na msingi “Dunia inapenda aliye ndani yake” (Yoh. 15:19). Kwa sasa tunajisikia kuvutiwa na ndugu na dada katika Kristo, tunapenda kuhudhuria sehemu za maombi, au neno la Mungu na pia hata kutangaza kuwa tunatafuta mahali pa kuabudu. Yesu alisema: mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu” (1 Yoh. 13:35). 

 

Mtume Yohana anahakikisha, kwa kusema kuwa upendo huu pia ni alama ya maisha mapya; “Tunaweza kujua kuwa tumepitia mauti na kuelekea uzima, iwapo tutakuwa na upendo wa ndugu (1 Yoh 3:14)”; “Kupenda kwa vitendo na kweli; hivyo ndivyo tuwezavyo kuwa na hakika kwamba sisi ni watu wa ukweli (1 Yoh 3:19). 

 

Aina nyingi zinaonekana baada ya kipindi kirefu, nyingine zinaonekana pale mabadiliko yanapoingia ndani ya moyo wa muumini kama roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako, basi kutakuwa pia na matendo ya neema yako ndani yako. Endapo hakutakuwa na mabadiriko ndani ya yule anayejiita mwongofu, na kutokuwa na uhakika na wokovu wake, pia kukosa hamu ya kuomba wala kusoma biblia, kutopenda kushuhudia, kuacha kuwashiriki au kuwatembelea wakristo wenzake, tunakuwa na haki ya kuwa na mashaka na wokovu wake. Kuwa na mashaka sio “kuhukumu”. Biblia inatuonyesha alama za maisha mapya na kusema hukumu wale walio katika jamii yenu” (1 Kor 5:12) tunaweza kusema kwa mfano: kuwaambia watu kuwa ni lazima waombe sana, kudhuria ibada zote, kuwa wa kiroho sana, kutoa sana kwa ajili ya kazi za Mungu n.k. …… “Lakini kama tungewaambia kuwa ni lazima wazaliwe mara ya pili wangeanguka kama Nikodemu. Wangefunguka, na pia wangekasirika.    

 

   

        

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURA YA PILI 

 

 

UBATIZO KATIKA ROHO MTAKATIFU 

 

Tulionyesha ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tukasema kwamba ubatizo wa maji ni alama ya unyenyekevu inayomaanisha kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Lakini cha muhimu ni ubatizo katika Roho Mtakatifu inayokufanya kuona wewe ni mtenda dhambi na kwamba unamhitaji Kristo katika maisha yako. Bila ya Roho Mtakatifu wa Mungu, hakuna anayetambua madhambi yake. Lakini Roho hiyo inayo jukumu la kututhibitishia hali yetu ya kiroho na kutufunulia upendo wa Mungu kwa ajili yetu. Tukiwa katika ubatizo wa Roho hiyo, tunakuwa wakristo wapya, kwa hiyo tumezaliwa upya, kwani tumepita toka umauti hadi maisha kwa sababu ya Kristo aliye badilisha maisha yetu kupitia Roho hiyo. Tumetoka kuona baadhi ya alama zinazoonyesha kuwa mtu amezaliwa upya au hapana. 

 

Tutazame sasa hatuwa nyingine muhimu katika maisha ya myu anayesemekana amezaliwa upya au kaokoka. Kwa undani, Roho Mtakatifu ni kitu gani ? Ni nafsi mmoja katika Utatu Takatifu atupaye uwezo na nguvu ya kuishinda dhambi na kutoingia katika mitego ya Shetani. Ni vigumu sana kupingana na Shetani bila ya kuwa na uwezo hua ( Mndo 1 :8 ) ‘’ Lakini Roho Mtakatifu atashuka kwenu, atawapa nguvu na mtakuwa mashaidi  wangu huko Yerusalemu,……hadi pembe za dunia.’’  Roho Mtakatifu ni muhimu katika kazi ya Mungu. Aliwaahidi wanafunzi wake kuwa atawatumia Roho Mtakatifu ili awasaidie katika kufanya kazi bila woga (Yoh.14 :26) ‘’Yule anayepashwa kuwasaidia, Roho Mtakatifu atakayetumwa na Mungu kwa jina langu, atawafundisha kila kitu, na atawakumbusha yote niliyowaambia ‘’.  Roho Mtakatifu ana jukumu la kutusaidia katika ukuaji wa kiroho, kumtumikia Mungu kwa upendo, kutufundisha yote toka kwa Mungu na kutukumbusha yote aliyetwambia Yesu, n.k. 

 

Kwa haya ya Yohana 14 :26, tunaona kuwa Mungu ndiye anayemtuma Roho mtakatifu kwa waumini kwa jina la Yesu Kristo. Ni kazi ya Baba wala si ya myu mwingine yeyote. Anatoa baraka kwa wakristo wenye mioyo isiyo na dhambi.Yesu aliwaambia wanafunzi wake : ‘’ Nitamuomba Baba awape mtu mwingine ili awsaidie, Roho wa kweli, ili hatimaye awe pamoja nanyi siku zote.’’  ( Yoh. 14 :16).   

 

Jihadharini sana, kwa kuwa dunia haiwezi kumpokea wala kumfahamu                    ( Yoh.14 :17) . Tuchukue mfano wa Simoni  yule  Mchawi, alisikiliza Neno la Mungu lililosemwa na Filipo, akaamua kuacha dhambi na kumfuata Yesu Kristo. Lakini alipoona wanafunzi wakiwaombea waumini kwa ajili ya kupokea Roho Mtakatifu, akawaagiza wanafunzi hao wanunue kwa thamani ya fedha uwezo wa kupokea huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hanunuliwi kwa fedha. Katika moyo wa Simoni , kulikuwa na madhambi mengine , alikuwa bado hajazaliwa upya.Alikuwa mukristo bandia na alikuwa antowa ushuhuda wa Kristo kwa mdomo tu. Moyo wake haukutakaswa. Wasiyokuwa wayahudi, nao pia walimpokea Roho Mtakatifu. (Mndo 10 :44) ‘’Wakati Petro alikua akiendelea kuongea, Roho Mtakatifu alishuka juu ya wote waliyokuwa wakimsikiliza’’. Haya ya 46 ‘’ Basi walisikika wakiongea katika lugha zisizofahamika na kusifu utukufu wa Mungu’’. 

 

Sasa ni nani anayeweza kubatizwa katika Roho Mtakatifu ? Ni yeyote anayetaka kufanya hivyo.Bibliya inasema: ‘’Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtapata, pigeni hodi nanyi mtafunguliwa’’. (Mt.7 :7). Mwenyezi Mungu aliyewabatiza wasiyo wayahudi na wayahudi bila ubaguzi ( uwe mkristo kutoka dhehebu yeyote, amioni ahadi yake Mungu tu na omba kwa Mungu akubatize naye atafanya hivyo). Katika makanisa mengi wakristo hawawezi kufanya zoezi hili. 

 

Ni Mungu peke yake ndiye anayefahamu mioyo ya waumini, ni yeye peke yake anayeweza kumtuma Roho Mtakatifu katika kila mmoja wetu. Mungu wetu apewe sifa. Kama umezaliwa upya na kama umebatizwa kwa maji, ni wakati wako sasa wa kutafuta kubatizwa kwa Roho mtakatifu. Yesu Kristo mwenyewe aliupata ubatizo huo wa Roho Mtakatifu wakati alipokuwa akibatizwa na Yohana katika mto wa Yorodani.Ubatizo wa Roho Mtakatifu unatafutwa namna gani ? Kama unataka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, basi omba kwa Mungu , kazana uombe usiku na mchana hadi upate kubatizwa. Ubatizo wa Roho Mtakatifu siyo jambo la kikundi  chochote cha watu ama kanisa lolote, bali ni ahadi ya Mungu mwenyewe kwa kwa ajili ya muumini yeyote. Yesu alibatizwa , wanafunzi wake pia pamoja na baadhi ya wakristo wa makanisa yetu, na wewe unaweza ukabatizwa, kwa nini usifanye hivyo ? 

 

 

                             VIPAJI VYA ROHO MTAKATIFU 

 

‘’Ndugu zangu, nataka mtambue ukweli kuhusu vipaji hivyo. Kuna aina mbali mbali za vipaji vya kiroho , lakini ni Roho Mtakatifu huyu huyu aneidhinisha. Kuna njia mbali mbali ya utumishi, lakini ni Bwana huyo huyo ndiye anaetumikiwa. Kuna shudghuli mbali mbali , lakini ni Mungu huyo huyo ndiye anayeyazalisha yote kwa wote. Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa kipaji kwa manufaa ya wote’’ ( 1 Korintho 12 : 1-7).  

 

Mtume Paulo kawaambia wakorintho kuwa kuna aina mbali mbali ya vipaji vya kiroho vilivyotolewa na Roho Mtakatifu . Mungu wetu an utajiri wa vipaji. Kupiyia njia ya ubatizo katika Roho Mtakatifu, umepokea baadhi ya vipaji vitakatifu. Vipaji hivi vinatofautiyana kulingana na watu. Kwa vile kuna aina mbali mbali ya utumishi, ni sahihi kuwepo na vipaji vya aina mbali mbali.Kwa kila mmoja, Mungu katoa kipaji fulani kufuatana na kazi aliyopewa. Kwa mfano, watu walio na shughuli mbali mbali , mtu anayefanya kazi katika kanisa na yule anayefanya kazi katika tevisheni , yule anayewahubilia watoto wadogo na yule ambae anamtumikia Mungu katika kazi ya uinjilisti kwa nyimbo au kwa kongamono ama kwa vitabu, n.k. Kwa kila mmoja Mungu anampa vipaji ili kumsaidia kumtumikia vizuri zaidi. Kwa haya ifutao, inatupasa tuelewe kuwa shamba la Mungu ni kubwa na ni pana. (Zab. 24 :1) ‘’ Ni Bwana ndiye anayeweka mikononi mwake dunia hii pamoja na viumbe vyake vyote, na wakaazi wake wote’’.  Mungu anaweza kukutuma ukamtumikie popote anakotaka. Aidha kwa waislamu, wakatoliki, waanglikana, wapentekote, huko Burundi au Ulaya, kwa wahutu hali kadhalika kwa watutsi au kwa wazungu popote anapotaka, kwani dunia nzima ipo mikononi mwake. Kila mtu ni kiumbe chake. Mungu anapenda sana kila mtu. Je , uko tayari kwenda popote atakapo kutuma ? au bado unasema kwa jina la Bwana , nataka kubaki katika kanisa langu, na nchini mwangu  n.k. ? 

 

Mungu ni Baba na anmpenda kila mtu , sisi ni watoto katika malisho yake. Lazima tumtii kwa kila kitu na popote. Na tusisahau, vipaji tulivyopewa ni kwa manufaa ya wote.( 1 korin. 12 :7). 

 

Sasa tuvitazame hivi vipaji tofauti : 

 

(1korin.12 :8-11) ‘’Roho Mtakatifu anampa kila mmoja uwezo wa kuongea kwa busara……… kuongea kwa ufahamu…… imani…… kuponya wagonjwa….. kutenda miujiza….. kupeleka ujumbe toka kwa Mungu      uwezo wa kuongea katika lugha zisizofahamika….. uwezo wa kuzitafsiri hizo lugha. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayetoa vitu vyote hivyo, Anampa kila mmoja kipaji tofauti jinsi anavyotaka’’. 

 

Siku hizi wakristo wengi huelekea kudhani kuwa yule asiyezungumza lugha ya kigeni hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Wanasahau kwamba kuzungumza kwa lugha ni mmoja ya vipaji. Mwingine an kipaji cha kuzungumza kwa busara ,na mwingine naye ana kipaji cha imani , mwingine an kipaji cha kutenda miujiza,  kufutia mipango ya Mungu kwa kila mmoja na utumishi wa kila mmoja. Vipaji tulivyopewa na Mungu ni kwa kutimiza kazi yake kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lake. Kipaji ni kitu gani ? Ni upeo maalum usio wa kidunia wa kumtumikia Kristo. 

 

Kuna tofauti gani kati ya vipaji vya kiroho na tunda la kiroho ? 

 

Ikiwa vipaji vipo kwa ajili ya utumishi, tunda ni kwa ajili ya mwenendo. Vipaji vinakuwa katika mfumo wa kufanya kazi, lakini tunda ni hali ya maisha. Tunda huonyesha kiufasaha jinsi nilivyo. Wakristo wa Korintho walikuwa matajiri kwa vipaji, lakini , kwa bahati mbaya, walijiingiza sana katika mahusiyano ya kimwili. Vipaji vya kiroho vikageuka kuwa chanzo cha kutofautiyana , wivu, majivuno, na fujo hata katika huduma ya ibada. Kwa hakika , lazima tukiri kwamba mwenendo wa wakorintho bado umo katika makanisa yetu. Kuna wanaochanganya kitu kionekanacho na kukiita cha kiroho na wasitofautishe vipaji vya kiroho na tunda lake. 

 

Mtume Paulo alitoa maoni kuhusu vipaji, ( 1korin.14 :1)’’Basi tafuteni kwanza kuupokea upendo. Mvihitaji pia vya kiroho , hasa ya kupeleka ujumbe uliyopokelewa kutoka kwa Mungu’’. ( 1 korin.14 :5) ‘’Napenda kuwaona nyote mukiongea lugha zisizofahamika, lakini ningetaka tena zaidi mtoe ujumbe kutoka kwa Mungu. Kwa hio, anaetoa ujumbe aina hii ni muhimu kuliko yule anaeongea katrika lugha zisizofahamika , isipokuwa pale ambapo hakuna mtu awezae kufafanua yale anayeyasema ili kanisa nzima liimarishwe katika imani yake’’. 

 

(1 korin.14 :22) ‘’Kwa hiyo, kipaji cha kuongea katika lugha zisizofahamika ni alama kwa ajili ya wasio wauminmi , lakini siyo kwa ajili ya waumini, kinyume chake, kipaji cha kupeleka ujumbe wa Mungu ni alama kwa waumini, na siyo kwa wasio waumini’’. 

 

Tuibebe tunda mahsusi ya kutubu na wale wanaotutazama watapata kiu ya kubadili mwenendo. Tuwe mfano kwa watiifu kwa maneno na kwa vitendo. 

 

Tuzingatie pia vipaji vingine ambavyo Mungu anawapa watumishi wake. Kama tulivyosisitiza kuwa kuna njia mbali mbali za kumtumikia Mungu, sasa tuzungumzie utumishi katika semina ya kikristo kanisani au katika kikundi cha kikristo. 

 

Tuchukulie mfano wa kanisa . Paulo anaonyesha kuwa huenda katika kanisa moja tu kunakuwa na vipaji vingi, kwa kuwa kuna watu wengi. Vipaji vyote hivyo, ni kwa ajili ya kuwasaidia wa kristo kujiendeleza katika imani ( 1korin. 14: 27-28) ‘’Tukianza kuzungumza katika lugha zisizofahamika, inabidi wawili, watatu ama wengi wafanye hivyo, kila mmoja kwa zamu yake, na kuwe na mmoja ambae anatafsiri wanachozungumza. Asipopatikana mtu awezae kutoa maelezo ya aina hii, na kila mmoja wao aachane na kuongea kwa sauti ya juu hadharani, awe anaongea kwa ajili yake tu na kwa Mungu’’.  (1korin.14: 30) ‘’Na kama mwingine anapata maoni hadharani , lazima yule anayefundisha asimame kwa muda ilim maoni hayo yatolewe kanisani’’. 

 

( 1korin.14:40) ‘’ Lazima kila kitu kifanyike katika mipangiliyo’’. (Efe. 4:11) ‘’ Ni Mungu ndiye aliyetoa vipaji maalum kwa wanadamu. Kuna waliyopewa kipaji cha kuwa wafuasi, wengine mitume na wengine wainjilisti, wachungaji au waalimu ‘’. 

 

Kuwa mfuwasi wa Yesu Kristo ni kipaji kutoka kwa Mungu. Mungu amekitoa kwa wamoja na kwa wengine kufuatia mipango yake. Mfuwasi hana sehemu maalum, kwani anakomuelekeza Roho Mtakatifu, ndiko huko anakokwenda. Anazungumzia au kutoa ujumbe kamili. Mungu anamtuma ankotaka, na yeye ni tofauti na mtu aliyepokea kipaji cha kuwa mchungaji. Huyu ametulia, siku zote anakaa pamoja na wanachama wa kanisa. Ana kipaji cha kuongoza na kuwashughulikiya wakristo. Waumini waliopokea kipaji cha kuwa mchungaji huitwa viongozi. Yawezekana kuwa na kipaji cha uchungaji bila ya kuwa mchungaji wa kanisa fulani?  Jibu ni Ndiyo, kwani kuwa mchungaji au kuwa na kipaji cha uchungaji ni kipaji kitolewacho na Mungu kwa mtu anayemtaka. Naweza kuwa na kipaji cha kuongoza katika chama au kikundi fulani. Mungu amenipa kipaji hicho ili niongoze pale ambapo nipo. Kutokana na kipaji hicho cha uchungaji,mimi ni mchungaji katika kazi niliyopewa na Mungu. 

 

Yawezekana kuwa kiongozi wa kanisa bila ya kuwa Mchungaji? Jibu bila shaka ni Ndiyo. Kwani baadhi ya viongozi wa ma kanisa walipokea uchungaji kwa kuwekewa mikono na rafiki zao au wanadamu wa familiya yao. Kwa mfano, kama baba yangu ni kiongozi wa kanisa moja na akiwa ana mtoto mmoja aliyeponywa ambaye angetaka amsaidie katika kazi ya Mungu. Wakati anapoomba kwa ajili ya mtoto wake na kuweka mikono ili awe kiongozi wa kanisa fulani, huyu muumini , kwa kweli anacho kipaji cha kuwa Mchungaji ? Kwa sababu kipaji hiki hutolewa na Mungu tu peke yake wala si mwanadamu awye yote hata kama ni Askofu wa aina gani. 

 

Baadhi ya watumishi wa Mungu ni viongozi wa makanisa , lakini siyo wachungaji, kwa sababu kuwa Mchungaji ni kipaji cha Mungu kama kilivyo kipaji cha kufundisha , kuhubiri au kipaji cha mfuasi. Baadhi wanaonekana kudhani kuwa viongozi wana vipaji vyote, siyo kweli ! Kazi ya Mungu imegawanywa, na ndiyo maana waumini wote hushirikiana katika kanisa au katika kikundi cha kikristo. 

 

Kiongozi ( Mchungaji ) huhitaji muumini (Mfuasi) naye pia humuhitaji muumini (Mtume ) . Muumini anahitaji kipaji hicho cha Mchungaji ili atimize kazi ya Mungu kwa kufuatia Mungu mwenyewe. Ni bahati mbaya kuona siku hizi ni vigumu sana kutofautisha viongozi na wachungaji. Watu huonekana kudhani kuwa kiongozi yeyote wa kanisa au wa kikundi cha kikristo ni Mchungaji wa kweli. Baadhi huwa wachungaji kwa kupitia ndugu zao lakini siyo kwa kipaji cha Mungu.Baadhi huitwa wachungaji wakati ambapo wana kipaji cha kuwa wafuasi. Ni kikwazo kikubwa katika kazi ya Mungu, kwani wana kipaji walichopewa na Mungu, lakini wanafanya kazi wakitumia kipaji wasiyokuwa nacho, yaani katika kufanya kazi ya Mungu wanatumia kipaji ambacho Mungu hajawapa.Naomba Roho Mtakatifu aweze kuuangaza ujumbe huu, ili sote tuweze kuona vizuri nafasi zetu na vipaji tulivyopewa na Mungu. Kila mtu aweze kujichunguza na kuhakikisha kuwa anafanya kazi ya Mungu kulingana na kipaji Mungu alichompa kwa ajili ya kazi hiyo, ama la, na Mungu atatubariki. 

 

Kaika ushuuda wake, mwanamke mmoja aliwahi kutuambia hivi : ‘’ Mimi nampenda sana Bwana Yesu,  kanisani nahubiri habari njema na watu wengi wanatubu dhambi zao na kumpokea Yesu. Lakini nyumbani kwangu huko ninako kaa, mimi ni mwanamke mwenye hasira za ajabu , nyumba nzima wananijua na hata majirani wananijua’’. Hapa tunaona mfano wa mtu ambae ana kipaji cha kufundisha  vizuri tu, lakini pamoja na hayo, alikuwa na ushuhuda mbaya sana nyumabani kwake. Hakuwa na matunda mazuri. Mungu humpa vipaji kwa anayemtaka kufuatana na kazi ambayo Mungu mwenyewe anataka itimizwe kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lake. 

 

 

                                      TUNDA LA ROHO 

 

Tunda la Roho ni nini ? Tusome Wagalatia 5 :22 ‘’ Tunda la Roho ni unyenyekevu, furaha, amani, upendo, utiifu, upole’’. 

 

Ikiwa tunasema kwamba tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, lazima wengine wachunguze tunda lake , na tunda lake lenyewe lionekane.Mtume Paulo anaonyesha wazi kwa wakorintho kwa kusema : ‘’Wakati nitakapozungumza lugha za kibinadamu na za malaika, nikiwa mnyenyekevu , nikiwa sina imani  sina kitu, mimi ni kama chombo kitowacho mngurumo. Nitakapopata kipaji cha unabii na nitakapofahamu maajabu yote, sayansi, na nitakapopata imani kamili ya kubeba milima , nikiwa sina upendo nitakuwa si kitu cho chote. Nitakapogawa mali zangu kwa ajili ya kuwahudumia masikini, nitakapotosa mwili wangu motoni, nikiwa sina imani, nitakuwa si kitu’’. 

 

Hapo tumeona kuwa vipaji hutoka kwa Mungu mwenyewe kwa matakwa yake, lakini tunda ni muhimu sana kwa maisha ya muumini . Mtume Paulo anasema kwamba vipaji hivyo vitakwisha ( Korin.13 :8) ‘’ Ujumbe zilizopokelewa kutoka kwa Mungu zitakwisha siku moja, kipaji cha kuzungumza kwa lugha zisizofahamika kitakwisha, ujuzi nao utatoweka’’. Tunda muhimu katika maisha ya muumini ni imani au upendo, kwani tunda hili huwezesha kumtumikia Mungu. Nikitenda miujiza, nikaponya wagonjwa, nikahubiri usiku na mchana, na kama nitatoa mali zangu nikawapa masikini, hata nikatoa mwili wangu ukachomwakwa moto, pamoja na vyote hivyo, kama sina upendo , Bibliya inaniambia kwamba mimi si kitu. 

 

Upendo ni muhimu sana. Upendo ni milele , upendo hutuepusha na dhambi za aina yote, kwani bila upendo hakuna kinachoendelea. Upendo ni mvumilivu, haujioni, hauna majivuno, upendo hautendi cho chote cha aibu, si mchoyo, haukasiriki wala kujijengea chuki. Upendo unafurahia ukweli. Unyenyekevu pia ni kipaji kutoka kwa Mungu. Paulo anawalika wakristo kwa kutafuta imani kuliko kipaji kingine cho chote, kwani vipaji vingine vyote vitakwisha siku moja. Imani ni kubwa kuliko kipaji kingine .( Imani na Tumaini, imani inachukuliwa kama lengo la kikristo). 

 

 

 

Mtume Yohana, yeye, anaweza kuunganisha upendo pamoja na na uwepo wa Mungu, ili kama tunapendana, Mungu hua pamoja nasi.( !Yoha.4 :8 na 21)’’ Asiyempenda ndugu yake hamfahamu Mungu, kwani Mungu ni upendo…….Ampendae Mungu, lazima ampende pia ndugu yake’’. 

 

Lakini moyo wenye Roho ya Mungu huonyesha furaha, amani, upole….. na tunda la upendo huonekana katika kila hali. Kwa hiyo, tunda ni watu wengine wa nje wanaoweza kuliona na kuthibitisha hilo kwa kuwa wanaona mwenenendo wako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURA YA III 

 

UKARABATI WA KIROHO 

 

Katika kurasa zilizopita, tumezungumzia mambo mengi, na sasa mmepata kujua ni mguu gani unaocheza vizuri tuliweza kuwaambia juu ya wokovukatika YesuKristo, ubatizo wa maji na ubatizo wa ndani ya roho mtakatifu. Kama sura inavyosema, ukarabati ni kitu kingine muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Unaweza kuwa na nyumba nzuri lakini bila kuikarabati mara kwa mara itaharibika mapema. Hata kama ukiwa mrembo, pia unatakiwa kuoga kila siku, kwani uharabati ni wa siku zote. Hata katika mambo ya kiroho, ukarabati ni wa muhimu. Rafiki, ukristo ni hazina toka juu. Ukarabati wake unaitwamaombi kwani ibilisi anafanya kila njia ili tuweze ili tuweze kufuata njia sahihi ya Mungu. Tuwe macho, soma mara zote Biblia, itakusaidia kuyaelewa maandiko. Kama ibilisi aliweza kumjaribu Yesu, ambaye ni Mungu, je si zaidi kwetu? Kwa kuwa Yesu alimshinda shetani, atatusaidia pia kumshinda. 

 

Wokovu mlioupata ni kama dinari ndani ya mikono yenu. Pia ni chombo cha kazi ndani ya shamba la Mungu. Iwapo jembe jipya litakuwa bila kazi yoyote, litapata kutu na kuwa chombo kisicho na faida. Lakini kama kitaweza kutumika mara kwa mara, kitaanza kuwa kikali hatua kwa hatua. Kama unamtumikia Mungu kwa kuwashuhudia wengine juu ya kile ulichopokea, utakuwa zaidi kiroho. Usifiche talanta yako (Math 25:24 – 30) Wakati bwana aliporudi kutoka safari, alianza kukagua hesabu ya matumizi ya mapato ya fedha yake. Wakwanza aliyekabidhiwa tano alikuwa na talanta kumi, wa pili aliyekabidhiwa mbili alikuwa na nne, wa tatu aliyekabidhiwa talanta moja aliifukia ile ile moja ndani ya mchanga. 

 

Mungu hakukosea alipokukabidhi talanta tano (naweza kusema ni njia mbalimbali za kumtumikia Mungu) anajua kwa nini amempa kila mmoja kadiri awezavyo, Bwana atarudi kukagua kile tulichokifanya kupitia wokovu aliotupatia. Yawezekana ukawa na ujuzi wa kazi nyingine au ukawa ni mgonjwa, ambaye yupo kitandani siku zote umelala vyovyote ulivyo, Mungu ataomba ripoti ya kazi uliyotenda mahali alipokuweka. Mungu atusaidie kuwaleta wengine kwa Kristo. Kutokuwa na malipo mazuri kwa mtumishi mwaminifu. Mungu alisema Mathayo 25:21 “Nitakukabidhi makubwa njoo ufurahi pamoja na Bwana wako” 

 

Wakati bwana alipoomba ripoti kwa mtu wa tatu, hivyo alijibu “Bwana najuwa wewe ni mtu mgumu, wewe huvuna pale ambapo hukupanda, na hukusanya pale ambapo hukutawanya. Niliogopa, nikaficha fedha yako Katika ardhi chukua basi mali yako. Bwana alijuwa Kwanini amemkabidhi talanta moja mtumishi alimshitaki Bwana wake, pia kumtukana, japo yeye alikuwa mvivu ,alijuwa kile Bwana wake alichopenda afanye, lakini hakuweza kufanya, ndipo Bwana wake akasema “mtumishi mbaya na mvivu …! Mnyang’anyeni alichonacho….. mtupeni nnje’’ (Matayo 25:30). Tusiwe watumishi wabaya na wavivu, bali tuige mfano wa mtume Petro, yeye baada ya kukutana na Bwana  aliendelea kufanya shuguli zake za kila siku alikwenda mjini na vijijini kwa wasiomjua Mungu na kuwatangazia wokovu wa kweli Kwa muda mrefu alihubiri hata kwa machozi. Mdo 20:31 “kwa hiyo muwe macho mkikumbuka Kwamba kwa muda wa miaka mitatu usiku na mchana, Sikuchoka Kumwona kila mmoja wenu kwa machozi. Paulo hakuwa mvivu alitega muda mwingi kwa kuhubiri habari njema na pia alikuwa na muda wa kutafuta maitaji yake (Mdo:20:33 – 34). Tumegunduwa kwamba kuwa siku hizi waKristo wengi kwa njia hiyo wanakuwa wavivu, mtume Paulo alikuwa akifungwa mara kwa mara, lakini hakukata tamaa, hata ndani ya gereza bado alihubiri kwa waliokuwa Karibu naye na pia waliokuwa mbali. Aliandika kwa Timotheo “Hubiri huo ujumbe, sisitiza kuutangaza uwe ni wakati uliofaa na usiofaa. 2 Tm 4:2” 

 

Inabidi kujenga mazoea ya kukarabati utu wetu wa ndani mara kwa mara, bila ya kufanya hivyo twaweza kupoteza kila kitu. Angalia hata afya yako kama hujapata chakula kwa muda mrefu, ni wazi kuwa afya yako itakuwa na matatizo, na hata unaweza kufa kwa njaa. 

 

Mtume Petro alihakikisha ya kuwa, tunapovaa vazi la ukristo, ni lazima tuwe na kitu kingine cha kukufanya uwe timilifu, na pia kutafuta kutafuta kitu kingine chenye chenye uthamani wa hali ya juu. Kwa hiyo ni lazima kuweka bidii katika mambo yote. Tunaweza kujiuliza ni kwa nini tuwe na bidii? Biblia inasema “Mkiwa na sifa hizo zote kwa wingi, zitawawezesheni kuwa watendaji na kupata faida katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. 

 

Mtume Paulo alikuwa na bidii ya neno la Mungu, hakuogopa kufa. Siku moja Roho Mtakatifu alimwonyesha vile atavyofungwa na wapagani Yerusalem. Wengi walimsihi asiende ili asiweze kukutana na matatizo hayo, akawajibu “Kwa nini mnalia na kutaka kunivunja moyo? Niko tayari, mimi, sio tu kwa kufungwa, lakini hata kufia Yerusalem kwa ajili ya Bwana Yesu” (Mdo 21:13). 

 

Wengi wanaweza kukuvunja moyo kwa kukuambia kuwa umezidi kuomba, kushuhudia, nk …….. lakini uwe na bidii kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo, yeye atakayekuja kukagua kile unachofanya. Mungu awasaidie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTULIVU NDANI YA MOYO  

 

Utulivu ni jambo muhimu katika tabia ya mtu aliyeokoka. Siku moja Yesu aliwauliza wanafunzi wake “Watu wasema nini juu ya mwana wa Adamu?” wakajibu, “ “Wengine wanasema wewe ni Yohana mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Eliya, wengine eti wewe ni Yeremia au mtume mwingine”. Yesu akauliza tena, “Je nanyi mwaniitaje? Simony Petro akajibu, “Wewe ni Masiya, mwana wa Mungu aliye hai”. Simoni Petro alimjua vizuri Bwana wake. Biblia haikuonyesha mawazo ya wanafunzi wengine (labda na wao walidhania Yesu alikuwa mmoja wa mitume. Huo ni mwono wangu binafsi). 

 

Yesu alimwambia Simoni Petro, “Unaheri …….. kwani kwani hukufunuliwa na mwanadamu ukweli huu, bali baba yangu aliye mbinguni”. Simony Petro alipata ufunuo kutoka juu kuhusu Yesu Kristo, Mungu asifiwe. Nawe unaweza kupata ufunuo huo. Yesu alisema “Wewe ni jiwe na juu ya jiwe hilo nitalijenga Kanisa”. Kanisa la Mungu lina msingi imara. Bwana anatukumbusha juu ya mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba ili iwe imara zaidi ya yule aliyejenga juu ya mchanga. 

 

Tunajua ya kwamba Kanisa la Mungu (Siyo majengo bali ni mhristo imara) atapitia matatizo, lakini tunaamini ndani ya Yesu kuwa tutashinda mpaka mwisho wa safari yetu ya mbinguni. Kanisa la Mungu limejengwa imara juu ya mwamba, ambaye ni Yesu Kristo. Mtume Petro aliandika (1 Petro 2:5) “Ninyi wenyewe, kama mawe yaliyo hai, mkajengeke na kuwa nyumba ya kiroho ambamo mtanitumikia. Kama nyumba imejengwa kwa mawe imara, nyumba hiyo itakuwa imara pia, lakini nyumba ikijengwa kwa mchanga haitakawia kuanguka. 

 

Muwe wakristo imara ambao hamtajali chochote cha kuwarudisha nyuma. Hata ule upepo unaoweza kujiita wa kiroho usiwapeperushe. Baada ya Petro kutubu, Yesu alianza kuwafunulia wanafunzi wake juu ya mateso atakayopitia kabla ya kuangukwa msalabani, na juu ya ufufuo wake. Petro baada ya kumsikiliza alimchukua kando na kusema “Isiwe hivyo Bwana, jambo hili halitakupata! Lakini Yesu akageuka na kusema “Ondoka mbele yangu shetani” Mathayo 16:22 – 23. 

 

Baada ya kuhakikisha kuwa mtume amepata ufunuo toka juu tena mzuri, Mungu anamfanya kuwa chombo cha kumpigia shetani. Katika mambo ya kiroho; tunashangazwa na vile Petro alivyoitwa shetani, wakati kabla ya hapo aliitwa mwema. Shetani alitaka kumtumia ili Yesu asiende msalabani. 

 

Bwana alitoa uamuzi papo kwa papo na kusema “Rudi nyuma yangu shetani”. Unaweza kuamini kwamba Petro yule yule aliyeambiwa na Yesu kwamba “Wewe ni jiwe na juu  yako nitalijenga Kanisa”, Petro yule yule anageuka kuwa chombo cha kutumiwa na ibilisi. Wakati huo huo anatakiwa kutumikia Kanisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Simony Petro aliyeitwa kuifanya kazi ya Mungu alihitaji badiliko ndani na nje na ndicho kilichotokea. Sisi pia tunatakiwa kumpenda Bwana, ikiwezekana hata kuambatana naye hata msalabani. Ni lazima utu wetu wa ndani na kwa midomo yetu tukiri na kwa vitendo kuwa tutaendelea kuwa waaminifu kwa Bwana. Mungu aêwe sifa. 

 

Petro alimwambia Yesu, “Hata wengine wakuache, mimi sitokuacha kamwe”. Maana yake ni kwamba “Hata kama itabidi kufa pamoja nawe, sitakuacha”. Hapa Petro alikuwa anamaanisha kuwa alimpenda Bwana pia alitamani kumfuata popote bila mipaka. Tukichukulia mfano wa mambo aliyoyafanya Petro, tunaona vile alivyompenda Bwana kwa upendo wa dhati, lakini yeye mwenyewe hakuweza kujitambua yeye mwenyewe ni nani? Alitakiwa kulipa gharama kwa kumfuata Yesu. Biblia inatuambia; pale Yesu alipowachukua wawili kati ya wanafunzi na kwenda mlimani kuomba, Yesu alisema, “Roho yangu ina huzuni hata kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nanyi”. Yesu alikuwa akimpenda sana Petro, alikuwa mtu mwema, lakini alikuwa anajua udhaifu. Petro alikuwa mtu mwema lakini dhaifu! 

 

Tuwe imara katika imani ndani ya Yesu, narudia nyumba ya Mungu haiwezi kujengwa na watu waliojaa tamaa. Ili tumfuate Yesu popote, siwezi kujua ni gharama gani nitakayolipa katika kumfuata, ila ninachoamini ni kwamba mtapitia matatizo mbalimbali yatakayoimarisha na kuonyesha msimamo thabiti kwa Bwana Yesu. Mungu anataka ujitambue kuwa wewe ni mkristo wa aina gani. Tusiwe kama Petro aliyekuwa anabadirika nyakati mbalimbali hasa wakati wa matatizo. Tuwe kama Daniel ambaye hakukubali kuutoa uhai wake kwa vitu viharibikavyo, kutukanwa, matatizo, vilio nk. Vyaweza kututenga na Kristo? Endelea kumng’ang’ania  kwani bila yeye twaweza kupotea bila ya kupata msaada wa mtu mwingine. Kwa nini Petro alimkana Yesu mara tatu, japo alishuhudia mbele ya Yesu kuwa hata muacha? Inamaanisha kuwa alikuwa na tabia ya kutojiamini. Alikuwa akiongozwa na tamaa zake, mwenendo wake au kuwa na msimamo kamili, alikuwa kama watu wengine wanoongozwa na tamaa zao wenyewe. Inawezekana akapata ufunuo toka juu, lakinianaweza pia kuweka pingamizi. 

 

Wako tayari kusema na kuchukua maamuzi ya haraka bila kufikiria. Hali kama hiyo yaweza kuleta matatizo katika kazi ya Mungu. Petro alijiamini lakini alikuwa mtu mwenye maamuzi ya haraka. Tumuombe Yesu alete mabadiliko katika maisha yetu, ili tufanyike vyombo imara kwa kulijenga Kanisa, hivyo basi tuwe imara na kuendelea kufanya ukarabati ndani na nje ya miili yetu. Tusiwe kama Petro, ili tuweze kukamilisha kusudi la Mungu katika kazi yake. 

 

 

 

 

 

LUGHA 

Mungu alimuumba mwanadamu na kichwa ambacho juu yake kuna viungo 7, macho 2, mashavu 2, masiko 2 na kinywa. Hapa tutazungumzia yale yahusuyo kinywa, ulimi, midomo, mawaidha, maneno nk ….. sehemu ya utu wetu inayounganishwa moja kwa moja na maisha yetu ni “ulimi na siyo maneno” 

 

Siku moja mgeni alikuja nyumbani kwangu na kuanza kuhubiri neno la Mungu. Tulipokuwa tunaendelea na maongezi, nilianza kuelewa hali ya moyo wake, na ndipo nikamuuliza swali, “ni kitabu gani umepata maneno haya unayonifundisha? Kupitia swali hilo alijua kuwa nimeshamgundua 

 

Ni kupitia maneno yetu ndipo tunapojulikana wazi vile tulivyo kiroho. Biblia inasema, “Mathayo 12:35, mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina yake njema; na mtu mbaya hutoa mambo mabaya katika hazina yake mbaya”. Tena Biblia inasema, “….mti unajulikana kwa matunda yake” Mathayo 12:31. maneno yatokayo vinywani mwetu hututambulisha vile hali yetu ya kiroho ilivyo. Yesu alisema, “Siku ya hukumu kila mmoja atatoa hesabu ya maneno yake. Mathayo 12:36 na anaendelea mstari wa 37 ……… maana kwa maneno yako utakubaliwa kuwa mwadilifu, na kwa maneno yako utahukumiwa kuwa na hatia”. 

 

Na katika ufunuo wa Yohana, tunasoma hivi “Uf 20:12 ….. kisha nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa ……. Wafu wakahukumiwa kulingana na matendo yao kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo”. Maneno yetu yote yatahukumiwa, tutahukumiwa sawa na maneno yetu. Mistari hii inatujulisha kwamba, mbinguni kuna anayeandika kila jambo tutendalo, iwe kwa maneno au kwa vitendo. Tuwe makini. 

 

Mtunzi wa mashaihiri alisema (Zab 34:11 – 13) “Njooni , enyi wana, mnisikilize,nami nitawafundisha kumcha Bwana .Ninani mtu yule apemdezwaye na uzima,apendaye siku nyingi apate kuona mema ?  Auzuiye ulimi wake na mabaya, na midomo yake kwa kusema hila”. 

 

Neno la Mungu  linatufundisha “kumcha Bwana” hili lina dhamana kubwa isiyo na mwisho. Ndipo mtunga mashahiri anasema “siku nyingi” na “kuana mema” vinaambatanishwa na «  kumcha Bwana ». Kipimo cha kumcha Bwana kina kamilisha kipimo «  chakuona mema »tunayopitiakila siku. Kumcha Mungu kunaanzia wapi? ……..” zuia ulimi wako kwa mabaya na midomo yako kwa kusema uongo”. Hakika kumcha Mungu kunaanzia ndani ya kinywa na midomo yetu. 

 

Hatuwezi kuwa na maisha yenye furaha kama hatutaweza kumiliki vinywa vyetu na midomo yetu. Meth 13:3 inasema “Achungaye mdomo wake huyahifadhi maisha yake, anaye ropoka hovyo hujiletea maangamizi” 

 

 

Nafsi yako ndiyo utu wako. Ni mahali ambapo udhaifu wote unadhihirishwa kwanza na pia shetani anapachezea. Sasa ukitaka kuitunza nafsi yako, ni lazima kuchunga midomo yako isiseme harakaharaka kwani unaweza kupatwa na matatizo. Katika Methali 21:23 imeandikwa; “Achungaye mdomo wake na ulimi wake, hujiepusha na matatizo”. 

 

Tunajua ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini kazi yake ni pana. Yakobo 3:11 inasema; “Je chemchemi moja yaweza kutoa maji matamu na maji machungu kwa pamoja? Hilo ni swali la Yakobo, lakini Mungu akiweka ujumbe wake ndani ya vinywa vyetu, hatuna budi kuchunga vinywa vyetu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tumejitoa kamilifu, kwa hiyo tumtumikie na viungo vyetu vyote. 

 

Tusome Muhubiri 5:2 “Sauti ya mpumbavu ni maneno mengi” 

 

Oh ni mara ngapi tumejaribiwa katika utani, na hata kuongea mambo ya wengine! Na ndipo tunapopoteza nguvu zetu nyingi za kiroho. Maongezi haya yatadhihirisha vile tulivyo, watu hawataweza kukuamini kwani watakufananisha na maneno yako. Mathayo 5:37 “Ndiyo yenu na iwe ndiyo, chochote kinachozidi hayo hutoka kwa yule mwovu”. Mkristo  anayetaka kumpendeza Bwana wake, asiwe mtu aliyetawaliwa na ujanja, pia awe akijiuliza mara zote kitu gani kitaweza kuumbika ndani ya wale wamsikilizao kabla ya kunena. Mungu atusaidie kuyapima maneno yetu. Wakati mwingine Wafarisayo walikuwa wakimuuliza Yesu mambo mengi ya mtego, hali yake ilikuwa ya ukimya, wakati mwingine alikaa kimya bila kujibu neno. 

 

Mtume Paulo anawashauri Wakorinto; “Mtu asijidanganye mwenyewe;kama mtu akijiona kuwamwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii,na awe mpumbavu,ili apate kuwa mwenye hekima .» (1 Kor 3:18); Na kwa Warumi anasema “maana utii wenu umewafikilia watu wote ;basi nafurahi kwa ajili yenu,lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. ‘Rum 16:19”. 

 

Utawezaje kutunza siri kama hujaweza kuuzuiya ulimi wako? Ndani ya Kristo ni lazima kusema kweli daima. Unaweza ukaulizwa swali, kama hutakuwa na uhakika, kaa kimya, sio lazima ujibu, na iwapo utakuwa na jibu sahihi, basi jibu kwa adabu na hekima. Tunapenda watu waamini ukweli na siyo uongo; Yoh 8:44”. Ninyi ni watoto wa Baba yenu ibilisi, ……….. yeye ni mwongo na baba wa uongo……..” 

 

Anayesema uongo ni mwana wa ibilisi. Mungu atusamehe na atufundishe kusema kweli katika kila jambo siku zote. 

 

Kama unataka kuwa mkristo safi na kupenda kumpendeza Bwana wako usiku na mchana, chunga ulimi wako na uongo, na kusema kwa kiasi, hepuka kitu chochote kinachofanana na ugomvi. 

 

(2 Tim 2:24) “Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi;bali kuwa mwanana kwa watu wote,awezaye kufundisha,mvumilivu.”    

 

Tuenende mbele za Bwana kwa utakatifu aliotuachia. Kujichunguza mara kwa mara, na pia kujizuiya vinaweza kupunguza au kuondoa kabisa tabia ya masengenyo na utani usiofaa, na kufumbia tabia njema. Kujizuiya pia kutafagia kila tendo baya katika kumtumikia Yesu Kristo. 

 

“Ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua wanaopenda kuutumia watakula matunda yake. (Methali 18:21). 

 

Ni kufa, au kuishi, yote mawili yapo ndani ya uwezo wa ulimi, vyo vyote utakavyo utumia , lakini tunavuna matunda yake. Kama matunda yake ni matamu, tutakula matunda hayo matamu, lakini yakiwa machungu, tutakula pia hayo matunda japo ni machungu. Matunda yote haya yatatokana na hali ya ndani ya mioyo yetu. Roho yako ikiwa safi, basi utasema maneno mazuri, lakini ukiwa na roho chafu, basi utasema maneno mabaya. Yakobo alisema; “Kama mtu akijiona kuwa ni mtu mwenye dini, lakini hawezi kutawala ulimi wake, dini yake haifai kitu, na anajidanganya mwenyewe Yakobo 1:26”. 

 

Tunaweza kuwa washika dini, wafuasi wa ibada zote, kuimba tenzi na kutimiza mambo yote tunayosikia katika dini. 

 

Ndani yake, kila kitu ni kizuri: lakini lkama hatutaweza kuudhibiti ulimi, dini yetu haitakuwa na dhamana inayokubalika mbele za Mungu. Mungu anatusaidia kuchunga ndimi zetu! 

 

Inawezekana kufuga ulimi? Yakobo 3:7 – 9 imeandikwa: “Binadamu anaweza kuwafuga wanyama, na amefaulu kufuga viumbe vyote – wanyama wa mwituni, ndege, nyoka na viumbe vya baharini, lakini hakuna mtu aliefaulu kufuga ulimi. Ulimi ni kitu kiovu, hakitawaliki, na kimejaa sumu inayoiva”. Ni lazima ukubali kuwa yapo mambo ambayo huwezi kufuga wala kuyamiliki kwa ulimi wako mwenyewe. Lakini kuna nguvu moja inayoweza kuchunguza na kuudhibiti ulimi wako kwa mambo mema: nayo ni nguvu ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. 

 

Wakati naliposamehewa na kutakaswa, na kukatazwa kutoutumia ulimi kwa ajili ya dhambi, ni lazima kuambia dhambi: “Hutaweza kutumia ulimi wangu; nakukataa”. Ila mwambie Roho Mtakatifu kuwa tangu sasa nakuachia ulimi wangu uutawale, mimi siwezi”. Sasa mgeukie Mungu naku sema: “Bwana nakupa ulimi wangu; naunyenyekesha kwako, nakuomba uuchunguze pamoja na viungo vingine ambavyo nimeshindwa kuvichunguza”. 

 

Ndugu, dada, njia ambayo umeanza kuifuata, ina safari ndefu, ni lazima kufunga mikanda vizuri. Kama hutaweza kuyatawala maneno yako na kuamua kuacha kutoa siri za watu wengine, na ulimi wako umeutiisha kwa mambo ya kiroho, ni lazima utafanyika kuwa chombo cha Bwana. Tusimame katika zamu zetu ili tuweze kukata mawasiliano na kila neno baya linaloweza kuharibu kazi ya Mungu ndani yetu. Ulimi wako ni chombo kizuri kinachoweza kumtukuza Mungu kupitia nyimbo, na kutangaza ulimwengu habari njema, na siyo kwa uongo, ugomvi, maneno machafu, nk …….. 

 

 

 

KUWA NA KIASI  

Mnajuwa yakuwa miili yetu ni watumishi kwenu, na siyo Bwana zenu? Tunajua kwamba Mungu alitupatia nafsi, Roho na Mwili. Ni lazima vitu hivi vitatu viwe safi kwa Mkristo mwaminifu wa Yesu Kristo. Siku moja Yesu Kristo alikwenda kuomba katika bustani ya Getisemane na wanafunzi wawili. Ni kitu cha kawaida mtu kusinzia usiku. Lakini Yesu alisema, “Roho yangu ina huzuni hata kufa, kaeni hapa na mkeshe pamoja nami”. Yesu hakuwaomba kufanya jambo kubwa, bali kukesha tu! Lakini wanafunzi hao hawakukesha hata saa moja pamoja naye, huku walitakiwa kukaa pamoja na Yesu usiku mzima wakiomba. Ni lazima kuitiisha miili yetu. Yesu akawaonyeha ni jinsi gani hawakuwa na utii. “Roho I radhi, bali mwili ni dhaifu”. 

 

Itasaidia nini Roho ikiwa radhi kama mwili hauwezi kile ROHO INATAKA? Mwili ukiwa dhaifu, roho yenye utayari haiwezi kutuchangamsha. Kama mmeitwa kukesha pamoja na Bwana, ni lazima mwili na roho viwe na utayari. 

 

Mwili una pingamizi, lakini mtumishi mwema ni yule anayeufanyisha mwili wake mazoezi ili kumtumikia Mungu vizuri. Mazoezi haya yanatakiwa yawe ya kila wakati, iwe katika matatizo au la, ili uweze kuwa tayari kwa kazi iliyo mbele yako. Paulo anasema katika barua zake kwa Wakorinto, waweza kuitumia miili yao kwa nguvu, wakati mwingine alikuwa mgonjwa kwa sababu ya baridi, kwa kukosa chakula, kwa kuchoka nk ….. lakini katika hayo yote tunaona vile kazi ya Mungu ilivyoendelea kukua kwa mfano wa kuigwa. Mkristo mzuri ni yule anayetenga muda wake kwa ajili ya kuomba hasa nyakati za usiku. 

 

Tunaona jinsi Yesu mwenyewe alitenga muda mwingi kuomba. Tunatakiwa kutoa usingizi wetu kwa ajili ya Bwana  japo wakati mwingine miili yetu inahitaji kupumzishwa. Tukumbuke ya kwamba miili yetu inatutumikia na siyo kututawala. 

 

Inapofika saa sita mwili unakukumbusha kuwa huwezi kuendelea kufanya kazi huku una njaa. Kwa nini ukubali? Sema hapana, nitendelea kufanya kazi. Siyo mwili wako unaoweza kukulazimisha juu ya kitu unachoweza kufanya mwili, bali wewe ndiye unayetakiwa kuwa mkuu wa viungo vyako. Wakati mwingine unapomaliza kula, utaweza kusika mwili wako bado unadai, unataka chakula kingine, tena, tena na tena ……… kwa nini? Usilisikilize tumbo lako. (Angalisho). Sisemi usitengeneze mwili wako, nasisitiza kuwa, iwapo kazi ya Mungu itahitaji kupunguza tamaa za miili yetu na matakwa yake hatuna budi kutii. Tumekwishaona ya kwamba Roho na miili yetu vinatakiwa kuwa na utayari kwa kazi ya Mungu. 

 

Lakini wakati mwingine miili yetu inakuwa kikwazo kwa kazi ya Mungu. Katika Marko 3:20 tunasoma ya kwamba Yesu alifanya kazi mpaka kuisha muda wa kula chakula. Ikiwezekana, zoesha mwili wako kutokula. Kumbukeni Yesu na mwanamke Msamaria kando ya kisima cha Yakobo, ulikuwa wakati wa chakula cha mchana (saa sita). 

 

Yesu hakumuuliza mwanamke kwa nini hakuweza kuwa nyumbani kwake saa zile! Na watu wa nyumbani mwake au kwa nini hakupumzika kwani jua lilikuwa kali, bali Bwana alitaka kuiponya Roho yake kwani ndiyo iliyokuwa chanzo cha matatizo aliyokuwa nayo. Yesu alipenda kutangaza mara zotekuwa chakula chake ni kufanya kazi ya yule aliyemtuma. Tujifunze kuitiisha miili yetu kwa chakula, ili ifikapo wakati wa kufunga na kuomba tusiweze kupata matatizo yatokanayo na kukosa chakula. 

 

Wakristo wanatakiwa kufunga, kama kuna ulazima wa kufanya hivyo. Kuna tatizo ambalo linaweza kukulazimu kuomba na kufunga kwa kipindi kirefu. Paulo anasema: “Nimefanya kazi na kutaabika, nimekesha bila usingizi mara nyingi, nimekuwa na njaa na kiu mara nyingi, nimefunga na kukaa katika baridi bila nguo. (2 Kor. 11:27)”. Tuangalie kitu kingine hatari hapa. Wakati wa magonjwa, mwili unakuambia kuwa huwezi kufanya chochote, ila unatakiwa kulala tu kitandani tu. 

 

Uamuzi gani? Watumishi na wakristo wengi wanapunguza bidii katika kuifanya kazi ya Mungu. Siyo vizuri! Paulo angewezaje kukamilisha  iliyokuwa mbele yake endapo angeendelea kupumzika kila alipokuwa akijisikia kuumwa, pia Timotheo aliyekuwa na vikwazo mara nyingi? Ni wajibu wetu kufanya uamuzi wa busara pale miili yetu inapougua au wakati wa uzima, lakini pia haituzuii kutoitiisha, na kumsikiliza Bwana wetu kwa kile anachotuomba tukifanye. Tena kuitiisha katika amri tulizopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, ili tumtumikie kwa kuwa sisi ni mali yake. Bwana ndiye aliyeumba miili yetu, na aliweza kuifanya itutumikie, sasa basi hatuwezi kumtukuza Mungu ipasavyo bila kuitiisha kwanza miili yetu. Hebu tuchangamshe akili zetu kwa kuangalia michezo ya mbio, “Kila mkimbiaji anaepuka kila aina ya kitu kitakachomfanya asiweze kukimbia inavyopasa”. Paulo anasisitiza juu ya kiasi kwa kila mtu anayepigania kupata thawabu ni lazima azoee kujichunguza yeye mwenyewe na kujinyima starehe wakati wa mazoezi ya michezo. 

 

Wakati mpiga mbio anapoanza kukimbia, ni lazima aheshimu kanuni za mbio ili aweze kukubalika. Ina maana gani? “Kuwa kinyume na uvivu?” labda mwili wako unasema: nataka hiki au kile, sawa, iwapo  umekwishaungana na wenzako kukimbia, ni lazima kulazimisha mwili wako kupenda kazi hiyo. Hapa mwili unatakiwa kuwa na uangalizi uliyo imara ili kuwa bidii. Uhuru wako ni lazima uwe na mipaka. Mkimbiaji hashiriki katika mbio ili kujitosheleza kimavazi, usingizi, katika kupumzika, katika kujifurahisha, nk ……… lakini amejiunga na michezo hiyo ili kutimiza kazi moja tu, ile ya kukimbia ili aweze kupata thawabu. Mungu asifiwe. Siyo mchezo wa kawaida, ila ni kazi kubwa! “Na yote hayo ni ili kupata taji ya ushindi”. 

 

Ili uweze kupata taji hiyo, ni lazima uwe na utii wa hali ya juu, kuwa upande wa Paulo yeye aliweka bidii katika utii kwani alitaka kutimiza lengo la kazi yake, alipiga mbio mpaka mwisho. Mtume Paulo alifaulu katika huduma yake kwa sababu alipenda kuutiisha mwili wake na njaa, kiu na mambo yasiyofaa nk …… 

 

Bwana wetu aliacha mbingu ili afe msalabani kwa ajili yetu, ni lazima miili yetu itutumikie ili na sisi tuwezekumtumikia bwana wetu Yesu Kristo. Tena kutumika wakati unaofaa na usiofaa …….. ndugu, dada, tuko katika shule ya Mungu, ni lazima tuwe na mzigo wa kumtumikia, kumfuata popote kuisimamia miili yetu kutatuweka huru ili tuweze kumfuata Bwana. Paulo aliandika kwa Timotheo kufanya mazoezi katika utakatifu kwani ni kitu muhimu katika maisha ya Mkristo. Kwa nini unautumia kwa nguvu mwili wako? Je kwa ajili ya taji iharibikayo au taji isiyoharibika? Kwa nini ujizuie kula au kunywa? 

 

Je ni kwa ajili ya Bwana? Upe mwili wako mazoezi kwa ajili ya Bwana ili uweze kupata taji isiyoharibika kama alivyotuonyesha Paulo. Biblia inatia mkazo juu ya mazoezi ya mwili mzima, lakini mazoezi yenye utakatifu ndiyo yenye thamani kubwa. 

 

Kwa Mkristo, nasisitiza kuwa mazoezi ya viungo (michezo) ni ya muhimu, pia inasaidia katika kazi ya Mungu, mfano, Yesu anaweza kukutuma ukahubiri milimani. Sasa itakuwa vigumu kama hukuwa na tabia ya kuupa mwili mazoezi ya kutembea kwa miguu, ila kwa Mkristo aliyezoea mazoezi hayo hataweza kupata taabu. Muombe Bwana Yesu Kristo aweze kuwabadilisha. Anza kuzoea kupunguza muda wako wa usingizi na utoe japo masaa mawili usiku kwa kuomba, kusifu na kuabudu Mungu. Wakati wa mchana punguza usingizi wa mchana ili usome Biblia na yote ambayo Roho wa Mungu atakayekuonyesha. Katika mwezi au wiki, tafuta siku moja ya kufunga  kwa ajili ya Bwana. Tafuta pia muda wa kukesha ukiomba, ni mazoezi mazuri yatakayoifurahisha mbingu. 

 

 

 

 

 

 

SIRI NDANI YA MAMBO YA UCHUMI 

 

Kama mtu wa kawaida katika dunia hii, pamoja na kuwa Mkristo, ni lazima mtumike ili muweze kumudu maisha. Tunaona tabia ambayo siyo nzuri kwa baadhi ya Wakristo wanaobisha hodi katika nyumba mbalimbali tangu asubuhi mpaka jioni kwa kisingizio cha kuhubiri habari njema. Ni lazima Mkristo awe na hekima katika kila atendalo. Tusisahau kuwa baada ya kufanya kile ambacho Mungu anatutuma kufanya, iwe kuhubiri au kushuhudia, lakini pia baada ya hayo tuwe na muda wa kufanya kazi. 

 

Fanya kazi, usiwe kama kahaba anaweza kulala popote atakapo. Una mahali unapoishi, hubiri injili na rudi nyumbani uendelee na shughuli zinazokupatia kipato ili uweze kuitunza familia yako. Tafuta muda mzuri na usimsumbue mtu. Andaa maisha ya baadaye kwa watoto wako ili wajitosheleze. 

 

Mahitaji yote yanaonyesha ni jinsi gani unatakiwa kutenga muda wako kwa kufanya kazi. 

 

Kuna baadhi ya Wakristo wanaokwenda kuhubiri nyumba kwa nyumba ili baada ya kaziyake aweze kupewa chochote (pesa, chakula, nguo, nk ……) Angalisho!!! Injili inatolewa bure, injili haibadilishwi na chakula, pesa …… kinyume chake ni lazima kutoa injili kwa tajiri na pia kwa masikini kwani ukifanya hivyo Mungu atakupa mahitaji yako. Baadhi ya Wakristo pia watumishi wanafuata njia ya Balama. Huyo alikuwa nabii aliyependa pesa na alikuwa akitoa unabii ili baadaye apewe mshahara. Alikuwa anafanyia biashara huduma ya kinabii. Mungu atusaidie tusimuige Balama! Mtume Paulo alisema; “Mimi nilihubiri kwenu habari njema ya Mungu bila kudai mshahara; nilijinyenyekeza ili nipate kuwakweza ninyi, je nilifanya vibaya? (2 Kor 11:7). Alisisitiza tena katika barua zake kwa Waefeso kwamba hakumkemea mtu. 

 

Anasema tena, “…… katika mambo yetu, nilijichunga ili nisiwe mzigo kwenu, na nitaendelea kujichunga”. Paulo alimjua Bwana wake kwamba ni mwenye nguvu na anaweza kumsaidia. Paulo alitakiwa kukubali msaada wa kiuchumi, kama tunavyoona katika ujumbe huu pale anaposema kuwa alipohitaji fedha, ndugu waliotoka Makedonia walimletea kila kitu alichohitaji. Pamoja na huduma Paulo aliyokuwa anafanya, bado alikuwa na kazi iliyomuingizia kipato ili asiweze kuwategemezi kwa watu wengine. Bali yeye mwenyewe alikuwa na moyo wa kuwasaidia wengine. Wakristo wote wanatakiwa kuwa watayarikutoa hata kama wana kipato kidogo. kupokea bila kutoa kunaleta kupungukiwa. Na kama hatutaweza kuwategemeza wengine  kwa mapato yetu, Mungu atatubariki kidogo tu. Tusome 2 Kor. 6:10 “…… Ingawa tu maskini, twatajirisha watu wengine”. Katika Luka 6:38 imeandikwa “Wapeni nanyi mtapewa ……..” ndiyo amri toka juu. Hiyo ndiyo siri ya Baraka katika mapato. 

 

Wekeza mali zako na vitu vyako katika kumtumikia Bwana. Mtapata baraka sasa na hata katika maisha yajayo. Weka hazina yako pale ambapo hakuna kutu. Usitafute faida yako binafsi, fanya bidii ili kazi ya Mungu ipate kukuwa. Usifanye kazi ya Mungu ili ulipewe, fanya kama Paulo alivyosema kuwa kazi ya Mungu inafanywa bure. Tumepata kwa neema tutoe bure. “Na Mungu wangu atawatosheleza kadiri ya utajiri wake na utukufu katika Yesu Kristo”. 

 

Mtu akiwa na kitu cha kuwapa wengine na afanye hivyo kwa furaha. Hata kama Mungu atakawia kumbariki, wewe endelea kutoa tu. Kupata kitu cha kuwapatia wengine nayo ni baraka. Nilikuwa na umri wa miaka kama 10. mnaona kabisa kwamba nilikuwa bado mtoto, lakini nilikuwa nimekwishampokea Yesu kama Bwana na mwokozi wangu. Katika umri huo nilimpenda sana Bwana, na watu pia. Karibu na nyumba yetu palikuwa na barabara kuu, ambapo walipita watu wengi sana wakitoka sokoni, wengine hospitalini ……. Upendo uliojaa moyoni ulinisukuma kuenda njia panda na kutafuta mtu mwenye njaa ili nimlete nyumbani, na tumpe chakula. Hamu yangu ilikuwa ya kuwatosheleza wengine. 

 

Siku nyingine nilikuwa na pesa za Burundi 50, nikampa mpita njia ili amnunulie mtoto wake mkate. Sikuwa na zaidi ya kiasi cha pesa, lakini nilimpa. Yote hayo niliyafanya ili kumpendeza Bwana wangu. Kila siku nilipenda kuwa muhimu kwa wengine. Neno la Mungu linasema kuwa hatuwezi kusema kwamba tunampenda Mungu huku tukiwachukia watu wa nyumbani mwetu. Upendo wa Mungu unadhihirika katika yale tunayofanya kila siku na majirani zetu au marafiki zetu. 

 

Sikuwa nikifanya hivyo kwa kumuinua mtu, bali kwa utukufu wa Mungu. Kutoa ilikuwa furaha yangu. Neno la Mungu linasema; Luka 6:38: “Wapeni wengine wanavyohitaji, nanyi mtapewa. Naam, mtapokea mikononi mwenu kipimo kilichojaa, kikashindiliwa na kusukwa sukwa hata kumwagika, kwa maana kipimo kile mnachotumia kwa wengine ndicho atakachotumia Mungu kwenu”. Kama ukitoa ni Mungu ndiye atakayekurudishia. 

 

Siku nyingine, kulikuwa na mkutano wa neno la Mungu jirani na kwetu. Wageni waalikwa walitoka sehemu mbalimbali za nchi yetu . Nikamuomba Mungu anipe kibali cha kuweza kuwaalika wageni nyumbani. Niliomba hivi: “Bwana nitumie wageni …… haijalishi watakuwa wangapi. Najua ukimtuma mtu mmoja, basi utaleta posho yahuyo mmoja ukileta watu mia moja utawatoshereza hao watu mia moja. Najua kwamba kila atakayebisha hodi mlangoni kwetu, ametumwa na wewe. Kwa jina lako nimeomba Amen”. Wazazi wangu bado walikuwa wapagani, ila walikuwa wakiona watoto wa Mungu wakija nyumbani kututembelea, waliwazoea wageni. 

 

Mwanzoni mwa mkutano tulipokea wageni wengi kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu. Nilipata ugumu kidogo kwani sikuwa na nafasi ya kuwalaza ndani ya nyumba yetu. Sasa mama akaniuliza swali, “Binti yangu, naona watu wengi bado wako hapa, wamechoka na safari na pia bado wana njaa. Sasa tufanyeje na hatuna chakula cha kuwatosheleza wote!” nikajibu, mama yangu, usihangaike. Nilimuomba Mungu atawatosheleza wote. Kama ameweza kuwaleta, basi atawatosheleza. Sasa usiwe na wasi wasi, tutauona mkono wa Mungu”. Mama aliondoka, nami nikapiga magoti ndani ya chumba changu na kuanza kuomba, kwani swali aliloniuliza mama lilikuwa muhimu. Nikasema Bwana fanya kitu, muda umepita. Watu wamechoka na wana njaa! 

 

Wakati huo huo nikasikia mlio wa gari (dogo) likipiga honi na nikafikiria labda ni wageni wengine wamekuja. Kwa mshangao mkubwa nikaona kumbe ni gari limebeba chakula (mifuko ya ngano, sukari, mihogo, nk …) nikawaomba wageni wanisaidie kunyanyua na kuingiza ndani. Mungu asante. Anasikia maombi yetu, wageni walikula vizuri bila matatizo. Mungu asifiwe, Mungu anajua mahitaji yetu na anajua wakati wake wa kutenda. Toeni mlichonacho na Mungu atajaza kapu lako kwa kipimo cha tele. 

 

Wakristo wengi ni maskini kwa sababu ya uchoyo. Siri ya baraka ni kuwapa wahitaji: toa pia kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa mfano kuwapa watumishi wa Mungu, toa sadaka na fungu la kumi na Mungu mwenyewe atawarudishia. Biblia inasema: Methali 11:24 atowaye kwa ukarimu huzidi kutajirika; lakini bahili huzidi kudidimia katika umasikini. Mstari wa 25 mtu mkarimu atafanikishwa, amnyweshaye mwingine naye atanyweshwa.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURA YA IV 

 

MATATIZO YANAYOMKUTA MSAFIRI NJIANI 

 

Msafiri ni mtu anayekwenda mahali  kwa sababu zake na kwa nia njema. Kwa maana hiyo sisi sote tu wasafiri tunaoelekea nchi nzuri kwenye makao mazuri tuliyoandaliwa na Bwana mbinguni (Yoh.14:2) “Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi; sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi ……….”. Ni kweli Yesu alikwenda kutuandalia makao, lakini ili tufike, inahitaji bidii, kwani ni safari ndefu. Siyo mchezo, umbali wake unachosha na utaumiza kipindi cha ukame na kipindi cha masika, yote yanamkuta msafiri njiani: jua kali, kiu, joto, njaa, mwanga na giza, baridi, nk ….. ni mambo mengi yanayompata msafiri. Lakini mara zote msafiri anatakiwa awe mwangalifu ili aweze kutimiza kusudi, na lengo. Lengo kubwa ni kufika kule anakotusubiri Bwana harusi. Bwana atusaidie kumaliza safari salama. 

 

Kutokana na matatizo yote hayo tunayokutana nayo, ni muhimu kuwa na msimamo thabiti ili tusiingie katika mitego. Unaweza kuchoka njiani na ukahitaji mtu wa kukusaidia. Nabii Elia, Mungu alimtumia kunguru ili aweze kumletea chakula. Malaika wa Bwana akamwambia: Elia, simama, kula na kunywa kwa sababu safari bado ni ndefu. Katika matatizo, kumbukeni kwamba Yesu anawajua, anaweza hata kukuita kwa jina lako kama alivyofanya kwa Elia. Yesu anawajua vizuri kondoo wake. Anajua sauti ya kila mmoja wetu. Elia alikuwa na njaa na kiu, akampa chakula na maji. Hakumpa pesa, nyumba au utajiri wowote, kwani alijua vizuri matatizo ya Elia. Allishiwa nguvu za kuendelea na safari na Mungu akampa (chakula kamili) ili kimtie nguvu za kuendelea mbele. 

 

Nina ushuhuda mfupi kuhusu jambo hili. Siku moja, ilikuwa siku ya kufungua shule, mimi na dada yangu tulikosa mahitaji muhimu ya shule. Tulikosa madaftari 10 yenye karatasi 100 (5 za mwandiko safi na 5 za hesabu). Niliomba kabla ya kwenda kupanda gariya kutupeleka  shule. Hata ada ya shule ilikuwa haitoshi. Ilikuwa vigumu kwenda shuleni bila ada wala madaftari kwani shule yetu ilikuwa mbali na mahali tulipokuwa tunaishi. Endapo tungechelewa kupata madaftari hayo baada ya wiki 2, tungekuwa nyuma ya wenzetu. Pia tulitakiwa kulipa ada pindi tunapoingia darasani. 

 

Niliamini ya kwamba, baba ametupatia kile alichokuwa nacho. Ndiyo maana sikuweza kulia mbele ya baba kwani nilijua ametoa kile alichokuwa nacho kama akiba. Na hakuwa na kitu tena. Ndipo nikaomba na kusema, “Bwana, naamini kabisa kwamba unaweza kuongeza pesa iliyopungua, pia na madaftari. Sielewi utafanyaje, ila naamini unaweza kutusaidia”. Jioni ya siku hiyo, akaja mtu mmoja, akawauliza; “Françoise yupo?” Dada zangu wakajibu kwamba “Amelala”, mtu huyo akaacha kiasi cha (pesa tulichopungukiwa kulipia ada) na akaagiza nipewe kama pesa za matumizi, na mtu huyo akaondoka. Nikaletewa pesa hizo chumbani nilipokuwa nikiomba. Ndipo tukaenda njia panda kusubiri gari.kituo kilikuwa karibu na nyumbani. Tulipofika kituoni nilisikia dereva mmoja akiniita akisema njoo haraka nina mambo mengi njoo upesi. “Chukua mfuko huu mdogo, ni wa kwako! Nisingekuona leo, ningeendelea na safari yangu . ” naye akaendelea na safari yake. 

 

Kwa upande wangu, nilikimbia na kufungua ule mfuko ili nione kilichokuwa ndani yake. Nikajiuliza swali kama alivyosema yule dereva: “Kama nisingekuona leo, ningeendelea na safari yangu.” Ndani ya yule mfuko nilikuta madaftari 10 tuliyohitaji. Mungu asifiwe. Anajua mahitaji yetu  na muda wa kutenda. Kwa nini Mungu hakunipa daftari 9 au 11 au madogo? Kwa nini madaftari yote yasilingane? Kwa nini gari lilipita muda ule ule ambao mimi nilikuwa kituoni? Kuna maswali mengi, lakini Mungu alinipatia kile nilichohitaji na ada  ile ile niliyomuomba. 

 

Mungu ni mwaminifu kama alivyofanya kwangu, anaweza na kufanya kwako pia. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba anawajua kondoo wake, alijitoa kwa ajili yao (Yoh. 10:11 na mstari wa 15). Yesu anakujua, atakusaidia katika shida zako. Macho ya Mungu ambaye ni Baba yetu yako juu yako. Endelea kuwa mwaminifu kwa Bwana wako, hawezi kukuacha, maisha yako yamo mkononi mwake, usikate tamaa, na usiangalie ukubwa wa shida yako, bali angalia ukuu wa Mungu na upendo wake Kristo. Hakuna lisilowezekana kwake. Ana uwezo wa kubadilisha kila kitu. Kulikuwa na mwanamke mmoja ndani ya Biblia aliyeitwa Anna, mke wa Elkana. Alikuwa tasa, mume wake alimpenda sana (1 Sam. 1:5). Elkana alikuwa na mke wa pili aliyeitwa Penina, hivyo alikuwa na watoto. 

 

Penina hakuweza kumheshimu Anna kwa sababu hakuwa na watoto. Anna alikuwa akilia siku zote kwa sababu ya tabia ya dharau ya Penina. Mume wake alikuwa  akijiuliza :kwa nini Anna aliye mara kwa mara wakati yeye nampenda zaidi ya Penina na wanaye? Ndipo Anna akamuomba Mungu ampe mtoto, na akatoa ahadi ya kumtolea Mungu kama sadaka ya shukrani kwa Mungu. Mungu akasikia kilio cha Anna, akampa mtoto jina lake Samweli. Mungu asifiwe sana. Anna alionyesha moyo wa kumpenda Mungu. Nawewe , wakati wa matatizo, fungua moyo wako kwa Bwana, na umpe mizigo yako, yeye yuko tayari kukusaidia. Yeye ni mchungaji mwema. Alisikia sauti ya Anna, nawe anaweza kukujibu pia. 

 

Anna alitoa ahadi kwa Mungu (1 Sam. 1:11) “Bwana Mungu wa Israel, angalia unyonge wangu, usinisahau, nihurumie! Nipe mtoto, nami nitamtoa kwako kwa ajili ya kazi yako ……..”. ahadi ya Anna ilikuwa kwa Mungu, ilikuwa ni kumtolea mtoto kwa ajili yake, na Mungu asifiwe kwani Anna aliweza kutimiza nadhiri yake kwa Mungu. Kwa kuendelea tunaona Elkana na familia yake walienda Shilo na kumtolea Mungu dhabihu ya kila mwaka na kutimiza nadhiri. (1 Sam. 1:22). Alipomuachisha kunyonya alimpeleka pamoja na fahali wa miaka mitatu, gunia la unga na kiriba cha divai. Hana alimuingiza mtoto kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu huko Shilo, naye mtoto alikuwa mdogo bado. Walipokwisha kumchinja yule fahali, walimpeleka  mtoto kwa kuhani Eli. Hana akamwambia, “Nilimwomba Mungu anipe mtoto huyu, naye akanipa mtoto huyu. Kwa sababu hiyo nami nampa Mwenyezi Mungu mtoto huyo wakati wote atakapokuwa hai.  (1 Sam. 1:27 – 28) 

 

Ni ajabu! Huyu mwanamke alipata kibali machoni pa Mungu. Lakini alitimiza ahadi za Mungu .Mungu ni mwema  anasikia maombi ya watoto wake. Hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Msafiri anakutana na matatizo mengi yanayoweza kumrudisha nyuma, kinachotakiwa ni kusonga mbele bila kuangalia matatizo. Yesu habadiliki, anaweza kukusaidia leo kesho na kesho kutwa. Kwa sababu wewe ni mmoja wa kondoo wake. Usilie sana Yesu alimshinda shetani alifufuka kutoka kwa wafu. Jina lake lisifiwe, anakupenda, aliyatoa maisha yake kwa ajili yako. Wewe ni mali yake, (1 Sam. 2:9), “Yeye atalinda miguu ya watakatifu wake ;bali waovu watanyamazishwa gizani,Maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda ». 

 

Tuangalie Shadraki, Meshaki na Abedinego. Mfalme Nebukandeneza alitengeneza sanamu ya dhahabu ya mita 30 kwenda juu na mita 3 upana. Akaisimamisha katika sehemu tambarare ya Dura. Mkoani Babuloni, kisha mfalme akaamuru maliwali, wasimamizi, majaji, mahakimu ili wahudhurie sherehe ya sanamu aliyoisimamisha. Mpiga mbiu akatangaza kwa sauti kubwa: “Enyi watu wa makabila yote, mataifa yote na lugha zote, mnaamriwa kwamba, mkisikia sauti ya baragumu, filimbi  ……… na sauti zingine nyingi za muziki, lazima muiname chini na kuiabudu sanamu ya dhahabu aliyosimamisha mfalme. Na yeyote ambaye hatoinama kuiabudu, atatupwa katika tanuri ya moto mkali          (Daniel 3:40 – 6). 

 

Kutoka 20:3 – 5 imeandikwa: “Usiwe na Miungu wengine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya miungu wa uongo, au kinyago chochote kilicho mbinguni, katika nchi au majini chini duniani. Usiisujudie wala kuitumikia; kwa kuwa mimi Mwenyezi Mungu ni Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha hao wanichukiao”. Mstari wa 6 watu hawa watatu walimheshimu Mungu na kuendelea kuwa waaminifu, lakini kulikuwa pia mfalme aliyetaka kuwa na mamlaka juu ya maisha yao, kwa kuamuru watu wote kuiinamia sanamu na kuiabudu katika bonde tambarare la Dura. Aliahidi kumuadhibu mtu yeyote atakayekosa kutii amri yake. 

 

Watu wote walitii isipokuwa watu watatu wa Mungu. Walikataa kupinda migongo yao mbele ya sanamu la dhahabu. Walitii amri ya Mungu anayekataa kuinamia na kuziabudu sanamu. Bwana alimwambia Musa, atakayeinuka kinyume changu, nitamwadhibu, yeye na kizazi chake. Watu hawa watatu waliogopa kumkosea Mungu, kwani yeye akikuadhibu nani atakayekusaidia? Ni Mungu pekee mwenye uwezo juu ya kila kiumbe kilicho hai. Na unapotii amri zake, atakutendea mema wewe na kizazi chako. Watu hawa watatu walimjibu mfalme, lakini, hata kama haitafanyika hivyo, ujue wazi ee mfalme, kwamba, sisi hatutaitumikia miungu yako wala kuiabudu sanamu ya dhahabu uliyosimamisha (Daniel 3:18). Mfalme akajibu, Mungu gani atakayewaokoa mikononi mwangu? Mfalme hakujua kuwa kuna Mungu aliye zaidi ya miungu yake. 

 

Mungu wetu, aliyeumba ulimwengu anaweza kutuokoa na matatizo yote. Watu wa Mungu waliendelea kujibu, “Tambua ya kwamba Mungu wetu, Mungu tunaye mtumikia yuko tayari kutusaidia. (mstari wa 17). 

 

Mfalme, akiwa amekasirika, akaamuru mwako wa moto wa tanuru uongezwe (mara saba) kuliko kawaida yake. Lakini watu watatu hawakuogopa, walikuwa na imani thabiti kwa Mungu, walikuwa tayari kufa kuliko kumtenda Mungu dhambi. Kutoka 20:5 “Usivisujudiewala kuvitumikia;kwa kuwa mimi,Bwana,Mungu wako,ni Mungu mwenye wivu ,nawapatiliza wenye maovu ya baba zao hata kizazazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao”. Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abedinego, ni Mungu wetu pia ni yeye msaada wetu wakati wa matatizo. Tujipe moyo, yupo kwa ajili yetu sisi ambao ni kondoo wa malisho yake. Sisi ni kazi ya mikono yake. Alituchagua alituita, alitukomboa, alitusafisha, ili tuwe watumishi wa  Mungu peke yake. 

 

Yeye ni mfinyanzi na sisi ni vyombo vyake. Tunajua ya kwamba, siku moja mbinguni tutafanana naye kwani sura yake iko ndani yetu. Kwa kuwa sisi ni mali yake, ni lazima tufanye mapenzi yake. Sisi sio wa dunia hii, bali wa mbinguni. Tumeitwa naye ili tuwe vyombo vya kumtumikia katika maisha yetu yote. Basi na tuende katika utakatifu bila kulaumiwa kwani sisi ni wasafiri. 

 

Hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni, tupo safarini kuelekea nchi mpya. Paulo aliandika maneno ya kutia moyo kwa Waefeso “mkavae utu mpya,ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. »(Efeso 4:24). Basi uvueni uongo,mkaseme kweli kila mtu na jirani yake ;kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. »  Waefeso 4:25,  na   Waefeso 5:8 hanasema hivi ; « Kwa maana zamani mlikuwa giza ,bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana ;enendeni kama watoto wa nuru ». 

 

Msafiri lazima endelee mbele illi aweze kufika kwake. Angalisho! Yawezekana, umezungukwa na anasa na mambo mengine yanayoweza kukuvutia na kukufanya usahau uendako, usisimame, endelea na safari yako. Usiangalie kulia wala kushoto, lakini timiza lengo la kufika uendako. Lengo lako siyo kujichanganya na wazaliwa wa ulimwengu huu, ili usiige tabia na mienendo yao. Usijisahau kwani shetani naye ana nia ya kukurudisha nyuma ili uifuate njia yake. 

 

Siku moja jioni katika maono, nilimuona mtu  katikati ya njia, kando yake kuliwa na kundi la watu waliokaa kwa mzunguko kando ya njia. Walikuwa wanacheza na kunywa, walikuwa wakifanya starehe za kila aina. Mtu huo  akatoka njiani na kwenda kando ya njia ili kuangalia wanachofanya au kuangalia michezo yao. Mtu huo  alisimama kando ya kundi lile la watu na kuanza kuwaangalia. Sauti ilinijia kama mtu anayesema hivi:( mwanangu Bill Graham na watumishi wengi wameandika vitabu lakini pia wengi wao hawapo tena sasa enenda ukaandike kitabu kiitwacho « jinsi ya kuendelea katika njia ya wokovu. » utalinganisha na huyu mtu  aliyeacha njia, kuliko kuendelea na safari yake, anatoka na kwenda kuangalia watu wanaocheza). Asubuhi yake nikajiuliza, hivi mimi naweza kuandika kitabu? Sijafundishwa uandishi, sijafundishwa theolojia, ….. nikawa na maswali mengi. Nilimwamini Mungu aliyeniambia niandike, na nikaanza kuandika. Lengo la kitabu hiki kidogo, ni kutaka kuwatia moyo ili muendelee kukaa ndani ya Mungu na kuendelea mpaka mwisho. Wengi walianza safari lakini wakaishia katikati ya njia. Maneno haya yatawasaidia kwani ni Mungu ndiye mwalimu. Sura kadhaa nilizifunuliwa na Mungu mwenyewe. Nimeuona mkono wa Mungu wakati wa kuandika kitabu hiki. 

 

Neno la Mungu katika Luka 6:40 linasema “Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, lakini kila mwanafunzi akishahitimu huwa kama mwalimu wake”. Bwana alinifundisha mambo mengi. Na kile alichonipa ndio hiki tunachoshiriki pamoja. 

 

Siyo kwamba ninajua mbinu za kutoanguka katika mitego, hapana. Kile nachoweza kusema ni kwamba; uwe na imani na Bwana wako. Daudi alisema katika Zaburi 23:1 “Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mstari wa 4 sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana utaniongoza, utanipigania, utanitetea, hicho ndicho kinachonitia moyo”. Kama tutayainua macho yetu kwa Yesu, atatulinda na kutufikisha mwisho wa safari yetu. Tunapitia nyakati tofauti, ngumu kwani tunapitia magonjwa, vita, umasikini, n.k ……… ila tuna ushindi kwa sababu Bwana yupo pamoja nasi katika safari, jipe moyo! Kitambo kidogo tutakuwa pamoja na mpendwa wetu Yesu. Hatutaumizwa tena, wala kulia tena, bali tutakuwa katika furaha ya milele, Amen. 

 

Mambo ya kukatisha tamaa yametuzunguka, lakini angalia mbele, fuata maagizo ya Bwana wako, rudia kusoma amri zake na sheria zake. Omba bila kukoma na Bwana atakutia nguvu ili uendelee kushinda mbinu za shetani. Mungu wa Meshaki, Shedraki na Abedinego ni Mungu wako, atakuepusha na yote. 

 

Endapo utasahau maagizo unaweza ukasahau njia na kuanza kufuata njia nyingine. Tumfuate kiongozi wetu Yesu. Katika Zaburi 80:2 “Mbele ya Efraimu, Benjamini na Manase uziamshe  nguvu yako, uje utuokoe”! Bwana anawalinda watu wake kama kondoo. Ni lazima kondoo aijue fimbo ya mchungaji wake. Mchungaji wetu alidhihirisha upendo wake kwetu pale msalabani, alitukanwa, alichomwa mkuki, lakini alikubali yote kwa ajili yetu sote. Alikuwa na kusudi la kutuokoa. Jina lake litukuzwe. 

 

Mtunzi wa Zaburi alisema (Zab 16:5 – 8) “Wewe ee Mwenyezi Mungu ndiwe riziki yangu kuu, majaliwa yangu yamo mikononi mwako …………….. namweka Mwenyezi Mungu mbele yangu daima yuko pamoja nami, wala sitatikisika. Ni Daudi aliyesema hayo. Alitambua kuwa naye pia ni kondoo wa Bwana. Ni yeye aliyekuwa Bwana wa maisha yake. Ndiyo, Bwana anajali maisha yetu, anajali mipango yetu. Ni kweli Bwana ni ufunguo wetu na yupo karibu na sisi siku zote. Apewe sifa. 

 

BIDII 

 

Katika mchezo wa kandanda kama katika michezo mingine zinasikika sauti tofauti za kelele; mfano kele za kukata tamaa kushindwa au za furaha endapo mmoja kati ya wachezaji ataingia katika chumba kisichokuwa chake, kelele zitasikika kila mahali, kwa watazamaji. Mwamuzi wa mchezo anatoa onyo kwa mtu asiyetii kanuni na kufanya makosa mara kwa mara. Anamsifu mchezaji bora anayeshinda. Wachezaji Wanakuwa na lengo moja tu la kupata ushindi. Kabla ya hapo  wanafanya mazoezi muhimu na kumsikiliza kiongozi wao . 

 

Tuchukue mfano wa mbio za mita 100. mkiwa watu 6 kila mmoja na njia yake. Endapo wakati wa kukimbia uliingia katika njia ya mwenzako, hata kama umefika wa kwanza utaondolewa kwani hukufuata kanuni ya kutoingia kwenye njia ya mwenzako. Ni lazima ufuate maelekezo. Daudi alisema: “Nimeyahifadhi maneno yako moyoni mwangu ili nisikutende dhambi”. Utakuwa mbali na dhambi kwani neno la Mungu ni kioo kinachoonyesha uhusiano wetu na Mungu. Wewe ulianza kumfuata Bwana, usikate tamaa. 

 

Wakimbiaji wote wanaorodheshwa katika orodha ya washiriki. Wamepitia mazoezi mbalimbali ili wajinyakulie ushindi. Wana wa Mungu, wasafiri, wanapaswa kufanya mazoezi ya kiroho ili waweze kusimama wakati wa matatizo. Mpiga mbio anatakiwa kupata  lishe itakayo mwezesha kuwa mwepesi nakuwa na nguvu ili asiyumbe . 

 Katika njia iendayo mbinguni, hakuna watakaofika bila kualikwa, kila mmoja na njia yake na pia anajua kule anakoelekea, kiu na njaa vyaweza kukukosesha nguvu, lakini endelea kukimbia kwani muda uliobaki mbele yako ni mchache. Tunakaribia kufika. 

 Jipe moyo msafiri, jitie nguvu, mpendwa wetu anakaribia kuja kutuchukua. Usiangalie kulia au kushoto, endelea na safari yako ya kuelekea msalabani. Roho Mtakatifu atakusaidia, jitie nguvu. Manabii wapo kwa kitambo
tu,  bali mtegemee Bwana anayeweza kukushika mkono wako kwa kuwa wewe ni kondoo wa malisho yake. Anakuona, analijua jina lako nawe unamjua. Mfuate naye atakuongoza daima. 

 

Mungu anajua walio wake na kila alitajaye jina lake ajitenge na uovu                (2 Tim. 2: 19) kwa kuwa anatufuata popote, basi na tujilinde ili tusiwe na lawama mbele zake. Tuendelee kuwa waaminifu. Paulo alimwandikia Timoteo juu ya kuvipiga vita vya imani vizuri. Mara zote, tofauti kuenda sawa na mapenzi ya Mungu, kuwa na imani, upendo, uvumilivu, utu wema, macho ya muamuzi yako juu yako na atafurahi siku ataona umejipatia taji ya ushindi. Masikio yako yatasikia kelele nyingi, lakini usizisikilize wala kugeuka nyuma angalia mbele. Kiongozi wako anakusubiri mikono wazi akikutia moyo na kusema hongera, hongera! Walionunuliwa kwa damu ya Yesu na kuitunza mioyo yao, watakusanyika katika utukufu wa Mungu pindi baragumu itakapopigwa. Ni furaha iliyoje!!! Atatufariji na tutakuwa na furaha milele hata milele. Haleluya! 

 

Hivyo basi, wapendwa endeleeni kuwa imara katika imani ndani ya Yesu Kristo. Na kuzama ndani ya imani ili kukamilisha kazi ya Mungu, 

(1 Kor. 15:58) Mkijua ya kwamba kazi yenu sio bure. Tuombeane sisi kwa sisi, tutiane moyo. Paulo aliandika kwa Wakorinto “……… kwani mtatusaidia kwa maombi ………. Ndipo Mungu atajibu kupitia maombi yenu. Na wengi watamtukuza kwa ajili yetu”. 

 

 

 

 (2 Kor. 1:11). Ni kweli maombi ni nguvu inayomsukuma Mungu kutenda, ila anajibu maombi ya yule atakayetii kanuni zake kwani yeye alisema, “Shikeni hukumu mkatende haki,kwa maana wokovu wangu u karibu kuja na Haki yangu kufunuliwa.’’ Isaya 56:1. 

 

Shikaneni mikono, ombeaneni na Mungu atafanya. Vumilieni matukano, na mapigano haijalishi yatatoka wapi, endeleeni katika njia ya Yesu Kristo. Endeleeni kulisoma neno la Mungu ili ujue kile Mungu anachokitaka kwako. Isaya 56:2 “Heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana ;azishikaye sabato asizivunje,auzuiaye mkono  usifanye uovu wao wote.’’ Methali 3:31 “Kwa kuwa Bwana anawachukia wamchukiaye, bali anawapenda wampendaye”. 

 

 

Tuzingatie neno hili, ya kwamba tunapiga mbio, na bado hatujafika. Sasa, kumbukeni kwamba kiongozi wenu anachunguza kila mlifanyalo na hatua za miguu yetu anazichunguza ili apate kujua kama unafaa kupata medani ya ushindi au la. Anachunguza pia mawazo yetu, mipango yetu na bila kusahau matumizi ya muda wa kutumika kwa ajili yake. Ayubu alitambua kwamba yupo anayechunguza njia zake na akasema, “Waitia miguu yangu katika mkatale,na kuyajua mapito yangu yote ;wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. » Ayubu 13:27 . ni uchunguzi wa hali ya juu!!! Mungu huchunguza kila tunalofanya kila siku, ni Mungu wa ajabu na mwenye nguvu. 

 

Usipokuwa mwangalifu, waweza kusema: nitaiba kitu fulani kwani hakuna atakayeniona, unasahau kwamba macho yake yapo kila mahali. Mungu ni Mungu, sio mwanadamu, yeye huchunguza hata maneno yatokayo vinywani mwetu, anaona yote tunayowaza. Yeye alituachia Roho Mtakatifu, ili tuweze kuzima mishale ya yule adui shetani. Tuenende katika nuru. 

 

Biblia inasema katika 2Timotheo 1:7 “Kwa maana Mungu hatukupa Roho ya woga;bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. »  Mungu apewe sifa kwani kupitia Roho wake mwenye nguvu tunapata kumshinda shetani. Roho wa Mungu anatuwezesha kusema kwa mamlaka na kujiamini kwani Biblia katika Mathayo 10:20   “Kwa kuwa si ninyi mtakaosema, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu”. Wakati wa majaribu tusipunguze bidii, bali tuendelee kupambana ili tujipatie taji iliyo andaliwa kwa washindi. 

 

Shetani anaweza kukudanganya, oh, sio kweli kwamba Yesu alifufuka katika wafu! Mwambie rudi nyuma yangu shetani, ninajua ya kuwa Yesu alikufa na baada ya siku tatu alifufuka tena kwa ushindi. Shetani anaweza tena kukuambia,  Kwa nini unajifanya kushuhudia watu, huku maandiko huyajui? Wewe mjibu ya kuwa, Yesu anayeishi ndani yangu anayo mistari mingi ya kuwafundisha watu ambao hawamjui. Anaweza tena kukwambia kwa nini ufundishe wakati hujasomea teolojia? Mjibu kuwa Roho Mtakatifu ndiye mwalimu mzuri wa teolojia. 

 

Paulo aliandikia wa Waefeso watiane moyo mkisezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni,huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu(.waefeso5:19) .  tena Paulo anasema kwamba tuvae silaha zote za Mungu tukijua kwamba hatuwezi kumshinda shetani bila kuwa na nguvu au kuwa na silaha, na silaha hizo tunazipata katika ushirika wetu na Mungu. Shetani anafanya kila mbinu za kuturudisha nyuma, kwani anajuwa muda wetu wa kuvalishwa taji umekaribia. 

 

Tuenende katika kweli siku zote, na tutangaza habari njema  kwa ulimwengu wote,tuwe na imani pia.Tuangalie kwa nini  Paulo aliweka utofauti katika silaha hizo.Ni kwa sababu adui yetu si mwanadamu bali ni roho chafu,ni nguvumbaya katika ulimwengu wa giza. 

 

1.    Ili upigane na Roho, ni lazima upigane katika Roho, hatuna tunachoweza kutumia zaidi ya maombi, ukweli, imani, usawa, kiasi katika kutenda mema, nk … tunayepambana naye sio mtu ili tumpige mapanga, visu. Yeye ni roho chafu. 

2.    Tunatumia silaha hizo ili tuweze kushindana na vita mbalimbali za shetani 

3.    Ili tuweze kusimama imara baada ya mapambano. 

 

Silaha alizoandika Paulo, ni za muhimu sana katika nyakati hizi. Tunaona mtu wa vita anapoingia vitani, anakuwa na mavazi maalum kama vile viatu, soksi, mkanda, kisu, kofia, bila kusahau silaha nyingine. Mungu apewe sifa kwa kutupatia silaha za vita ya kiroho. Kila Mkristo ni lazima aseme kweli, siyo uongo, kwani shetani ndiyo baba wa uongo. Ukweli unatoka kwa Mungu kwani alisema mwenyewe ndani ya biblia ya kwamba yeye ni kweli. Yesu Kristo ni njia kweli na uzima. (Kazi ya mkanda ni kufunga sketi au suruali) ili nguo isiweze kuanguka chini na kuacha ukiwa uchi. 

 

Mkanda unamaanisha kweli. Askari ni lazima awe na panga au mkuki ambao unamaanisha neno la Mungu. 

 

Neno la Mungu ni upanga mkali katika vita: Yesu alimshinda shetani kwa neno. Yesu alisema, imeandikwa ……… neno la Mungu lisitoke ndani yako, na ndani ya kinywa chako! Mtamshinda shetani kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha muhimu katika vita. Neno la Mungu ni kioo kinachoonyesha uhalisi wetu (jasiri au dhaifu, Mkristo au la). Askari anavaa kofia ili kuzuia kichwa. Kofia inamaanisha wokovu tunaotakiwa kuwa nao popote. Tunajua ya kwamba Mungu aliweka utajiri mkubwa ndani ya vichwa vyetu. Ukipigwa panga kichwani unakufa papo hapo, bila kuwa na wokovu wewe ni kitu bure. Mungu alitufufua kutoka kwa wafu kupitia wokovu. Tulikuwa wafu katika dhambi na Yesu akaturudishia uzima kupitia damu yake pale Golgota. 

 

Tunalazimika kupokea wokovu tuliopewa na Yesu kwa neema. Wokovu ni silaha kubwa katika mapambano na shetani. Kama hauna wokovu, auhesabiki katika kundi la askari hai kama biblia inavyosema, unafanana na maiti au mfu, maana yake, mtu aliyekufa kiroho, hawezi kupigana vita ya shetani. Mungu atusaidie kuwa hai kiroho ili tuwe washindi. 

 

Tuangalie silaha nyingine ni vazi la kujikinga kifuani, linamaanisha uadilifu. Ukiwa mkweli siku zote utatembea katika uadilifu. Mungu anapenda watuwaadilifu wanaofanya mapenzi yake. Pita katika njia ambayo Bwana aliitengeneza kwa ajili yetu. Ukifanya kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu atakushambulia  pia wewe hutashinda vita vya kiroho .Lakini ukifuta maagizo ya Mungu ,Mungu atakulinda na kukutetea, atakufichambali na shauri la siri la watendamabaya, mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu.(Zab 64:2 ). Mungu anakutana na mtu mwadilifu anafanya mapenzi yake kwa furaha. Mungu akisema fanya hiki au kile, usikatae, fanya, tena kwa furaha, atakuja kukutana na wewe. Mtapigana pamoja naye tena kwa nguvu zote. Mungu asifiwe, aendelee kuwa muadilifu, ni silaha inayotegemezwa na mkono wa Mungu, na utamshinda shetani. 

 

Hakuna wasi wasi kwa mtu anayefanya mapenzi ya Mungu kwa furaha, kwani ana uhakika na anachokifanya na Mungu anambariki. 

 

Tuseme juu ya silaha nyingine muhimu ambayo ni ngao, inayomaanisha imani, iwe daima kama ngao mikononi mwenu, iwawezeshe kuizima mishale ya moto ya yule mwovu. Waefeso 6:16 “Shetani anafanya kila mbinu ili kuipindua imani yenu, kwa hiyo bila imani hauwezi kumshinda, kwa kuwa alimjaribu Yesu mwana wa Mungu. Na wewe anaweza kukujaribu tena, anaweza kutumia maneno mazuri mfano “Wewe ni mzuri, na kupenda nk ….. ili kukuangusha. Tena anaweza kutumia maneno yanayofana na ukweli ili kukuchanganya katika kile unachoamini. Katika bustani ya Eden, alimwambia Eva: hivi ni kweli Mungu aliwaambia “Msile tunda lolote ndani ya bustani?” (Mwanzo 3:1). Huyu nyoka mjanja kuliko wanyama wengine, alijua wazi kwamba Mungu aliwakataza wasile tunda la mti wa kati ya bustani unaoonyesha mema na mabaya. 

 

Mungu hakusema wasile matunda ya miti yote. Mungu alikataza miti miwili tu! Na akatoa adhabu juu ya mtu atakayekula. Shetani alitaka Eva aamini ya kwamba Mungu ni muongo. Mwanzo 3:4 “Nyoka akajibu” hamtakufa, Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila tunda la mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hivyo ndivyo shetani anavyoweza kuja kukuambia ili akuchanganye kiimani. 

 

Ni kweli ya kwamba shetani anajua siri za Mungu? Siyo kweli, Bwana aliwaambia siku mtakayokula mtakufa. Hiyo ndiyo adhabuyenyewe. Sasa sheteni alitaka kumaanisha kwamba anawafunga macho waone kile Mungu alicho waficha. Mungu atusaidie sana. Shetani anatuwinda kwakila njia na yale maagizo tuliyopewa na Mungu. Lakini endelea kuwa mwaminifu. Shetani akija kukwambia hivi au vile, mwambie ya kwamba hatujifunzi kutoka kwake, bali tunajifunza kwa Mungu, Roho Mtakatifu na neno lake anaweza pia kukudanganya na kusema ukaibe milioni moja katika pesa za kimarekani, utakuwa tajiri, utajenga majumba, utanunua magari ya kifahari, nk ……… ndiyo unaweza kuwa tajiri, lakini unaweza pia ukafa kabla ya kufurahia utajiri wako. Kwa nini asikuambie kwamba ukiiba utafungwa maisha! Oh ni furaha iliyoje kuendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu na maagizo yake, Mungu hasemi uongo. Kuwa na imani uweze kuzima mishale ya shetani. Shetani alimwambia Eva siku mtakapokula mtakuwa kama Mungu, siyo kweli. Mungu ni mmoja na anajitosheleza. Hakuna anayefanana naye, ni muumbaji wetu na sisi ni kazi ya mikono yake, Apewe sifa. 

 

Sasa tunaamini ya kwamba tunamfuata yeye aliyeshinda shetani. Kwa sababu hiyo tunazo nguvu za kumshinda adui. Askari wa Mungu pia anatakiwa kuwa na amani popote kama viatu vyake. Tuwe na amani na watu wote. 

Sura hii ni muhimu kwa msafiri anayeendelea mbele japo wakati wa shida. Katika Waraka wa kwanza wa Mtume Petro anawatia moyo Wakristo waliokuwa wametawanyika katika mikoa mitano ya kaskazini na kusini mwa Asia. Maanzilishi wa Kanisa walikuwa wakiabudia Wakristo au waliotawanyika ni Paulo na wenzake. Wapagani walikuwa wakiwatesa Wakristo kwa mateso mengi, niyo maana, Petro anawatia moyo na kuwakabidhi kwa mtu wa Mungu waliyeteseka naye pamoja. Petro aliwatia moyo waendelee kuishi maisha ya utakatifu, pia kuwa waangalifu katika ushirika na Kristo. Na pia akawaambia “Wakati ule hamkuwa taifa la Mungu, lakini sasa ninyi ni taifa lake kwa neema. Tena akawatia moyo ili wadhihirishe uaminifua wao kwa Mungu hata wakati wa mateso. Aliwafundisha juu ya uhusiano kati ya mtu na Bwana wake, heshima kwa wanandoa kuishi kwa hekima mbele ya wasioamini, nk …… 1Petro 2:11 “Wapenzi wangu, nawasihi kama wapitaji na wasafiri ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na Roho”. 1 Petro 4:19; “Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao, katika kutenda mema kama kwa  Muumba  mwaminifu”. 

 

Mtume Petro alitoa maagizo kwa niaba ya wazee wa kanisa, kwa vijana na kwa Wakristo wote waendelee kuwa imara wakati wa mateso, kwa kutegemea ahadi za Mungu. 

Kama wasomaji wa barua za Petro walitakiwa kudumu katika imani pamoja na matatizo waliyokuwa nayo, ilikuwa hasa kwa ajili ya ushuhuda wao mbele ya wasiomjua Bwana. Ilibidi maisha yao, tabia zao yatangaze kazi ya Mungu. Biblia inasema ………. “Mlichaguliwa ili muitangaze kazi nzuri ya yule aliyewaita kupitia  vikwazo mpaka utukufu ili kuanza kazi na kumtukuza Mungu siku atakapokuja”. Tumsifu Mungu na kujitenga na tamaa zilizotuzunguka wakati wa ujinga. 

 

Tunaambiwa tuonyesha utii wetu kwa Bwana, tukatae kila aina ya ukali, uongo, unafiki, uvivu, utani, uzalimu, tumkaribishe Mungu ili aweze kutufanya kuwa mawe yafaayo katika kuujenga mwili wake. Mungu anatupitisha kwenye majaribu ili tuweze kuwa imara katika imani. Tunafahamu kwamba dhahabu inakuwa halisi mpaka inapopitishwa kwenye moto; vivyo hivyo imani yetu ambayo ni zaidi ya dhahabu, lazima ipitishwe kwenye majaribu, ili iwe thabiti. Hapo mtapokea sifa na utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. 1 Petro 1:7. 

Watakaovumilia mpaka mwisho, ndio watakaopewa thawabu, kwa hiyo tuwe wavumilivu katika shida, tufurahiye hata kama yanaweza kuwa mazito na ya kuhuzunisha kwa ni ya muda kidogo tu. Tunajua baada ya yote, tutazungukiwa na utajiri wa Mungu. Petro aliandika “Ni baraka zisizooza, kuharibika, au kufifia. (1 Petro 1:4 – 5) 

 

 

 

THAWABU YA USHINDI 

 

“Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia ;basi, iweni na akili,mkeshe katika sala.’’(1 Petro 4:7). Tunajua ya kwamba kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Mhubiri alisema, kila jambo lina wakati wake, muda wa kupanda na wakati wa kuvuna, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, kama kuna mwanzo wajambo ni lazima kutakuwa na mwisho wa jambo. Yesu alikwenda mbinguni, na atarudi kutuchukua.Tutaishi naye milele,tumeshaanza safari,na muda si mrefu tutamaliza safari. Saa ya mwisho imekaribia kama mtume Petro alivyosema ‘’Mwisho wa kila jambo umekaribia’’ Neno hilo ‘’Mambo yote’’ linamaana gani ? Yawezekana uchungu,vilio,matatizo,inawezekana kujifurahisha, utajiri, vicheko, heshima, nk……… mwisho wa hayo yote umekaribia. Mwisho ni wakati muhimu unaosubiriwa na watu wote. Inafanana na mtu anayefanya safari na sasa amefikia ukomo wa safari yake. Kila tunachokiona kitafikia mwisho wake. 

 

Mwisho unakaribia, hatujui siku ngapi zimesalia mbele yetu. Lakini tunahakikishiwa na Roho wa Mungu ya kuwa muda uliobaki ni mchache, bado kidogo maisha yetu yatafikia mwisho wake. Kwa sababu hiyo, Petro anashauri kuenda katika utakatifu na uamusho wa maombi, Mungu atusaidie ili tuwe na kiu ya maombi, tunajua yakwamba Mungu anaongea na watu wake kupitia maombi, pia katika maombi tunatakaswa pia kwenye maombi Mungu anatufunulia yaliyofishwa. Roho wa Mungu anachunguza mipango ya Mungu na kutufunulia. Mtu wa Mungu anaishi pamoja na Mungu,Mtu wa Mungu anatumika pamoja na Mungu na anamtumkia Mungu.Tuwe na roho ya uamsusho wa maombi kwa sababu mambo yote yataenda kufikia mwisho na Yesu atakuja mawinguni. Kama mwisho unakuja ni kweli na uzima mwingine utaanza, uzima wa watu wa Mungu na watu wake  wale waliompokea kuwa mwokozi wa maisha yao. Kwa wengine ni maisha/uzima wa wao pamoja na shetani waliyemtumikia. Wataishi na shetani kule jehanamu. 

 

Biblia inasema; hatujajua vile tutakavyokuwa mbinguni, ila tunaamini ya kuwa tutafanana na Yesu. Kwa sasa (Wakristo) ambao ni wana wa Mungu, wametawanyika kote duniani, lakini siku inakuja ambapo wote tutakusanyika karibu na Yesu. Yeye atakuwa nuru yetu. Katika Ufunuo 7:9 Yohana aliona umati wa watu wa kila taifa, lugha zote kila kabila hakuna matengano, wote tutavaa sawa (kanzu nyeupe na matawi mikononi) tutamtukuza Mungu kwa lugha moja. Kinachotutofautisha sasa ni (mfano; mila, desturi, mikoa, nchi, nk …….). tutakuwa sote mabibi harusi wa Kristo, naye Bwana harusi. Ndiyo maana wapendwa wangu tunapaswa kuombeana na kutiana moyo katika Bwana. Imeandikwa (Waebrania 12:14) “Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, ila ulio uatakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao”. Na Yakobo aliandika; “Ndugu zangu, msinung’unikiane ninyi kwa ninyi msije mkachukumiwa na Mungu, mwamuzi amesimama mbele ya milango” (Yakobo 5:9). Muwe na amani na watu wote muombee waliowaudhi, muwapende jirani zenu muwafanyie mema kwa uwezo wenu kwa sababu mwamuzi yuko mlangoni, anakaribia kuingia. 

 

Kuishi maisha matakatifu maana yake ni kulinda mioyo yetu na dhambi kwani wenye dhambi hawatamuona Bwana, watakwenda jehanamu kwa shetani. Wakristo watabaki wakiishi kama watu wa familia moja, wawe kitu kimoja kiroho na kimwili. Kusaidiana kama walivyofanya Wakristo wa kwanza. (Mdo. 4:32) Na jamii ya watu  walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja ;wala hapana mmoja aliyesema yakuwakitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe ;bali walikuwa  na vitu vyote  shirika. 

 

Wakristo wa kwanza waligawana vitu vyao kwa furaha. Walitoa mali zao kwa wengine sawa na mahitaji yao. Tunajua pia kuwa upendo hustiri wingi wa dhambi. “Upendo unazidi yote, na utumaini yote. Unapompenda mtu kwa moyo wako wote, ina maana unaweza kugawana naye kile ulicho nacho na kumtosheleza. Pendaneni, kati yenu kusiwe na matengano. Madhehebu yasitutenganishe kwa kusema mimi ni wa dhehebu fulani siwezi kuomba na wa dhehebu jingine. Hapana, sisi sote ni wake Kristo. Tumekombolewa sote kwa damu ya dhamana ya Yesu atakayerudi kutuchukua sote. Huko Mbinguni hakutakuwa na madhehebu, kabila huko mbinguni. Tutaishi na kurithi mbingu moja sote pamoja. Wapendwa katika Bwana muda umekaribia na Bwana harusi anakuja  hima kutuchukua. Tuwe na uamusho wa maombi. Maisha ya baadaye yamefichwa. Lakini biblia inatufunulia wazi katika ufunuo wa Yohana. 

 

Tunaweza kujiuliza maswali mengi, tutakwenda wapi baada ya kifo? Itakuwaje? Tutakula nini? Kwa neon moja ni kwamba tutakuwaje baada ya kifo? Ni kweli kuna maisha baada ya kifo biblia inasema; Yohana alifunuliwa akaona vitabu viko kwenye  mikono ya malaika wakiwa na vitabu ndani yake yameandikwa majina ya waliookoka, na kingine kimeandikwa matendo ya watu wote wanayoyafanya hapa duniani. Tunaimani kwamba kua mbingu pale Yesu alipokwenda baada ya kufufuka. Na wakristo watakaa naye huko baada ya kifo. (Ufunuo 21:8) “Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika  lile ziwa liwakalo moto kiberiti, hii ndio mauti ya  pili”. 

 

Tumetoka kuona sehemu mbili (mbingu kwa ajili ya watakatifu, na ziwa la moto kwa wenye dhambi). Wafu watafufuliwa ili kuhukumiwa na Mungu mwenyewe. Watahukumiwa sawa na matendo yao na kazi zao. Yohana aliona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi; na vitabu  vikafunguliwa ; na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa  katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao.(Ufunuo 20:12 – 15). Kupitia Ufunuo wa Yohana, tunaona kwamba inatupasa kutenda mema, kwa sababu kuna malaika anaandika matendo yetu ukimsaidia masikini malaika anaandika ndani ya kitabu cha matendo.Tunaweza tukafanya kazi nyingi lakini tuangalie kwamba je majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, Maana jina lako kama halipo kwenye kitabu cha uzima utatupwa kwenye ziwa la moto (jehanamu). Lakini hao ni wakina nani watakaotupwa jehanamu; ni wale waliokataa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao; 

 

Yohana aliona tena (Ufunuo 20:11) “Kisha nikaona kiti cha Enzi kikubwa cheupe nay eye aketiye juu yake; ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. (Ufunuo 21:1). Kisha nikaona  mbingu mpya na nchi mpya; kwa maana mbingu za kwanza  na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. 

 

Yohana aliona mbingu na dunia ya zamani vikitoweka, lakini aliona mbingu na dunia mpya. (Ufunuo 21:2) Kisha nikaona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya,ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu,umewekwa tayari kama bibi-arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.  Mstari 3. Ufunuo 21 “Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema , Tazama , maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Tunakuwa na furaha hapatakuwa na vilio, manunguniko, taabu, magonjwa wala kifo tutafutwa machozi. Bwana apewe sifa. 

 

Kuna siku ambayo tutaishi katika raha ya milele. Tunaona dunia na mbingu ya kwanza vitapita, ila tutaishi katika mbingu mpya, Yerusalemu mpya anakokaa Mungu na watakatifu wake. Biblia inasema kuwa Yerusalemu mpya ilikwishaandaliwa kama vile bibi harusi anavyojipendezesha ili kukutana na bwana harusi. Inatuonyesha wazi kuwa mji huo ni mzuri, Yohana aliona mji unaong’aa kama mawe ya thamani angavu kama kioo. Mstari wa 18”. Mstari (wa 16). Mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi; ulikuwa kama maili elfu na mia tano; marefu yake na mapana yake na kwenda juu kwake ni sawasawa. Soma  Ufunuo wa Yohana 21;17 ‘’Akaupima ukuta wake, ukapataa dhiraa mia na arobaini na nne, kwa kipimo cha kibinadamu,maana yake cha malaika. 

 

Ufunuo 21:22 23; Nami sikuona hekalu ndani yake; kwa maana  Bwana Mungu Mwenyezi  na Mwana Kondoo, ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi  kuungaza , kwa maana utukufu  wa Mungu huutia nuru,na taa yake ni Mwana-Kondoo. Milango ya mji huo itakuwa wazi hakutakuwa na usiku Mstari wa 26; nao wataleta utukufu  na heshima  ya mataifa  ndani yake. Oh mji huo ni mzuri! Mji huo utakuwa makao yetu na pamoja na Bwana wetu. Wateule wa Mungu tutunze utakatifu ndani yetu kwa Bwana Yesu anakuja kutuchukua. Ametuma malaika wake kumuonyesha mtume Yohana  kwamba; Mbinguni hakitaingia kamwe  chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye  machukizo na uongo, bali  wale walioandikwa  katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. 

 

Yesu alisema “Tazama naja upesi, na kila ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo”.(Ufunuo 22:12). Na Yesu alisema, Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. 

 

Ndugu na dada, Mungu atafuta machozi yetu na atatupa taji ya thamani ya ushindi (tutaishi naye milele, Amen). Ufunuo 21:7. Ufunuo 22:1 – 2 ; Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung ‘aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana Kondoo, katikati ya njia kuu yake. Na upande huu na upandee huu  wa ule mto, ulikuwapo mti wa uzima, uzaao matunda ,aina kumi na mbili, wenye kutoa matunda yake kila mwezi na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. 

 

 

Siku moja tutalipwa ujira wa kazi ya Mungu tunayoifanya. Yohana aliona kila mtu atakavyosimama mbele ya kiti cha Enzi cha Mungu kusubiri hukumu. Biblia inasema ya kwamba tutahukumiwa kutokana na matendo yatakayokuwa yameandikwa ndani ya kitabu cha hukumu. Na Yesu atatuvika taji kutokana na kazi nzuri tutakayofanya. 

 

Jipe moyo ndugu yangu, na dada yangu, endelea kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, ukijua ya kuwa siku inakuja ambayo tutalipwa. Tumika wakati wote iwe wakati wa jua au wa mvua, bila kuogopa au kujali watu wanasema nini juu yako, bali elekeza macho yako juu ili uweze kutimiza lengo katika kazi ya Mungu. Angalisho! Lazima uwe na uhakika kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima kwani wote ambao majina yao yatakuwa nje ya kitabu hicho watatupwa katika ziwa la moto. (Ufunuo 20:15)    

 

 

 

 

 

SURA YA V 

 

WEWE NI NANI? 

 

Unaweza kueleza mambo mengi yanayokuhusu mtu flani. Biblia  inatuonyesha kuna watu wengi wanaouliza Mungu ‘’mimi ni nani?” tuangalie mfano wa Musa, wakati Mungu alipomchagua kuliongoza Taifa la Israel, Mungu akasema katika Kutoka 3:7 – 9. “Kisha Mungu akamwambia “Nimeyaona mateso ya watu wangu ya watu wangu walioko Misri nami nimekisia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 10, Haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu, watu hao wa Israel, kutika Misri. 

Mungu alimpa Musa amri hii ‘’Nenda kwa Farao’’. Musa aliona ni vigumu sana kwake kwenda mbele ya Farao akasema ‘’mimi’’ siwezi kwenda kumuona Farao na kuwatoa Wana wa Israel Misri!”  tunaweza tukajiuliza kwa nini Musa alisema “mimi”. 

 

Alijiona dhaifu, mpole na mtu asiyeweza kwenda kwa Farao, kwani alikuwa mtu hatari na wa kuogopwa sana. Mungu akamtia nguvu na akamuahidi kwenda pamoja naye. Kutoka 3:12. Mungu akasema ‘’Nitakuwa pamoja nawe”. Yawezekana na wewe ukawa kama Musa. Mungu akikutuma kazi yake na kukwambia yuko pamoja nawe, wewe nenda bila hofu, anajua uwezo na udhaifu wako. Wewe sema ‘’Ndio Bwana’’ utakapokubali utaona miujiza ya Mungu. Musa alisema, mimi? Kwa Farao, Mungu akasema, nenda na uwatoe waisrael Misri, na uwapeleke katika nchi nzuri. Mungu anajua mapito yetu na yuko tayari kutuokoa. Unaweza kujiuliza, kwa nini Musa alijiona dhaifu, lakini kumbuka kuwa Mungu anachunguza watu wake na  yupo tayari kutuokoa kwenye tatizo lolote, anajua watumishi wake na anawaita ili wafanye kazi yake. 

Unaweza ukaona kwamba wewe ni dhaifu lakini Bwana Yesu yeye anajua utajiri uliomo ndani yetu. 

 

Mungu aliyetuumba kwa mfano wake, ndiye anajua namna gani tunaweza kuwa msaada katika kazi yake takatifu. Swali lina kuja! “wewe ni nani? Musa naye alimuuliza Mungu: “Bwana wewe ni nani? Kwa hiyo tunaelewa ya kwamba Musa alitambua kwamba ni Mungu anayesema naye. Lakini alitaka kujua uwezo wake na nguvu zake kwa kuwa aliahidi kuwa pamoja naye katika mpango mzima wa kuwakomboa waisrael kutoka Misri. Mungu alimjibu, “Mimi niko ambaye niko”. Mimi ni Mungu (Kutoka 3:14) “Mungu wetu asifiwe! Alijitambulisha kwa Musa alijitambulisha kwako pia, atajitambulisha na kwa wengine. 

 

Bwana yuko hai,tena ni wa milele, Haleluya! Yesu kristo ni yeye yule, jana na hata milele. (Waebrania 13:8) Upendo wake hauna mipaka wala haubadiriki nguvu zake, uwezo wake haubadiriki, ukuu wake ni wa milele  yeye ni wa milele, Yeye ni niko. Huyo huyo ndiye atakaye pamoja nasi katika utumishi. Nawe unaweza kusema “mimi?” mbona sijui kusema, sina ufahamu wa neno la Mungu? Mimi? Wa familia flani? Mimi, mimi,nk, unaweza kutaja mapungufu mengi ya kujikatisha tamaa, lakini Bwana anakwambia “Fanya” au “Nenda” au “Sema” Maana Mungu ndiye anayejua moyo wako ndiye aliyekutuma na ndiye atakayekusaidia, ukitegemea nguvu na uwezo wake utafanikiwa. Mungu alijua udhaifu wa Musa, na alijua pia ugumu wa moyo wa Farao na tabia zake mbaya, lakini akamtuma Musa, mdhaifu kwa mtu mbaya Farao. Kwani yeye ni Mungu anayejidhihirisha katika kila jambo. 

 

Bila mkono wa Mungu, Musa asingefanikiwa. Na wewe kama Mungu alivyokuita umtumikie ni hakika atakuiwa pamoja na wewe, Mungu anatumika pamoja na watumishi wake. Mtunzi wa Zaburi alisema, pamoja na Bwana tutatende makuu. Bwana alimuonyesha Musa jinsi atakavyofanya  pia alimuonyesha mwisho wa kazi hiyo.  Kutoka 3:21” Nami nitawapa  watu hao kufadhiliwa  mbele ya Wamisri; hata itakuwa  hapo mtakapokwenda zenu hamtakwenda kitupu. 

 

Katika mstari wa 21, Mungu anaonyesha jinsi gani Musa na Waisrael watakavyopata ushindi, sio tu kutoka Misri? bali kutokana na utajiri wao. Maneno hayo yalimtia Musa nguvu na kuanza kusahau mapungufu yake. Na sasa alifikia hatua ya kuziona nguvu za Mungu na sio udhaifu tena. 

 

Mpendwa mtumishi wa Mungu aliye hai! Hamuwezi kufika mbali kwa kuangalia udhaifu wenu, lakini siku mtakapokubali wito wa Mungu, Nguvu za Mungu zitakuwa pamoja nanyi na mtaona miujiza ikitendeka. Ni kwa uweza wa Mungu tu , tunapofanikiwa kufanya kitu cha maana. Kwenye kazi ya Mungu tunachota nguvu ndani ya Yesu, kwa neno lingine ni Mungu mwenyewe na uweza wake unafanya kazi kupitia sisi. Kwa hiyo siwezi kujivuna eti nimefanya hiki au kile , kwa sababu sio mimi niliyekifanya bali ni Bwana Yesu ndiye aliyekifanya, Hivyo ni Bwana Yesu anapaswa kushukuliwa. Tukiangalia mbali sana tunaweza kuona kwamba mtumishi wa  Mungu anatakiwa kuwa na  uhusiano mzuri kati yake na  Mungu. Bila uhusiano na Mungu, kazi ya Mungu itafanyika kimwili, kwani unaongozwa sasa na mapenzi yako na siyo Roho wa Mungu. Ni jambo jema kuwa na ushirika na Roho wa Mungu katika maombi. 

 

Mtu wa Mungu ni lazima ajitenge mbali na dhambi. Tambua ya kwamba kabla ya kuwa mtumishi  katika Kanisa au huduma yeyote, unatakiwa kuwa mtumishi wa Mungu kwanza, Tambua yakuwa wote wanaofanya huduma ya Mungu sio wote watumishi wa Mungu, wengine ni watumishi wa shetani wanaopjiingiza kwenye huduma hizo. Ni Mungu mnayemtumikia atakayekuwezesha katika kazi yake kwa hiyo kama huna ushuhuda mzuri mbele za Mungu haifai kuwadanganya washirika wako, kwa sababu kumbuka kabisa Mungu hayupo pamoja nawe katika huduma yako. Mungu aliyekuumba anakuona kokote ulipo, anajua mawazo yako, anajua mahitaji yako, anakuona kila mahali. Huyo Mungu ni mkombozi wetu, ndiye aliyetiokoa na dhambi zetu zote, anataka  tukubali wito wake popote atakapotutuma, Na usiseme kama Musa alivyosema, Sema ndiyo Bwana nakubali atakutumia kuokoa wale wote walioko gizani(ambao hawajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao). Mtaona kuwa ni heshima kubwa sana kumtumikia Bwana. 

 

Nakumbuka Mungu aliponiambia niandike kitabu hiki, nilisema ……………….. oh Bwana! Mimi! Ambaye sijaisoma Biblia? Ambaye sina hiki na kile. Maswali yote hayo yalikuwa yananionyesha vile nilivyokuwa na mapungufu katika kuandika kitabu. Lakini Mungu alinihakikishia ya kuwa atakuwa pamoja nami, ndipo nikaanza kuandika, sasa nimemwona Mungu, na nimeamini ya kwamba ni yeye anayefanya kazi yake. 

 

Sasa namtumikia Mungu, apewe sifa kwani anafanya kazi kubwa ya kunifunulia maandiko, na mimi naandika. Swali linakujia, wewe ni nani? Unaweza kujitambua? Yawezekana ndiyo, au hapana. Biblia inasema, moyo wa mtu ni mdanganyifu, bali Mungu ndiye pekee ajuaye viumbe wake. Unaweza kujiona huwezi, kumbe unaweza, tena unaweza kujiita umeokoka, kumbe hujaokoka. 

 

Mungu akiuliza: Françoise ni nani? Sitaweza kujibu kwa sababu naulizwa na Mungu ambaye ananifahamu zaidi ya vile ninavyojifahamu. Lakini kama wewe ungeniuliza swali hilo, ningekujibu ya kuwa; mimi ni mwanamke, mtumishi wa Mungu katika (Umoja wa Wanawake wa Kikristo Burundi) mama, watoto, nk ……. Pia ingeniwia vigumu kusema uzuri na ubaya wangu. Lakini kama ningemuuliza Bwana, mimi ni nani? Angeniambia kila kitu kuhusu mimi. Kutoka 4:10 “Lakini Mungu akamwambia Musa, iwe Bwana wangu, mimi sina ufasaha wa kuongea tangu zamani; hata baada ya kusema na wewe, ulimi wangu ni mzito. 

Musa aliKuwa anadhihirisha wazi kwamba, ana matatizo ya kutoongea vizuri au hawezi kujielezea vizuri mbele za watu. Bwana akasema katika mstari wa 12 “Mimi nitakIongoza kinywa chako, na kukufundisha namna ya kusema”. 

 

Mungu anayo majibu ya matatizo yetu. Musa hakuamini kwamba Mungu anaweza akamsaidia  kuongea ndiyo maana akamwita Haruni anayeweza kusema ili waambatane naye. Mungu akamkasirikia Musa ambaye alikuwa mgumu kuamini. Tukijumlisha haya yote, tunaona kwamba Musa pia alikuwa mwoga, asiyependa  kwenda peke yake. Lakini Mungu alijuwa kwamba Haruni anaweza, ila hakumpa kazi hiyo. 

 

Kwa sababu Musa alisisitiza, Basi, Mungu akasema, ni yeye atakuwa akisema mahala pake. (Kutoka 2:16). Kupitia sura hii, tunaona Musa anamkabidhi Haruni wito wake hata siku za leo, watumishi wengi wanakabidhi huduma zao kwa marafiki ……… wanasahau ya kwamba, Mungu asipotumika pamoja nao, kazi yao ni bure na haitafika mbali. Siyo uwezo wa kusema “ndiyo” kunafanya kazi ya Mungu, siyo kwa sababu huyo alisoma Biblia ndiyo maana anaweza kuifanya kazi ya Mungu. 

 

Lakini wakimuomba Mungu, anaweza kuwakubali kama alivyomkubali Haruni (Kutoka 1:15). 

 

Pamoja na ujuzi wa Haruni wa kujua kusema, lakini asingeweza kufanya mambo makubwa bila Mungu kuingilia kati. Mungu atusaidie kupata ufahamu wa kazi yake. 

 

Siku moja, mchungaji mmoja aliniambia: “Tumemuwekea mtu mmoja mikono awe mtumishi kwani Kanisa sasa limekuwa na watu wengi”. Nikamuuliza, “Mlifanyaje?” akajibu “Tulichagua watu nane wenye ushuhuda au tabia njema na kuwaombea ili wawe viongozi. 

 

Ni kama Musa alivyomuita Haruni, kwani alimwona anafaa. Ndivyo ilivyo kwetu pia, tunaangalia Oh! Petro alisomea Biblia uingereza anaweza kuwa mchungaji wa Kanisa langu. Oh Suzana ni mwanamke muombaji, anaweza kutusaidia katika haya, nk …… wengi kati ya waamini wanao wito wa kumtumikia Mungu. Basi kaeni karibu nao, watieni moyo, waombeeni, na kwa wakati wa Bwana, wataweza kuwa watumishi. Sielewi kwa nini Mungu amenifunulia jambo hili, anataka kukusaidia, wewe mtumishi wa Mungu,  ila nina swali juu yako. Je wewe ni Musa? Au wewe ni Haruni? Vyovyote ulivyo, uko kazini mwa Mungu. Muombe Mungu atumike pamoja nawe, na akuongoze katika kazi yake. Mwamini na kumtegemea yeye na utaona miujiza. 

 

Turudie katika somo letu. Mungu akikuuliza wewe ni nani? Nilisema ya kwamba ni kutaka kujua kama unajijua au la. Muache Mungu aseme juu yako kwani anakujua. Mungu alijifunua kwangu na kujionyesha vile nilivyo. Kabla ya hayo nilijiona Mkristo safi, kwani nilimuona Mungu akitenda miujiza kupitia mimi. Hivyo sikuwa najiona kuwa na kasoro mbele za Mungu, nilijiepusha na mambo mengi. Watu wengi hawajui madhaifu yao. 

 

Unaweza kuwatukana watoto au wafanyakazi wako wa ndani wakifanya makosa, au kugombana na wengine, haijalishi mnagombania nini. Wewe ni nani? Unanielewa vizuri? Mimi nilijijua ni nani baada ya kuwa na uzoefu wa mambo mengi yanayohusu  maisha yangu. Nilikua Mkristo mchangamfu, mwenye furaha, mkarimu nk ……. Lakini sikujua ya kwamba nilikuwa na hasira, mkali! Mungu asifiwe kwani alinifungua na kuniweka huru. 

 

Wewe ni nani? Je unaelewajinsi  ulivyo? Wewe ni mtu mwaminifu? Wewe ni mwenye hasira? Mzinzi? Unaweza kujielewa kiasi, lakini Mungu anayetaka kukufungua anaweza kukuonyesha ulivyo ili akuponye. Yesu aliwaambia Wafarisayo (kizazi cha nyoka). Wanafiki, unaweza kujiita Mkristo safi, lakini je mwenendo wako unamuwakilisha Kristo? Mara nyingi wanaojiita tumeokoka, wanamuaibisha Kristo. Ndani ya Mkristo kuna tabia za kimwili? Niligundua ya kwamba, baadhi ya tabia zimefichika. Tunamuomba Mungu atufunulie wazi ili tufunguliwe. 

 

Kwa mfano, katika barua ya Paulo kwa Timoteo (Tim 2:24) …. “Mtumishi wa Bwana asigombane. Anapaswa kuwa mpole kwa watu wote, mwalimu mwema na mvumilivu”. Sasa wewe ni nani? Mungu ataka kukukomboa ili akutume, kwa kuwafundisha wengine walio gizani. Je uko tayari? Mungu anatumika na wote, uwe mwanamke au mwanaume. Anatumika na wote wenye mioyo iliyopondeka. Unaweza kuwa mdogo kama Daudi, au mzee kama Abrahamu, mwanamke kama Debora, Abigauli, nk ……….. anaweza kutumika hata na wale ambao hawakusoma, wenye vyeo, matajiri na masikini. Mungu anajidhihirisha katika kila hali. 

 

 

Tuangalie mfano wa Nuhu, alikuwa na watoto watatu Shemu, Hamu na Jafeti. Alikuwa mwadilifu na mchaji wa Mungu bali wengine walikuwa watenda dhambi. Mungu akaamua kuwaangamiza. Akaamua Nuhu ajenge safina. Mwanzo 6:9 – 22. 

 

Kwa kuwa aliamriwa kuwaingiza wanyama pia, ina maana ilibidi awe na majani ya kuwalisha kwa muda wa siku 40. na kwa ajili ya watu, pia alitakiwa chakula  cha kutosha. Ingekuwa kazi ngumu na ya kuchoshwa (Mwanzo 7:5) wewe ni nani? Je unamtii Bwana wako? Au ni mtu wa masababu sababu kwa Mungu? Unataka umtume mwingine nafasi yako? ungependa Mungu akuletee (Haruni) ili mtumike pamoja? Yawezekana unasema kwamba huwezi kuiacha familia yako kwa ajili yake. 

 

Unataka nini ili uitikie wito? Unataka nyumba? Mali? Magari? Ndiyo, Mungu anaweza kukupatia, lakini sio tabia nzuri mbele ya macho ya Mungu. Mungu anasema: “Nitakuwa pamoja nawe popote utakapokwenda”. Mwamini Mungu. 

 

Unaweza kujiuliza kwa nini Mungu alikuchagua kama ulivyo? Yeye aliyekuchagua  anajua sababu ya kukuchagua ukiwa mchafu. Mimi nilikubali. Nenda na utasema kila Mungu atakachokuweka ndani ya moyo wako. Ni heshima iliyoje kutumika na Mungu mwenye nguvu. Usijitetee sana, ila omba akutakase ili ukubalike. Lengo la Mungu ni kuwafungua watu wake ili tuirithi nchi inayotiririka asali na maziwa. 

 

Tuangalie mfano wa Abrahamu, alipata watoto wengi ……….. “Wazawa wake watatoka kwa Isaka, Abrahamu alikuwa na watoto wengi, bali mpango wa Mungu ulitimia kupitia Isaka. Tujue pia kwamba Mungu alimwambia Rebeka ambaye alikuwa na watoto wawili (Yakobo na Esau) “Warumi 9:13) nilimpenda Yakobo, na kumkataa Esau. Mungu ni mwaminifu katika mpango wake Alimwambia Rebeka maneno haya kabla ya watoto hao kuzaliwa. Je tunaweza kusema Mungu anaupendeleo? Hapana. 

 

Wito wa Mungu, hautegemei mapenzi ya mtu, kazi yake, ila inategemea na lengo ambalo Mungu anataka kulitimiza (Warumi 9:17) 

 

Mungu anapenda jina lake litukuzwe popote ulimwenguni kupitia kwako. Mungu anapenda kukutumia pamoja na udhaifu wako. Sasa usiogope, aliye pamoja nawe ni mkuu na katika jina la Yesu Kristo, mtatenda makuu. Utajitambua kupitia neno la Mungu na kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Naamini sasa umejitambua. 

 

 

 

 

 

MAOMBI 

 

Maombi ni nini? Ni kuwasiliana na Mungu. tunajua ya kwamba kuna aina mbalimbali za maombi mfano: (maombi binafsi au ya jumuiya), maombi ya kufunga, maombi katika lugha ngeni, nk ……….. sifahamu zaidi, ila najua maombi ni kuzungumza na Mungu. 

 

Mara nyingi, napenda kuomba, na baada ya maombi, naweza kupata majibu ya mahitaji yangu katika Biblia, pia wakati namsifu na kumwabudu Mungu. siku moja, niliota nikaona mtu akinifunika kichwa kwa kitambaa. Nikakataa ila nilikuwa nikiona waamini wapya wakifunika vichwa vyao kwa vitambaa. 

 

Sikuipenda hiyo tabia kwani nilijua haimo ndani ya Biblia. Nilikuwa najua ya kwamba Paulo aliwaandikia Wakorinto 11:1 – 6. “Nilijiuliza, kwa nini mabinti ambao hawajaolewa wanapenda kujifunika vichwa, mstari wa tatu: lakini napenda mjue pia kwamba, Kristo ni kichwa cha kila mwanamume, na mwanaume ni kichwa cha mkewe, na Mungu ni kichwa cha Kristo”. Kama mwanamke anaomba bila kufunika kichwa, anakosa heshima kwa mumewe. 

 

Kama Biblia inavyosema katika Wakorinto wa kwanza 11:4 – 14 ………… basi kila mwanaume anayesali au kutangaza ujumbe wa Mungu huku amefunika kichwa chake, hiyo anamdharau Kristo ……….. endelea kusoma mstari wa 13 na 14. 

 

Ndugu msomaji, sijui vile unavyoamini juu ya vazi lako. Lakini Paulo anasema ya kwamba ni vizuri kuwa mwanamke kuwa na nywele ndefu. Ila ni aibu kwa mwanaume kuwa na nywele ndefu. Mwanamke alipewa shela pekee na Mungu ambayo anatakiwa kuwa nayo waziwazi bila kuificha tena kwa furaha, kwa kuwa imetoka kwenye ghala la Mungu, na hiyo shela ni nywele. Mstari wa 15 “Lakini kwa mwanamke kuwa na nwele ni heshima kwake. Nywele zake ndefu amepewa ili zimfunike”. Napenda kuwaambia dada zangu katika Kristo ya kwamba, usifiche utukufu ambao Mungu alikupatia. 

 

Kitu kingine ni hiki, sio Mungu anayetukuzwa ninapotunza nwele zangu, bali ni mume wangu, hata nikivaa nguo nzuri nikapendeza, ni mume wangu atakayesifiwa na watu. Oh! Angalia mke wa Juvenali alivyopendeza. ! Kutokana na somo hilo, mimi sipendi tabia hiyo ya kuvaa kilemba kichwani. 

 

Nilipoona mtu ananifunika kichwa, nilikataa japo aliendelea kunifunika kichwa. Akaniambia siku utakapoanza kuvaa kitambaa kichwani, nitafurahi . Nilipotoka usingizini, nilimuuliza Mungu, unataka nini kwangu? Mimi, nivae kilemba kichwani? Nikasema haiwezekani. Niliendelea kutafakari ile ndoto, basi nikaanza kuvaa kilemba. Sikujali watu watasema nini juu yangu nilivaa kwa muda wa siku 10. 

 

Asubuhi moja, nikamuuliza Mungu kwa nini kwa muda wa siku 10 nimevaa kilemba huku ndani ya nafsi yangu siamini juu ya vazi hilo, na wala siamini ya kwamba kila anayevaa kilemba kichwani ni mtakatifu, bali Mkristo safi anajulikana kwa matendo yake na mwenendo wake. Siyo hali ya nje inayomkamilisha mtu. Nikaingia ndani ya chumba changu cha kazi(ofisini), na kuanza kuomba kimoyomoyo kwani sikutaka mtu yeyote asikie, bali nilichukua kalamu na Biblia na karatasi yangu ili niandike kile Mungu atakachonijibu. Ndipo Mungu akajibu na kusema, kilemba ulichoona siyo vazi la kimwili kama unavyodhani. Baada ya Mungu kunielewesha juu ya ndoto yangu, nikamuuliza tena, je naweza kuvaa sasa hiki kilemba? Akajibu; “Mpe kaizari yaliyo yake, na Mungu yaliyo yake” (Mathayo 22:19 –21). 

 

Baadayenikauliza juu  ya kile kilemba, aliniambia nisome 1 Samweli 17:39 …….…….  “Siwezi kwenda vitani nikiwa nimevaa mavazi haya, kwani mimi sijazoea”. Kwa hiyo akayavua. Kupitia sura hii Mungu akaniambia ya kwamba, alitaka kunifundisha mambo mengijuu ya kilemba, lakini kwanza niwaambie watu ya kwamba, Mungu hapatikani ndani ya kilemba, bali  kwa mtu aliyepondeka moyo na kuwa safi. 

 

Kupitia ndoto hiyo, Mungu alinipa kazi ya kwenda kuwaambia watu wabadirishe mienendo yao kwani hayupo ndani ya viatu vizuri au nguo nzuri, nk …… yuko ndani ya moyo safi. Ndani ya Kanisa letu, wengi waliamini kwamba kuvaa vilemba ndiyo utakatifu lakini namshukuru sana Mungu kwani kupitia ushuhuda huo wengi walibadilika. Mungu alinipatia tena kitabu cha Ezekiel 13:17 – 23, mstari wa 17 “…….. wageukieni wanawake wa taifa lako ambao wanatabiri mambo ambayo wameyawaza wao wenyewe. Tamka unabii dhidi yao na kuwaambia kuwa Bwana Mwenyezi Mungu asema hivi, “Ole wenu wanawake mnaoosha tepe za hirizi za kuvaa mikononi mwa kila mtu na kutengeneza shela zenye hirizi za kila kimo ili kuyawinda maishaya watu wangu. Mnadhani mtasalimisha maisha yenu wenyewe? Mstari wa 21 …….. Nitazinyanyua shela zenu na kuwaokoa watu wangu mikononi mwenu; nao hawatakuwa tena mawindo mikononi mwenu …..”. ndugu msomaji, ninakushuhudia juu ya kile ambacho Bwana alisema na mimi. 

 

Na wewe wasaidie wengine ambao hawajapata ufahamu juu ya vazi hilo. Utapata ujira wa kazi yako. Baadhi ya Wakristo wanashindwa kuomba bila kuweka kitambaa kichwani. Je kitambaa ndiyo ufunguo wa maombi? Mpaka wengine wanakuwa watumwa wa vitambaa. Wakati mwingine Mungu anatupatia mifano mingi kupitia ndoto, omba tafsiri kwa Mungu. Lakini pia kuwa mwangalifu na ndoto, hakikisha ya kwamba imetoka kwa Mungu, penda kusoma neno, kwa sababu Biblia ndiyo taa katika njia zetu. Omba sana, ili uweze kupindua mipango ya shetani ya kukuangusha. Kichwa cha somo letu kinahusu maombi. Nasisitiza kwamba, majibu ya maombi yetu yako katika maombi, kusikia sauti ya Mungu, n.k ……. Pia anaweza kujibu saa hiyi hiyo au baadaye kama apendavyo. 

 

Majibu mengine ya maombi yaweza kuchelewa, endelea kumtukuza Mungu na ukuu wake, ……… tuangalie mfano wa Daniel na wenzake wakati walipotafsiri ndoto ya mfalme Nebukadeneza, Mungu alijibu haraka kwa sababu angekawia Daniel na wenzake wangeuwawa kabla ya jibu lake kufunuliwa.Kuna Maombi mengine yanahitaji majibu ya haraka kwa mfano: maombi ya kuomba Mungu akupe mtaji wa pesa kwa ajili ya mradi wako. Mungu anaweza kujibu mapema au kukawia, itategemea na uzito wa hitaji lako. 

 

Endelea kuomba siku zote, lakini usisahau kumshukuru kwa kile ambacho amekwisha kukutendea. Pia mfanye kuwa rafiki yako wa karibu na kumuomba ushauri, yupo kwa ajili yako. 

 

Nilipokuwa nasoma darasa la 9 nilimuomba Mungu anifunulie mambo ya kujifunza ili niweze kufaulu katika mitihani. Na niliomba  “Bwana nionyeshe masomo ya kujifunza ili niweze kufaulu mitihani kwani wewe ndiye ujuaye yote Asante kwani utafanya”. Usiku wa siku hiyo Mungu alinionyesha katika ndoto ubao mweusi ukiwa umeandikwa ukurasa na kichwa cha mtihani huo wa hesabu. Asubuhi na mapema nikawaambia wenzangu juu ya ukurasa tutakaofanyia mazoezi. Tuliandika hesabu hizo na kuzitumika, baadaye tukapelekwa katika ukumbi wa kufanyia mitihani. Tukashangaa kuona mtihani tuliopewa ulikuwa ni juu ya hesabu zile zilze tulizofanyia mazoezi asubuhi! Mungu wa ajabu kwani wote tuliweza kufaulu. Hiyo ndiyo faida ya kupenda maombi; usione maombi kuwa kama mzigo, bali yafanye kuwa sehemu ya maisha yako.  Kupitia maombi utaweza kujua makusudi ya Mungu juu ya Taifa lako au familia yako. Wahubiri wakubwa au wa kimataifa kama Billy Gram, Yougnicho na wengine watenda miujiza, sio kupitia umaharufu wao, bali ni watu waombaji sana, wamefanya maombi kuwa kama pumzi zao. Ukitaka kuwa kama wao, jenga tabia ya maombi, na utakatifu. 

 

Kuwa na tabia ya maombi, kwanza kunakufanya ujitambue na kujirekebisha, kwani maombi ya mwenye dhambi hayana kibali machoni pa Mungu. kwa hiyo mara zote utapenda kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. na utakapoona umeteleza kidogo, utamuita Roho Mtakatifu akusaidie. Tabia ya maombi pia itakupeleka kupenda kusoma Biblia. Mara zote Mungu anapenda kuwatumia watu wa maombi kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Tabia ya maombi itakufanya kuwa mtu aliyepondeka moyo. Mungu alipomchagua Daudi, hakujali kuwa alikuwa mdogo, bali aliangalia unyoofu wake. Tunaona kwamba baadaye Daudi alimtenda Mungu dhambi, lakini Roho Mtakatifu alimfunulia dhambi yake. Aina maana kwamba tutatenda dhambi kwanza ili tulipe gharama, hapana, siku zote tamani kuwa na woga wa Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu ili usimtendee Mungu dhambi. Mungu awabariki, Amen.      

 

   

 

SURA YA VI 

 

WATU WA FAMILIA YANGU 

 

Wagalatia 3:26 “Kwanjia ya imani, nyinyi nyote mmekuwa watoto wa Mungu kwa kuungana na Kristo”. Yohana naye anaongeza katika 1 Yohana 3:1 – 2; oneni, basi jinsi Baba alivyotupenda mno hata tunaitwa watoto wa Mungu! na kweli ndivyo tulivyo ……………. Wapenzi wangu, sisi ni watoto wa Mungu sasa lakini bado haijaonekana wazi jinsi tutakavyokuwa. Lakini tunajua kwamba, wakati Kristo atakapotokea, tutafanana naye ……….. 

 

Tunamshukuru Mungu kwa kumtoa mwanaye wa pekee kufa msalabani  kwa ajili ya dhambi zetu. Tulikuwa tumekufa katika dhambi. Biblia inasema ingawa tulikuwa tumekufa kwa sababu ya dhambi, alitufanya hai pamoja na Kristo. (Waefeso 2:4 – 5). Mungu kwa huruma zake kwetu, alifanya tendo hili la kutufia ili kutupatia tumaini la millele. 

 

Ndugu msomaji, Mungu alipojitoa, alitoa uhai wake  ili nasisi tue  hai katika yeye. Uhai wake unapoingia ndani ya mtu unaleta mabadiliko hata kama mtu ni mbaya kiasi cha kuwa adui wa Mungu. lakini uhai wake (damu) inapopenya ndani ya mtu huyo anabadirika kabisa. 

 

Baada ya kumpokea Yesu, nilipata ndugu na dada katika Bwana. Haijalishi dhehebu au matakwa ya madhehebu yao. Mfano, mkatoliki anayesimama kuhubiri huku amevaa hereni na kuweka dawa nywele zake, au ni muanglikana ambaye amevaa kanzu ndefu na kitambaa kichwani, au ni mpentekoste, nk …….. 

 

Upande wangu mimi sikujiwekea mipaka, niliwaona wote ni sawa kwani tumeunganishwa na Kristo.Kilicho tupatanisha na wengine ni “Damu ya Yesu “. 

 

 

Watu wa familia yangu,nazungumzia familia yangu ya Mbinguni. 

Hapa duniani ,tuna familia tofauti.Familia yangu ya Mbinguni,niwale wote waliyempokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yao.Yaani,wameingizwa ndani ya utawala wa Mungu,kupitia kuoshwa dhambi zao na Damu ya Yesu. 

Watu hao wako duniani kote.Familia yangu ni pana mno.Na sasa wewe kama hujaingia bado,unasubiliwa kwa hamu kubwa.Saa hii ni muhimu kwako,kukubali na kuingia.Familia hii,ni nzuri sana,sijawahi kuona.Leo katujuane wote,lakini,muda si mlefu,palapanda ya Mungu ikilia,tutakusanyika wote,na kuingizwa kwenye makao yetu ya milele,kama alivyo tuahidi Bwana wetu Yesu.(Yohana14:1-3)”Msifadhaike mioyoni mwenu;mnamwamini Mungu,niamini na mimi.Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi;kama sivyo ningaliwambia;maana naenda kuwaandalia mahali.Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali,nitakuja tena niwakaribishe kwangu,ili nilipo mimi nanyi muwepo.” 

Kaka yanyu,dada yangu,kaza mwendo ujipe moyo,karibu tutafika kwetu.Kumbuka ,hapa duniani tupo kwa muda,lakini tusisahau jukumu letu kuu,ni kujaza watu wengi ndani ya familia yetu.Tuna biashara nzuri,yenye utajili mwingi sana,tumufanyie kazi Bwana aliye tuleta hapa duniani.Tujaze ufalme wa Mbinguni. 

Kwa nini naitwa mtoto wa Mungu? Ni kwa sababu nimezaliwa na Mungu.(1Yohana5:18)”Twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hujilinda,wala yule mwovu hamgusi.”Aliyezaliwa na Mungu ni mwenyeji wa nyumba ya Mungu pia.( Efeso2:19)”Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji,bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu,watu wa nyumbani mwake Mungu.” Tuna Roho moja na Baba yetu wa Mbinguni sisi ni Roho moja  na Yesu.(1 kor 6:17)”Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni Roho moja naye.”Mili yetu ni hekalu ya Roho aliye ndani yetu.Sisi sasa ni mali ya Bwana.(1kor 6:19-20)”Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la RohoMtakatifu aliye ndani yenu,mliyepewa na Mungu?Wala ninyi si mali yenu wenyewe;maana mlinunuliwa kwa thamani.Sasa basi,mtukuzeni Mungu katika miili yenu.” 

 

 

Namshukuru sana Mungu kwa kunifungua macho ya kiroho! Kwani wote waliompokea Yesu kama mwokozi wao, nawapenda kwani ni ndugu zangu, wana wa familia moja, Baba mmoja, Roho mmoja, wana wa Mungu. wakati wa Agano jipya kulikuwa na makundi mawili tofauti, Wayahudi na Wapagani; Wayahudi waliwaona wapagani kama mbwa, walijenga ukuta kati yao ili Myahudi safi asiweze kula pamoja na Mpagani au asiweze hata kuingia ndani mwake hata kuwe na matatizo. 

 

Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya Wayahudi na Wapagani, na siku ya Pentekoste aliwamwagia wote Roho Mtakatifu. Hapo ushirika kati ya ndugu ukaumbika upya na watu wakafurahia umoja huo. Ndipo habari njema za msamaha na maisha mapya zikaenea pote Yerusalemu na Yudea. 

 

Mtume Paulo aliandika kwa Waefeso 2:13 – 16 “Lakini sasa kwa kuungana na kristo Yesu, ninyi ambao hapo awali mlikuwa mbali, mumekaribishwa kwa njia ya damu ya Kristo ……….. kwa mwili wake, Kristo aliuangamiza uadui wao; kwa msalaba wake aliziunganisha jamii hizo kuwa  moja na kuzipatanisha na Mungu”. 

 

Baada ya Yesu kufa msalabani na kuvunja mipaka iliyokuwa kati ya ndugu, sasa wote ni kitu kimoja, hakuna Myahudi tena. Hakuna sababu ya kuendelea kujenga ukuta kati yetu, tunapofanya hivyo tunamaanisha kwamba damu ya Yesu haikutupatanisha au haina maana yoyote. 

 

Katika upendo wa Mungu, namchukulia kila mmoja aliyempokea Yesu kama ndugu yangu. Waebrania 2:11,12) “yeye anawatakasa watu dhambi zao naye pamoja na wale waliotakaswa, wote wanaye Baba mmoja. Ndiyo maana Yesu aoni aibu kuwaita hao ndugu zake, kama asemavyo “Ewe Mungu, nitawasimulia ndugu zangu matendo yako. Nitakusifu katika kusanyiko lako. Warumi 8:29 maana hao aliwachagua tangu mwanzo; ndio aliowateua wapate kufanana na mwanaye ili mwana awe wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. 

 

Nakuombea wewe ndugu ambaye hujaamua kupokea msamaha wa bure kutoka kwa Kristo Yesu. Na kama umeamua kumpokea Yesu, sema maneno haya kutoka kwa Roho wa Mungu: “Karibu Yesu ndani ya moyo wangu”. Ukimkubali utaona maajabu katika maisha yako, pia utapewa jina jipya: mwana wa Mungu, ndugu wa Yesu, mrithi wa ufalme wa Mungu. 

 

Tuombe: Mungu Mwenyezi, wewe uliyemtoa mwanao pekee kufa kwa ajili ya dhambi zetu, nakuomba unisamehe dhambi zangu, zifute kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Natambua kuwa mimi ni mwenye dhambi na ninakukaribisha uingie ndani yangu. Fanya makao ndani ya maisha yangu, nataka niwe mwanao, mmoja wa watoto wako. Ahsante Mungu kwa kunisamehe. Katika Kristo Yesu nimeomba haya, Ameni! Oh! Asante ndugu yangu kwa kuuklubali upendo wa Mungu. upendo unaotuongoza na kutuokoa, kutuponya! Baada ya kumpokea Yesu na kadiri utakavyoendelea katika wokovu, ndivyo utakavyoendelea kukua na kumjua yule uliyempokea. Pia utaelewa mengi kuhusu yeye. Hutakuwa mgeni tena, bali mmoja wa warithi wa ufalme wa Mungu. 

 

Wakristo wengi bado wameweka mipaka kati ya ndugu kwa kusema, oh! Yule siyo wa dhehebu letu, na yule hajaokoka kwani bado anavaa hereni masikioni, na yule ndugu hajaokoka kwani ana ndevu nyingi. Tunaweza kujenga mipaka mingi juu ya wengine. lakini tunapoyajumlisha yote hayo tunatambua kuwa siyo vinavyomfanya mtu awe kamili. 

 

Kitu muhimu ni kumuona mtoto wa Mungu kama ndugu yako. Siwezi kumuacha mtu ambaye Baba yangu anamwita mwanaye. Tuwakubali wengine kama ndugu zetu wana wa baba mmoja katika familia moja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOJA WA NDUGU 

 

Kupenda kuwa kitu kimoja kumeelezewa vizuri katika Yohana 17:20 – 23 ……… nawaombea ili wote wawe kitu kimoja. Baba! Wawe ndani yetu kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako ……… mimi nimewapa utukufu ule ule ulionipa mimi, ili wawe kitu kimoja kama nasi tulivyo mmoja. Hayo ndiyo maombi ya Kristo aliyoomba mara tatu ili Wakristo au wamwaminio wote wawe kitu kimoja kabla ya kusulubiwa.Umoja una nguvu. 

 

Baada ya muda mfupi Yesu alielekea msalabani ili kutimiza alichosema kupitia kifo. Waefeso 2:13 – 16, Wagalatia 3:28 “Hivyo hakuna tena tofauti kati ya Myahudi na Mgiriki, mtumwa na mtu huru, mwanamume na mwanamke. Nyote ni kitu kimoja kwa kuungana na Kristo Yesu. Tena “sisi ambao ni wengi tunaunda mwili mmoja katika Kristo”. Mungu anapenda tuwe na umoja katika Roho. Sisi ni kitu kimoja kupitia msalaba wa Yesu Kristo 

Tabia ya watu wa familia ya mbinguni,ni 

 

Kuwa na umoja,pamoja na upendo. 

Watu wanaopendana ,upendo wao unaonekana katika umoja(wanasaidiana,wanomba pamoja,n.k).Lakini,ukitaka kujuwa kwamba Fulani nafulani hawapendani,utakuta,hawana umoja wowote 

Tuwe na umoja,tushirikiane kwenye kazi ya Baba yetu, tuombeane.Tumuombe Mungu abadirishe tabia zetu,atupe Roho ya ushirikiano.Kila mtu amuone mwenzake kuwa ni bora,tutamani kufanya kazi kwa kulitukuza Jina la Yesu,na watu wa mataifa wajifunze kuishi kwa upendo,na umoja.Neno la Mungu linasema, tukipendana Mungu hukaa ndani yetu.(1Yohana 4:12,16)”Hakuna mtu aliye muona Mungu wakati wowote.Tukipendana,Mungu hukaa ndani yetu,na pendo lake limekamilika ndani yetu.Na sisi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi,na kuliamini.Mungu ni upendo,naye akaaye katika pendo,Mungu hukaa ndani yake” 

.Upendo wetu na Baba udumu.Tunampenda Mungu kwa kushika amri zake,na kutii neno lake(Yohana 14:21,23)”Yeye aliye na amri zangu,na kuzishika,yeye ndiye anipendaye;naye anipendaye atapendwa na Baba yangu;nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.Mtu akinipenda,atalishika neno langu;na Baba yangu atampenda;nasi tutakuja kwake,na kufanya makao kwake.”Uhai wa Mungu ndani yetu ,unaonekana ndani ya tabia ya upendo.Tukitengana,Mungu hayupo pamoja nasi,bali ibilisi ameshika usukani.Jichunguze ndugu yangu,umrudiye Mungu naye atakusaidia. 

 

 

“TUONDOE MIPAKA 

 

Kwa imani sisi sote tuliompokea Yesu ni kitu kimoja, lakini wengi wetu hatuna umoja huo bali tunaonyesha kutengana : 

 

Umetengeneza mipaka gani kati ya ndugu yako? Je unajumuika na wenzako, au mpaka awe wa kanisa lako,au wa lugha yako ? Vunja mipaka ya ukabila, dhehebu, rangi, taifa n.k. ……. 

 

Katika Waefeso 2:13 – 16 Mungu alionyesha maana ya kitu kimoja kwa kuwaunganisha wenzangu, weusi, kijani au mzee nk ……… kuwa kitu kimoja pale alipomtoa mwanaye ili awafie wote. 

 

Mungu hajasema usiitwe wa kabila au taifa au rangi Fulani, bali anachotaka ni kwamba tuondoe tofauti zetu kwa wengine kwa kuwa yeye ni mpatanishi, na alikwisha kutuvua mipaka kutuleta pamoja kupitia damu ya mwanaye wa pekee. 

 

Pia anataka kwa umoja huo, wengine watamani kumjua yeye. Tukisoma Mdo 15:1 “Basi watu wengine walifika Antiokia kutoka Yudea wakaanza kuwafundisha wale ndugu wakisema, “Kama  hamtataihiriwa  kufuatana na mapokeo kama alivyoamuru Musa hamtoweza kuokolewa “Watu hao walimaanisha kuokoka ni kutii sheria za Musa. Ujumbe huo kutoka kwa watu wa Yudea kwenda Antiokia hau kuwa mzuri walitaka kuweka mpaka kati ya mtu aliyetahiriwa na asiyetahiriwa. Watu hao walifikiri kuokoka ni kuwa Myahudi: lakini walipokaa pamoja na kujadili juu ya mipaka kati yao wamwachiye Mungu achunguzaye mioyo aamuwe. (Mdo 15:8 – 9), “Naye Mungu anayejua mioyo ya watu, alithibitisha kwamba amewakubali kwa kuwapa nao Roho Mtakatifu kama alivyotupa sisi”. 

 

Je unawakubali Wakristo wengine ambao wanatofauti na wewe? Husemi kwamba siwezi kushiriki na wewe kwani unaabudu Kanisa tofauti na la kwangu? Au kama unasali tofauti na dhehebu langu hujaokoka. Au bado unaamini kuokoka ni kutahiriwa? Au unamshuhudia mwingine kuacha dhehebu lake na kuja Kanisani kwako? Je unaamini kwamba Kanisa lako ndilo lina misingi sahihi ya Kikristo? 

 

Mungu akufunulie zaidi. Mungu, kwa kudhihirisha kuwa amewakubali alijaza Roho Mtakatifu. (Mdo 15:8) kwa kuwa tunaamini kuwa tunaokolewa kwa neema, basi tuamini pia kuwa Mungu anaangalia utu wa ndani. Kwa nini kuweka mipaka kwa mtu aliyeamini neno la Mungu na kwa kuwa mwana na ndugu wa Kristo Yesu (Mdo 15:9). Je wewe ni wa muhimu zaidi ya Mungu aliyeonyesha upendo wake kwao? …….” Kwani umjaribu Mungu kwa kuwabebesha Wakristo wengine mizigo? (Mdo 15:10). 

 

Rafiki katika Bwana, mungu atusamehe! Na atupe mtazamo mpya. Sisi sote ni wasafiri, tunaelekea kwa Baba yetu mmoja, basi natushikane mikono, ili kwa pamoja tuweze kumshambulia adui yetu, tuombeane, tuivue mipaka tuliyojiweka kati ya Wakristo wa makanisa mengine. Tuwapende hata wale ambao bado wako nje ya kundi letu. Mungu anawakubali kama walivyo, pamoja na tabia zao na mila na desturi zao. Tujivue mipaka ili tuweze kumuona Mungu.Mipaka inazuia watu wasipendane,wasishirikiane.Mipaka kati ya watoto wa Baba mmoja haifai. 

Tunapashwa kuweka mipaka katiyetu na shetani ili tusishirikiane kwenye kazi zake.lakini ,katika familiya yangu natakiwa kujenga marafiki wengi,ikiwezekana wote.Maana,tukiungana ,tunamshambulia adui yetu kwa nguvu zote. 

 

Attention!,Angalia usije ukapokea imani potofu kwa kuwakubalia wenye imani nyingine eti nao ni wana wa Mungu,eti ni watoto wa  familia yako.Angalia pia,usiwabaguwe watu wa familia yako,eti kwa sababu hawaabudu kwenye dhehebu yako,au ukitazama mavazi,jinsi ya kujipamba n.k.Sisi,watu wa dunia hii,mambo ya Mungu tunayajua kiasi,lakini tunamshukuru Mungu kupitia Roho wa Mungu aliye ndani yetu,tunafunuliwa kidogo kidogo.Kwa maana hiyo,kama unaona mtu wa familia yako ana mwenendo siyo mzuri,unamuonya kwa upendo.Tuna kazi ya kujenga watu wenye tabia nzuri ya kimungu kupitia mafundisho.Kwa maana hiyo,tusibaguwe wapendwa wenzetu,bali tuwafundishe,na tuwaeleweshe,kama Roho wa Mungu alivyo tufundisha na sisi,au kama neno la Mungu lilivyo tufundisha,ili na wenzetu wabadirike mwenendo. 

Tunapashwa kutiana moyo,na kusaidiana kama watoto wa Baba moja.Sisi,tukumbuke kwamba ni wasafili.Tusisinzie,bali tuamke,tujiweke tayali kwa unyakuo.Kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo aliyoyatenda hapa duniani.Tutahukumiwa kulingana na Amri kuu.(Marko12:30-31)”Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote,na kwa Roho yako yote,na kwa akili zako zote,na kwa nguvu zako zote.Na ya pili ndiyo hii,Mpende jirani yako kama nafsi yako.Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi.”Tukifika,Yesu atasema,nilikuwa nanjaa,nilikuwa na kiu,nilikuwa naumwa,nilikuwa kifungoni hamkuja kuniona.Tujuwe,tukiwafanyiya wenye mahitaji,tunamfanyia Yesu Mwana wa Mungu.(Matayo25:31-46). 

Tufanyie wote mema,sanasana,watu wanyumba yetu aufamilia yetu.Amen. 

 

 

SURA VII 

 

MAHUSIANO YAHUSUYO MWENENDO WA MKRISTO 

 

Katika safari yetu ya kwenda Mbinguni, tunakutana na vikwazo vingi na kati ya vizuizi hivyo vipo vingine ambavyo ni mitego inayoweza kuturudisha nyuma au kuchanganya sauti au matakwa ya Mungu na ya mwanadamu. Matatizo hayo pia yanatupelekea kujulikana kwa msimamo wetu kiroho. Tunajua ya kwamba %kristo halisi ni yule anayetambua kuwa kunywa pombe, kuvuta sigara, kwenda katika muziki, kuvaa suruali (kwa binti au mama) nk ……… ni dhambi. 

 

Siku moja nilishangaa kumuona mchungaji (hakuwa wa Kanisani kwangu) alikuwa akinywa pombe katika ukumbi mmoja wa starehe. Nikaanza kuchambua Kanisa lake na kusema hawajampokea Roho Mtakatifu, na pia siyo wasomaji wa neno. Mungu anisamehe. Siku nyingine nilimuona ndugu aliyeokoka akimsalimu dada mwingine aliyeokoka kwa busu. Niliumia sana na nikawaweka katika kundi la wapagani, ilikuwa vigumu kwangu kuwakubali watu waliokuwa na tabia tofauti na za kwangu. Hatua kwa hatua Mungu aliniponya, nikaondokana na tabia hiyo. Na kwa mapenzi yake nami nawafundisha wengine. 

 

(Marko 7:5 – 8) jioni moja, Wafarisayo walishangaa kuwaona wanafunzi wa Yesu wakila bila ya kunawa mikono, na wakamuuliza kwa nini wanakula kwa mikono najiisi? Yesu akawajibu waziwazi “……… ninyi mnaiacha amri ya Mungu na kushika maagizo ya watu” tena akasema. “kama mimi nilivyowapenda, nanyi pia mpendane”  akasema hiyo ni amri mpya. 

 

Tutakapowatenga wengine kwa ajili ya matakwa ya mtu na kuacha kutii amri tuliyoachiwa na Mungu ya kwamba tupendane, hatutakuwa na tofauti na Mafarisayo. 

 

Tuchukulie ya kwamba moyo wa Mkristo haukujengwa na uzoefu tulionao. Tusome Marko 7:18, 21 maana, kutoka ndani, moyoni mwa mtu, hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi uuaji. Kutokana na sura na mistari hiyo, hatuna kazi ya kuhukumu mwingine kwa kumuangalia hali yake ya nje. Na wala hatuna haki ya kutunga sheria juu ya mtu. “Mstari wa 19. kwa maana hakimwingii moyoni, ……” mstari wa 20. kitu kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachomtia najisi. 

 

Jambo la pili, tunakuta katika kitabu cha (Wakolosai 2:21 – 23) “Msishike , Msionje , msiguse (mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa);hali mkifuata maagizo ya wanadamu? Mambo hayo yanaonekana kwamba yana hekima,katika namna ya ibada mliyojitungia wenyewe,na katika kunyenyekea,na katika kuutawala mwili kwa ukali;lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tama za mwili.” 

Tumeona kwamba yote hayo ni maagizo ya kibinadamu juu ya vitu viharibikavyo.Sheria ya mwanadamu haina nguvu ya kuizuia tamaa ya dhambi.Bado,watu wanaenderea kutenda dhambi.Damu ya Yesu tu ndiyo yenye nguvu,kuzuia kiu ya pombe,kukomesha uharibifu wote ndani ya mtu. 

 

Tunaweza kusema kuwa kutunga sheria nyingi nyingi juu ya vitu mbalimbali, juu ya kuukalia wokovu. Tutakapoanza kuweka matabaja juu ya watu wanaokula au kugusa vile ambavyo tunaviona kuwa dhambi, basi tutawapoteza tunapashwa   kuwapenda kama walivyo. Tuwaongoze kwa upendo na sio kwa sheria zinazowahukumu.Paulo,anawaambia wa kolosayi kwamba,msiguse,msionje,msishike,vinaonekana kwamba ni vitu vyenye hekima.Anasema tena kwamba sheria hiyo,inatawala mwili kwa ukali.Anasema tena kwamba vinaonyesha unyenyekevu.Paulo,anawasifia sana jinsi gain walivyojitahidi kuzuia watu ili wajilinde wasiharibikiwe na pombe,maan ni mbaya,inaleta madhara mengi.Lakini pomoja na hayo ,anonyesha kwamba sheria hizo hazifai kuzuia tamaa.Maana izo ni sheria watu waliyejitungia tu.Anasema “katika ibada mliyojitungia wenyewe.” 

 

Ndiyo, kuna ukweli wa malengo. 

  

 

Yawezekana tukawa na lengo moja katika kutumika, bali kwa kuwa tumeumbwa tofauti na kila mtu na vile anavyoelewa maandiko. Hivyo kila mmoja atatumia ujuzi wake kibinadamu au hata kiakili ili aweze kutimiza malengo ya kazi yake. Sasa basi, tusimame juu ya msingi tuliopokea pale tulipompata Kristo, akafanyika kuwa mwalimu na kiongozi wetu. Tuishi sawasawa na neno lake na siyo ya kwenda kwa akili au mapokeo ya kidunia. (Yohana 16:13)”Lakini yeye atakapokuja,huyo Roho wa kweli,atawaongoza awatie kwenye kweli yote;kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe,lakini yote atakayoyasikia atayanena,na mambo yajayo atawapasha habali yake.” 

 

 

Ushuhuda 

Siku mmoja,mme wangu alinipa hitaji niliombee.Alikuwa hajaokoka,lakini alikuwa anakwenda kanisani.Aliniambia eti nimuulize Mungu kwamba kunywa Pombe ni dhambi.Nilimuuliza,je nimekosa cha kuombea hata nimusumbuwe Mungu namna hiyo? Akasisitiza,wewe Omba tu.Nikaomba kama kidogo tu “Mungu,mmewangu aliuli eti kunywa pombe ni dhambi?” Siku hiyo jioni nikaota tuko pamoja na wakristo wengi kutoka madhehebu mengi.Nikaona niko pamoja na wale wenye shuguli nikaona jinsi wanavyo changanya maji kwa kuwaandaliya vinywaji,mkutano muzima.Sasa nikaona wanawapelekea kinywaji kimoja kutoka kwenye unga wa mtama.Nikaona wengi kutoka kanisani kwangu (pentekosti)wakakataa kupokea kwasababu kwetu kutumia kinywaji hicho ni dhambi.Nikaona Mchungaji moja tunaye mpenda sana nay eye yuko pale.Washirika wake wakamuperekea malalamiko kwamba watu wamewaletea pombe,wanawaletea majaribu.wakaenderea kusema eti hawa watu hawajaokoka hwamujui Mungu.Nikaona wana pokea maji kwenye kilahuli.Huyo Mchungaji akawajibu,kwa ukali na kuwakemea akasema,nyinyi mnasema mumeokoka lakini hamujui maandiko!Kitu chochote kiingiapo tumboni hakiwezi kumunajisi mtu kwa sababu kitatoka nakuingia chooni.Lakini kinacho najisi mtu ni kile kitokacho moyoni mwake.Akaenderea kuwekemea na kuwaonyesha kwamba wao ndio hawajaokoka kwa sababu moyoni mwao bado kuna kiburi,na kuhukumu wengine.Kisha nikawaona wanainamisha vichwa vyao kwa aibu.Ndipo nikazinduka kwenye ndoto hizo. 

Nilipata shida kumperekea mume wangu jibu hilo.Maana niliona,nikimwambia hayo ,mojakwamoja ataendera na ulevi wake.Lakini niliomba Mungu sana alafu nikamwambia.Nilipomwambia alishukuru sana akaendera napombe,nami akataka kuniingiza kwenye pombe lakini mimi nikakataa. Akaniuliza kwanini nisitumii ,nikasema,mimi ndani ya Yesu nina uhuru katika vyote.Lakini ninatumia vile tu ambavyo vinanisaidia maishani mwangu.Hatakama nina uhuru kwa vyote,vile njuwa vinaweza kuniharibu sivitumii,kwa usalama wangu.Nikamwambia,najuwa pilipili ninzuri kwa wale wanayeitumia,lakini mimi nayichukia maana inaniumiza. 

Namshukuru sana Mungu jinsigani ni wa ajabu.Mume wangu aliokoka akaachana na pombe maana anashuhudia mwenyewe kwamba haiwezi kunajisi mtu lakini inaweza kuharibu ushuhuda wa mtu.Nashukuru sana makanisa yetu ya Kipentekoste ametuzoeza vizuri,kutotumiya vinywaji vilivyochachuka.Lakini pia wangetwambia kwamba si dhambi mtu akaacha kwa hiali yake. Shetani ni mjinga sana ni mpotofu,kila saa anawahubilia watu waache ukweli wa Mungu na kuzingatia maagizo ya wanadamu. Na sasa ndivyo anavyofanya kwenye makanisa mengi.Watu wameacha pombe kabisa,hawatumii,wanajitesa sana huku wakijuwa eti wameokoka lakini,bado hawajaokoka maana mpaka leo,ni wizi hawamtolei Mungu fungu la kumi,bado ni wazinzi ,fitina, chuki,ukorofi,mawazo mabaya ,majivuno na mengine mengi….(Marko 7:21-22).Watu wengi,wamejitahidi kutetea neon la Mungu,lakini mimi na wewe hatuwezi kulitetea,Roho mtakatifu tu ndiye anayeweza,maana analielewa vizuri.Tuombe Mungu na tupende kujisomea maandiko.Yesu mwenyewe aliwauliza wanafunzi wake akawambia hata ninyi hamna akili?Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu,kikimwingia,hakiwezi kumtia unajisi;kwasababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu;kasha chatoka kwenda chooni?Kwakusema hivi alivitakasa vyakula vyote.(Marko 7:17-19).Hapa wanafunzi nao walishangaa kuona Yesu mwenyewe anasema hayo.Ni sawasawa na wewe unavyo nishangaa kwa kusoma hayo.Unatamani mtu mwingine asije akavisoma.Lakini kama Yesu mwenyewe amevifungua wazi kwa mafarisayo kwanza,akiwaonya makosa wanaofanya kwa kuacha maagizo ya Mungu na kuzingatia sheria wanojitungia wenyewe,Yesu hata uwe nani,hawezi kushirikiana nawe kama unageuza amri ya Baba yake,yaani Mungu.Wanafunzi wake,tunasoma jinsi wali muuliza wakiwa faragha.”Hata alipoingia nyumbani na kuuacha mkutano,wanafunzi wakamuuliza habari za ule mfano.”Mstari wa17.Mfano huo alikuwa ameusema ni mfano gain? Yesu,mafarisayo wamewashtaki wanafunzi wake eti wanakula bila kunawa mikono,na kitendo hicho wanahisia kwamba ni unajisi huo.Ndipo Yesu sasa akawambia kwamba unajisi siyo kitu kiingiapo tumboni bali nikitu kitokacho moyoni nicho kinacho munajisi mtu.Ukisoma Marko 7 yote utaona na mengine walikuwa wameyageuza waka acha amri ya Mungu wakafuata maagizo ya wanadamu.Mstari wa 10na11 unaonyesha jinsi walivyogeuza ile amri isemayo kuhusu kuheshimu wazazi.Yesu alikuwa anawaonya,ili wazingatiye amri ya Mungu.Turudi kwenye ile ndoto,huyo Mchungaji niliye muona si mwingine nafikili ni malaika wa Mungu alitumwa ili kutukumbusha maandiko.Hao washirika wake walisema na kiburi nakuonyesha kwamba hao wengine ni wapogani kabisa.Aliwakemea na kuwaonyesha kwamba amri ya Bwana inatuagiza kupendana,siyo kuchukiana kwa sababu hazina msingi.Tumruhusu Roho wa Mungu atufunurie na mengine ili tutende sawaswa na mapenzi ya Mungu.Tuihubili neno,tusigeuze.Bibliainasema (Mithali20:1)”,Mvinyo hudhihaki,kileo huleta ugomvi;na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima”.Je kwa nini ujiletee ugomvi,na hapo ukijuwa kwamba ugomvi una munajisi mtu maana huu unatoka moyoni?Mpendwa nakushauri,pamoja na kuwa vyakula vyote vimetakaswa,jihadhali sana shetani asije akakudanganya,eti mbona wengine wanatumia lakini niwazima?Je,unaweza ukaona watu wanaogerea kwenye bahali,tena wanatoka kwenye maji salama,lakini isiwe sababu yakukupeleka wewe huko kwenye maji maana huko ni kwenye hatali kubwa.Wewe kama hujui kuogerea mara mmoja utazama, pia utakufa.! 

Pia, 

 

 Ni dhambi kubwa kulewa mvinyo,maana neno la Mungu linatuagiza kujazwa Roho mtakatifu. 

 

Katika huduma tunaweza kutofautiana katika katiba, ila kwa kuwa tunaunganishwa katika upendo wa Kristo, Roho Mtakatifu atatusaidia kuchukua mizigo au udhaifu wetu. Mdo 18:26 

 

Tumeona mfano mzuri katika sura hiyo, tumejifunza kuwakubali wengine wakiwa wachanga, basi sisi tuliokomaa kiroho tuwasaidie kufikia pale tulipo,na sisi pia tutamani kusonga mbere maan hatujafika bado. Tunaona vile Prisila na Akila walivyomchukua kwao Apolo, ambaye alikuwa akifundisha maandiko bila ya kuwa na ufahamu wa maandiko. Lakini Prisila na Akila walimfundisha, tena kwa upendo, kwani walimchukua kwao. 

 

Tunatakiwa kuiga mfano huo, iwapo mmoja kati yeti atatereza kidogo, basi na tumwite pembeni na kumsaidia ili awe mtumishi mzuri, kama alivyokuwa Apolo baada ya kufundishwa kando. 

 

Kiu yangu kubwa ni kutaka kuona kila mtu akifika hatua ya kumkubali mwingine kama alivyo, na kuweza kuwasaidia wengine wakue na kukomaa kiroho. 

 

Ndani ya Kanisa, kuna watu wa aina mbili. Walioamini na wasioamini. Na wote wanaruhusiwa kulisikia neno la Mungu. sasa wale ambao hawajabadilishwa nao wana mambo yao. Endapo tutawatenga kwa kuangalia yale wafanyayo, bado hatutakuwa tumewaonyesha upendo wa Kristo. Na tunaweza pia kuwapoteza. Mathayo 13:24 – 30, 36 – 43). Mungu mwenyewe atatenganisha magogo na ngano siku ya mwisho. 

 

Kwa kuwa tunatofautiana, basi kila mmoja ana aina Fulani ya maisha anayopenda kuishi. Kwa mfano: mmoja anaamini kula vitu vyote ni dhambi, na mwingine anaamini kula mboga za majani tu ndio sahihi, mwingine anaaamini kwamba siku zote ni sawa, na mwingine anaweza kusema hapana siku moja tu ndiyo ya muhimu. Watu wote hawa ni wa Mungu hatuna haki ya kumuhukumu yeyote kati yao, tuwaache kama walivyo na kuwakubali kama walivyo. Tufuate vile Biblia inavyosema. (Warumi 14:1 – 2) 

 

Kuwakubali wengine hata wenye imani dhaifu kunapelekea au kunaumba hali ya kutomkwaza ndugu yako (Warumi 14:1). Mkaribishe kwenu mtu aliye dhaifu wa imani lakini msibishane naye juu ya mawazo yake binafsi. Mstari wa 14:14,  “Katika kuungana na Bwana Yesu, nina hakika kwamba hakuna kitu chochote kilicho najisi kwa asili yake: lakini mtu akidhani kwamba kitu Fulani ni najisi, basi kwake huwa najisi.” 

 

 

 

Msafiri mwenzangu, penda sana kulisoma neno la Mungu, ili uweze kukua na kujua kutofautisha maagizo ya Mungu na mapokeo ya katiba ya madhehebu yetu ambayo yanaongozwa na watu. Tukijua ya kwamba Mungu anahukumu kutokana na amri zake na siyo katiba na sheria za watu. Pia tusisahau kwamba sote tunajenga mwili wa Kristo japo Mungu alitupatia vipaji tofauti. 

 

Hivyo, tuungane pamoja katika Bwana, tupendane, tusaidiane kwa pamoja tumshambulie adui yetu, na siyo kushambuliana sisi kwa sisi. Kile unachoamini kuwa ni sawa machoni pako, basi fanya kwa ajili ya Bwana. (Warumi 14:22 – 23). Usiharibu kazi ya Mungu au usiwe sababu ya anguko la mwingine kwa kile unachoamini juu ya vyakula nk ……….. 

 

Ndugu msomaji wito mkuu kwetu sisi ambao ni watoto wa Baba mmoja wa kuishi kwa amani, na bila kumkwaza mwingine. Ukijua ya kwamba Mkristo safi, ni yule anayefanya kitu kwa faida ya mwingine, na siyo ya kwake binafsi: Warumi 14:21, 1 Kor 10:23 – 24, 1 Kor 10: 32 – 33. 

Mungu atusaidie na atusamehe kwa yale tuliyowatendea ndugu zetu, kwa kuwakandamiza,kuwahukumu, na kwa kutoonyesha upendo wa Mungu kwa ndugu zetu. Mungu atusaidie kuanza upya katika kuchukuliana mizigo. Pia atusaidie kuendelea mbele. 

 

Mungu atubariki, Amen 

SURA VIII 

 

SHUHUDA 

 

Ushuhuda wa kwanza: “Muujiza kati ya nyingine” 

 

Ndugu msomaji, ninazo shuhuda nyingi, na kati ya hizo nimechagua shuhuda chache muhimu zitakazokusaidia. 

 

Kama ulivyokwisha kusoma katika kurasa zilizopita ya kwamba, nilimpokea Yesu nikiwa na miaka 7. Na mpaka sasa nina miaka 35 bado naendelea na Bwana, pia nimeuona ukuu wake. Mungu aliyenitumia tangu nikiwa mdogo, ndiye huyu anayenitumia mpaka sasa kwani yeye habadiliki. Na anaweza akakutumia hata wewe, kwa kuwa yeye hajali umri, umbo, nk ….. vyovyote ulivyo Mungu anaweza akakutumia, lakini uwe tayari. Nakumbuka katika umri huo mdogo niliweza kufundisha watoto wa umri wangu habari za Yesu, na Mungu aliponisaidia kutoka masomo ya chini na kuanza masomo ya juu, bado niliwaleta wengine kwa Yesu. 

 

Mwaka 1985,nilikuwa nasoma mwaka wa 9, Mungu alitenda muujiza kwangu. Nilikuwa katika ndoto, nikaona kundi kubwa la watu wakiimba  kwa furaha, kati yao akatokea mtu mmoja akaja pale tulipokuwa mimi na rafiki yangu( Noadie Manirabona), akasema kwamba sisi pia tunaalikwa kuungana na kundi lile la waimbaji ili tumwimbie Bwana, lakini twende kwanza kuwaaga wazazi wetu Ili wajuwe tumeenda wapi.Rafiki yangu ambaye alikuwa akiishi karibu ya sehemu hiyo , alikimbia na kwenda kuwaambia wazazi wake, na baada ya muda mfupi alirudi na kuniambia kwamba ameruhusiwa aende kujiunga na kundi lile ,ndipo aliniambia ;” natanguria mimi na wewe utanikuta pale “nami nikaenda haraka sana kuwauriza wazazi wangu nami waniruhusu niende nikawambia jinsi yule mtu ametwambia yote,lakini nilitoka kwenye ndoto hiyo bila kujua kwamba nimeruhusiwa au bado.  Ndipo nikaanza kumuuliza Mungu maana ya ile ndoto. mungu akaniambia, watu ulioona wakiimba kwa furaha, siyo wa duniani tena, bali ni watu waliokufa wakiwa wamemjua Bwana. 

 

Jambo la pili, kwanini mtu huyo alituomba twende kwanza kuomba ruhusa kwa wazazi wetu.? Jibu lake ni kwamba: Roho Mtakatifu ametufahamisha kwamba tumepewa mwaliko wa kwenda kuungana na watakatifu wa Bwana wako huko mbinguni.kazi yawo nikumsifu Mungu kila wakati. Nikauliza swali ya tatu ; kwanini rafiki yangu(Noadia Manirabona) aliniambia kwamba ametanguria nami nitamukuta kule? Ndipo Bwana akanifunguriya ufahamu kwamba binti huyo arisha fariki mwaka 1 uliyo pita  . lakini ,zingatiya lile alipo sema kwamba nawewe muda simrefu utamukuta hukohuko. 

 

Baada ya ufafanuzi huo, nilikosa raha kabisa, muda wote nilikuwa nikitetemeka, nilijua kwamba muda si mrefu nitakuwa maiti na ndipo nilipopata andiko la Petro wa Pili, 1:14 “Najua kwamba karibu nitaweka kando mwili huu wenye kufa kama Bwana alivyoniambia wazi wazi. » 

 

Nilimuomba Mungu mambo matatu: 

 

1.    Nilimuomba Mungu nikasema, basi nikifa, nataka nizikwe karibu na nyumbani kwetu ili wazazi wangu wasipate taabu ya kutembea mwendo mrefu. 

2.    Mungu anitakase nife nikiwa mtakatifu. 

3.    Na kwa kuwa nimepata mwaliko huo tayari, nilipenda kwanza kuaga rafiki zangu wajue kwamba naenda Mbinguni. 

 

Zingatia: Ndoto hiyo niliipata mwaka 1984, mwezi wa nane .Mwezi wa tisa tulianza mwaka wa shure ili tumalize  muhula wa kwanza  mwezi wa kumi na mbili.,huku nikiwa bado na siri hiyo ndani yangu. Pamoja na kuwa niliwapenda sana washirika wenzangu wa kikundi cha maombi lakini sikuwaambia chochote kuhusu ndoto yangu hiyo. Lakini kabla ya kwenda likizo ya muhula wa kwanza, nilipata tena ndoto nyingine, niliona mwili wangu ukigawanyika vipande vipande , mara hii sasa nikamuadithia dada moja rafiki yangu, ambaye alishangaa na kunitamkia waziwazi kwamba ndoto hiyo inasema kwamba  nataka kufa. Ndani ya moyo wangu nilijua kwamba sasa ni wakati wa Bwana kutimiza kile alichonionyesha . Sasa nikaanza kuwaaga rafiki zangu, niliwatakia mapumziko mema na sikukuu njema ya Noel na mwaka mpya. Lakini niliwaambia kwamba yawezekana hawataniona tena, japo waliniuliza maswali mengi, ila sikuwa na wajibu zaidi ya kuwapa andiko la Petro wa pili 1:14.Tumeenda likizo kila mwanafunzi kwao.Nilipofika nyumbani,mapumziko yangu yalijaa mawazo. Siwezi kuelezea vile nilivyokuwa nikijisikia katika likizo hiyo, nilijua nitakufa lakini sikujua lini, na vipi. Usiku wa kuamkia siku ya kurudi shule, nilipata ndoto iliyokuwa na mambo muhimu matatu: 

 

1.    Nilisika sauti ikinikataza kwenda pamoja na wengine shuleni siku ya kufungua shule. 

2.    Niliona mwili wangu ukiwa umewekwa chini, na umegawanyika vipande vipande, watu walikuwa wakilia sana,na kuweka vumbi kwenye mwili huwo.nikasikia sauti ikisema tukio hio itatokea jumatatu talehe 7/1/1985. 

3.    Jumapili utapata wageni wawili msichana na mvulana, utapenda uwaambie vile unavyojisikia, lakini utawaogopa watu watakaokuwa pamoja nao. 

 Nilitii   sauti ya Bwana,  kesho yake ilikuwa jumamosi sikuenda pamja na wengine shuleni(nilikuwa boding), Jumapili yaani kesho yake nilielekea Kanisani, huko nikakutana narafiki yangu mwingine jina lake  (Niyongabo Emmanuel). Nilimueleza huyo ndugu juu ya ndoto zangu, ndipo akaanza kuniombea ili Mungu aniongezee siku kama alivyofanya kwa Hezekia  ili niweze kumtumikia.(2Wafalme 20:5-6)”…Rudi,ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu,Bwana ,Mungu wa Daudi baba yako asema hivi ,Nimeyasikia maombi yako ,na kuyaona machozi yako ;tazama ,nitakuponya ;siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana.Tena, nitazidisha siku zako,kiasi cha miaka kumi na mitano,nami nitakuokoa wewe na mji huu….” Baada ya kumaliza maombi hayo, nilimsindikiza huyo ndugu, ndipo niliporudi nyumbani na nikafunga geti maana ilikuwa mida ya saa moja usiku.Nilimaliza kufunga geti tu gafla nikaona wageni wengine wanagonga ni lipo fungua nikawaona watu wawili  (mwanaume jina lake Salvatori Sindayigaya na msichana aitwaye Jeanne Ndikumana) walikuwa wakija kutuona. Nikapiga kelele ya shangwe,oh! Bwana unanipenda! 

 

Niliwapokea wageni hao kwa shangwe na tukaomba pamoja, na pia tukatiana moyo na maneno mengi usiku huo ilikuwa tarehe 6 /1/1985 nikakumbuka kuwaambia juu ya ndoto zangu,(nilikua nakumbuka kwamba kesho yake nitaaga dunia kwa ajali,lakini tuliomba na rafiki Emmanuel Niyongabo,sijui kwamba Bwana amekubali kuniongezea siku kama alivyofanya kwa Hezekia au la.) 

 

  Baadaye  nikajiuliza kwa nini Mungu alinionyesha wageni wawili na ikatokea? Kwanini aliniambia nisiambatane na wenzangu siku ya kufungua shule? Sikupata jibu, bali nilikuwa nikiangalia saa yangu ya mkononi mara kwa mara ili kusubiri muda wangu .   Ndipo nikajiuliza hivi mbona yale yote Bwana aliniambia ametimia ;[kutokuenda shuleni pamoja na wengine, kuona wageni musichana na muvurana] ndipo nikawaza sana juu ya tarehe 7/1/1985 nikasema bila shaka kesho nitakufa kama vile Mungu alisema. 

 

Nikajiuliza je awa watu wamekuja kulala kwetu nisipo waambia wanaweza wakakasirika kwa nini sijawaambia.nikataka kuwaambia lakini nikaogopa kaka yangu alikuwa pamoja na si.pia alikuepo binamu yangu .Niliogopa kusema hayo wakati hao watu wako huko nilijua kwamba watalia sana na wazazi wangu watajua yote.kwa hio nikaogopa. Nikarudia ile ndoto inayo sema ;utakuwa na wageni utataka kuwaambiya hali yako lakini utaogopa watu watakuwa pamoja na wageni hao.  Nimerazimika kuwaambia ili wajuwe kesho yake kuna nini. Tulikesha kwa maombi mpaka asubuhi.nilijiandaa kwenda sasa shule nikapanda gari nikiimba na sauti kubwa ili waabilia wote wasikie injili kwa sababu niliogopa kwamba wameweza kufa bila kusikiya injili na kutubu .nimewahubiria kwa uwezo wangu wote.nimemuuliza mama mmoja ,je umeokoka?utafanyaje hiyi gari ikifanya ajali?akasema Mungu haweze kufanya hivyo na mtoto huyu mgomgoni. nilianza kumshuhudia yule mama habari za Yesu na kumuuliza kama yuko tayari kumpokea Yesu 

 

Baada ya kusafiri kwa kilomita chache, nilisika sauti ikiniambia: “Angalia mahali mlipo! Ni hapa ndipo ajali ingeweza kutokea, lakini kwa sababu ya maombi yako, nimewaponya. Baada ya dakika chache lile gari lilipinduka, sikuelewa ilikuwaje, ila nilisikia watu wakisema: “Bila maombi ya binti huyu mdogo tungekufa sote” na yule mama aliyebeba mtoto naye alisema; “Mimi binti huyu aliniambia kuwa tutapata ajali nikabisha,wote wakanishangaa. lakini namshukuru Mungu kwani hakuna aliyekufa wala kuumia kati yetu. 

 

Ndugu msomaji, Mungu ni mtenda miujiza. Kile alichowafanya watu enzi za kale , hata leo anafanya. Kifupi ni kwamba nilifika shule ambapo nilikuta wenzangu walinipokea kwa furaha, na wengi wao waliniuliza maswali mengi. Wengine waliniuliza maswali yaliyomaanisha kuwa mimi ni Nabii wa uongo, wengine wakaniuliza nimefufuka lini. Maswali yote hayo sikuyajibu haraka, nilikasirika na kujiuliza kwa nini niko hai, ndipo nikamwambia Mungu anipe jibu la kuwapatia wenzangu ili muujiza alionitendea usiwe jambo la dhihaka na utani. Mungu akaniuliza, “siyo wewe uliyeomba nikuongezee siku?nikasema ni mimi nimeomba hilo . Tena ukaomba uzikwe karibu na nyumbani kwenu ili wazazi wako wasipate kutembea mwendo mrefu? Nimejibu ni mimi nimeomba hilo.ndiyo maana nimekukatalia usiende shure pamoja na wengine.ili iyo ajari iwepo wakati yuko karibu na nyumbani yako sawa na ulivyoniomba. Nikaendelea kumuuliza “Ulimiongeza Ezekieli miaka 15, je mimi umeniongezea miaka mingapi? Je, ikiwa kama myaka 100 sitochoka kukufuata(kuenderea na wokovu) halafu iwe hasara kwangu kuliko ungenichukua  nilipokwa tayari?. 

 

Jibu   ;  nilikuwa kwenye chumba cha maombi(wakati na muuliza Mungu maswali yangu ya uchungu) na ndani ya chumba hicho harikuwepo kabati ya vitabo vya wa padri(shule hio ilikuwa ni shule ya wa katholiki,na chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa maombi) . katika maombiyangu hayo nilisikia sauti ikiniambia: “nenda kafungue kabati na utapata jibu lako katika moja ya kitabu utakachokikuta humo.” Nilikuwa na mashaka na sauti hiyo kwani hapo chumbani palikuwa na vitabu vingi. Kwa hiyo sikuweza kuitii sauti hiyo. Lakini iliendelea kusisitiza. Basi niliomba Mungu,nikasema,kama hii sauti imetoka kwako,nakuomba unisamehe kwa kutoitii.Nikanyanyuka nakuerekea ile kabati ya vitabu nikaanza kupekuwa vitabu.Nikaona kitabu kimoja cha nyimbo sauti ikasema jibu lako lipo ndani ya kitabu hicho,nikakipekuwa nikakuta barua iliyoandikwa yafuatayo:”Ma fille,ce que je voulais que tu saches ce que tu n’as plus a`t’inquie’ter.Personne ne peut profiter de toi ,te faire du mal ou te maltraiter a`moins que se soit ma volonte’.Ta vie est dans les creux de ma main,tu peux me faire comfiance en toute chose.En continuent a` me remercier tu verras comment je mais parfaitement chaque details de ta vie Amen.” Hii ni lugha ya kifaransa,tafsiri yake ni hii: 

 

“Binti yangu nilichotaka ufahamu ni kwamba,hakuna cha kuogopa tena.Hakuna mtu atakae kutishia au kukufanyia ubaya wowote isipo kuwa kwa mapenzi yangu tu.Uhai wako uko mikononi mwangu,unaweza kuweka matumaini yako kwangu kwa kila jambo. Ukienderea kunishukuru,utaona jinsi gani nitaenderea kukufanyia mema maisha yako yote Amen.” 

 

Barua hiyo nzuri ilikuwa ni jibu kwa maswli yangu yote,na mahitaji yangu yote ya badaye.Nilikuwa na hofia kwamba nitarudi nyuma,amenijibu,maisha yangu yote yako mikononi mwake.Nilikuwa na sikitika jinsi wanafunzi walikua wananisema,alinijibu,hakuna mwanadamu atakae ni tishia au kunifanyia ubaya wowote isipa kuwa kwa mapenzi yake tu.Tena,ameniandikia akisema,”Binti yangu.”Mpendwa msomaji wa kitabu hiki ,barua hii,niliyandika moyoni na siwezi kuyisahau.Alicho nifanyia Mungu ni kikubwa mno.Amenirudishia uhai ili nimtumikie.Na leo hii,nakuhubiria kwamba Yesu ukimuomba atakujibu.Kama unaumwa anaweza kukuponya,kama una maswali ,anaweza kukujibu,mwamini tu.Barua hii,imenipa tumaini wa maisha yangu.Najivunia kuwa ndani ya Yesu naye ni kweli amesimamia ahadi yake ya kunifanyia mema siku zote.Jina la Bwana libalikiwe. 

 

Ni kweli Mungu alinirudishia uhai wangu tangu (7/1/1985 Mpaka leo  2008) ni miaka 23 iliyopita. 

 

Mpendwa msomaji, Mungu anasikia na anajibu maombi. Endelea kuniombea ili nitimize makusudi ya Mungu. (Amosi 3:7) “Hakika, Bwana  Mungu hatafanya neon lolote,  bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri  yake”. 

 

USHUHUDA WA PILI  

 

Baada ya miaka 10 kupita, niliendelea kusoma elimu ya juu katika masomo ya ufundi. Cha kushangaza ni kwamba nilikuwa nikiumwa mara kwa mara. Nilipomuuliza Mungu kwa nini nimekuwa mdhaifu kiasi kile alinijibu ya kuwa, ulisema nikuongezee siku ili unitumikie ili unitumikie na si vinginevyo”. Lakini nikamwambia Mungu hata hapa chuoni bado nakutangaza? Akaendelea kusisistiza anapenda nimtumikie. Siku nyingine nilifika darasani nikaanza kutetemeka kama mugonjwa wa maleria nikapelekwa kwenye kituo cha Afya, ambapo daktari alipomaliza kunipima alisema kuwa sina maleria  .Kwa sababu anaona na umwa lakini hajaona ni ugonjwa gani ,aka niandikiya cheti kinacho niruhusu kupumzika kama siku 10 nikiwa nyumbani .Nilienderea kumuuliza Mungu, kwa nini naumwa ila ugonjwa haujulikani? Alinijibu vile vile kwamba nimtumikie. Ndipo akanipatia ujumbe wa mtu mmoja aliyekuwa akiishi sehemu iitwayo Ngozi(Burundi). Nilikuwa bado sijawahi kufika uko, pia sikuwa namfahamu mtu aliyekuwa akinituma kwake. Ndipo katika maono, akanionyesha alama na jina la huyo mtu. Kwa kuwa kilikuwa kipindi cha mapumziko, nilipanda gari la kwenda Ngozi, japo sikupajua, lakini mkono wa Mungu ulikuwa juu yangu ukiniongoza. Na nilipofika nilipokelewa na watu wa Mungu kwa furaha. Nilikaa mahali hapo kwa muda wa wiki moja nikihubiri injili.Nilihubili pia  katika Kanisa la Kipentekoste, pia nikahubiri katika kambi ya Askari wa Ngozi. Na Mungu alinitumia kwa jinsi ya ajabu. Hiyo ilikuwa safari yangu ya kwanza ya injili. Namshukuru Mungu kwani niliweza kufikisha ujumbe kwa ndugu yule. Lakini bado sauti iliendelea kusema ndani yangu kwamba “Nilikuongezea siku ili unitumikie mimi peke yangu”. Ila sasa sikujua kitu gani nifanye katika shamba la Mungu. 

 

Siku nyingine nilipata ndoto kwamba nimepooza, usiku ulipokuchwa, nilijikuta nikiwa nimepooza viungo vyangu vyote. Sikuweza kufanya lolote. Ndugu zangu Emmanuel BUcumi na Elyphaz NIYONGABO pale Nyakabiga hawakuelewa ugonjwa ulikuwa umenipata na nini cha kufanya. 

 

Walimuita dada yangu aliyekuwa akifanya kazi BRB. Pia walimuita rafiki yetu (Safari Reuben). Waliponiona hali yangu, mara moja walichukua gari na kunipeleka kituo kimoja cha Afya “Prince Louis Rwagasore”. Daktari aliyenipokea alinifanyia mazoezi ya viungo lakini alitaka kunilaza lakini nafasi ilikuwa imejaa. Nikapelekwa katika kituo kingine cha Askari cha Kamenge. Hakuna aliyeelewa nilikuwa naumwa nini, kwani pamoja na kupooza, bado nilikuwa nikiongea vizuri, kucheka, na sikuwa naumwa popote. Basi wakanishauri nisirudi chuoni. Sawasawa na sauti ya Mungu aliponitaka nisirudi shule, basi ugonjwa huo ulidumu kwa siku tatu tu. Ndipo nilipoendelea na kazi ya Mungu nikiwa nyumbani Nikisubili mwaka wa shule uishe ili nihamishiwe shule kwani familia yangu wamedhani kwamba labda nikihamishwa pengine naweza nikaenderea na masomo bila shida.(lakini mimi nilijua ni Mungu anataka ni mtumikie tu). 

 

Zamani nilijiona kwamba siwezi, lakini sasa ninaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, ninachofanya ni kutii kila anachosema. 

 

 

USHUHUDA WA TATU 

 

Mwaka 1996 nilikuwa na miaka miwili katika ndoa, ilikuwa tarehe 29 mwezi wa kwanza,mwaka huwo wa 1996. Mungu alinionyesha katika maono, mtu mmoja aliyekuwa akifuata njia ya wokovu na alipofikia nusu ya safari yake, aliwaona watu, kundi kubwa lililokuwa linaimba nyimbo za dunia , kucheza na kunywa pombe , mtu   huyo alitoka katika njia yake na kuelekea kando ya njia walipokuwa watu wale. 

Alipofika karibu  ya pale,alisimama nakuanza  kuzungusha viuno vyake taratibu kama anayecheza muziki. Ndipo nikasikia sauti ikisema: “watumishi wengi ,wameandika vitabu kama wakina  Billy Graham  na wengine wengi lakini  wengi wao  wameisha fariki .Sasa ni zamu yako ya kuandika kitabu kiitwacho “Jinsi ya kuendelea katika njia ya Wokovu” akaniambia ni shike sana mufano wahuwo mtu ni musaidie asonge mbele , aache kutamania mambo ya dunia ,ashinde vishawishi.Ndipo   nilipoanza kuandika, japo mwanzoni niliogopa. Lakini asante Yesu kwani sasa unacho mkononi mwako ukisomacho. 

 

Mungu aliniongoza, na Roho wake akawa mwalimu wangu, kwani sijasomea biblia ila ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. 

 

 

 

 

USHUHUDA WA NNE 

 

Mungu aliniita  nimutumikie    

 

Tazama kwa bidii ilivyokuwa: 

 

Nilikuwa nafundisha watoto wa shule ya msingi Stella Matutina (Bujumbura-Burundi); nilipenda sana taaluma ya kutumika pamoja na watoto, nilikuwa na wafanyakazi wenzangu Wakristo na watoto wangu wawili Igor na Billy wanafunzi katika shule hiyo. 

 

Jioni ya tarehe 28/1/2000, niliona mtu aliyefanana na mchungaji wangu akaniomba nimsindikize kesho yake ili kumuona mchungaji mwingine aliyetoka mkoa mwingine. Kwa kuona jinsi kulivyokuwa mbali, nilijiuliza, “Nimeshaahidiana na mume wangu kwenda mahali sasa nitamwambia nini huyu mchungaji anayetaka nimsindikize? Haraka nilimuambia mchungaji kuwa nataka niongee na mume wangu kwanza. Akaanza kuongea kwa hasira; “Kwani anaweza kukuzuia?” nikajibu, anaweza kukubali au kukataa. Ghafla akafungua Biblia na kuniamuru nisome Ezekiel 2:3, 4 ila katika kusoma andiko hilo, aliendelea kuongea akiwa nyuma ya mgongo wangu maneno haya;“nani aliyempa mtu mdomo? Nani awezaye kufanya mtu kuwa bubu au kiziwi, au kipofu, sio mimi Bwana?” nani anayeweka uhai na mauti? Nani mwenye uwezo na mamlaka kwako, sio mimi Bwana….!      Nilitetemeka kwa hofu ya hayo maswali. 

 

Niligundua kumbe si mchungaji aliyekuwa akiongea nami bali ni Bwana aliyeongea nami. Baada ya kuongea alitoweka, rafiki yangu alinikuta nikitetemeke na nikamueleza jinsi Bwana alivyoongea nami na nikamwambia  Bwana ameisha niambia nimutumikiye  , ila sikukubali, utafikiri si kwangu alikokuwa akiongea, ila sasa…. siwezi kumkwepa….!  ! Nikazinduka usingizini asubuhi nikafungua Biblia ili kusoma lile andiko nililoota. Kichwa cha somo “Wito wa Ezekiel .” Aya ya kwanza na ya pili inatuonyesha jinsi gani Mungu anavyoita watu, na jinsi gani anavyomsikia mtu anapoongea. Aya ya 3 “Wewe mwanadamu …” aya ya nne “Watu hao ni wafidhuli …………….”. kwa aya hizi, nilielewa kuwa Bwana ameniita ili kumtumikia, na kwamba hakuna mtu aliye na uwezo juu ya maisha yangu. Asubuhi yake nilimsimulia mume wangu, naye akasema hiyo ni sauti halisi ya Mungu. 

 

Baada ya siku chache tarehe 7/1/2000, sauti iliniambia “Anza sasa kuomba ruhusa ya kuacha kazi”.Asubuhi nikamueleza mume wangu kuhusu hilo ,na swala hii likawa ngumu kwake kukubali nami nikajiuliza maswali mengi ; niache kazi niende wapi? Kufanya kazi gani ? Na watoto wangu Igor na Billy  ambao bado wako chekechea itakuwaje? Na pia si rahisi kukuachisha kazi kama hawana mwingine wa kushika nafasi yako pia ilikuwa katikati ya mwaka wa shure.Inabidi nisubiri angalau wakati wa rikizo.Iyo sauti ya bwana ikanirudia “anza sasa.”Mungu alinisaidia kupitia mume wangu .Nikapata  ruhusa baada ya siku tatu tu.Nimekaa nyumbani myezi  4 , na maombi yangu alikuwa kumshukuru Mungu kwani nilitenda alioniagiza. Lakini  roho yangu ikajiuliza kazi gani Mungu anataka ni mufanyie kama ni kuhubiri injili mbona nilikuwa nayifanya! Lakini nikajipa moyo  kwa sababu nimefuata maagizo ya Mungu. Wakristo wengi baada ya kujua kwamba siko kazini tena wakaniuliza kazi gani natarajia kufanya ,wengine wakanifuata nyumbani waone nafanya nini,na mengine mengi …. Jibu langu lilikuwa:”nasubiri mapenzi ya Mungu”. 

 

Jioni moja ,Mungu akanionyesha katika maono  yafuatayo;tulikuwa ndani ya ukumbi ambawo halipuepo wanawake wengi tukisubiri muhubiri .Baada ya kukaribishwa  tukiwa sisi wote tume kaa,nikagunduwa kwamba mwalimu wetu hayupo  nikajuwa kwamba ni mimi natakiwa kusimama na kuendereza shuguri.Ndipo nikasimama nikawaimbisha huku moyoni napanga kitu gani kinafuata;kwa sababu nilikua sijui ratiba ya siku hiyo au mwalimu wakwanza aliishia wapi.Moyoni nikasema hakuna shida nitaweza kwasababu haya mambo ya injili siyo mageni kwangu! Kwa hiyo nikasimama kwa ujasiri nikahubiri. 

 

Nilipo maliza nikaona mtu ananiletea karatasi imeandikwa  mambo mengi  akaniambia nisaini na niweke muhuri ,nikafanya. Akanipa vitendeakazi vyote ,na muhuri kwa ajili yaku saini.Nikazinduka kwenye ndoto hiyo. Asubuhi nikajiuliza Bwana wangu ndoto hii inamaanisha nini? Awo wanawake ni wawapi? Mimi nita saini kama nani? Wako wapi awo watu?jibu sina lakini Mungu ndiye anayajuwa yote.!Uwo muda wa myezi 4 nilikuwa nikingoja utimilifu wa hayo maono.Ndipo nikamhusisha mchungaji wangu ili ayo maono naye ayajue.”Naye akaniambia:”kabisa niwito halisi wa Mungu ,yeye mwenyewe anajua atakavyo kutumia,wewe endelea kuomba. lakini akasikitika kwa sababu nimeacha kazi bila kujua nitafanya nini. Lakini alipo sikia kwamba mume wangu alikubali akaona hana jinsi yakufanya. 

 

Akaniambia nipige magoti aniombee ili mapenzi ya Mungu atimizwe. 

  kulikuwa kikundi Fulani cha akina mama ambapo nami nilikuwa mwanachama muanzilishi. Mwenyekiti wake alipomaliza muda wake pamoja na kamati nzima na ndipo nikachaguliwa kuwa Mwenyekiti wa Chama hicho. Nilitumika na chama hicho na Bwana akaonekana. Ndipo nilipogundua maono yale. Ndugu mtumishi wa Mungu mtegemee yeye aliyekuita, hubiri injili, (2 Timotheo 1:8)”basi usionee haya ushuhuda wa Bwana  wetu ,wala usionee haya mimi mufungwa wakebali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili,kwa kadili ya nguvu ya Mungu;ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu,si kwa kadiri ya matendo yetu sisi,bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake.Neema hiyo tulipewa katika kristo yesu tangu milele..”   2 Timotheo 2:15),”Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu,mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumuya kwa halali  neno la kweli.       (2 Timotheo 1:14)”Ilinde ile amana nzuri kwa Roho mtakatifu akaye ndani mwetu .” 

       

 Shamba la Mungu ni kubwa, halina mipaka ………. Zaburi 24:1 “Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana,dunia na wote wakaaondani yake.” 

 

Jipe moyo mtumishi wa Bwana, Mungu yuko kazini hata sasa, atakulinda, ongozwa na Roho Mtakatifu. Matatizo na shida zipo, ila tunamtumaini Bwana. Daudi anasema katika Zaburi 23:1 “Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu…..” 

 

Msomaji mpendwa shuhuda zote nilizokueleza na miujiza yote niliyokuambia , ni Bwana ndiye alinitendea…!  utukufu na uweza ni kwa Yesu Kristo. Paulo anasema katika Warumi 15:18 “Maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda kristo kwa kazi yangu ,mataifa wapate kutii, kwa neno au kwa tendo,kwa nguvu za ishara na maajabu,katika nguvu za roho mtakatifu……”, 

 

Kwa kudhihirisha kuwa Kristo ndiye aliyekamilisha kazi ndani yake. Paulo asingeweza chochote ila Bwana. Nami pia namshukuru Mungu anayetenda haya yote ndani yangu. (2 Wakorinto 3:5 – 6 ) “Si kwamba twatosha sisi wenywe tukifikiri neno lo lote kwamba ni letu wenyewe ,bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu . Naye ndiye aliyetutoshereza kuwa wahudumu wa agano jipya ….” Paulo anadhihirisha kwamba hatuwezi kufanya chochote, isipokuwa yote yatokayo kwa Mungu. Kwa hiyo hatustahili kujiinua kwa ajiili ya utumishi, Mungu mwenyewe atakuinua. Utukufu kwa Mungu pekee  AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTUMISHI MWEMA WA MUNGU 

 

Mtumishi wa Mungu ni yule aliyeitwa na Mungu ili kumtumikia, huwezi kutegemea upate mshahara ikiwa huna aliye kuajiri. Anayeajiri ni Mungu mwenyewe. Naongea na wewe mtumishi wa Mungu aliye hai. Ni heshima ya pekee kuchaguliwa miongoni mwa watumishi. Kuna watumishi wengi kutoka kila kona ya dunia; hao wana utumishi wa kila aina na uliogawanyika. Wengine wamepewa kuhubiri injili, wengine kusaidia wagonjwa, wengine kutembelea wafungwa ………. Wengine kama Roho Mtakatifu anavyowatuma. Katika hayo yote tukumbuke kuwa ni Mungu ndiye tunayemtumikia na ndiye atakayetulipa. Wengine wameitwa kuchunga kanisa, wengine mitume, wengine wainjilisti na manabii …. Efeso 4:11. 

 

Hapo tunaona kuwa Mungu ni Mungu atoaye huduma tofauti kama atakavyo. Mtumishi wa Mungu usife moyo kwa ajili ya matatizo na vikwazo unavyokutana navyo katika huduma. Mungu ndiye aliyekuita, atakusaidia alikuahidi kuwa na wewe ni kweli hatakuacha. Shetani aweza kujiinua hapa na pale, usiogope, Bwana hawezi kubadilika atalinda kazi yake. Unaweza kuona kuwa umelemewa na huduma, nakupa changamoto kaka na dada, tegemea nguvu ya Mungu aliyekuchagua, mwamini utaona miujiza. Pamoja na Yesu tunatenda maajabu. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye ndani ya ulimwengu huu. Biblia inasema “Mtu akimtumikia Baba atamuheshimu” ni bora kuheshimiwa na Bwana, ni raha kumtumikia Mungu. Mungu aliahidi kuwa atajifunua katika hali zote. Angalia baadhi ya ahadi kwa yule anayekubali wito wa Mungu. 

 

1.    Kuwa mikononi mwa Mungu ili kulindwa. 

2.    Mungu atakuwa mbele yako nawe utafuata nyayo zake. Mungu atatengeneza njia (Isaya 45:3) 

3.    Mungu atakubariki (atakufichulia hazina yake ili ujuwe umeitwa kwa jina lake (Isaya 45:3) 

4.    utapata jina la heshima (kuwa mtumishi wa Mungu ni heshima kubwa) Isaya 45: 

 

Kaka na dada Mungu alitupenda , alitupa kazi ya heshima. Tunapaswa kuenenda katika heshima ya utumishi kama Bwana alivyotugawia. Sio kwamba tumebeba jina tu, bali maisha yetu yote yadhihirishe kuwa tu watumishi wa Bwana. Tuwe waaminifu kwa Mungu, naomba Mungu asamehe watumishi wote wasio waaminifu kwake. Mungu alipokuita alijua kula kwako na kuvaa kwako. Wengi hutaka wajue vyanzo vya mapato ya wachungaji. Wanasahau kwamba Mungu aliahidi kumpa mtumishi wake thamani iliyofichwa. Mungu anatuheshimu. Sifa kwa Mungu, Mungu hutulinda popote, hata shetani anapotuwinda. 

 

Siku hizi shetani hujifananisha na malaika wa nuru. Sauti yaweza kukuambia “Tazama unahitaji pesa ili kukuza Kanisa lako, ili kulisha familia yako, ili ununue gari, viwanja  n.k ..” sasa utafanyaje?twende tufungue Kanisa lingine pale ambapo “X” mfanyabiashara atakuwa mchungaji “Y” atakuwa muinjilisti, na “Z” atakuwa mwalimu ……….. hivyo tutapata mafungu ya kumi na sadaka kutoka kwa wafanya biashara na matajiri waliomo ndani ya Kanisa. Tutaunda kwaya ambayo fulani atakuwa kiongozi, tutatumia vyombo vya muziki na tutaruhusu watu kucheza, nakadhalika ……….” Katika hayo yote wazo muhimu ni jinsi gani kupata pesa ili kufanikisha haya ……. Wazo hilo linakusukuma uanzishe Kanisa na kuweka watu ili wakufanikishie hili na lile. Kuanzisha Kanisa ni ufunuo wa Mungu peke yake, na siyo mikakati ya mtu. Tujiulize ni nani tunayemtumikia . shetani mara kwa mara hutuambia neno “maskini” na pia “huwezi” ila Mungu anatuambia kuwa tu matajiri na tunaweza kwani nguvu yake imo ndani yetu, sifa kwa Mungu. 

 

Biblia inasema “Nimeweza yote katika yeye anitiaye nguvu” shetani pia anaweza kuweka ndani yetu Roho ya ombaomba. Mtumishi wa Mungu hastahili kuombaomba badala yake anapaswa kusaidia  wengine, na kugawia maskini. La sivyo tuombe Mungu afungue milango. Unapaswa kuhubiri kwa neno na kwa matendo. Kazi ya Mungu isiwe biashara (uchuuzi). Tumepewa bure tutoe bure. Tunapaswa kufundisha waumini kutoa na kutajirisha nyumba ya Bwana na Mungu aliahidi kumbariki yeye atoaye sadaka (kwa hiyari) na fungu la kumi. Moyo unaotoa kwa Bwana uwe wa furaha (mkunjufu). Siri na ufunguo wa baraka ni utoaji. Msomaji wangu kama ilivyoandikwa katika Matayo 19:29, mtumishi mwema wa Mungu anajua kuwa Bwana yu pamoja naye. Anajua kuwa amejitoa masaa , siku, miezi miaka … kwa ajili ya Bwana. Mungu ameahidi kukulipa. Hakuna awezaye kulipa uchovu, muda na shida tunazopata kwa ajili ya Bwana, ni Mungu tu awezaye kulipa. 

 

Mungu atabariki kazi za mikono yetu na kutupatia mahitaji yetu. Tuwe na tumaini kwake na kumtazama yeye. Atatunza watoto wetu na familia zetu. Tutambue kuwa tunafanya kwa ajili ya Bwana, Kanisa ni la Bwana, tunapowekea mtu mikono tuwe na hakikisho kuwa Bwana anatenda. Mungu anapenda watu wake na anawalinda  na ndiyo maana Mungu anaweka karama katika Kanisa ili: 

 

1.    Kuandaa watu wa Mungu kutimiza maagizo ya ukristo. 

2.    Kuendeleza mwili wa Kristo katika imani. Hayo yote yanatuleta pamoja katika umoja wa imani kwa mwana wa Mungu. Pamoja na umoja wa imani na ufahamu huu wa mwana wa Mungu tukiwa wakomavu hatuwezi kuwa tena watoto wachanga ………… (Waefeso 4:12 – 15) 

 

Msomaji mpendwa Mungu anataka tuwe wakomavu kiroho kwani siku hizi shetani hupindua maandiko, watu wamekuwa kama watoto, wanapindua maandiko na kuleta mafundisho ya kugawanya makanisa. (mfano, Fulani si wa kanisa letu, wala hajaokoka, Fulani anashiriki na madhehebu yasiyokuwa ya kwetu jitengeni naye ……….) tuwe wakomavu na tutofautishe mafundisho bila msingi. Hakuna anayeweza kukabidhi madaraka kwa mtoto mdogo. Lazima tujue kutofautisha mema na mabaya. Tutumike kwa umoja wa roho, sio katika migawanyiko na wivu, kwani  hiyo ni roho inayotoka kwa ibilisi ili kuligawa Kanisa la Mungu na hata taifa na makabila. Ila Mungu anaweza kutupa mawazo mwanzo mpya na umoja tena, sifa kwa Mungu. Tusimame kwenye zama zetu. Mungu atusaidie kupata ufahamu wa kiroho, tuwe na umoja tusikumbwe na mafundisho ya uongo. 

 

HITIMISHO 

 

Wapensi katika Bwana, je inawezekana kuandika neno moja muhimu kurasa zote na kutoa hitimisho muhimu kwa kila mmoja wetu? Yesu aliyafanya katika mahojiano yake na Nikodemu. “Yohana 3:16”. Mungu anataka watu wote waokolewe alidhihirisha upendo wake kwa kumtoa mwanaye wa Pekee ili afe msalabani ili kila atakaemwamini asipotee. Hili neno “kila aaminiye “ linatuonyesha tena kuwa na wito kwa wokovu unamhusisha mtu mwenyewe kibinafsi ila chini ya masharti mawili “wanaopotea” na “wawe na uzima wa milele”. 

Ili kuokoka inabidi kumuamini Yesu mwana pekee wa Mungu aliyetumwa ulimwenguni aliinuliwa msalabani kama nyoka wa shaba jangwani. Yohana 3:14 – 15. imani ni uhakika katika ahadi za Mungu. kuuangalia msalaba kunatuosha dhambi zetu. 

 

1 Petro 2:24 …………….. sehemu ya mwanadamu na Mungu ni tofauti bila mipaka, ni Mungu ndiye aliyeanza kutupenda, ndiye anayetutakasa kwa maisha ya milele. Ila kati ya upendo wa Mungu kwa wanadamu na karama ya uzima wa milele, imeungamanishwa kwa binadamu wao kwa wao kama kuiunganisha “imani”. Mungu anatuzaa upya. “Kila aaminiye” katika mwana wake hili “kila” ni wewe na mimi tunaoamini sadaka ya neema ambayo Mungu alitutolea. Ukiwa na dhamiri kuwa una dhambi na upotevu, geuza macho yako umtazame yeye aliyeangikwa mtini na upeleke dhambi zako kwake. Sasa Mungu atafuta zote na kukupa uzima wa milele. Lengo la maandiko haya ni kwa ajili ya kutusaidia ili tuwe katika njia sahihi iliyonyooka. 

 

Tuelekeze malengo yetu: ya kutawala na mpenzi wetu Yesu Kristo kule mbinguni. Mtu asiwadanganye, inatupasa kuendelea na njia ile tulioianza na kufuatilia licha ya matatizo, mpaka tutakapopata ushindi. Tujipe moyo mkuu kwa maombi, tumtazame tu Yesu na kwa kusoma neno na kuziangalia ahadi zake. Tumpinge shetani anayetudanganya usiku na mchana, tuwe na imani kwa Bwana, na muda si mrefu tutaona mji wetu tunaotamani.Mungu awabariki Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOISE HABONAYO 

 

 

 

Françoise HABONAYO, alizaliwa mwaka 1967 katika Manispaa na Mkoa wa BURURI, Kusini mwa BURUNDI, AFRIKA YA KATI 

 

 

 

Alimpokea Bwana Yesu kama Mwokozi pekee, akiwa na umri wa wiaka 7, akabatizwa katika maji mengi mwaka 1975, na kubatizwa katika Roho Mtakatifu, kabisa terehe 8 Machi, 1979. 

 

Uhusiano wake na Bwana Yesu ulidhihirika tangu akiwa mtoto mdogo hadi leo. Kokote alikosomea na kutumika aliacha ushuhuda mzuri kwa ajili ya Bwana. Anapata raha mno kutangaza habari njema za Yesu Kristo. Anataaluma ya ualimu, aliyoanza tangu 1990 mpaka 2000, wakati Mungu alipomuita  kumtumikia kwa muda wote .Alianzia huduma ya Mungu  katika  Shirika inayoitwa “UNION CHRETINNE DE FEMME AU BURUNDI” “U. C. F. B.” kwa kifupi (Umoja wa Wanawake wa Kikristo wa Burundi) ambapo ametumika kwa muda wa miaka miwili akiwa Mwenyekiti na mwakilishi wa  U. C. F. B. 

 

Katika usiku wa tarehe 29 Januari 1996 Mungu alimpa mama Françoise HABONAYO maono ya kuandika kitabu kinachoitwa “Jinsi ya Kuendelea Katika Njia ya wokovu,” na ni Mungu mwenyewe aliyefunua mchoro wa jalada la kitabu hiki. Kundi la watu wanaocheza,na kufurahia raha za dunia;  chini ya njia katika majani, na mmoja kwenye  njia ya Ukristo, kuliko kuendelea; anaacha njia yake ili kufurahia yanayofanywa na wengine, kwa kugairi njia yake ya Wokovu. 

 

Baada ya mapigano marefu , mwisho kiko mikononi mwako “Labda kitabu hiki kitakuweka mbali na dhambi, au dhambi zitakuweka mbali na kitabu hiki”. 

FUNDISHA WATU WANGU

16 juillet 2010

FUNDISHA WATU WANGU 

 

 

 

 

 

 

SURA YA KWANZA :               

 

MAOMBI. 

 

 

 

 

Kwa ufupi, maombi ni kuzungumza na Mungu. Katika kuzungumza, unaweza kumjulisha mambo yako au ukamuomba akufanyie hiki na kile au ukamshukuru kwa mambo yote aliyokutendea. Inabidi tujue kwamba kumshukuru Mungu ni lazima. 

 

Shukrani. 

Biblia inasema Efeso 5:20 “Shukuru Mungu Baba yetu siku zote kwa mambo yote, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo”. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwamba tumshukuru yeye kwa mambo yote. Kwa hiyo tunaona kuwa shukrani inastahili kupewa nafasi kubwa katika maombi yetu. Kama umefanikiwa ni rahisi sana kumshukuru Mungu, lakini tunapaswa kumshukuru Mungu kwa mambo yote( mema na mabaya). 

 

Nilijifunza kwa ndugu zetu waliomshukuru Mungu wakati wamefiwa. Walienda kutoa sadaka ya shukrani kwa Mungu kanisani wakisema “tunamshukuru Mungu kwa kutupatia mtoto na baada ya siku mbili akaaga dunia”. Wengine wanamshukuru Mungu kwa kuwafanikisha kiuchumi na mambo mengine ya mafanikio. Ndugu mpendwa, Shetani asikudanganye, wewe omba Mungu umueleze yote, na pia ukumbuke kumshukuru Mungu. 

 

Ni kweli Mungu wetu anapenda shukrani. Uanze kumshukuru Mungu kwa ajili ya vyote ulivyovipata kwake. Umepata mwili na afya, akili, nguvu za kufanya kazi, nia ya kufanya kazi. Mshukuru Mungu kwa sababu una nyumba, familia, vyakula na vinywaji. Mshukuru Mungu kwa kuwa una jamaa wanaokupenda na wewe unawapenda pia. Uanzae kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo hayo yote ndipo itakuwa rahisi zaidi kumshukuru Mungu kwa ajili ya vipawa vya kiroho ambavyo umevipata kutoka kwa Bwana. 

 

Usiwe kama wale watu wenye ukoma walioponywa na Yesu wakiwa kumi lakini mmoja wao alirudi kumshukuru Yesu Kristo aliyemponya. Yesu akauliza, “je, hawakuponywa wote kumi? Wako wapi wale tisa”? Hakuna aliyeonekana kurudi ili kumshukuru Mungu, isipokuwa huyu mgeni peke yake? Tunasoma hii habari (Luka 17:11-19). 

 

Hao walikuwa wametengwa na jamii kwa ajili ya ukoma wao. Siku moja wakasikia habari ya Yesu kuwa atapita katika njia hiyo, ndipo wakaenda kukutana na Yesu, lakini wakasimama mbali, kwa sabadu hawakuruhusiwa kuwasogelea watu ili wasije wakawaambukiza ukoma. Wakapaza sauti “ ee Yesu , Mkubwa, tusaidie”. Ndipo Yesu akawaambia waende kwa makuhani ili wapate hati ya kwamba wamepona, kwa sababu sheria ilidai wafanye hivyo. Ndipo walipokuwa wakienda kwa makuhani, wote waliponywaghafla. Tisa waliendelea na safari ya kwenda kupata hati yao. Walikuwa wakifanya kama alivyowaamuru Yesu. “Enendeni mkajionyeshe wenyewe kwa makuhani”. Lakini mmoja wao hakuendelea, bali alirudi kwa Yesu akipaza sauti yake na kumsifu Yesu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Yesu alifurahi sana! Ndugu mpendwa, ni heri kushukuru. Licha ya kupata heri, shukrani hii ina maana kabisa kwa maombi yetu. 

 

Yesu mwenyewe alimshukuru Mungu akisema; “Wakati ule Yesu akajibu,akasema, nakushukuru, Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo uliyoficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam, Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeeza mbele zako”( Math 11:25-26). Mara ya pili alitufundisha kufunga sara ya Bwana, “kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele Amina”   (Mathayo 6:13).Tunafundishwa kufunga sala kwa kutaja ukuu na uweza wake Mungu ili tuwe na imani kwamba yale tulioyaomba atafanikiwa.Neno lingine muhimu ni “sifa” 

 

Sifa 

Tangu wakati wa agano la kale, watu walikuwa wamejifunza kumsifu Bwana. Watakatifu wa Mungu walikuwa wameendelea sana katika kumsifu Mungu. Kumsifu Mungu ni kufanya nini. 

Ni kutaja ukuu wake na uweza wake. Kuweka wazi au kutambua mamlaka yake. Mungu anafurahishwa sana na sifa zetu. Nawe ndugu inawezekana umeuona mkono wa Bwana akiwa anakupigania. Ni vizuri umpe sifa kwa kutaja nguvu zake na ushindi wake na uweza wake naye atafurahi sana. Kitabu cha zaburi kimejaa sifa za Mungu. Zaburu 146:2, Nitamsifu Bwana muda ninaoishi, Zaburi150:2, “Msifuni kwa kadri ya Wingi wa ukuu wake”.Sifa ni kitu kizuri sana hata kwa wanadamu.Mtu ukimusifia atakupenda sana.Nakumbuka Mchungaji mmoja watoto wake waliniambia “ukitaka baba afurahi umwambie kwamba waimbaji wa kanisa lake wameimba vizuri sana.Hapo atakupenda,utamsikia ataanza kuchangamka nakukuonyesha kwamba ni kweli waimbaji wake hawafananishwi.”Walimuita wakaanza mazungumzo kuhusu waimbaji,wakamwambia Baba lea waimbaji wako wameimba vizuri.Huo mchungaji nilimuona akichangamka na kufurahi.Watoto wakaniambia si tulikwambia? 

 

 

Tunaomba kwa jina la Yesu: 

Kabla ya kusulubiwa, usiku ule, Yesu alizungumza na wanafunzi wake akiwaambia, “Nanyi mkiomba lo  lote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya” Yohana  14:13-14. 

Maombi kupitia jina la Yesu yana nguvu ya Mungu. Upendo wa Mungu uko katika mwanawe, Yesu kristo. Anamsikia wakati wote, na pia anasikia maombi ambayo yanafanywa kwa jina lake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuombe sawasawa na mapenzi ya Mungu. 

 

Neno la Mungu katika 1Yohana 5:14-15 linasema “Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa, tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba”. 

Maneno haya yanatufundisha wazi kwamba kama tunataka kuomba sawasawa, ni lazima tuombe sawasawa na mapenzi ya Mungu, na kwa njia hii bila shaka tutapata majibu ya maombi yetu. 

 

Ushuhuda. 

 

Mpendwa mmoja aliniambia “tuombe Mungu atujulishe ni nani ameniibia pesa zangu, tuombe mtu huyo akifika hapa ofisini kwangu, apatwe na Upofu, asione tena kwa jina la Yesu”. Tukaomba huku mimi nasema moyoni mwangu, Mungu ampe pesa zake, huyo mtu aliyezichukua azirudishe. Tukamaliza maombi. Akarudia tena kuomba akisema apatwe na kigugumizi kwenye miguu yake asitembee tena, akaendelea kusema na ulimi wake ukamatwe asiseme tena, lakini afike hapa ofisini, Akasisitiza. Akaniuliza tena  nawewe unaomba vivyo hivyo ? Nikajibu na hata sasa naendelea kuomba. Nikamwambia lakini huyo mtu umemkomesha kweli. Akanijibu na yeye amenifanyia vibaya  sana, kaniibia  zaidi ya 1000 U$ na hazikuwa zangu. Asubuhi yake watu wakafika kazini kama kawaida. Akauliza ni nani kaiba fedha, wote wakasema hatujui aliyeiba. Huku akiendelea kuwaangalia aone ni nani atadondoka akakuta hakuna. Nikamuuliza vipi? Akajibu kwamba hajaona mtu yeyote aliyedondoka au aliyeshikwa na upofu. Nikacheka sana naye akacheka pia. Nikamuuliza tena, una amani moyoni mwako? Akasema sina. Nikasema, Mungu akuponye huzuni yako, na Mungu akampa furaha. 

Ni kweli Mungu alitusikia lakini hakufanya kile tulichokuwa tunamuomba, kwa sababu sio mapenzi yake kumpiga mtu upofu au ulemavu wa aina yeyote. Roho wa Mungu akasema ndani yangu “mbona ninyi  mlikuwa wenye dhambi kupita huyo lakini hamjashikwa na mabaya ya aina yoyote? 

Mungu ni mwema, anajibu maombi lakini siyo yote tunayoyataka, kwa sababu unaweza kuomba kitu kwa hasira ya moyo wako. Roho wa Mungu anatuombea mbele za Bwana. Mungu anaweza kutujulisha ni nani aliyeiba, au kutupa fedha hizo kwa njia nyingine, lakini cha kwanza ni kuponya nafsi zetu kwa kutuondolea uchungu, kutupa furaha na amani. Na huyo mtu aliyeiba  Mungu ampe neema ya kutubu na kuokoka.Inawezekana ilikuwa Siyo mapenzi ya Mungu kumpiga.kwa upofu,kwa ulemavu wo wote.Lakini tunajuwa kuna wengine wamepigwa kwa mapenzi ya Mungu wa kashika adhabu kweli kweki.Mungu alimuonyesha alie muibia maana aliiba siku nyingine akajulikana, akatoroka.Mungu,alijibu maombi yake,kwa kumujulisha ni nani aliiba,lakini hajashikwa na mabaya yo yote kipindi hicho.Mungu anajibu kulingana na mapenzi yake.Yesu alikuwa anajua siri hiyo,wakati aliomba ,amesema”mapenzi yako yatimizwe”. Ndiyo tunaweza kuona wenye dhambi wakifanikiwa na huku Mungu  anawaona, lakini  mapenzi ya Mungu ni kuona  watu wote wanaokolewa. 

 

 

 

  

      Ushuhuda.       

 

Siku moja chawi aliingia kwetu akafanya vituko vingi  usiku. Walinzi wetu walimsikia, hata hivyo wao walijua kuwa ni sisi tumemruhusu huyo mtu akalale pamoja na walinzi wetu, Lakini sisi tulikuwa hatujui kuwa kuna mtu amelala kwetu. Huyo mchawi akaanza kunena , akiwa amesimama mbele  ya nyumba yetu. Sijui alisema nini, akarusha mawe  kushoto na kulia  akataka kulala  chini ya gari letu, hao walinzi wakasemezana, “huyu mtu hana akili. Anafanya nini”? Wakamtuliza kidogo, baadaye akavua nguo zake akaenda chini ya nyumba yetu akaanza kulia kama mtoto. Tukaamka tukakemea kwa jina la Yesu tukasema, kama ni mtu asiondoke hapo mpaka asubuhi  na vile anavyotaka vifanyike kwetu na viwe kwake mara mia. Asubuhi kabla baba hajaenda kazini, akasema acha niende nione ni kitu gani kilikuwa kinalia huko, akaenda akakuta kuna mtu amekaa kwenye kiti  anasinzia, akaanza kumhoji, naye akajieleza. 

        Tulimwomba Mungu akatusikia, na mtu huyo tukamkamata. Mapenzi ya Mungu yalikuwa kutujulisha adui yetu na kutuonyesha jinsi anavyo tupigania na kutulinda. Tukiomba lo lote kwa jina la Yesu anatujibu, lakini kulingana na mapenzi yake, jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu  tunalindwa na jeshi la malaika na adui zetu wanatumbukia kwenye mashimo waliyoyachimba wao wenyewe. Zaburi 57:6, 57:2-3 

   Kuomba ni kama kupiga kelele ili watu waje kukusaidia. Ndugu ukiwa na shida ye yote omba, mwite Bwana  Yesu naye atakusadia. 

         Biblia inasema  Zaburi 56:9 Ndipo Adui zangu watarudi nyuma siku ile (Nikiomba) niitapo. Neno hili najua kuwa Mungu yu upande wangu. Usipoomba, unaweza ukazidiwa au ukaonewa ukanyimwa haki yako, Lakini unapoomba mambo yako yote yatanyoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuomba ukisema  ukweli wa moyo wako. 

       Ukiomba, uombe ukisema ukweli  wa moyo wako mbele za Bwana. Watu wengi wanasema kwa mdomo lakini huku ndani mwao wanasema mengine. Jua kwamba, Mungu anatambua yote yaliyomo ndani mwako.  

 

 

     Ushuhuda 

Mama mmoja aliomba  ili Mungu amfanikishe kufanya huduma fulani. Ukiiangalia huduma hiyo, ni huduma ambayo inaweza kuleta  utukufu kwa Bwana. Akaalika watu ili awaombe wamchangie pesa. Lengo lake ilikuwa anataka  afanikiwe kufanya hiyo huduma, kwa sababu hiyo huduma ilihitaji pesa nyingi. Lakini  moyoni akawa anasema “kweli  najua nitapata pesa nyingi”!. Kumbe  tamaa ya fedha ilikuwa imeingia ndani mwake, na Mungu  akaona hali hiyo na kisha akazuia ili asipate  fedha hata kidogo. Hata hivyo Mungu  alimfanyia muujiza huyo mama akafanikiwa   kufanya hiyo kazi  bila Fedha. Mtu mmoja akajitolea kumsaidia kwa kazi hiyo . Mungu ni mwema kweli, yule mama alikuwa anaomba  ili amshawishi Mungu amfanikishe,akasema,”Mungu pesa zote  nitakazopata siku kiyo nitakutolea kama sadaka.”Mungu akajua halisi ya moyo wake.Siku hiyo  akapata pesa kigodo tu. Mungu amekataa kumbariki na pesa   kwa sababu anajua roho gani imemuingia , lakini huyo mama akawa mwaminifu kumutolea Mungu hicho kiasi  alichopata siku hiyo. 

Mungu angemsaidia angepata mamilioni asinge weza kumtolea yote kama alivyo ahidi,Bwana alimpigania akamuepusha na uongo wakumtolea Mungu ,akamupa pesa kidogo ili aweze kutimiza ahadi yake kwa Mungu. Bwana anajua yote usimdanganye kwa maombi yako, kwa sababu anaona  ndani yako, ndio maana watumishi  wa Mungu wengi  wamebarikiwa  na Bwana,  wana vitu (nyumba, mavazi, gali, lakini hawana pesa) Mungu anakupa mahitaji yako lakini anakunyima pesa au anakupa kiasi chako chakukusaidia kila siku. Bwana  anatulinda tusiingie majaribuni, waimbaji wengi wamemuomba Mungu  awafanikishe kutunga nyimbo ili walitukuze jina laYesu( huku moyoni wanajua kwamba ni biashara watafanikiwa kuwa matajiri  kupitia nyimbo)Mungu akawa saidia  na nyimbo zikaleta utukufu kwa Bwana, watu wakapenda wengine wakaokoka kupitia hizo nyimbo, lakini hizo kanda zao hazinunuliwi kwanini? wamemficha Mungu kwamba wanatafuta utajiri na Mungu akafunga mlango zisinunuliwe.Omba ukisema kweli mbele za Bwana, unamficha nini? Mbona anawaona  wanadamu wote  walioko duniani! 

 

 

 Je Mungu anaweza kujibu maombi ya mwenye dhambi? 

Ni kweli Mungu anaweza kujibu maombi yao ikiwa hayo maombi yanaleta utukufu kwa Bwana.pusha na uso wa Bwana.Tunakumbuka habari ya Yona ;alitumwa na Mungu kupeleka ujumbe kwa watu wa Ninawi.Alikataa kwenda akapanda merikebuni aende,akakimbilie Tarshishi,ili apate kujiepusha na uso wa Bwana.Ndipo Mungu akatuma upepo mkuu baharini ,ikawa tufani kubwa baharini hata marikebu ikawa karibu na kuvunjika.Watu wakapatwa na hofu sana ,naye Yona alikuwa amejilaza ,wakamamsha ili aombe Mungu wake ,watu wasipotee.Walimuuliza ajitambulishe,akasema kwamba yeye ni Mwebrania ,pia ni mcha Bwana .Hapa tunaona kwamba pamoja na kumkosea Mungu bado anajihesabia kuwa ni Mcha Bwana.Yeye hajui kwamba “kuasi ni kama dhambi ya uchawi,na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago”.(1samueli15;23). Mungu alipo tuma watumishi wengine kwenye nafsi ya Yona wao wali tii.Watumishi hao ni; upepo mkuu,na samaki mkubwa (Yona 1:12,17).  Yona,akakaa siku tatu ndani ya tumbo la samaki.Ndipo akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo ya yule samaki,akasema 

“Nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu ,naye akaniitikia ;katika tumbo la kuzimu naliomba,nawe ukasikia sauti yangu.Maana ulinitupa vilindini ,ndani ya moyo wa bahari;gharika ya maji ikanizunguka pande zote;mawimbi yako yote,na gharika zako zote zimepita juu yangu.Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu,vilindi vilinizunguka;mwni ukizinga kichwa changu.;nalishuka hata pande za chini za milima ;hiyo nchi na mapingo yake yalinifunga hata milele ;lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni,Ee Bwana Mungu wangu.Roho yangu ilipo zimia ndani yangu  nalimkumbuka Bwana;Maombi yangu yakakuwasilia,katika hekalu lako takatifu.Watu waangoliaomambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe;lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani;nitaziondoa nazili zangu .Wokovu hutoka kwa Bwana”.(Yona 2:1-10) 

Bwana alipo sikia kuomba kwake,akatuma tena yule samaki akamtapika Yona pwani. 

Habari hii inatuonyesha jinsi huyu muuasi alivyo omba Mungu akasikilizwa. Mungu alikuwa anamfundisha ili ajuekwamba anapaswa kutii,nakwenda huko Ninawi. “Neno la Bwana likamjia mara ya pili,kusema,Ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ,ukayihubiri habari nitakao kuamuru..Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi,kama Bwana alivyonena”.(yona 3:1-3) 

Maombi ya Yona,anatufundisha hata sisi .Tunapaswa kuelewa kwamba tukiwa wakaidi mbere za Mungu anaweza kuturejesha ,lakini kupitia ghadabu .Yona amesema (Yona2:8) “Watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe.” Yona alipo ona kwamba kumbe Mungu hachezi,aliogopa na kumulilia akiwa bado ndani ya samaki ,na Mungu mwenye rehema alimuhurumia akamuokoa.Ndipo anakili mwenyewe kwamba wokovu hutoka kwa Bwana,akaahidi kumtolea Bwana sadaka za shukrani(Yona2:9)      

 .Maombi ya Yona alikubalika kwa sababu Mungu rengo lake ilikuwa Yona aende apereke ujumbe Ninawi.,Yona baada ya kusamehewa kutokutii kwake, alibadilika akakubali kwenda na kufanya mapenzi ya Mungu.Yona alipitishwa kwenye chuo cha uhakika. Siku tatu tu ,alimaliza chuo.Alipotoka chuoni,alifanya kazi ya Bwana,kwa bidii sana,kwa unyenyekevu,na kutetemeka ,akijua aliye mtuma ni nani,na anamamlaka gani.Watu wa Ninawi walitubu ,walifunga wote wakubwa kwa wadogo,ng’ombe,mbuzi kila myama alilazimishwa kufunga (Yona 3:7-8). “Naye akapiga mbiu,akatangaza habari katika mji wa Ninawi,kwa amri ya mfalme na wakuu wake ,akasema;Mwanadamu asionje kitu ,wala mnyama wala kundi la ng’ombe,wala makundi ya kondoo,;wasile wala wasinywe maji;bali na wafunikwe nguo za magunia,mwanadamu na mnyama pia,nao wakamlilie Mungu kwa nguvu,naam,na wageuke,kila mtu akaache njia yake mbaya ,na udhalimu ulio mikononi mwake.” Watu waliomba na Mungu akawasamehe,. 

“Mungu akaona matendo yao ,yakua wameiacha njia yao mbaya .Basi Mungu akalighairi neno lile baya ambao alisema atawatenda asilitende”(Yona3:10).  Ni kweli Mungu anasikia maombi ya wenye dhambi.  Lakini kama hayo maombi ni ya kumkufuru Mungu hawezi kuyajibu. 

 

 

 

 

 

Biblia inasema ukiomba uwe na Imani.   

 

    Je unaweza kuwa na imani huku ukiwa mwenye dhambi? 

Ni kweli inawezekana. Unaweza ukawa unamwamini Yesu kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai, tena unajua kwamba anajibu maombi, lakini hujamkubali awe mwokozi wa maisha yako. 

 Ni kama vile unaweza kujua kwamba Raisi wa nchi yako jina lake ni Fulani, unajua akiamua jambo lolote linakubalika na wanainchi wote. Akisema “X” namuteua kuwa waziri ni hivyo. Fulani “Y” namfukuza kazini ni hivyo. Unaweza kujua mamlaka yake na huku wewe  ni mgeni wa nchi hiyo, yaani huyo si raisi wako.  Unajua ukibahatika kumuona na kukaa naye na kisha kumweleza shida yako, hakika anao uwezo wa kukusaidia hiyo ni imani, lakini wewe ni mgeni, baada ya miaka kadha utaondoka. Lakini ukimuomba ili akupe mamlaka ya kuua watu waliokukosea, hatakubali kwa sababu ni watu wake. Kwa sababu kitendo hiki unachotaka kukifanya siyo kizuri. Au ukimwendea na kumwambia nipe kibali nijinyonge kwa sababu maisha ya hapa ni magumu kwangu, hatakukubalia kwa sababu kitendo hicho nikibaya mno. 

 

Ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu  unaweza ukawa mtu mwenye dini tu huku unaendelea na ulevi, ukahaba, ujambazi na kadhalika, lakini wakati wa shida ukitaja jina la Yesu na kumwomba akusaidie atafanya kwa sababu anakupenda na anakutaka umpe maisha yako ayatawale. 

 

Ushuhuda 

Baba mmoja alikuwa mwenye dini tu, lakini mke wake alikuwa ameokoka. Siku moja Mungu akamwambia kwamba anataka kumchukua aende mbinguni. Huyo mama akamwambia mume wake jinsi Mungu alivyomwambia. Huyo baba akasema mke wangu njoo tushikane mikono tumwombe Mungu usiende. Angalia nitabaki peke yangu na watoto. Tumuombe Mungu aahirishe safari hiyo ya kwenda mbinguni, kisha wakashikana mikono wakaomba. Wakawa na imani kwamba safari imeahirishwa. Lakini huyo baba aliendelea na dhambi, lakini huyo mama alikuwa hajui kwamba mume wake alikua hivyo, yeye alikuwa anajua kwamba ni mkristo aliyeokoka kama wengine. 

 

Siku moja  malaika wakafika ili wamchukue huyo mama, walikuwa wamelala jioni, yapata saa kumi. Ndipo huyo mama akawaambia hao malaika (walikuwa wawili) kwamba wamuamshe mumewe kwanza ili asije akajikuta amebaki peke yake kitandani. Hao malaika wakamsogelea, ndipo akaamka huku akisema sikubali mke wangu aondoke, katika jina la Yesu asiende! Asiende sikubali sikubali! Kusikia hayo, unaweza ukajiuliza ni nani aliyemwambia hayo? Mbona hao malaika wamemsogelea tu na kisha akaamka!. Roho wa Bwana alikuja akamfahamisha. Na Mungu akasikia tena hayo maombi. Mpaka leo huyo mama yupo na familia yake jina la Bwana libarikiwe. 

 

Hapa tunaona Mungu akimsikiliza mtu aliyeomba kwa jina la Yesu akiwa anaamini kwamba Yesu anaweza kumsikiliza na kumsaidia japo Yesu alijua kuwa ni mwenye dhambi. 

Baadaye Baba huyo alitubu dhambi zote na kumpokea Bwana Yesu awe mwokozi  wa maisha yake, jina la Bwana libarikiwe. Ni huyo mama aliyemsaidia kuokoka na  kwa sasa wote ni watumishi wa Mungu. Kwa nini Mungu alimsikia huyo baba wakati anaomba! Mungu alikuwa anajua kwamba huyo mama atakua msaada mkubwa kwa maisha yake ya kiroho. Ili kuwa mapenzi ya Mungu, na Mungu akafanya.Omba cho chote unachotaka na Mungu atakujibu. 

 

Katika Jibu lo lote utakalolipata, kumbuka kumpa Mungu shukrani na sifa. 

 

Je!  Kuna maombi yasiyojibiwa? 

Ni kweli yapo, kwa mfano, Biblia inasema katika kitabu cha Daniel  4:24-25, huyo mfalme Nebukadineza alikuwa ameambiwa kwenye ndoto. Daniel mtumishi wa Mungu akamwambia abadilike amuheshimu Mungu, lakini akapuuza ndipo Bwana  akaamua kumuonya kwa kipigo cha kushuka kutoka ufalmle mpaka polini kukaa na wanyama .Si kukaa tu na kugeuka kutoka Mheshimiwa mfalme mpaka kuwa mnyama na siyo siku moja mpaka miaka7. 

Naamini kwamba siku ya kwanza, hiyo habari ilienea au ilisambazwa kwenye nchi zake zote japo zilikuwa nyingi. Naamini kwamba wenye vipaji vya kuomba waliomba, wengine walifunga, sijui siku ngapi, bila kula na kunywa ili Bwana amusamehe atoke kuwa mnyama awe angalau mtu wa kawaida. Maombi kama yamekawia kujibiwa,watu wengine wanawaendea wachawi au waganga wa kienyeji wakidhani kuwa wanaweza kuwasaidia. Lakini wote walishindwa. Lakini Daniel, yeye alijua kwamba Mungu amempiga fimbo ya kumfanya amuogope Mungu na amuheshimu. Mwisho tunaona kwamba anamshukuru Mungu kwa kumfundisha. Daniel 4:37.”Basi mimi Nebukadreza,namhimidi mfalme wa mbinguni,namtukuza na kumheshimu;maana matendo yake yote ni kweli,na njia zake ni za adili;na wale waendao kwa kutakabari,yeye aweza kuwadhili” 

Si hivyo tu mfalme aliamua kuyaweka wazi mambo haya ya kushangaza ili wewe na mimi tujifunze kwake. Daniel  4:1-3. “Mfalme Nebukadreza, kwa watu wa kabila zote,na taifa zote ,na lugha zote ,wanaokaa katika dunia yote ;Amani iongezeke kwenu.Mimi nimeona vema kutangaza habari za ishara na maajabu ,alionitendea Mungu aliye juu.Ishara zake ni kubwa kama nini!Na maajabu yake yanauweza kama nini!Ufalme wake ni ufalme wa milele;na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi.” 

Kwa msitali hii,tunaona mfalme akishuhudia kwamba kuna ufalme wa Mungu ambao ni wa milele.Anashuhudiya pia ,mamkala ya Mungu ni ya kizazi hata kizazi.Anaona vema atangaze kwa watu wa dunia yote na lugha zote ili wamuogope na kumheshimu huyu Mungu aliye juu 

 Watu waliomba lakini Mungu hakuwasikiliza kwasababu alikuwa anataka watu wote wajue uwezo wake na mamlaka yake kwa wanadamu. 

Mfalme Daudi yeye alifanya dhambi kwa kuzini na mke wa Uriya wakazaa na mtoto. Kwa kitendo hicho Mungu akamua kumpiga mfalme Daudi. Aliomba Mungu amsamehe, akamsamehe, lakini akasema mtoto huyo atakufa. Kisha huyo mtoto akapatwa na ugonjwa ,wakaomba lakini akafariki. 2 Samweli 12:13-14, 15-18. 

Mungu akamwambia Daudi “Lakini,kwa kuwa kwa tendo hili umewapa adui za Bwana nafasi kubwa ya kufukuru,mtoto atakaye zaliwa kwako hakika yeye atakufa.”      (2 Samweli12:14) 

Mungu akaamua kwamba mtoto hataishi. 

Je, mtoto alitenda dhambi? Hapana, lakini kuendelea kuishi kwa mtoto hakungemtukuza Mungu. Kungeendelea kunena mabaya ya Daudi aliyoyafanya mbele za Mungu. Au kuendelea kuishi kwa mtoto kungaendeleza ushuhuda mbaya mbele za Mungu. Mungu alikuwa amemwambia kwamba atakufa, lakini ukisoma mstari wa 13 “Daudi akamwambia Nathani, Nimemfanyia Bwana Dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako hutakufa”. Lakini  mtoto atakufa. 

Unaweza ukaona kwamba alipunguziwa adhabu, lakini Mungu alihakikisha Mfame Daudi anaumia. Mungu akampa magonjwa huyo mtoto. Daudi aliomba, akakesha usiku kucha akiwa amelala chini( mfamle huyo) alilia akimwomba Mungu amponye mtoto wake. Na watu wake wakaona hawawezi kumtuliza mfalme, baada ya siku  saba mtoto akafariki. 

Swali je? Kwanini Mungu hajamsikia wakati anagalagala chini akililia mtoto wake apone? Mafungo ya siku saba ni mengi, lakini Mungu hajamsikia mfalme. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa ameshaamua kufanya hivyo. Watu wengi hawajui kuwa Mungu akisema anafanya! Bado wanaendelea kumuomba. 

  

Kama Mungu ameamua kufanya kitu anafanya. 

Omba ujue mapenzi ya Mungu kwako. Kama ameamuwa kukupiga kwa sababu amekuonya ukakataa kubadilika, unaweza kuomba lakini maombi yako hayatakubalika. 

 

Kumbuka kumpa Mungu Sifa na utukufu kwa matokeo yote. Kwa sababu matendo yake yote ni mazuri tena ni ya kweli. Daniel 4:37. 

 

Hakuna anayeweza kuzuia mkono wa Mungu kufanya kitu au kumuuliza unafanya nini? (Daniel 4:35).”Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kiitu naye hufanya kama atakavyo,katika jeshi la mbinguni,na katika hao wanaokaa duniani;wala hapana anayeweza kuuzuia mkono wake,wala kumuuliza,unafanya nini wewe?” 

 

Sasa mapenzi ya Mungu ni yapi? Daudi aliomba ili mtoto wake apone, huku anajua kwamba mapenzi ya Mungu ni mtoto kufaki.Tunaona hapa kwamba Mungu anatimiza mapenzi yake kwanza.Lakini mara nyingi Mungu anatujulisha mapenzi yake kwanza. 

 

Mapenzi ya Mungu unaweza ukayajua kwa kupitia maandiko matakatifu. Kwa mfano “Ukiomba Mungu akupe Roho Mtakatifu utajua ni mapenzi ya Mungu.”kwasababu maandiko anatwambiya kwamba siku za mwisho tutajazwa roho mtakatifu 

Ukiomba hekima, Biblia inatuonyesha kwamba, ukitaka hekima Bwana atakupa.,…… 

 

Au unaweza kujua mapenzi ya Mungu kwako kwa kupitia unabii au ndoto. Ukisha juwa mapenzi ya Mungu kwako,omba utapewa.Au kama hujajua,omba kama Bwana Yesu,mapenzi ya Mungu atimizwe.Tunajua,mapenzi ya Mungu akitimizwa,lazima mapenzi ya Shetani ataanguka yote. 

 

  

 

Ushuhuda 

Mama yule niliyemtaja huko juu , aliyekuwa anamcha Mungu, wakati Mungu anamwambia kuwa anataka kumchukua ampeleke mbinguni, wakati huo aliambiwa asimsumbue Mungu. Akauliza je, nitakusumbua vipi wakati nimepewa neema kubwa kiasi hiki ( Mungu alikuwa amemwambia kwamba jirani zake wataona mateso makubwa wengine watakufa kwa upanga, lakini wewe mama na familia yako hamtayaona hayo, na wewe utachukuliwa na malaika. Umepata neema, lakini usitusumbue pindi tutakapo kuja kukuchukua). Wakamwambia kuwa unaweza kutusumbua kwa kusema “Niache nibaki kwa sababu watoto wangu bado ni wachanga au ukatusumbua kwa sababu hutaki kuachana na mume wako. 


Baada ya kumsimulia hayo yote, mume wake alimulazimisha waombe Mungu, ili mama asichukuliwe, ili abaki na familia. Wakakubaliana wakaomba Mungu naye akawasikia. 

Siku moja huyu mama akaonyeshwa chupa imejazwa magonjwa ¾ Kama hivi
imebakia kidogo tu chupa ijae. Huyo mama hakujua kuwa ni chupa yake, kwa sababu alionyeshwa tu. Roho yake ikamwambia ni magonjwa yako! Akaanza kukemea na kuomba huku akitaja jina la Yesu akisema “kwa kupigwa kwako Yesu tumepona. Ushindwe shetani, unataka kuniletea magonjwa!” akawa anaomba hivyo mara kwa mara. Akamwambia mume wake, naye akamjibu kuwa kataa hiyo chupa, usiikubabali. 
 Wakaendelea kuomba, baada ya siku mbili tu alianza kuvimba mwili mzima, (siku hiyo ilikuwa jumapili)., kuanzia kichwa hadi miguu. Siku ya pili yake presha ya damu ikapanda, moyo ukaenda mbio sana kiasi kwamba hata mtu akifungua mlango ilikuwa ni shida kwake. Siku zilizofuata akaanza kuugua vidonda vya tumbo, na kadri siku zilivyokuwa zikiendelea magonjwa mengine yalijitokeza,akaanza kujikuna sana miguu. Baadaye akaanza kutapika na kutokua na hamu ya chakula cho chote. Amekaa nyumbani miezi minne huku wanakemea,kitendo cha  kujikuna miguu kikaachia lakini vingine vikaandelea. Ndipo siku moja akaambiwa kwamba adhabu aliyokuwa amewekewa imepunguzwa akaonyeshwa hivi                badala ya  kuugua muda mrefu  kama ilivyotakiwa,imefupishwa. Kusema kwamba muda wa maumivu umepunguzwa. Ndipo akauliza,Mungu lile chupa lilikuwa la kwangu? Mungu akamjibu ndiyo. Akasema ni shetani amenipa? Akamjibu hapana ni Mungu. Akauliza nimefanya kosa gani mbele yako? Akamwambia kile kitendo cha kumwambia asimsumbue wakati malaika atakuja kumchukua. Naye akamsumbua akakubaliana na mmewe, kumsumbuwa Mungu nakuomba ili aweze kuishi tena na familia yake.Kipindi cha kuugua kwake kilikuwa kigumu sana.kipindi hicho Mungu alimufundisha jinsi watu wengi wako kwenye vifungo vya Mungu ,tena wengi sana wamekufa kwa kipigo cha Mungu. 

 

Siku moja alikuwa amezidiwa sana,karibu na kukata roho.Katika kuzimia huko,akaonyeshwa anadumbukizwa kwenye shima ndefu sana akishikwa na askali wawili mmoja kusho,mwingine kuria.Wari simaa huko chini ya shimo hilo,wote wakawa kimya,dakika chahe tu ,akasikia sauti inaita jina lake.Wale askali wakampandisha juu,akatoka huko kwa neema ya Mungu.Amesimulia kwamba ,huko,alikutana na kaka mmoja,akiwa anajikuna sana mwili mzima.Huo kaka,alisubutu kumuita ili amsaidie,lakini huo mama ,alimuangalia tu,na kushangaa.Pembeni yake, kulikuwa na maiti za watu .Basi,kwa neema ya Mungu akatolewa huko shimoni ,ndipo akamuuliza Mungi ,naye akamjibu kwamba wengi sana wamefariki kwa  gadhabu ya Mungu,wengine wako kwenye mateso yamagonjwa kama huyo kijana alikuwa anajikuna sana.Mama huo anasimulia kwamba alikuwa analindwa huko ili asifanye cho chote huko.Kwa mamlaka,na rehema za Mungu akatolewa huko.Kipindi hicho ndipo alipo toka kwenye magonjwa yake na kupona.Huko niko kufunguliwa kwake,kwenye gereza ya magonjwa ya miezi 4. 

 

Yeye kwenye shimo hilo ,aliona kama amekaa huko kama dakika 4 tu.Tusome (Yobu 11:10)”Yeye,akipita na kufunga watu,na kuwaita hukumuni ni nani basi awezaye kumzuia?”Mungu akifunga mtu haiwezekani kumfungua.(Ayubu 12:14)”Tazama yuavunja,wala haiwezekani kujenga tena;humfunga mtu ,wala haiwezekani kumfungua.” 

 

Usiwe mjeuri mbere za Bwana,muogope,na umtii.Maana yeye ndiye vyote kwako.Usijifanye mjuzi wa neno la Mungu,bali kulijua ni kulitii.Uwe myenyekevu mbere zake usije ukapatwa na kiburi 

 

 

Ndugu mpendwa wa Bwana, Mungu anatufundisha kwa njia nyingi. Wakati anamwambia hayo mme wake kwamba  ni Mungu amempiga na magonjwa ya miezi minne kwa sababu amekubali kumtii mme wake kuliko Mungu wake,huo mme alisema,afadhali uugue kuliko kufa. Lakini  Mungu amekuhurumia umepona. 

 

Swali ni Hivi; Je kwani huyo mama amefanya kosa gani? Jibu ;Kuto mtii Mungu. 

 Je asingeomba lakini mmewe akaomba Mungu ,asingekubaliwa? Ingewezekana akakubaliwa kwa sababu ilikuwa mapenzi ya Mungu huyo mme aokoke kupitia mke wake. Haya yote Mungu anatuonyesha kwamba tunapaswa kuzingatia maagizo ya Mungu Baba,na kumtii.Neema ya Mungu ilimshukia huo mama akakubari kosa lake na kuomba rehema mbele za Mungu.Bila neema hiyo ya Mungu angekufa na watu wangeenderea kusema;”hakika ameenda mbinguni,maana alikuwa mcha Mungu wa kweli”na huku amekufa kwa kipigo cha kuwa mkaidi mbele za Mungu.Bwana atusaidie sana.Tunahitaji neema ya Mungu kila saa.!.. 

 

 

Maombi yasiyo na maneno. 

 

Maombi ni moyo unaomwelekea Mungu. Kwa jinsi hii maombi yanaweza kujitokeza kwa maneno au pasipo maneno. Mtoto wangu David ambaye ana mwaka mmoja kwa sasa, hajui kuongea, lakini natambua pindi anapotaka nimpe maziwa, natambua niwakati gani anataka nimnyonyeshe maziwa yangu na si maziwa ya chupa, natambua wakati anataka nimbebe twende nje kupata hewa kidogo. Huwa natambua kile anachokitaka.Kuna mstali unasema,maneno ya kinywa changu,na mawazo ya moyo wangu,apate kibali mbere zako ,Ee Bwana mwamba wangu,na Mwokozi wangu.(zaburi 19:14)kwa mstari huu,tunaona, kuna maneno,au kuomba kwa kutamka nakuomba kupitia mawazo,na Mungu akakusikia. 

 

Ushuhuda 

 

Wakati ni kingali binti, yaani sijaolewa, nilichukia sana kuolewa. Sababu iliyonifanya nichukie kuolewa ni kwamba nilidhani kuwa pindi nitakapokuwa nimeolewa nitakosa muda wa kutosha wa kumtumikia Bwana Yesu. Kwa hiyo watu wakinichumbia nilikuwa nakataa. Ndipo nilipoamua kumwambia mama yangu Mzazi kuhusu suala la kutokutaka kuolewa, nikamwambia nataka kuwa Bikira. Akaniuliza una ugonjwa gani? Nikamjibu kwamba mimi ni mzima. Akaendelea kuniuliza, hivi kweli nitakufa bila kuona watoto wako? Nikamjibu, nina wakubwa zangu wengi, utakapoona watoto wao, ujue kwamba na wakwangu wangelikuwa na sura hiyo hiyo. 

Ndipo nikamuomba Mungu anipe ruhusa ya kutokuolewa. Mungu akanijibu kwamba nitaolewa tena nitakuwa na watoto. Kwa kujua mapenzi ya Mungu kwangu ndipo nikabadilisha maombi ili Mungu anipe Mme Mzuri atakayenipenda na pia mimi nimpende. Ndugu mpendwa nakushauri, unyoshe maombi yako vizuri, pindi unapokuwa unamuombea mume wako au mke wako. Vile unavyotamka atakupatia. Ukiomba cho chote atakupa. 

Nakumbuka wakati mchungaji wetu alikuwa anatufundisha jinsi ya kuombea wachumba. Alituuliza hivi, “Je? Kama umempata mchumba tajiri, mwenye nyumba nzuri, amesoma sana na ana Magari na vitu vingine vya thamani, lakini hana Yesu ndani mwake, na akaja Mkristo aliyeokoka asiye na kitu chochote, hana Nyumba, hana hata kiti cha kukalia, lakini ana Yesu tu,utachaguwa yupi? 

 Baadhi yetu wakasema huyo mkristo asiye na kitu. 

 Nami nikasema moyoni, kwani kwa Yesu hakuna wasomi wenye nyumba na magari? Nikasema moyoni, nataka 1. Mkristo   2. Anayenipenda nami nikampenda   3. Amesoma na anakazi nzuri na mengine mengi mazuri.Namshukuru Mungu amesikia maombi ya moyo wangu. 

 

 

Maombi  yangu ya kitoto. 

 

Wakati naomba Mungu, nilikuwa na maombi ya kitoto lakini Mungu  aliyajibu yote.ili anifundishe baadaye nikufundishe na wewe na baadaye uwafundishe wengine. 

  

1.      Niliomba nipate mtu anayejua kuomba na kufunga.  Nikampata mchumba wa namna hiyo. Tukaenda naye kwa muda, baadaye nikagundua kwamba kufunga na kuomba mara 3 kwa wiki, haitoshi kujenga nyumba, hivyo nikaamua nikamuacha kwa sababu niligundua kuwa nimeomba vibaya. 

 

2.      Maombi ya Pili (2). Niliomba nipate Mchumba ambaye ni mtumishi wa Mungu, aliyesoma kiwango cha Elimu ya Chuo Kikuu, wa kabila yangu (hili ya ukabila kipindi hicho ilikuwa tatizo kubwa, kwa sababu ilikuwa vita kali ya ukabila watu walikuwa wanawaua wake zao au waume zao). Nikampata mtumishi wa Mungu aliyesoma na wa kabila yangu. Tukaendelea na uchumba, Baadaye nikagundua huyu anatatizo la kupenda. Maongezi yake ni “Tusome kitabu cha Marko” Tukasoma tukamaliza. ..Kuongea kwake ni Biblia tu. Je huyo mtu tungeishije naye wakati kuna vitu vingi kwenye familia?siyo biblia tu. 

Hakuna jambo lingine alikuwa anasema. Nikimchekesha anacheka, nikikaa kimya na yeye anakaa kimya vivyo hivyo. Nikaona ya kuwa  nimeomba kitoto tena. 

 

 

3.      Nikabadilisha maombi tena (3). Nikaomba Mungu anipe mchumba aliyeokoka, msomi, wa kabila yangu, anayejua kuongea vizuri na kuchekesha He He!! Na huyu pia Mungu akanipa, nikaendelea naye katika uchumba, huku namchunguza vizuri. Alikuwa mchamungu mzuri nampenda sana,wa kabila yangu,aliyesoma,na mengine mazuri. Tukiwa pamoja tulikuwa tunaongea na muda mwingi ni kucheka 

 

Nikaona huyu ni sawa. Tukapanga mambo ya kuoana, nikamtambulisha kwetu, wakakubali. Wakati huo tukapanga maombi,ili tujue kama ni mapenzi ya Mungu tufunge ndoa naye. Mungu akanijulisha kwenye maono kwamba huyo siyo wa kwangu. Nikaonyeshwa nimevaa kamba ya Plastic badala ya saa, nikaona mtu akanitoa hiyo plastic akanivalisha saa nzuri ya dhahabu. Sauti ikaniambia kwamba mchumba wangu alienifaa atakuja baadaye. Ndipo nikamwambia jinsi Mungu alivyo nionyesha kwa ndoto.Pamoja na kupendana kwetu Mungu anasema si mapenzi take tufunge ndoa naye. . Sitasahau siku hiyo. Aliumia kupita kiasi. Ilikuwa vigumu kuachana lakini nilikuwa sina njia nyingine. Niliamua kumsikiliza Mungu na kumtii. 

Ndipo nilipomwomba Mungu tena, nikabadilisha maombi kwa sababu, watu walikuwa wameanza kunisema eti anajivuna, anakataa wanaume wote. Lakini kwa yote hayo niliendelea kumshukuru Mungu na kumsikiliza kuliko kusikiliza vicheko vya wengine. Siku moja tukakutana Mama mmoja, akaniuliza unataka mwanaume wa namna gani? Mbona wote umewakataa! Ole wako wataambizana na wewe watakukataa. Nikamwambia huyo Mama, ukishamuona mwanaume akiwa na mabawa mabegani uniletee. Akacheka lakini akaniacha. Akasema unataka mwanaume malaika? Ndiyo. Akaendelea na safari. 

 

Nikaomba kwa mara ya mwisho, sasa Bwana Yesu, kwa kuwa wewe unanijua tabia zangu na jinsi nilvyo, naomba unitafutie yule anayenifaa kwa yote. Hapo nikaomba mambo mengi kutumia ufupi wa maneno. 

 

Kuna kingine nilikuwa napenda lakini sikutaja katika maombi yangu hata siku moja lakini moyo wangu ulikuwa unakitaka sana. 

1: Mtu aliyefanya kazi ya kutangaza habari (Journalist) na cha 2: Mtu aliyesomea huko ulaya (nimeona ni watu wazuri, wanapenda wake zao huku wakiwasaidia bila shida) na tabia hiyo nilikuwa nikiiona kwa wengine jinsi mume anatembea na mke wake wakifurahi. 

Mungu alinijibu kwa kunionesha huyo mtu kabla hajafika. Alipofika nilikubali bila maombi mengine, wala sikumwambia kuwa Mungu amenionyesha kuwa ni yeye. Nimejifanya kama vile tulikuwa tunawajibu;”haya naenda kuomba Mungu”! lakini nilikuwa nina jibu lake tayari. Namshukuru Mungu kwa maombi mengi ya kitoto . 

 

 Mungu alikuwa ananifundisha kwa hiyo wewe pia nakufundisha leo hii. Kwa maombi yako mabaya au yasiyofaa kwenye ndoa, umesababisha Mungu akawie kukujibu. Kwa sababu akikujibu kama hivyo unavyosema, anaona kwamba ndoa yako haitadumu. Upendo wa Mungu kwako ni kukuchelewesha kukujibu ili usiumie zaidi. Bora kuvunja uchumba kuliko kuvunja ndoa. 

 Ewe Binti yangu na Kaka yangu mnaotarajia kuoana, omba Mungu na hakikisha kwamba huyo ametoka kwa Mungu. Akitoka kwa Mungu siyo kusema kwamba hutakuwa na matatizo! Hapana unaweza kukosa mtoto au uchumi  ukawa siyo mzuri lakini wewe na mwenzako mkakaa mkimshukuru Mungu mkaendelea kupendana vizuri. Ndoa yenye upendo na amani inafurahisha sana. Lakini ndoa yenye kelele kila siku, isikie kama hadithi tu. 

 

Namshukuru sana Mungu aliyeumba mbingu na nchi, amenivumilia na maombi yangu ya kitoto akanipa hekima ya kujua kuomba vizuri nami nimemrudishia sifa na heshima kwa yote aliyonitendea. 

Yale mawili niliyokuwa nayapenda moyoni mwangu(journalist,aliesoma huko ulaya) sikuyaombea lakini aliponijibu aliyazingatia nayo pia. 

 

 

Ni kweli kuna maombi yasiyo na maneno, mume wangu wakati tulioana alikuwa ametoka kusoma huko Urusi akapata kazi kwenye Redio ya taifa letu, nilipokumbuka kwamba amenijibu hata hayo madogo, nilizidi kumshukuru Mungu. Ni kweli Mungu anajua mioyo yetu inataka nini.Mungu akutane na haja ya moyo wako ndugu msomaji!.. 

 

Nilipokuwa naomba nilitaja kwamba nataka mchumba Mkristo. Nilikuwa sijajua Mkristo aliyeokoka na Mkristo tu. Haya mambo nimekuja kuyatofautisha baadaye. Ni sawa na mtu anaomba Mchumba Mpentekoste. Huku hajui kwamba kuna wapentekoste walieokoka na wenye dini tu .Mungu alizingatia maombi yangu,akanipa mme mkristo kama nilivyo muomba.Namshukuru sana Mungu,aliye mgeuza kutoka kwenye mkristo na kufikia kwenye mkristo alieokoka. Nawewe msomaji,muombe Mungu akubadirishe kama alivyo tendea wengine nawewe utoke kwenye udini,ukae ndani ya Yesu umutumikie,maan Yesu yu karibu kurudi kuchukuwa si wenye dini bali walieoshwa dhambi zao kwa  damu ya Yesu ,ata tuchukuwa twende kukaa naye kwenye makao tuliyeandariwa huko mbinguni.(zaburi 101:7-8),”Hatakaa ndani ya nyumba yangu Mtu atendaye hila.Asemaye uongo hatathibitika mbele ya macho yangu.Asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi.Niwatenge wote watendao uovu na mji wa BWANA.”  Ndugu msomaji,kuna siku Bwana atatenga waovu wote wasiingie kwenye mji wa Mungu. 

Sasa tujiulize wataenda wapi sasa? Watatupwa motoni (Ufunuo wa yohana 21:8),”Bali waoga,na wasioamini,na,wachukizao,na wauaji,na wasioamini,na wachawi,na hao waabuduo sanamu,na waongo wote,sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti.”     

 

 

 

 

 

 

 

SURA YA PILI. 

 

 

 

MAMBO YA NDOA 

 

Je, ukiwa na mume au mke ametoka kwa Bwana, hutapata shida ye yote kwenye ndoa yako? 

 

Shida unaweza kupata kwa sababu mpinzani wetu wa kwanza ni shetani. Na huyo hapendi kuona watu wanakaa kwa raha na amani.  Lakini Yesu akiingia hamtagombana na mwenzako, mtashirikiana na kufarijiana kwa shida hiyo. Mkikosa mtoto au vingine hamtalaumiana eti ni wewe umesababisha mambo haya. Mtaomba wote na kujipa moyo. Vita vikitoka nje ya ndoa mtavipinga mkiwa wawili. Mtasaidiana. Mme na Mke, mtakuwa kitu kimoja. Kama siyo Mungu amefanya na kuwaambatanisha si rahisi watu kutoka kwenye familia tofauti, na lugha na tabia tofauti wawe kitu kimoja 

 x+y = 1 au 

1+1 = 1 siyo 2. 

Watu wengi wanafikiri kwamba mke na mme wakiwa pamoja wanakuwa kitu kimoja. Hapana, hii siyo Automatic ni mpaka Mungu awe amefanya. Mbona watu wengi ni kama 1+1 =(1,1)  ni kusema wanakaa kwenye nyumba moja lakini ni kama wapangaji wamepanga nyumba moja wakijitegemea au wakaamua kuchanga pesa ya chakula. Tabia zinabaki tofauti, wanajitegemea huyu na pesa zake na mwingine vivyo hivyo. mmoja anamficha mwenzie mambo yake, hamwambii cho chote.jumapili ikifika wote wanaenda kwenye ibada.wakirudi nyumbani wanaomba pamoja lakini kila mtu na kazi zake,na kila mtu na mipango yake,kila mtu anatumia pesa zake anavyo taka yeye,hamshirikishi mwenziye.Sasa hawa, pamoja na kuishi pamoja kama mume na mke, bado hawajawa kitu kimoja kama Mungu anavyosema kwenye maandiko yake matakatifu .Navilinganisha na mtu aliebatizwa na kusema sala ya toba lakini ana enderea kuiba na kuzini na kufanya uchawi huku akienderea kuingiya kanisani na kuabudu Mungu na kutoa sadaka.Pamja na kukili kwamba wewe ni mkristo mbere ya mashahidi bado hujafikiya kiwango cha kubadirika 

.Ndivyo vilivyo hata kwa wenye ndoa wengi hawajawa kitu kimoja kama ilivyotakiwa na kwa hivyo tunaomba Rehema na Neema kutoka kwa Mungu ,tusamehewe kwa yale yote tulivyo wafanyia wenzetu kwa kuwaficha na kutokuwa wazi kwao.Mungu atusamehe na atubadilishe tuishi katika umoja uliepangwa na Mungu tangu kuumbwa kwa dunia.Kama vile mtu hawezi kujua mamba ya moyo wako ndivyo ilivyo mtu wa nje hawezi kujua mnaishije ndani ya familiya yako.Kama mnaishi kwa ummoja au la.Ukiwasimuliya watu watajua,lakini Mungu yeye hata usimsimulie anajua na anaerewa.Bwana atusaidie na atuwezeshe kuona neema hiyo ya kuwa kitu kimoja. 

 

 Lakini watu wa nje wanawaona kama mme na mke. Mume ameambatanishwa na mkewe kwa sheria. Kwa  hiyo kwa muajibu wa sheria ndiyo kusema, mkiamua kuachana, sheria itawasaidia kuonyesha huyu achukue mali hizi na mwingine hizi. 

 

 Lakini umoja wa kweli unatoka kwa Bwana. Bwana anawasaidia kushikamana na kupendana kiasi kwamba mali zote ni za wote wawili. Pesa ni za wote na mipango ya maendeleo mnafanya pamoja, mkishauriana na kusameheana 

 

. Kama ni kweli 1+1 = 1 Huwezi kumchafua mwenzako. Huwezi kuvaa vizuri wakati na yeye hana nguo. 

 

 

Kinacho sababisha familia kutokuishi kwa umoja . 

 

Ni kitu gani kinasababisha Mme na Mke wasiwe kitu kimoja. Badala yake wakawa kama wapangaji wamekaa kwenye nyumba moja, wengine wamekaa kama Baba na  Mtoto wake anayemuhudumia kila siku,wengine wamekaa kama mtu na mtumishi wake (Bosi na mfanyakazi wake) Wengine wamekaa kama Paka na Panya (wakionana ni kurushiana mawe, na matusi,ni taabu tupu) 

Kinacho sababisha hayo yote ni  shetani tu. 

 

 

Kwa sababu umemuoa ukiwa umemchagua katika wengine wengi. Ulikuwa umempenda. Na yeye akakubali. Lakini hali hii imekuja ghafla. Shetani amejificha Sana kwenye ndoa. Wengine wamekaa hivyo Kwa kukosa mafundisho ya ndoa, vingine vinatokana kwa kutokupendana tena hali hii ni mbaya sana, upendo umekwenda wapi? Inawezekana akawa amepata marafiki wengine huko nje (namaanisha nyumba ndogo). Mume au mke akiondoka nje ya ndoa yake, ni lazima hiyo ndoa itakuwa na matatizo, au upungufu. Unaweza ukaonekana au usionekane kwa nje lakini ukweli nu huu,upungufu ni lazima. 

 

            Kwa mfano, kama ndoa yako mnakaa kama Bosi na Mjakazi wake, huoni kwamba mmojawapo ni tajiri anaweza kumlipa mshahara mke wake? Je hali hii inaleta utukufu kwa Bwana? Huyo mke wako siyo mjakazi bali ni rafiki yako na mpenzi wako na mali yoko si yakwako pekeyako ni mali ya nyinyi wote. unapaswa kumpenda na kumtii kama vile anavyokutendea nayeye. Shirikiana Kama watu wa cheo kimoja. 1+1= 1. Siyo kuonyesha kwamba ndio wewe unamlisha, unamtunza, kwa fedha zako hali hii siyo nzuri, ukiwa ni mtu wa Mungu kumbuka kwamba Mungu anakubariki kulingana na mke wako na watoto pia. Baba, mama, acha ubishi muogope Mungu, mchukuliane kama mume na mke mshauriane, mpendane na mumpinge shetani kwa pamoja.Msikae  kama Bosi na mjakazi wake,hali kama hiyo haimtukuze Mungu.. 

 

            Vile vile mkiwa mmekaa kama Baba na mtoto wake, huku ukimhudumia kwa kumlisha, na kumvalisha kwa kila kitu, hali hii inaonekana ni nzuri,na ya raha lakini ina madhara makubwa. Inaleta ulemavu, mtu mzima anayeweza kumiliki ndoa yake akabaki kuwa kama mtoto anayetunzwa tu. Muonyeshe kwamba ni zaidi ya mtoto, muweke kwenye ngazi yake mwachie majukumu na yeye afanye kwa nini umlemaze wewe Baba?Huyo ni mke wako muonyeshe kwamba wewe na yeye ni kitu kimoja . Mume atabaki kuwa kichwa cha familia, shetani asiwadanganye. Lakini kuwa kitu kimoja ni kushirikiana, kushauriana na kuelezana yote kwa upendo na upole. 

 

            Kuna ndoa zingine mume na mke wanakaa kama ni polisi. Wanachunguzana, wakionana tu ni kupiga kelele. Hali hii inaonyesha kwamba hawaheshimiani, hawaaminiani. Kwa kifupi hawapendani 

 

. Lakini zaidi ya hapo, wengine wamekaa Kama watu wawili wamepanga tu nyumba moja. Hali hii ni mbaya. Wao hawaangaliani, mtu yoyote anafanya kile anachotaka. Akiamua kulala nje hakuna wakumuuliza 

.Hali  hii ni mbaya sana, mwisho ni kuachana kabisa. 

            Hizi hali zote ni mbaya kwa sababu haziheshimu sheria ya Mungu. Nayo inasema “Kwa hiyo mwanaume atamuacha Baba yake na Mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja” Mwanzo 2:24 Kama kweli mkewako ni mwili mmoja, unawezaje kujivika vizuri wakati mwenzako anaenda uchi? Unawezaje kutumia pesa kwa kula hotelini wakati hujawaachia kitu nyumbani?Unawezaje mama kubadilisha nguo kila jumapili huku mme wako humuangalii,anavaa shati ile ile.  

            Mbona hujawaacha Baba yako na Mama yako, badala ya kuwaacha na kufurahia ndoa yako umewaleta kwenye familia yako 

.Siku moja nilikutana na mama moja akanisimuliya matatizo anayoumiza kichwa chake.akaniambia kwamba anafikilia akifa mtoto wake hajui ataishi je.Akanisimulia jinsi anavyo mpenda huyo mtoto.Nikamuuliza ana umri gani ?Akaniambia ameoa tena wana katoto kao ka miaka mme. 

Nikamuuliza tena sasa kinacho kuumiza ni nini ?Akaenderea, nataka niwajengee nyumba ili nione angalau wamekaa kwenye nyumba yao.Nika muuliza tena sasa wako wapi ?Akanionyesha chumba kimoja kwa hiyo nyumba yake nakuniambia kwamba wanaishi hapo kwenye nyumba hiyo.Nilishangaa kweli kumuona mama huo (yeye alifiwa na mume wa kwanza akaolewa na mtumushi wa Mungu )sasa akaamua na kuleta mtoto wake na yeye ana familia yake akawaleta kwenye ndoa yake.Nilimuuliza sasa wewe huja acha mtoto wako ajenge ndoa yake.Bado unambeba mgongoni mpaka lini ? Nikamshauri amwambie aende kutafuta nyumba yake ahame hapo ili na yeye ajenge ndoa yake.  Nikashangaa kumbe kuna watu wapole kweli ! 

Mama ,acha watoto wako wajenge ndoa zao,usiwaendeshe wewe bali uendelee kuwapenda na kuwaombea . Kaka achana na wazazi wako uambatane na mke wako mka jenge ndoa yenu.      Je huoni kwamba ukiwaleta wazazi wako na mke wako akileta wa kwake sio sasa watu wawili ni familia mbili ? 

            Kuoana ni kati ya mume na mke.  (x) + (y) = watakuwa mwili mmoja. Ni kusema hakuna (x) wala (y) amebaki mtu anayeitwa (xy). Huwezi kuwagawanya tena. Wameambatanishwa na Mungu. Tena Mungu ameshaona kwamba si vema mume akae peke yake 

            Paulo naye anasema katika Wakorinto 6:18 “Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa, hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe.” Je mbona mume na mke wamekuwa mwili mmoja, tena alisema hapo chini kwamba “Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe, vivyo             hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe.  tumeona kwamba mume na mke wakioana wanapaswa kuwa mwili mmoja. Huku wakiwa wanazingatia kwamba Mungu amewapa “Mume amempa mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Ikorinto 7:2” 

 

            Mungu ameweka mambo yote sawa. Shetani nawe anaendelea kuwadanganya, mume akawa na wanawake kama mchanga wa bahari, na mke akawa na wanaume wengi mno. Je hii ndoa itadumu? Baraka za Bwana atazipata lini? Hawa watu hawatakuwa na furaha kwenye ndoa yao, kwa sababu wameenda kinyume na mpango wa Mungu. 

 

 

 

kwa mtazamo wa Mungu,ndoa ni mke mmoja na mmume moja.Ulimwengu wa dunia hii,hata kama unamakahaba kibao, unasema kwamba bado ni mke na mme kwa sababu hawajaachana bado wako pamoja,lakini Mbinguni inajulikana kwamba mke huyu roho yake na mwili wake vimehamiya kwa mume fulani.Na kupitiya upendo na kukubaliana Mungu anatambua kwamba ndoa ya kwanza haipo tena bali imejengwa ndoa nyingine.Ukiungana na kahaba, utakuwa mwili mmoja naye.Soma (1Korinto 6 :16 ) « Au hamjui ya kuwa yeye aliye ungwa na kahaba ni mwili mmoja naye ?Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. »  

 

Biblia inaonyesha mwanamke aliekutana na Bwana Yesu .Huyu mke alikuwa anafanya kazi ya umalaya na wanaume wa watu.Yesu alimwambia kwamba atakaye kunywa maji ya Bwana Yesu hataona kiu tena.Ndipo huyo mama akamuomba ili na yeye asione kiu tena. (Yohana 4 :16-18 ) « Yesu akamwambia,Nenda kamwite mumeo,uje naye hapa Yule mwanamke akajibu,akasema,sina mume.Yesu akamwambia Umesema vema,sina mume ;kwa  maana umekuwa na waume watano,naye uliye naye sasa siye mume wako ;hapo umesema kweli. »Hapo tunaona huyo mwanamke anaulizwa alete mumeo Yesu alikuwa anajua kwamba hajafunga ndoa na waume hao lakini amemwambia alete mumewe.Huyo mama na yeye alikuwa anajua kwamba hajafunga ndoa na wanaume hao akajibu sina mume.Kwa mtazamo wa Yesu alikua anajua kwamba hao ni waume zake.Hapo tunajifunza mtazamo wa ulimwengu wa roho na mtazamo wa dunia hii.Huyu mama kwa mtazamo wa dunia hii,alikuwa amesema kweli maana hao wanaume hawajafunga ndoa naye lakini wanashiriki naye kwa tendo la ndoa.Yesu alimwambiya kwamba alikuwa nao watano na huyo wako nayeye kipindi hicho nayeye si wake hata kama anaishi naye kama mumewe amefunga ndoa na muke mwingine .Basi  Yesu akamchukulia kwa mtazamo wake na kumuonyesha kwamba anaishi na mtu siye wa kwake.Lakini kumbuka mwanzoni alimwambia nenda kamwite mumeo,uje naye hapa.Yesu alikua anajua kwamba ulimwengu wa roho au mtazamo wa Mungu unatambuliwa kwamba ana mume ndipo akamwambia amulete, naye akajibu, sina mume 

Wengi sana hawajui kwamba matendo yao anajulikana kwa Mungu.Unaweza kusema hujaolewa wewe ni binti ,kumbe Mungu anajua kwamba una mume tayari.Wengi sana wanafunga ndoa nahuyu na kumbe ana mwingine wanashiriki naye tendo la ndoa.Mbingu zinahesabu kuwa wewe una wake kadha lakini wewe unakubali kuwa na mke mmoja tu.Wapendwa tujihadhali sana.Hukumu ya Mungu yu karibu sana.Nakusii mpendwa uzingatie mambo haya ni ya ufunuo wa Mungu.Usipuuze lakini umuombe Mungu akusamehe na akurejeshe. Baadaye,tutaonyesha mambo gani anaojenga ndoa za ulimwengu wa roho. 

 

Kujenga Ndoa  iliyovunjika 

  1. Ndoa  ni wawili mke na mume. Kama imevunjwa na mmoja wao, huwa aliyevunja ndie atakayeijenga. Kama ni wote, watafanya wote. Zingatia Mpendwa haya mambo ya ufunuo tuliyefunuliwa na Bwana! 

 

a)      Kutubu mbele ya Mungu (umeivunja sheria ya Mungu)Sheria yake inasema usizini. 

 

b)      Kutubu kwa mwenzako, umemkosea sana kuonyesha mwili wake nje (Korinto 7:4) 

 

c)      Kukata kamba iliyekuaambatanisha na huyo rafiki au huyo kahaba,kwa  kumuendea huyo kahaba ukamuomba msamaha huku ukikubali kwamba umeambatana naye huku ukimukosea mwenzako.Umwambiye tena kwamba   hutarudi tena kwake bali umemrudia mwenzako. 

 

d)     Kumwambia mume wako/mke wako  kwamba ulikuwa umezini na Fulani  lakini umetoka kwake umekata kamba ilikuwa imewaunganisha. (Hiki kitendo kinaonekana ni kigumu lakini usipokifanya, ndoa yako itakuwa na shida) ukikifanya kinaponya vitu vingi sana. 

 

e)      Kama umepokea zawadi kutoka kwa kahaba , unazirudisha, au kama kuna zawadi  umezitoa ili umuhonge kahaba huyo , unapaswa kuzitoa kwa mbinu zote unayeweza. Kama ni pesa, vinywaji mmekula, basi jumlisha kwa pesa halafu umuombe Mungu atakurudishia mali yako yote. ukifanya hivyo,utabomoa hiyo ndoa ya bandia au feki, pia utabomoa hiyo ndoa ya pili,uliyejenga kwa kuzini na wengine, na kutumia zawadi, pesa, na maneno matamu ya uwongo na kadhalika. 

 

 

 

 Mambo makubwa mawili anayo jenga ndoa 

 

1a) Makubaliano ya kupendana  .           

   b) matendo ya kimapenzi (kuzini)

 

  1. Kupeana zawadi (nguo, vitu, simu, magari, nyumba, pesa)

 

Ndoa zote zina msingi wa makubaliano.Mume anakuuliza je unanipenda ?Ukisema ndiyo na wewe unamuuliza kwamba na yeye anakupenda akisema ndiyo ,tayari mumekubaliana kupendana hayo ndiyo makubaliano ya kupenda

 

.Msingi wa ndoa ye yote ni makubaliano kwa mtazamo wa dunia hii ni sawasawa na( cheti cha harusi).Ukisema humupendi hawawezi kuwafungisha ndoa.

 

Mukisha kubaliana mapenzi wengi wanaambatanisha na tendo la ndoa.Wengine kwa kuogopa kushika mimba au ujauzito,wanatumia njia nyingi kwa kujifurahisha kimapenzi.

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki una bahati kubwa kuyajuwa haya usije ukahukumiwa huko mbere kwa kutojua kwamba wewe unahesabiwa kuwa na muke hata kama ni mwanafunzi unayeshiriki naye maovu haya.

Naamini kwa kuyajua haya hutaenderea,utaacha mara moja.Wengine wanawapa mazawadi ili waonyeshe upendo Kitendo hiki cha kupeana zawadi kina linganishwa na (kuvalishwa pete ili watu wote wajue kwamba unao aliye kupenda)..

 

Namuomba Mungu afungue milango ili watu wa Mungu wajuwe mambo haya waache uovu huu,wasichezee tena upendo ulie wekewa kwa wenye ndoa tu.Upendo wa kiMungu unakuwa wa amani na wa nuruni.Kama ni kweri upendo wako na fulani hauna mashaka ,kwa nini umufiche mwenzako ?Nakuomba umuombe Mungu akusamehe na usirudie tena uovu huo.

Je ukiulizwa ulete wake zako si utajibu kwamba huna na kumbe Mbinguni wanajua kwamba unao wengi mno. ?  Na wewe ukiulizwa ulete waume zako si utashangaa kwa nini unaulizwa waume zako huku ukijua kwamba una mume mmoja tu ?Wewe ulikua hujui kwamba wale wote mnao shiriki mapenzi wanahesabika kuwa waume zako ?

Wewe hujui kwamba kwa kushiriki mapenzi na wengine umevunja ndoa yako hata kama wewe huoni kwamba imevunjika ?Ndoa nyingi ni ndoa bandia.Tumuombe Mungu arejeshe ndoa zetu na tufunguliwe kutoka vifungo vya upofu.Tujue ukweli wote,tutende matendo ya utakatifu kama watoto wa nuruni naMungu atubariki.

 

 

 

 

Tuombe ;

Baba ,katika Jina la Yesu,nawaombea wa baba hawa ,na wa mama hawa  walievunja ndoa zao  kwa kuambatana na wa mama hawa na wasichana hawa na wavulana hawa na wa baba hawa ,Bwana wote uwarehemu,uvunje izi ndoa zote alizojenga shetani kwa kuambatanisha  watu hao.Kwanzia sasa nazivunja kwa Jina lako Yesu najenga upya ndoa zote zilizovunjika.Bwana nasafisha maneno yote ya upendo waliotumia kwa kudumisha upendo na watu hawa.Narudisha maneno ya upendo kwa wake zao na waume zao.Bwana narejesha pia mali zote zilizopotea kwa kutumika kama zawadi zirudishwe na shetani aliyezikaria aziachie muda huu kwa Jina la Yesu, maana hizi zote ni sadaka za shetani tu.Kwa Jina la Yesu mali hizi zote nazirudisha mahali pake yaani kwa ndoa ya kwanza iliye jengwa na Mungu.Kwa jina la Yesu narudisha upendo wa kwanza ndani ya ndoa hizi,narudisha kuaminiana na kuheshimiana.Kwa Jina la Yesu na safisha kila eneo ya mwili huu iliyeguswa na shetani kupitia wamaume hao na wana wake hao,wavulana hao na wasichana hao.Bwana Mungu nakuomba uwape chete kipya cha ndoa kisicho na doa ye yote.Wapewe na Pete mpya itokayo kwako e Mungu.Asante kwa kuwasamehe na kuwarudisha kwenye ndoa zao.Asante kwa amani yako atakaye simamia ndoa hizi,asante pia kwa uchumi wao utakae ongezeka maana mali zao zitawarudia.Nakushukuru kwa yote utakayo tenda e Mungu Kwa jina la Yesu AMEN

 

 

Kwa nini kuna garama ya kutubu ?

Ndoa ni msingi wa maisha ya familia.Ikivunjika kuna madhara makubwa sana,kwawenye ndoa na kwa watoto pia.Ili uyisimamishe upya si mchezo.Siku zote kazi ya familia ni nzito.Kumbuka wana wa Israeli walioana na mataifa wakawa wamefanya kinyume na mapenzi ya Mungu.Kutubu kwao kuliwagarimu sana kwa sababu walikuwa wamepata na watoto(.Ezra 10 ;10-11) »Kisha Ezra ,kuhani,akasimama,akwaambia,Mmekosa,mmeoa,wanawake wageni kuiongeza hatia ya Israeli.Sasa basi ungameni mbele za Bwana,Mungu wa baba zenu ,mkatende alipendalo ;mkajitenge na watu wa nchi ,tena na wanawake wageni.

Kujitenga na wapenzi wako si jambo ndogo.Lakini wameungama mbere za Mungu na kutenda alipendalo Mungu.

 

Na sisi inatupasa kumheshimu Mungu na kuungama dhambi zetu mbere za Mungu na kutenda yatupasao.Yatupasao ni kutengana na hao marafiki waliotutenganisha na ndoa zetu.nakurudisha vitu tulivyo pokea kwao kama bado tunavyo.

 

 

 

 

 

Soma maelekezo hayo atakuonyesha kwa nini unapaswa kufanya hivyo.

 

1.      Makubaliano ya upendo ni kama haya “Je, Françoise unanipenda? Huku nikajibu ndio” na Paulo, nikamuuliza na wewe unanipenda? Akajibu Ndiyo. Hapo tayari ulimwengu unatambua kwamba Francoise + Paulo =  (Franpolo). Paulo anampa cheti cha ndoa. Kutubu,ni kusema Paulo,samahani mimi Francoise sikupendi, nina mume wangu anaitwa Juvenal huyo ndiye nampenda sana,si wewe. Hapo nafuta yale makubaliano natamka kwamba nampenda Juvenal, narudisha cheti changu mahali chenyewe.(ulimwengu wa roho). 

 

Kumbuka cheti unapewa na wale wakubwa tena wanasaini na wenyewe. Kwa hiyo wakati umetoka na kuambatana na wengine ni kama kimechanika aukama vile kimefuliwa na nguo kwenye maji 

 

 

 Ukitubu vizuri Mungu anaandika kipya kisipo na dowa yoyote. Mungu akikusamehe, utasamehewa kweli kweli . Utakua na ndoa nzuri mpya. Amen.

 

2.      Wakati amekupa zawadi ni
kama kukuvisha Pete. Wakati unazikataa na kuzirudisha, au ukachukua vile umempa, ni
kama kuondoa ile pete uliyevikwa na kahaba (Paulo). Kumbuka kwamba umeambatana na kahaba( Paulo), ndoa yako ya kwanza imevunjika (Ulimwengu wa roho) lakini hali halisi ni kwamba umevaa pete ya mme wako (juvenal)  lakini imegeuka kuwa kama udongo hata kama ni pete ya zahabu.haifai tena,haina maana tena.Wengi wamevaa pete za zahabu lakini zimegeuka kuwa udongo hazina maana yoyotekwa sababu ya uchafu walioingiza ndani ya ndoa zao.

 

3.      . Wakati umerudisha sasa vitu(kama unavyo lakini kwasababu  ina wezekana ukawa umevitumiya vika isha) na kukataa huo  upendo wa kihuni(kwa kumwambiya kwamba humpendi unampenda mume wako au mke wako) Mungu anakutengenezea pete nzuri nyingine isiyo na doa yoyote kama kweli unajua kwamba umevalishwa pete ya harusi na mme wako lakini ukajichanganya na wengine bora uyiache ununuwe nyingine kwakumaanisha kwamba iyo pete yako ni mpya nandoa yako ni mpya .,lakini kama huna hera elewa tu kwamba pete yako imekuwa mpya kwa sababu ya Mungu ameyitengeneza..

 

Ukitubu vizuri Mungu anakutengenezea ndoa nzuri tena mpya ya KiMungu inayompa utukufu Bwana.

 

 

 

 

Umuhimu wa kurejesha vitu vyako 

 


Kama umepoteza pesa nyingi kwa kahaba, hesabu zile zote unazokumbuka kwamba umetumia, halafu umuombe Mungu

azirudishe utaona zote zitarudi .Ni lazima shetani apate hasara nayeye .Kama umeweka  wazi vile vyote umempatia huyo kahaba wako
kama; manukato, mafuta na vingine vya kumuboresha ukamwambia mke wako akusamehe  vinamgeukia mwenzako kumboresha akawa mpendwa kweli kweli mbele ya macho yako. Kwa huyo kahaba hata kama ulikuwa unamuona kwamba ni mrembo kiasi gani,utamchukia hutamtamani tena.Upendo,amani ,furaha,  urembo na baraka  vitatawala ndoa  yako .

           

                       

Maswali kuhusu ndoa. 

 

1 Je ndoa inajengwa na mambo muhimu 2 ni yapi?Jibu makubariano ya mapenzi  natendo la mapenzi(cheti cha ndoa) na Zawadi mbali mbali zinazo onyesha upendo(kuvalishwa pete)

 

2 Je unaweza kumpenda  mme au mke wawatu bila kutenda dhambi? 

Jibu ni,ndiyo upendo wakimapenzi ndiwo mbaya lakini kumpenda mtu siyo dhambi kwani neno la Mungu lina tuagiza kupendana sisi kwa sisi. 

 

3 Upendo wa kimapenzi ukoje? 

Jibu ni kukubariana  kutenda matendo kama ya wenye ndoa 

 

4.Unaweza kumuoa mtoto ?(wa miaka 12 na kuendelea) 

Jibu ni ndiyo,kwasababu unaweza kumwambia nakupenda ukampa zawadi kama saa,simu,ukamlipia hata ada ya shule na huku ukifanya nawe mapenzi.Una muuliza nayeye kwamba anakupenda akisema ndiyo si mtaendelea matendo hayo ya kihuni! Tayari munahesabiwa mbere za Bwana kama mme na mke hata kama ni mtoto. Tuelewe kwamba tendo la kimapenzi lina tendeka kwa sura nyingi      

5Je unaweza kuzini bila kuingiliana kimwili? Jibu ni ndiyo(unaweza ukampeleka kwenye mazingira ya kutatanisha,ukamushikashika,ukamubusu huku ukiwa na hofu kwamba mtu yeyote asiwaone) hapo tayali umezini mbele ya Mungu.unapaswa kutubu na kuacha tendo ilo. 

 

6 Ukitaka kutubu utafanyaje? 

Jibu;unatubu kwa Mungu 

Kama wewe ni mwenye ndoa,utatubu kwamwenzako 

Utatubu pia kwa huwo rafiki yako 

Kama ana zawadi zako utajitahidi kuzirudisha au kama umempa hera amezitumia zimeisha utazijumlisha zote uta mwambiya mwenzako alafu mutamuomba Mungu atawarudishia pesa zenu.. 

 

7 Je umewahi kuvunja ndoa yako kwa kuambatana na wake au waume wengine? 

Jibu ndiyo.Je umetubu kwa Mungu na kwa mwenzako?na vitu umevirudisha kabisa? 

 

 

                                    Mwisho 

 

Napenda kumshukuru Mungu aliye niwezesha kuandika mambo haya ili tujifunze kusimamia ndoa zetu vizuri .Baba, mpende mke wako usikubali shetani ukuletee vurugu kwa ndoa yako.Mama mpende mme wako,umuheshimu  usikubali kudanganywa na mtu ye yote. Zingatia mambo yote umepata kupitia kitabu hiki.Mambo haya yote amefunuliwa mtu wa Mungu na amekufikia  wewe. Ndoa nyingi hazipo kwenye kitabu cha Mungu wengi wameachana kabisa lakini kwa macho ya wanadamu havionekani. 

Mpendwa nakuomba ujilekebishe na Mungu atakusaidia .Lakini nasisitiza ukitaka kupona mbele ya mke wako au mme wako  mwambie yote usimufiche mwenyewe utashuhudia matokeo.Ndoa yako haitavunjika bali itadumu.Mwenzako atakupenda na kukufurahia kuzidi mwanzoni.Utavikwa heshima na Mungu ,utaona nakuyashuhudia matendo makuu ya Mungu.Amen !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sura ya Tatu. 

 

Mambo 17 ya kuzingatia 

 

Usiku mmoja niliota ndoto ,nilionyeshwa mtu akiwa pamoja nasi kama vile mwalimu na wanafunzi wake.Huyo mtu alikuwa anasoma maxes zetu kwenye miili yetu.Mmoja wetu alisoma max yake kwenye nyuso zake.Mwingine amesoma  max yake kwenye tumbo lake na mwingine kwenye mkono.Nilimfuata na mimi, akasoma max yangu na kunipa ushauri .Nilimuona kama si mtu  wa kawaida nikafikili labda ni malaika wa Bwana au Bwana mwenyewe.Nilienderea kumufuata ndipo aliponigeukia na kuniuliza kwa nini namfuata.Nilimjibu kwamba nataka na mimi nijifunze kusoma maxes za wengine.Aliniambia kwamba nikitaka kujua maxes si vingine ,ni kuangaliya yale mambo 17 kama amezingatiwa kwenye maisha yako.Wakati natafakali ni yapi,nikazinduka kwenye ndoto hiyo.Kesho yake nika onyeshwa sasa mambo hayo 

Nimeonyeshwa mkanda wa video mtu akiueka kwenye meza yetu tulipokuwa tumekaa na wa injilisti na mchungaji wangu .Huo mkanda ukaanza kujifungua kama kitabu na kuonyesha vilivyomo.Nikaona inaonyesha wazungu wawili wakiwa kifuwa wazi wakikumbatiana,nikaona pia wanawake wawili wanafanya mapenzi .Baadaye ikaonyesha mwanamke akikumbatiana na mbwa.Muinjisti mmoja akainuka akaweka daftaki juu ya mkanda huo usienderee kutuonyesha uchafu huo,maana tuliona aibu.Baada ya hapo nikaonyeshwa mama mmoja alievaa tisheti nyeupe yenye doa mgongoni.Nikaona mwingine alimuonyesha huo uchafu akamshukuru sana akaitoa akavaa nyingine.Nikaona tena mwengine anazungumza naye mambo ya msiba ,Wakazunumza tena kuhusu mavazi ya mama mwingine.Nikasikia tena sauti ikisema,kumbuka kumtolea Mungu fungu la kumi.Usiwe mlevi,kumbuka watu wa familia yako..Baada ya hapo nika toka kwenye ndoto hizo.Ndipo nilimuomba Bwana anitafsilie hiyo ndoto.Akaniambia 

Yale mambo muhimu ya kuzingatiya ni haya. 

 

 

1)Usilale na mwanamume  mfano wa kulala na  mwanamke(walawi18:22) 

 

2)Usilale na myama ye yote,ili kujitia unajisi kwake;wala mwanamke asisimame mbele ya myama,ili kulala naye;ni chukizo. (walawi 18:23) 

 

3)Usizini kinyume na maumbile(warumi 1:26) 

 

4) Usimkaribie  mwanamke akiwa kwenye siku zake.(Walawi 18:18) 

 

5)Usishawishe wengine kutenda dhambi.( kwa kuwaonyesha filamu za gono,vitabu,vichapu,kushawisha kwa maneno,kwa kuwonyesha maumbile yako ,n.k) (Zaburi 101:3),”Sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu,kazi yao waliopotoka naichukia,haitaambatana nami.” 

 

6)Uwe na moyo wa huruma.

(1Yohana3:17)”Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji,akamzuilia huruma zake,je! Upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo?”

 

7)Usaidie kwa kuonyana kwa upendo,ukuiona doa kwa   mwenzako,muonyeshe,naye atakushukuru.

8)Uhudhulie vipindi vya misiba(muhubili7:2-4)

 

9) Usifunue ubaya wa mwenzako ,bali umufunike na umutetee,(zaburi15:3),(Zaburi 101:5),”Amsingiziaye jirani yake kwa siri,huyo nitamharibu…”

 

10)Kumbuka kutoa fungu ka kumi(zaburi 116:17) 

 

!!)Ondoa nazili zako(zaburi 116:18) 

 

12)Kumbuka kuwasaidia jamaa zako,kuwajali watu wa familia yako. 

(1Timotheo 5:4,8),”Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu,na wajifunze kwanza kuyatenda yalio wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe ,na kuwalipa wazazi wao .Kwa kuwa hili lakubalika mbele za Mungu.,mst wa 8     Lakini mtu ye yote asiyewatunza walio wake ,yaani,wale wa nyumbani mwake hasa ,ameikana Imani,tena ni mbaya kulikomtu asiyeamini.” 

!3)Usilewe   mvinyo  ,(Mvinyo hudhihaki,kileo huleta ugomvi;na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Mithali 20:1) 

 

14)Tusamehe wote walietukosea. 

 

15)Usiue ,(kwa kutumia ujanja wo wote,kwa kumwaga mbegu zako chini (Mwanzo 38:9), kwa kuporomosha mamba, kwa kutumia uchawi,na kuroga,n,k.)    .  (kutoka 2o:13) 

 

16)Usiabudu sanamu ye yote,na kuyitegemea .(usitegemee mali yako,watoto wako,mume wako,bali umutegemee Mungu peke yake.) 

 

17)Uwe umempokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. 

 

 

 

Ukizingatia hao yote ,hutahukumiwa,bali utaingia mbinguni na kuvikwa taji .Bwana atuwezeshe.Msingi wa yote ni kuokoka(kumpa Yesu atawale maisha yako) ndipo hayo yote utayaweza,maana hutaabudu mizimu tena,Utakuwa na upendo maana Yesu akiwa ndani mwako yeye ni pendo.Ukiwa na Yesu umevikwa roho ya huruma kama ile imo ndani ya Yesu,na ukiwa na huruma hutamtangaza ndugu yako ubaya wake,bali utamushauri kwa upendo na kumuombea rehema kwa Mungu.Hutakuwa kishawishi kwa wenzako ili watende dhambi,bali utawashawisha kumpokea Bwana Yesu ili atawale maisha yao.Hutazini tena,ukiwa wewe ni mwenye ndoa utazingatia kuheshimu ,mwili wako na kutofanya mapenzi kinyume na maumbile,maana wengi wameisha pata madhara kwenye miili yao,huta ua tena(kwa kuporomosha mimba,kwa kumwaga mbegu chini,n.k),huta mwingiriya mkeo akiwa kwenye siku zake,Utakumbuka kuntolea Mungu fungu la kumi,Utazingatia kutoa nazili zote ili usidaiwe kusema uongo.Watu wa familia yako watashuhudia wokovu wako maana utawakumbuka,na kuwajari. 

  

Mambo haya yote amegawanywa kwenye groupes 2.Maisha ya mtu na Mungu,na maisha ya mtu najirani au na mwenzake. Ya Mungu ni :kuokoka,(kumtii,kutii neno lake) 

Ya wanadamu,(kupendana,kusaidiana,) ni sawasawa na amri za Musa, ila. kwa hizi 17,wamefafanua  kwenye eneo ya kumtii Mungu kwenye kipengere cha Usizini.Maana ili neno ni pana sana. 

 

     Tuombe,Tunakushukuru Ee Mungu wewe uliyetuma malaika wako kutujuulisha mambo haya.Baba,tunanyenyekea chini ya mkono wako uturehemu,pale tulipokutendea maovu na chukizo mbele zako.Damu yako Ee Yesu itusafishe,na utuwezeshe kuishi tukikupendeza wewe tu Ee Baba yetu,siku zote za maisha yetu.Tunaombo hayo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai Amen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimi ninaye kuandikia haya nayashuhudia yalitoka kwa Mungu.Mimi nimeyapitia nimeona mambo makubwa ,nimeona Mungu akinirudishia pesa zangu zilizokuwa zimeibiwa na Shetani,nimeshuhudia mimi na mme wangu tukiambiana siri zote na kuombana  msamaha .Siri zote za shetani zimewekwa wazi kwa mwanga wa Roho wa Mungu na neno lake.Ni meona mabadiliko makubwa yanayotokana na kutubu vizuri.Wengi wanatubu lakini hawatubu vizuri.Naomba Mungu atusaidie kuelewa ukweli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mungu aliniambia nikuandikie mambo haya ili na wewe uyaelewe na uyafundishe wengine 

 

Ushuhuda wa mwisho. 

Usiku mmoja,niliona kwenye ndoto,tukiwa darasani pamoja na mwalimu wetu.Mwalimu,aliniita akanipa maagizo yakwandikia wanafunzi.Alinipa karatasi nyingi,zenye mafundisho,akaniambiya kwamba yeye anatoka,akanionyesha pa kuanzia ,na muda wa kuanza kwandika kazi hiyo ilikuwa saa nne.Usiku huo,nilielewa tu saa ya kwanzia.Nilipo amka,nilikumbuka iyo saa ya kwanzia tu.Nilijuwa kwamba napaswa kuwa tayari muda huo wa saa nne,ili nione Mungu atanipa ujumbe gani.Saa tatu nika pokea mgeni nyumbani kwangu,tukaongea lakini nikamwambia kwamba nina mahali napaswa kuwa saa nne,kwahio nikamfukuza kwa upendo,akaondoka,nami nikakimbilia chumbani kumsikiliza Mungu.Nimepiga magoti na kuwa kimwa,lakini sijasikia hata sauti.Nilijilazimisha kulala ili nione hata ndoto,sikuona.Basi nikajipa moyo kwamba Mungu hachelewi.,lakini naona kwamba ile saa nne imekwisha pita.Siku hiyo mme wangu alikuwa kwenye mkutano Arusha(Tanzania),nikampigiya simu,nikamueleza ,akaniambia niendelee kumsubili kwani Mungu hasemi uongo,pia hacherewi.Basi,usiku ukaingia,nikaenda kitandani saa tatu.Nikaomba Mungu,nilipo maliza,nikajisikia kusoma kitabu changu cha kwanza cha kifaransa( Comment contunuer la voie chretienne) Kwa Kiswahili ni (Jinsi ya kuenderea katika njia ya wokovu) kwenye kipengere cha “Maombi”.Nilibalikiwa sana,nikajisikia,kuongeza kwandika,nipo nika chukuwa karatasi na karamu nikaanza kwandika ,kuhusu maombi.Nilianza hivi ……maombi kwa ufupi ni kuzungumza na Mungu.Nimeandika kwanzia saa nne usiku,hadi saa kumi alasili Nilitumia ma saa 16 bila kupumzika,nikiwa nimekaa kwenye kitanda.Kumbe zile karatasi nilitakiwa niwaandikiye wanafunzi ni hizi.Na saa ya kuanzia ilikuwa saa nne usiku,na wanafunzi mmoja wapo ni wewe na mimi.Mwalimu wetu ni Roho mtakatifu 

Bwana ana tutuma kwa mataifa ili tuwafanye kuwa wanafunzi wake,na fuwafundisha kuyashika yote aliyetuamuru sisi. 

 (Mathayo28:19-20) 

“Basi ,enendeni mkawafanye mataifa yote,kuwa wanafunzi,….na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi….”. 

Hayo yote niliye wandikia ni yale niliye amriwa na Bwana ili na wewe uwe mwanafunzi wake.Na Mungu akubariki.AMEN. 

 

 

Ni mimi mtumishi wa Mungu FRANCOISE  HABONAYO  kutoka Burundi.niliye kwandikia kitabu hiki”Fundisha watu wangu”. 

Tuombeane,ili tufanye kusudi la Mungu kwa uaminifu. 

NTIMWARIBWABIMENYE?

15 juillet 2010

 

NTIMARIBWABIMENYE? 

 

 

 

 

 

 

IGICE CA  MBERE 

 

 

INTAHE. 

 

 

 

    Har’ intahe nyinshi ariko iyi niyo natoye ngo ibe urufatiro rw’ inyigisho yacu muri kino gice ca mbere. Umuntu umwe yashinze intahe avuga ati: 

 

 

     » Navukiye m’ umuryango w’ abantu bubaha Imana, nkura numva inkuru z’ ivya Yesu kuva nkiri muto. Narigishijwe gusega, kuja mu ngoro y’ Imana, gutanga imperezwa, n’ ibigira cumi. Bibiliya narayisoma neza, kandi ngakora ibikorwa vy’ Imana nkukw’ abandi babikora. Nararirimbiye Imana igihe kirekire, ndiga ndaheza amashure, ndakorera Leta, ndarongorera mw’ ishengero, ndonka n’ abana, Imana ishishikara kumpezagira no gushitsa n’ubu. Ariko mur’ivyo vyose nakora, kuririmbira Imana muri murwi w’abaririmvyi (Choire), gutanga imperezwa, gufasha abagowe n’ ibindi, sinaribwakire Yesu mu umutima wanje nk’ Umwami wanje, n’ Umukiza w’ ubugingo bwanje. 

 

    Yesu nta kibanza yar’afise mu mutima wanje, kuko naho naboneka ndi mw’ ishengero, naranywa itabi, inzoga nkaborerwa, abagore bobo nakuranya nk’uko umuntu akuranya impuzu. Nakora ibibi vyinshi bibabaza Imana ariko nta muntu yopfuye yarabiciye n’ikanda  kuko nabikora ndabinyegeza cane. Namaze imyaka myiiinshi cane ngendera muri vyo, ariko imbere y’ abantu nkaboneka ko nd’ umukristo mwiza cane. Muri Samweli havuga ngo; 

« Ariko Uhoraho abarira Samweli ati, ntaco uraba ishusho yiwe, ikireho ciwe, kuko ntamushimye, erega jewe sindaba nkuko abantu baraba; kukw’ abantu baraba kurukoba gusa«   (I Sam 16:7) 

 

    Ijambo ry’ Imana rivuga muri Yobu 11:11 ngo: « Kukw’ itayobewe abantu b’ imburakimazi, ibona n’ ibigabitanyo itarinze kuvyiytegereza. »   

Yobu 11:13 – 15   » Ariko niwatunganya umutima wawe, ukaya amaboko imbere yayo; namba hari ukugabitanya ugute kure, kandi ntukundire ibitagororotse ko biba mu mahema yawe; n’ukuri niho uzokwunamura amaso yawe ata gasembwa ufise; mbere uzokomera ntuzotinya. » 

Iri jambo  ryerekana ko ataco twonyegeza Imana. Ngo kuko itayobewe abantu b’ imburakimazi. Imana nta na kimwe yari iyobewe muri jewe. Ivyo nakora vyose yoyo yarabibona. 

 

 

Muri Yeremiya 23:24 havuga ngo  » Har’ uwoshobora kwinyegeza ahantu hihishije ngo nanje sindamubone? Ni jewe Uhoraho mbibajijje. »   Ninyegeje abantu, ariko yo yarambona  ko ndi umunyavyaha. 

 

    Imana ishimwe yarabohoye umutima wanje, ubu narakijijwe ndi mu nzira ija mw’ ijuru. Yarampariye ivyaha vyanje vyose, Imana ihabwe icubahiro. 

    

 

 

Ingene nakiriye Yesu agahindura ubugingo bwanje

 

    Naho nari nsanzwe nzi ivy’ Imana, ntivyashoboye kumpindura. Nahora nigirira imigabo mu umutima, ngaheba inzoga ariko haheze amezi makeya ngasubira kunywa. Naraheba ivyaha ariko haheze umwanya nkabisubiramwo. Iyo umuntu aziritswe biragoye kwibohora.Naho nakora ivyo vyose, nahora mbwira Imana mu mutima ngo imbabarire, ngaca mara imisi nibaza ko Imana yambabariye, ariko sinamenya ubundi bushobozi bwabinsubizamwo. Abantu benshi baragerageza gukora ivyiza ariko basanga basubiye gukora ibibi. 

 

    Natahuye ko umunyavyaha wese aba aboshwe. Naho wogomba kuvyikuramwo n’ inkomezi zawe gusa ntiwobishobora.Umunsi umwe, Imana intumako umukozi wayo ngo;   » Ko wagejeje kubiheba bikakunamira, genda mu rusengero abakozi  b’ Imana bakurambikeko ibiganza bacagagure imigozi yose Satani yakubohesheje urakira. » Naciye ngenda baransengera mw’ izina rya Yesu imigozi yose ica imvako. Bimwe vyahora binkwegera  mu nzoga, mu bagore, birahera vyose. Imana n’ inyabushobozi vy’ ukuri. Abo nacumuyeko ndabasaba imbabazi, nabo nyene ndabamenyesha ko inzira twahoranamwo nabo nayivuyemwo. Uwo twubakanye ndamusaba imbabazi nawe nyene, kuko vyabonetse ko namukorera ibibi vyinshi, Ivyo natanze muburyo bubi vyose, ibishoboka vyose narabigaruye, ndavyaka abo nari narabihaye. Ibikwiye guturirwa narabituriye, Imana iramfasha gutunganya vyose neza. 

 

 

Mbega, kwihana ni kimwe no kwirega? 

 

    Aya majambo abiri, Kwihana no  Kwirega, womengo bisobanura kimwe ariko biratandukanye rwose. Ushobora kwirega mu kuvuga ivyo wakoze vyose, ariko kubivuga canke kubidondagura siko kubireka. Kwihana ni kubivuga no kubireka ntusubire kubikora ukundi . Kwihana, ni uguhindukira ugaheba inzira wari utumbereye kandi ukiyemeza kutazosubira kuyicamwo. Kwihana ni ukumaramaza Satani kuko niwe adukwegera mu vyaha.Ivyaha vyinshi bikorerwa ahinyegeje nico gituma vyitwa ibikorwa vy’umwiza, Yesu nawe yaje ari umuco kugirango ivyari mu mwiza bigaragare. Kwihana rero ni ugushira ahabona ivyo twahora tunyegeza vyose mu maso y’abantu kuko Imana yo nta na hamwe twoshobora kuyinyegeza,  ibona hose. 

 

    Kwihana rero benshi birabananira nkuko nanje vyananiye imyaka myishi. N’ejo n’ejobundi igihe wihanye ivyaha nabi umenye neza ko uzovyamamwo. Abantu benshi baribaza igituma bama bariko barihana ariko icaha bihanye kikama kigaruka. Hari n’abahava bakandika ahantu , bagashirako n’igikumu ko batazopfa basubiriye gukora ikintu kanaka, nko kunywa ibiboreza, cane cane iyo baraye baborewe bukeye mu gitondo bikanka ko bakura umutwe hasi, canke naho bagasanga baraye bakoze ibiterasoni babitumwe n’akaborerwe, canke naho bukeye baravye mu mufuko bagasanga atan’urumeya rurimwo kandi baraye baronse agashahara k’ukwezi kwose, akiyumvira ingene ari bubigenze kandi yiibuka neza ko yagiye mu kabare atwaye umushshara wose none mu gatondo adasigaranye n’urutete. Ariko n’aho barahira bakisiba ko batazosubira, bamwe bupfa kugoroba gusa ka kanyota kakagaruka bagasubira muri vya bindi bihanye. Abantu nka ben’abo Bibiliya yoyo ibagereranya n’imbwa isubira ku vyo yadashwe            

 

 

Ugomba kwihana neza ukwiye gukora ibi bikurikira : 

 

 

Ica mbere: Ukwiye  kwigira imigabo wewe nyene ubwawe ko ico caha utazogisubira nkuko Danieli yigiriye imigabo yo kutazokwiyandurisha ivyokurya vy’ Umwami kandi akabikurikiza uko nyene . (Danieli 1 :8).  Ijambo ry’Imana riratubarira ko abo turwana atari ab’iyama n’amaraso , turwana n’ubushobozi bwa Satani. Kugira ngo dushobore kunesha mu ntambara, dutegerezwa kurinda, kuko umuntu wese atarinda mu rugamba nta nkeka araneshwa. Kwihana neza ivyaha ni ukurinda, ndetse novuga ko ari ukurinda cane. Kukw’ehe raba imisi yose ivyaha bikorerwa mu mwijima , mbere n’umubeshi ntashobora kubeshera uwo bari kumwe kuko yoca amuhinyuza, rero abwirizwa kumwinyegeza kugirango amubeshere. Umusuma , umusambanyi ni kwo kw’uko. Hari n’abandi bagifise ingorane zo kumenya icaha ic’ari co, abo bomenya  mu nca make ko kirya cose utagomba ko uwo mwubakanye amenya , yaba ari itelefone ihamagaye ukiruka kwitabira kure, yaba agize arayikorako ukayimushikura ukayinyegeza, yaba umushahara utagomba kw’amenya ingene ungana, eka ikintu cose utagomba kw’amenya kandi waremeye ko mwe na we muri umubiri umwe, ico ni co citwa icaha kandi n’ico nyene ubwirizwa kurinda ukacihana ni ukuvuga ukakimubarira guhera ku ntango gushitsa ku mpera, ata soni namba ukagishira ahabona ,niko kugikira. Vyitwa ivyaha iyo bikiri mu mwijima ariko iyo biroye ahabona, biba bihariwe. Kwihana rero ni ukurinda tugashira ahabona ivyo twakoreye mu mwijima kugira ngo tubone kubiharirwa, kandi turonke n’inkomezi zo kutabisubiramwo.   

 

Ica kabiri : Ukwiye  gusengerwa inkomezi z’ Imana  zigacagagura imigozi ya Satani, ukaba ufise intege nke uravuga bagufashe. 

 

Ica gatatu :  Nimba harivyo woba warivye ukaba ukubifise, utabaranye ugire vuba ubisubize vyose. Iyumvire nawe, nk’umuntu yoba yarivye imodokari akaba ayicisha amahera mu buryo bwo gutwara abantu (Taxi), hanyuma ijwi ryo mu mutima rikamutsinda akabona ko ari umunyavyaha kandi ko ari umusuma, agahitamwo kwihana, none nimba yihanye vy’ukuri wumva yoshishikara gukoresha ya Taxi? Oya na gatoya akwiye guca ayisubiza uwo yayivye. Abowagiriye nabi ubasabe ikigongwe, nimba har’ivyo guturira uturire, harivyo kugarura ubigarure, ibintu vyose ubitunganye neza. 

 

   Ijambo ry’ Imana ritubwira ingene Zakayo amaze guhura na Yesu, abo yanyaze yaciye abariha incuro zine. Tubonako yaciye asubiza ivy’ abandi. Ahandi Yesu yavuze ati: Niyo wajana ishikanwa ryawe, uri munzira ukahibukira ko har’ ico  mupfa na mugenzawe, ubanze usige ishikanwa usubire inyuma wikiranure na mugenzawe, uhejeje ubone kuza gutanga ishikanwa ryawe ku Mana . 

 

    Ivyo bitwereka ingene Imana igomba ko tuyikorera ata jwi ritwagiriza ikibi muri twebwe, Kugirango duharirwe ivyaha vyacu dutegerezwa kuvyihana neza , ata soni dufise kuko icaha kizana urupfu dutegerezwa kukirandurana n’imizi yaco yose, ahandi ho ico caha nyene nico kiturandura.Tumenye neza y’uko Satani tutamwitanze ngo tumumaramaze ,ntankeka wewe ntazoteba kutumaramaza imbere y’abantu no kutwisasira mu muriro wa Gihenomu. 

 

Ica kane :  Kuva mur’ iyo nzira wahora ugenderamwo canke guheba abagenzi babi mwahorana ugafatana n’ abandi bari mu nzira watoye. Harimwo no guhinduka mu ngeso kugira ngo intahe yawe ihinduke. Wahora uri Maraya ntushishikare kugendera aho mwahora muhurira, canke ngo mugumane imigederanire n’ abo banyavyaha mwahorana. Erekana ko wavuye mur’ iyo nzira : mu mvugo zawe no mu ngendo zawe zose. 

 

    Umukobwa umwe, yanshingiye intahe ambwira ko yahora ari Maraya none ko yakijijwe Yesu yamugiriye ubuntu. Naranezerewe cane. Uwundi munsi duhura yambaye kandi yisize kumwe kwa maraya nyene, ndamubaza nti n’ amaki ? Nti mbega uracakijijwe ? nawe aranyishura ati ego cane Yesu sinzomuheba yangiriye neza. Ndamubaza nti none ubu wararonse akazi ?  Ukora hehe ?    Nawe anyishura  ko atakazi afise. Nti none ubayeho gute ? Ati iyo duhuye n’ abagabo twahorana barashobora kumpa amahera canke uwundi uwariwe wese Imana itumye akampa. Nti none urateka ? Ati eka nca ngenda mw’ ihoteri nkagura ivyo gufungura. 

 

    Wibuke ko mur’ ayo mahoteri  nyene niho bahora bicara iyo bariko barondera abagabo bagirana ubumaraya. Ubu naho ahicara arondera ivyo arya n’ ivyo anywa ariko yarakijijwe. Naratangaye nti none, ntiwohora uteka muhira aho uba ukarya ? Nawe ati ivyo bifata umwanya. Uwundi munsi aronka umushitsi babana igihe kirekire. Uwo mushitsi we, ntiyari akijijwe, yarabeshejweho n’ ubumaraya. Amahera yaronka bayasangira n’ uwo mukobwa yakijijwe. Kubera ko uwo mushitsi atari ahamenyereye, uwo mukobwa niwe yamujana  kumwereka ibibanza vyiza vyiza imaraya zihora zijamwo. 

 

    Uwundi munsi ndamusanga mw’ ihoteri nziza ari kumwe n’ abandi nti none ino ho waje gukora iki ? Ati nazanye wa mushitsi kuhamwereka. Nti none abagabo niyo bagushima  ntuhava usubira mubumaraya ko mbona wambaye kandi wisize nkabo ? Nawe ati banshimye nca ndabaka amahera hanyuma nce ndabahenda ko bidashoboka, ko tuzobonana haheze iminsi ibiri. Kandi ambwira ko ariko ahora agira. Nca mbona nti uwo mukobwa, naho avuga ko yakijijwe, ntiyavuyeyo. Aracavuga  imvugo ya maraya, aracambara nkabo, aracarya amahera y’ umumaraya, aracaba munzira zabo. 

 

Biboneka ko naho tyakijijwe, hariho ibintu vyinshi yari asigaje gukora kuruhande rwiwe. Kuko gukizwa ni nko guhumuka amaso. Rero iyo umaze kuba uwubona, hariho ahantu wewe wyene ubona utosubira kuja, canke ivyo utoshobora gusubira gukora kuko utakiri impumyiijanwa iyo itazi. 

 

Abantu benshi bakora ibintu nkabatabibona . Ahandi naho babikora kuko Satani yabujuje ubwenge bwiwe. Ariko iyo umaze guhumuka uca ubona ikibi ukakireka iciza naco ukagikora. 

 

Igihe Lazaro yazuka, uwamuzuye ni Yesu. Ariko impuzu yari yahambanywe n’ abandi bazimukuyeko. Nawe nyene yarikuzikurako kuko yari yabaye muzima. Si Yesu yamukuyeko izo mpuzu, canke siwe yamwuhagiye ngo amwambike izindi. Igikorwa ca Yesu kwari ukumuzura, kumusubizamwo ubugingo. Ibisigaye yarashobora kuvyikorera wenyene. 

Ijambo ry’ Imana muri kuvayo, rivuga ingene Imana yatumye Mose kwa Farawo muri Egiputa gukurayo Ab’ isirayeli ngo baje mu gihugu yasezeraniye ba sogokuru babo. Ariko Farawo aranka, mbere aca komeza kubagirira nabi cane. Iyo umuntu agomba gukizwa, Satani aca akora cane gusumba kugira ngo uwo muntu ntabone uburyo bwo kwihana. Canke iyo wihanye, akagomba ngo ntiwihane vyose, ngo wisigarize bikeya. 

 

Farawo yabajije Mose muri Kuvayo 10 :8-9 ( Ariko abazogenda ni abaki n’ abaki ?) Mose aramwishura ati ( Tuzojana n’ abana, n’ abatama, n, abahungu bacu, n, abakobwa mbere n’ imikuku yacu, n’ masho tuzobijana ; Kuko dukwiye kugirira uhoraho umunsi mukuru.) 

 

Farawo yishura ko ivyo bidashoboka ko n’ abana bagenda, umurongo wa 10 niko havuga. Ku murongo wa 24 w’ ico gice ca 10 muri kuvayo, naho tubona ingene abana yemeye ko bagenda ariko avuga ko imikuku yabo yoyo bayisiga bo n’ amasho yabo. ( Mose yishura Farawo ati, imikuku n’ amasho nivyo tuzokuramwo ibimazi vyo gushikana  no kwosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu ibimazi.) 

Mose ashishikara  avuga ati, Itunga ryacu rikwiye kujana natwe : ntihazosigara n’ urwara ; kukw’ ariryo dukwiye kuzokwabira kw’ ivyo guherezaUhoraho Imana yacu. Tubisoma muri (Kuvayo 10 :25-26) 

 

Satani yipfuzako naho wokizwa wewe, ariko umusigarane abana bawe, iyo wanse ukama ubasengera wongera ubigisha inzira y’ Imana, Satani aca agusaba ngo basi, nsigarana amatungo yawe. Nico gituma ubona benshi barakizwa ariko amahera yabo akaguma akorera Satani 

 

Eka  mwahora musangira n’ abandi ibiboreza, itabi no gukora ivyashara vya magendo, ukabandanya utanga amahera yawe ugura inzoga, ugurira abandi, ubagurira agatabi, ubaboreza. Naho wakijijwe ukwiye kudasiga na kimwe kwa Satani.Mose yavuze kw’ amtungo yabo, ariyobakuramwo ivyo kwosereza Uhoraho. Yongera avuga ko ata n’ urwara bazosiga kwa Farawo. Ariko Satani we agomba ko wopfuma umusigira urwara. Urwara ni akantu umengo ntaco kamaze. Turabona iyo maraya yaguma itegura umushatsi wiwe, atawe afise agashirako inkofero bagurisha mu maduka . Akisiga cane, yahora yirabura cane akanywa imiti , agasigara asa n’ abazungu. Impuzu akarondera izifukura umubiri kugira abamubona bamwipfuze ; izifukura amatako, ibitugu, inda, izo mpuzu nizo zihamagara abobihuye bose bagaca bamuraba bose. Rero maraya arakwereka, agakwega amaso yawe, kera kera agatima kawe kagaha kamwipfuza. 

 

Rero umuntu nk’ uwo iyo yihanye, Satani aca amubwira ko hakizwa umutima gusa. Akamubwira ko atakwiye gukura iyo mshatsi yambaye, ntahebe ivyo yisiga, niyo myambaro akayigumana. N’iki gituma mur’ iki gihe usanga abantu cane cane abagore n’ abakobwa, n’aho baba barakiriye Yesu, usanga imibiri yabo itahindukiye ngo ive kwa Satani. 

 

Mose ati, nta n’ urwara ruzosigara. Imana idufashe kudasiga na kimwe kwa Satani. Kuko ico cose umusigira , nico azocako mukugarukakugusubiza mubuja bwiwe. Bibiliya itubwira  ko imibiri yacu ari insengero za Mpwemu Yera.  1 Abikorinto 6 :19-20 ( Ntimuzi kw’ imibiri yanyu ari insengero za Mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise, avuye ku Mana ? Kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero, mushimishe Imana mu mibiri yanyu.) 

 

Iy’Umuntu ari kwa Satani, nukuvuga ko umubiri wiwe, umutima wiwe, itungo ryiwe, vyose biba biri kwa Satani. None igihe wihanye, ukwiye kuvayo n’ ivyawe vyose vyari kwa Satani bigashikirizwa Uhoraho. Itunga ryacu turikoreshereze Imana, mugufasha abagowe cane cane impfuvyi n’ abapfakazi, mugushikanira Uhoraho amashikanwa n’ ibigiracumi,  mugufasha abavyeyi bacu, n’ abana bacu n’ incuti, kuko tubona ko benshi amatungo yabo bayashira mumasengero bakibagira ingo zabo n’ abavyeyi babo, n’ incuti zabo zikenye. 

 

Abafarisayo Yesu yabavuzeko ngo, bitwaririka kuvyo gushikanira Imana, bakibagira icagezwe c’ Imana co kwubaha abavyeyi.  (Mathayo 15 :5-6)  « Ariko mweho mugira at’ umuntu wese abwira se canke nyina at’ Ico narikugufashisha nico nzoshikanira Imana, ntiyubahe se canke nyina. None mwatituye ijambo ry’ Imanakubw’ imigenzo yanyu. » 

 

Rero muncamake, kwihana ni guheba ivyaha vyose ugakurikira Yesu, kandi ugaca wama imbuto zikwiranye n’ Umukristo. 

 

 

 

 

 

IGICE CA KABIRI. 

 

Icaha ni iki ? 

 

Icaha ni kurenga ibwirizwa ry’ imana. Ugakora ico Imana yabujije,  Uba ucumuye ku Mana. 

 

Ushobora gucumura ku Muntu, nk’ iyo warenze kuvyo mwasezeranye, akarorero, umwana ashobora gucumura ku bavyeyi biwe iyo bamubujije ikintu akanka kukireka. Iyo arenze ivyo bamubwiye baramuhana, kuko yabacumuyeko. 

 

Umuntu ashobora gucumura kuri Leta mu kurenga amategeko nico gituma tubona beshi babashira mu munyororo bakabafunga kubera amakosa bakoze. 

 

Muri Bibiliya, turabona ingene Imana yahaye Mose amabwirizwa canke amategeko ubwoko bwa Isirayeli bwategerezwa gukurikiza. Ikintu yababujije n’ uko batogira iyindi Mana n’ imwe bunamira, canke ngo bibazire ibishushanyo ngo babisenge. Tubisanga muri Kuvayo, 20 : 23 « Uti Ntimukarondere izindi Mana ngo muzibangikanye nawe : ntihakagire ivyitwa Imana mucura, ari mw, ifeza canke mw’izahabu » Kuvayo 32; 31  « Nuko Mose asubira k’ Uhoraho, aravuga, ati tegera Bwirukiro ! Abo bantu bakoze icaha gikomeye koko, bicuriye ikigirwa Mana c’ izahabu. » 

 

Ab’ Isirayeli bakoze ico Imana yababujije baba bakoze icaha ku Mana. Nico catumye Mose abasabira ikigongwe akavuga ngo niyo Imana itabaharira ngo ipfume isibanganya izina rya Mose mu gitabo. Imana nayo yishuye iti ;  (Kuvayo 32 : 33)  Uhoraho yishura Mose, at’Uncumuyeko wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje. 

 

Umuntu wese akora icaha  azohanwa ahowe ico caha nyene ciwe. Nico gituma icaha cose gikwiye kwihanwa kugira ntikimukwegere guhanwa. 

 

1.  Icaha c’ ubusambanyi  kimeze gute ? 

 

Mbega gusambana n’ icaha ? Ego cane kiri muvyo Imana ubwayo yihanikirije. Kuvayo 2 :14 « Ntugasambane »  Umuntu iyo asambanye, aba akoze icaha imbere y’ Imana. Iyo atacihanye aba arindiriye igihano gikwiranye n’ ico caha nyene yakoze. Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, «  Mwarumvise ko vyavuzwe ngo Ntugasambane, ariko jeho ndababmwirako umuntu wese araba Umugore akamwipfuza, aba amaze \gusambana mu mutima wiwe. Tubisoma muri Matayo 5 :27-28. 

Ico caha rero kugikora uburyo bubiri : Gusambana no kwipfuza umuntu mu mutima wawe. 

 

 

1. Gusambana 

 

Ijambo ry’ Imana riratwereka neza iryo  jambo gusambana ko naryo riri kwinshi.  (Abalewi18 : 1-5) 

Imana yabanje kubwira Mose iti : Barira Ab’ Isirayeli uti Niwe Uhoraho, Imana yanyu. Uti Ntimuze mukore nk’ ivyo abo mugihugu ca Egiputa bakora, abo mwahora mubamwo ; Kandi ntimuze mukore nk’ ivyo abo mu gihugu c’ Ikanani bakora, iyo abajanye kuba : Ntimuze mukurikire amabwirizwa yabo.  Ut’Ivyagezwe vyiwe abe arivyo mwitondera, mubigenderemwo. Uti niwe Uhoraho Imana yanyu. Uti nuko muze mwitondere amabwirizwa yiwe n’ ivyagezwe vyiwe ; Umuntu azokora ivyo ni vyo bizomubeshaho : nd’Uhoraho. 

 

Kwitondera amabwirizwa y’ Imana nivyo bitubeshaho,. Bikaduhesha umugisha no gutunganirwa. Ariko kutavyitondera navyo bidushira murupfu. 

 

Mur’ iki caha c’ ubusambanyi naco, turabona ingene Imana yakivuze ibwira ubu bwoko bwa Isirayeli kugira baze birinde cane ntibige ingeso zabo bagiye kubana canke ngo bakore nk’ ivyo abo bahoramwo bakora. Imana ibihaniza ibikurikira iti : 

Kirazira, coba ar’ icaha gikomeye mu maso y’ Imana umuntu kwabirana na : 

 

1)    Abo munzu yo hafi  ( incuti yo hafi) 

2)    Nyina yamuvyaye. 

3)    Muka se, mushikiwe wo kwa nyokwanyu 

4)    Umwuzukuru wo kumuhungu canke wo kumukobwa 

5)    Umukobwa wa muka se, basangiye se. 

6)    So wanyu canke nyokwanyu. 

7)     Inasenge 

8)    Umukazana wawe. 

9)    Muramwawe. 

10)Ntihaze hagire uharika umugore w’ uwo bavukana, ngw’ abe mukeba wiwe uwo bavukana akiriho. 

11)Nti haze hagire uwegera umugore wiwe akiri  mu muhango wiwe. 

12)Ntugasambane na muka mugenzi wawe. 

13)Umugabo kuwundi n’ ikizira. 

14)Kuryamana n’ igitungano ic’ arico cose ngo uciyandurishe, n’ icaha kibi rwose. Abalewi18 :6-23 

 

Ibi vyose tubiravye n’ uno munsi turabibona ko na twebwe abo muri kino gihe vyamaze kudushikamwo. Urasanga nk’ akarorero, umugabo ashobora guharika umugore wiwe akazana uwo bavukana kandi uwo mugore wiwe akiriho. Ivyo ntibibereye, n’ icaha kibi n’ ukwankanisha abavukana. 

 

Turumva kandi ko ubu hariho aho basigaye barongoza abagabo ku bagabo canke abagore ku bagore Ico naho Leta canke Ishengero ryovyemera, Imana yo yaramaze kuvuga ko abakora ibisa birtyo baba bakoze icaha. Abo n’ ikizira kubona umugabo aryamana na nyina wiwe, canke umuhungu aryamana na mushiki wiwe, ivyo biteye isoni cane mu nyonga z’ Imana. 

 

Ikitavuzwe co, ni baramu b’ bantu. Umengo babafata nk’ abagore babo canke nk’ abagabo babo bwite. Yemwe bantu b’ Imana Ni mwitondere amabwirizwa y ‘ Imana n’ivyagezwe vyayo.Urasanga umukobwa aryamanye na se wiwe, Umukazana na se bukwe, umugabo yafashe umwuzukuru wiwe n’ ibindi biteye isoni nyinshi. 

Mbega wari uzi ko iyaba ibikoko bivuga, wotangajwe no kubona  abantu benshi baryamana n’ imbwa ? Cane cane mu bihugu biteye imbere. Abandi nabo bakiyandurisha ibikoresho bibajwe n’ amaboko y’ abantu ? Iyaba inka zavuga, zokubwiye ayo zibona ! Ibibi bikorwa mur’ ino si, ni vyinshi Imana itubabarire. Mbega hoho wari uzi ko kizira ko wegera umugore ari mu muhango wiwe ? Ivyiza wokwihangana kugira  ntubabaze umuremyi wawe. 

 

Rero tubonye ko hariho ugusambana n’ uwo muri kumwe. Ubu naho turabe ico Yesu yavuze ati:Uraba umugore akamwipfuza aba asambanye. 

 

2.   Gusambana mu buryo bwo kwipfuza

 

Iki caha gitangurira  mu jisho. Ni kuvuga umuntu uramubona, ugasanga  ni mwiza ameze nkuko ugomba, canke yambaye impuzu zerekana ibice bimwe bimwe vyo ku mubiri, ugaca  ubishira mu mutwe ukiyumvira ingene wo muronka. Ukamwipfuza  mu mutima. Bibiliya ivugako  uba umaze gusambana nawe. Ariko birashoboka ukamushima gusa, ukabona kw’ari mwiza ariko ntihagire icipfuzo co kuryamana nawe kikuzamwo. Kije naho, uce ucirukana mw’ izina rya Yesu, 

ntivyicare mu mutima wawe ngo bigukwegere icaha. 

 

 

IGICE CA 3 

 

Intahe yerekeye icaha c’ubusambanyi 

 

Mugice ca mbere, wasomye intahe y’ umuntu yabaye mw’ ishengero akorera Imana ariko atarakira Yesu  mu bugingo nk’ Umwami n’ Umukiza wiwe yashishikaye avuga ati : 

 

Muvyaha vyinshi nakoze, icaha c’ ubusambanyi cari carangize umuja waco. Imana ishimwe yambohoye ikankura  mu munyororo narimwo. Jewe nari mfise amahera, rero ufise amahera, ntiwabura umukobwa ushaka kuko waba ufise ico umuha. Nari mfise imodoka, za telefone eka uburyo bwose nari ndabufise. Umukobwa wese nshatse naramuronka, kuko narinzi kubavugisha neza kandi nabo barankunda. Urumva ko,  Satani yari yaranyubakiye uruzitiro rukwiye kugira sinze mveyo. Imana ishimwe yankuye mu vyara vya Satani. Ndashimiye Imana yahaye abantu umutwaro wo kunsengera naho ivyo nakora batabimenya. Ariko Mpwemu asesa vyose. Rimwe-rimwe Imana yahora intumako abavugishwa bayo, ibatumanye amajambo yo kumpezagira, ariko ivyaha nakora yarabimpfukira kugeza umusi navyihaniyeko. Kubera ko Imana  yaguma impezagira  kandi nanje nzi ivyo nakora, nahavuye nibaza ko icaha c’ ubusambanyi atari kibi, kuko umuntu mubanza kwumvikana mwese mukemeranya. 

 

Ariko ahandi niyumviriye, nkamenya ko nacumuye, nkarira, nkihana ko ntagisubira. Hari naho uwo twaba turi kumwe, naca ndamubwira ko dukwiye kubiheba kuko ar’ icaha. Hari naho navyuka mw’ ijoro hagati nkabwira umufasha wanje nti Nsengera, nawe akansengera, aho naba nabuze amahoro mu mutima. Ahejeje ngaca nsubira gusinzira. Narabikora ariko sinabikunda kuko nagomba kunezereza Imana muri vyose ngo inzamba niyo yavuga  sinze nsigare. Ariko rero natanga  Imperezwa nyinshi, ngafasha abantu. Abo munzu yanje ntaco banyagiriza kuko babona ko ndabakunda kandi nabafata neza cane.  Mugenzi uriko urabisoma, narigishijwe vyinshi kuko nasanze umuntu ashobora kwinyegeza abantu, kandi birashoboka n’ uwo mubana mu nzu ntabimenye, imyaka n’ iyindi igahera.   

 

Ushobora kwereka abantu ko ur’ intungane kandi bakavyemera. Ukavuga ubutumwa neza,  ugasenga cane ugafasha abagowe, eka vyinshi ariko mu mutima uri umunyavyaha ruhebwa. Nico gituma dukwiye kwitonda iyo dishingira intahe abandi. Imana niyo ibizi !!! kandi iyo ibigomvye, ivyo vyaha vyawe ibishira ahabona. Nico gituma ubona ingo nyinshi zisambuka kuko vyinshi biba bigiye ahabona. 

 

Ahandi naho, Imana iraguhishirira ntihagire uwubimenya gushitsa aho wewe nyene  uzovyihanira hanyuma ukabibashingira intahe. 

 

Nanje rero Imana yarabifutse ivyo nakoze cane cane ico caha c’ ubusambanyi. Maze kwihana bakansengera,  mur’ iryo joro nyene, umufasha wanje yerekwa 

 

nambaye  impuzu yera derere, ariko munsi hariyo iyindi mpuzu ndende iriko ibishanga vyumiyeko vyaboneka kumaguru.Nawe aca ambwira ngo iyo mpuzu yo munsi ndayikure abantu niyo bagenda bararaba. 

 

 Izo nzozi azimbwiye, sinamenya ico zisobanura. Duca dusaba Imana idusobanurire kuko ico nari nzi n’ uko nihanye kandi Imana nizeye ko yampariye vyose. Haheze nk’ amezi atatu, Imana ica imubwira ngo nindamushingire intahe y’ ivyo nihanye kandi ntihagire na kimwe ndamuhisha. 

 

Abimbariye nca ngira ubwoba bw’ ingene ndamubwira kandi nawe yarazi ko ndi intungane. Ariko kuko ar’ Imana yabivuze nca nizera ko ata ngaruka mbi bizana. Nca ndamubarira ko nahora ndi umusambanyi wa ruhebwa, ko nahora nywa inzoga n’ ibindi vyose, Duca dushimira Imana hamwe kuko yankijije. Bukeye Imana ica yongera kumubwira ngo ndamubwire amazina y’ abo twaryamanye bose dusenge dusambure ubushobozi bwose bwa Satani bwakoreye mur’ayo mazina. 

 

Aho rero nabanje gutinya kuko nibaza ko ari we  agomba kubamenya, mbanza kwanka kubavuga ariko mu nyuma ndibwira nti ntabo amenya. Nca ndabadonda rimwe ryose turisengera kugeza abo nibuka mu mutwe baheze. Imana ica idusobanurira ko Satani ashobora guca mu mazina nk’ akarorero, igihe cose wumvise uwitiranwa n’ umwe mwasambana, uca umwipfuza, ugatangura kwiyumvira bimwe mwahoramwo. 

 

Nico gituma twabwiwe gusambura imigabo n’ imigambi ya Satani ikurikira umuntu iciye mu mazina. Ico gikorwa tugihejeje, twibaza ko biheze. Haheze nk’ amayinga atatu, Imana yongera kumutuma ngo ambwire tuje aho twabikoreye naho nyene tuhasengere. 

 

Mugenzi uriko urasoma, ibaze nawe kujana mur’ ivyo bibanza ujanye n’ uwo wagenda unyegera !!  Ariko Imana yaramfashije kwemera  ivyo vyose  yansaba gukora. Yemwe uwo munsi twarakoze gushitsa ku mugoroba.Kubera twari dufise imodokari twarashoboye kugenda aho dushobora gushika. Ahandi naho nahavuga amazina tugashikayo mu kwizera 

 

Ivyo navyo Imana yadusobanuriye ko aho muba mwakoreye iryo shano ribi, Satani we niho aba yashize igicaniro ciwe , ahasiga abakozi biwe akabaha igikorwa co gukora uko bashoboye kwose kugirango wame ugaruka aho hantu.. Muhashitse mugasambura ico gicaniro, mukahasuka amaraso ya Yesu, ivya Satani bica bipfa ntazosubira kuhagaruka ukundi. Ico gikorwa caratugoye kuko hari aho twashika tugasanga hariho inkomezi nyinshi za Satani, imodoka ikanka gusubira kugenda tukaguma dusanga tuvuga tuti, utsindwe Satani mw’ izina rya Yesu, turekurire imodoka yacu ubu nyene mw’ izina rya Yesu, imodoka igasubira ikagenda. Mugenzi uriko urasoma, Kwa Satani hari ibintu vyinshi !!  kumbe harya wakoreye ivyo vyaha, hariho abakozi ba Satani kandi bafise igitabo co kwandikamwo abahaje kuhakorera iryo bara bose. Ico gitabo nico atwara gutanga raporo yabahakoreye uwo munsi. Ni ukuvuga rero uhasutse amaraso ya Yesau no muri ca gitabo ca Satani izina ryawe rica rifutwa. Ivyo twabihishuriwe uwo munsi. Igihe utarafutwa muri ico gitabo, umudayimoni ajejwe ico kibanza, igihe cose abonye uronse amahera, aca aguhamagara kugeza ugaruke aho hantu. 

 

Nico gituma usanga hari ihoteli  ukunda kuja kubikoreramwo gusumba ahandi. Uwo munsi abadayimoni barahaboneye ibara !! Twagenda turabaturira aho duciye hose. Imana yari yatubwiye ko iri kumwe natwe mur’ ico gikorwa. Dusigaje kuja nko mu bibanza bibiri vya nyuma, Imana itwugururira amaso yo muri Mpwemu, tubona Satani arungika utudayimoni twinshi guhura natwe ngo kamwe kose kavuge ivyo kahora gakora  kugira ngo bihere tugeze aho. Hanyuma tubona utuntu tumeze nk’ abantu tugufi cane kamwe kose kavuga : 

Kamwe kati :  Ni jewe nahora ndungika barya bakobwa beza beza ngo muhure !!!   kuko nije njejwe  ico gikorwa, kandi nijewe ndabaha arya ma cassette y’ ibishegu kugira mubirabe maze muce mukora nk’ivyo mwabonye

 

Akandi kati: Ni jewe nari njejwe kukwiba amahera, igihe cose mbonye wayaronse naca ndakuzanira abavuga ngo ubafashe kandi ataco babuze ari ukubesha, ahandi nkagutuma kuyata muri casino ( gukina akamari ) ahandi nkakurungikira ibintu bizimvye cane. Ariko igikomeye, cane nakora, nakubuza gutanga ikigira cumi. 

 

Ndakabaza nti, none ikigira cumi wamburiza iki kugitanga ? Kishura kati, Iyo utanze ikigira cumi, ni kuvuga ko uba uchungishije itunga ryawe Imana, ntidusubira kworoherwa gukora mu mahera yawe asigaye ah’ubwo Imana  ica iyahezagira, ico ugura ukagura batakuzinvye canke ngo bakwibe. 

 

Ako kadayimoni nyene kabandanya kati, Ni jewe nakubwira ngo utange imperezwa nini kandi nkagutuma usesagura amahera cane. Ivyo vyose nabigira kugira ndakwake amahera yawe, ndayibe. Mpejeje kuyiba, benshi muri barya wayaha, bayagarukana ino kwa Satani mu nzira y, ubupfumu, mukuza gusaba imiti n’ ibindi.Ayo yose twakwiba yagaruka iwacu. 

 

Utundi tudayimoni twinshi turavuga ivyo twakoze  nca ndatuboha twose mw’ izina rya Yesu  mpamagara umuriro uva mw’ ijuru ndaduturira. Mugenzi uwo munsi Imana yaduhishuriye ibintu nyinshi tutari tuzi. Ibikorwa tubihejeje Imana itwereka izina rifuswe mu gitabo ca Satani rica ryandikwa mu kindi gitabo. Imana ishimirwe imbabazi zayo nyinshi n’ ububasha bwayo bukomeye. Igikorwa co gusenyura ivyicaro vy’ abo badayimoni batera ubusambanyi cagarukiye aho. 

 

 

 

Mur’iyi ntahe uwo muntu w’ Imana yashinze, nasanzemwo amajambo menshi Imana yahishuye. Mbega wari uzi ko ivyo vyose ukora winyegeje Imana ibibona ?  Naho wobinyegeza abandi Imana yo yo irabibona. None rero nakugira inama ko wokwihana ukabireka kuko Satanai ntabikirwa ibanga. N’umwansi w’ ubugingo bwawe ! arindiriye kukumaramaza no kuguta mu muriro utazima. 

 

Ikindi turabonye ko uwo muntu, mu mutima wiwe yarakunda Imana, mbere yaripfuza kuyinezereza uko ashobora. Ariko tubonako naho yagerageza kubiheba vyaramunanira. Ivyo navyo biratwereka ko uwo muntu yarimwo ubundi bushobozi bwa Satani bukorera muri we. Nico catuma bimunanira kubivamwo n’ inkomezi ziwe. Ivyo bitwereka ingene yari afise abadayimoni b’ ubusambanyi muri we. 

 

Birashoboka na wewe ukaba ukorera Imana ariko urwaye abadayimoni muri wewe batera icaha kanaka. Abadayimoni ntushobora kubikunkumura n’ inkomezi zawe, kuko wewe, baramaze kukuboha no kuguhumisha amaso y’ umutima. Mbere n’ ivyo ukora, ubikora mu bushobozi bwa Satani. Kugira ngo ubikire, uragenda ukabwira abakozi b’ Imana , ugasengerwa, bakakubohoza mw’ izina rya Yesu.Kandi mu gusenda abadayimoni mu muntu, si kumusengera ni gusenda canke kwirukana izo Mpwemu mbi muri wwe. Uvuga uti : « Dayimoni utera ubusambanyi, ndakubwiye mw’ izina rya Yesu muvemwo ! » Ukayikankamira uyisenda kandi ufise ukwizera k’uwo muntu azoca abohogwa. 

 

Iyo wabohotse rero, tubonako hariho ibindi bikorwa vyo gukora, gusengera abo bose mwabikoranye umwe umwe ukw’ amazina yabo angana, ukaja uracagagura usiribanganya, ububasha bwa Satani bwakorera muri uwo muntu nawe kugira ntazosubire kukurondera canke ku kwipfuza. Ico gikorwa ugihejeje, twabonye ko ari nkenerwa gusengera ibibanza wakoreyemwo iryo shano, kuko tubonye ko ariho igicaniro ca Satani casigaye. Mur’ ivyo bibanza twabonye ko hariho umudayimoni ahacunze kandi afise igitabo kirimwo izina ryawe. Rero ni nkenerwa nimba bishoboka kuhashika no gusambura ivyo bicaniro vya Satani no gufutisha izina ryawe mir’vyo  bitabo. 

 

Mbega n’iki gituma tubona abakozi b’ Imana benshi baraboshwe nico caha kandi ibindi barabihevye : nko kwiba kuraguza, kuborerwa, n’ ibindi …. 

Ni kuko icaha c’ ubusambanyi kitihanwa nkuko ibindi vyihanwa. Ucihanye uko bidakwiye, bisa n’ igiti baciye ariko ntibarandure imizi. Rero imizi y’ icaha c’ ubusambanyi ni myinshi, nico gituma no mu kukirandura bifata umwanya munini. Utacihanye neza ngo urandure imizi yose kiguma kigaruka. 

 

Ingene icaha c’ ubusambanyi cihanwa. 

 

Dusanzwe tuzi icaha ico arico. Kandi turazi ibwirizwa twarenze ko ari ry’ Imana canke rya Leta, canke ry’ umuryango canke ry’ ishure canke ry’ akazi, icaha cose gifise uwugihana. 

Icaha c’ ubusambanyi gihanwa n’ Imana kuko Imana niyo ya vuze iti, «  Ntugasambane » Nico gituma ico caha tucihana ku Mana. Iyo wamaze kurongora canke kurongorwa, ucihana no kur’ uwo mwubakanye kuko umubiri wawe siwe uwuganza.n’ uw’ uwo mwubakanye. Tubisoma muri 1Korintho 7 : 4 «  Kuk’ umugore ataganza umubiri wiwe, arik’uganzwa n’ umugabo ; kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe, ariko uganzwa n’ umugore » 

Abalewi 18 : 16 «  Ntihaze hagire uwambika ubusa muramu we : kuk’ ubwambure bwiwe ari bw’ uwo bavukana »  Turabonye neza ko kizira gusambana. Benshi rero iyo bihanye, bavugana n’ uwo babigiranye ariko ntibibuka ko uwo bacumuyeko n’ Imana be nuwo mwubakanye. Kuko wagiye kwerekana ubwambure bwiwe mubandi bagabo canke mubandi bagore. 

 

Abigisha benshi bavuga ko atari vyiza kubibwira uwo mwubakanye kuko batinya ingaruka mbi. Ariko naho bir’ uko, ugomba gukira umutima, nimba ari ibitutsi uravyemera. Nimba ar’ igihano giki uracemera kuko uzi ico wakoze. Ariko ndazi neza igihe wihanye neza ugasaba imbabazi bose wacumuyeko, ico uronka n’ amahoro n’ umunezero vyo mu mutima.mber n’uwo mwubakanye muca mubana mu mahoro arongowe na Mpwemu w’Imana 

 

Ikindi cerekana ko wacumuye kur’ uwo mwubakanye, n’ uko ubikora umunyegera ngo ntakubone. Iyo akubonye afise uburenganzira bwo kuguhana. Nabajije uwo muntu yashinze iyontahe nti : none wewe warabibwiye umugenzi wawe ? Nawe anyishura ati : «  Naratinya n’ uko yobimenya. Naho nari nihanye, sinagomba ko yomenya ko nahora nkora ivyo bintu.Naratinya ingene yobifata. Ariko igihe Imana imweretse nambaye impuzu ndende, yera hanyuma akabona iyo nambariyeko icafuye cane iriko ibishanga vyumiyeko ko none nkwiriye kuyikurayo, kuko abantu baguma bayiraba bakantwenga, natahuye ko naho nihanye, ngifise ibindi vyo gutunganya nikwo kwambura iyo yo munsi kugira nsigarane iyo yera de. Muvyo rero nabwirizwa gutunganya ni kubwira umufasha wanje ivyo bibi nahora nkora ndamunyegeye, no kumusaba imbabazi ko namuvanga n’ abandi bagore nawe yarazi ko ndi rwiwe wenyene. Imana n’ ishimwe yarambabariye. 

 

Mur’ ukwo kwambura iyo mpuzu mbi nyene, narasavye imbabazi abantu bose twakoranye ivyo vyaha. Abo nashoboye kubona, abandi nkabatelefona abo mfise inomero zaboza telefone. Ahongeza narabikoze ariko icantangaje n’ uko Satani atanezerewekuko bamwe murabo nyene banyandikira bansubiza ngo, n’aho nabihevye ngo ntiduhebane ngo tugume turi abagenzi. Ivyo sinavyemeye kuko umuco n’ umwiza ataho bisubira guhurira. Ko kera twahurira mu mwiza twese, none ubu nkaba ndi mu muco wa Yesu, wumva twoshishikara ubugenzi gute ? 

 

Mbere n’ ivyo nari naratanze mu buryo bubi, ibishoboka narabibatse abo nari narabihaye, ndabigarura murugo rwanje nk’ amatelefone nari narabaguriyekugira tuzohore tuvuganirako. Ico ntashoboye kugarura ni amahera kuko nasanze nasheshe amahera menshi cane muri ba maraya, mu kamari no mu biboreza. 

 

Ariko naho nyene, narayegeranije k’ urukaratasi yose ayo nibuka nca nsaba Imana imbabazi  ingene nasheshe itunga ry’ umuryango hanyuma nca ndavyereka umugenzi wanje turapfukama turasenga ngo Imana y’ ubushobozi itugarurire amahera yacu Satani yadutwaye. Imana ishimwe ayo mahera yaragarute mubitangaza. 

 

Ijambo ry’ Imana muri Yesaya rivuga   ( YESAYA 49 : 26 Mbega, abahizi bonyagwa iminyago cank’ abagororotsi bajanywe kw’ inyagano borokorwa ? u’ umurongo ukurikira havuga ngo,  Kand’ iminyago y’ abantu bagatera bwoba, izorokorwa kukw’ ari jewe nzokurwanira, nkarwanya uw’ ukurwanya kandi nzo kiza abana bawe. Iri jambo Imana yarimpaye ngo ndaryishimikize mu gusenga. Ivyo Satani yanyaze abagororotsi, ntashobora kubiherana, Uhoraho azobitugarurira vyose.  uhoraho yavuze ngo, azoturwanira kandi ngo azorwanya uwuturwanya wese. Imana ihabwe icubahiro. 

 

Mu ncamake rero iki caha, bacihana ku Mana no kur’ uwo wundi wacumuyeko, no kuwo mwubakanye. Kandi nimba har’ ivyo watanze nk’ inzu, imodoka n’ ibindi bintu wamuhaye biciye mur’ ivyo vyaha, igihe wihanye navyo nyene urabigarura. Nico kimwe n’ igihe wari igisuma hanyuma ukihana. Igihe ivyo bintu ukibifise, utegerezwa kubisubiza nikwo kwihana neza. Imana iguhezagire. Mbega wokwibaza igituma tugarura ivyo twatanze?  Ni kuko igihe ivyo bintu bigumye kwa maraya, canke novuga kwa Satani, bishishikara gushinga intahe ko wewe uri umusambanyi. Kuko igihe cose  uwo muntu abibonye aguma yibuka ivyo mwahora mukorana, uba umusigiye icibutso azohora yibuka na ntaryo. 

 

None ninde yonezerwa no kuva kwa Satani ariko agasigayo icibutso? Canke ninde mugore yokwumva ko umugabo wiwe yihanye ariko inzu yabo bubatse akamenya ko yayigabiye uwo mu maraya bahorana n’ umugabo wiwe. Mbega yonezerwa no kwumva ko uwo mu maraya yayigumyemwo kandi uwo mugabo yahindukiriye Yesu? Mbega icoba ciza s’uko uwo mu maraya yoyisohoka akabavira mw’ itunga ryabo? Kumbure ushobora kubona ko ari aho bigora canke ukabona ko hari ibidashoboka kugaruka nico gituma dukora ibishoboka ibisigaye tukavyereka Imana yo nyen’ ububasha. 

 

Benshi bavuga ngo ivyaha vyose birangana imbere y’ Imana. Ivyo ni ukuri vyose birangana kuko icitwa icaha cose kigutwara mu muriro igihe utacihanye. Ariko jewe ico mvuga, Ivyaha vyose ntibingana hari ivyo Imana yonyene yavuze ngo ico coba ari icaha gikomeye. N’ ukuvuga vyose bishobora kungana kuko vyose vyitwa icaha. Ariko hariho ibikomeye, mur’ ivyo bikomeye icaha c’ ubusambanyi kirimwo. No mubusambanyi nyene biri kwinshi kandi bitandukanye. Akarorero, (Abalewi 18 : 17  Ntihaze hagire uwambika ubusa umugore n’ umukobwa wiwe, canke ngo yabirew umwuzukuru wo ku muhungu w’ uwo mugore, canke uwo ku mukobwa wiwe ngw’ amwambike ubusa ; kukw’ arabo mu nda yiwe ; ico n’ icaha gikomeye. Ahandi naho Imana yakoresheje ijambo ngo ni ikizira. 

 

Ntihaze hagire umugabo arongora uwundi mugabo bwa mugore ivyo vyoba arikizira. ( Abalewi 18 : 22) Ahandi Imana yerekanye ubundi buyobe buzira, avuga ko kizira kuryamana n’ ibikoko ngo tuvyiyandurishe kuko vyoba ar’ ukuvanga ibidahwanye. (Abalewi 18 : 23)  Ivyo vyose n’ ivyaha ariko kimwe kimwe cose gifise ukuremera kwaco. Ibi vyaha rero aho bitandukanira ni ingene vyihanwa. Ushobora kwibaza ko vyose vyihanwa kumwe ariko nk’ uko ibiti vyose bidafise imizi ingana, hari bimwe vyoroshe kurandura , n’ ibindi mu kurandura imizi ukoresha isuka n’ ibindi mukubirandura ukoresha amamashine akomeye, ari yo yitwa ( ama tracteurs) ariko ivyo vyose n’ ibiti. Hari n’ indwara  nyinshi (inkorora, inzoka, igituntu, imibembe n’ ibindi) izo ndwara zose ntizivugwa kumwe. Imwe yose ifise umuti wayo. 

 

Har’ izikira vuba n’ izifata igihe kirekire mugukira, ariko zose zitwa indwara. Mugenzi icaha c’ ubusambanyi ni icaha kibi cane kigereranywa n’ indwara igoye kuvura canke n’ igiti gifise imizi myinshi kandi ishika kure cane. Nico gituma kucihana bisaba ibikorwa vyinshi. 

 

Ubu naho turabe :- 

Ingaruka y’icaha c’ubusambanyi. 

 

Icaha cose gifise  ingaruka yaco. Igihe uri umuntu yiyubashe w’ icubahiro ni ukuvuga icubahiro cawe gica kikuvako. Ico caha kirasazisha ningoga. Ico caha kikwankanisha n’ uwo mwubakanye, urukundo rwawe nawe rurahera kuko uba warwimuriye ku bandi. Aho bibonekera nihe? Iyo agize n’ agakosa na gatoya gasanzwe ; nko kwibagira, wewe uca ubona kwari mubi cane, ukabura umutima wo kumwihanganira canke ngo ubone kwari ibintu bito cane. Iyo akwatse amahera, umengo nayo utaye ntuyamuha n’ urukundo nico gituma umugabo iyo yamaze gutwara umutima mu bagore, birya vyose yari guha umugore anezerewe aca abishira hariya umutima wiwe wimukiye. Ibintu vyiza vyiza abigirira abandi ariko abiwe imvugo yama ari ntamahera ngira. Ivyo ingaruka yavyo ibonekera mu bana;  ni ukuvuga kubera kurya nabi kuko ata mahera akwiye baronka muhira abana barya nabi, baronda, bambara nabi cane. Kubera kurya nabi bituma rero uwo mugabo ataba akirya muhira. Igihe cose ni mu kabare, kwa maraya, mu mahoteri n’ ibindi vyinshi. 

 

Amahera naho yoba afise menshi ate, imuhira iwe bamana ubukene. Abana biwe n’ umugore wiwe ni bo basigara mu ngorane zatewe n’ ico caha. Ariko abo hanze bo, uwumwatse niwe aha kuko aba ayafise. Ico ashatse nico arya.  Ihoteri ashatse niyo araramwo. Impuzu, ikirato, ico ashatse nico yambara. Igihugu ashatse nico aja kufatiramwo akaruhuko,be nuwo agomvye, kuko uburyo arabufise. 

 

Muncamake, ico caha conona umubiri wa nyene kugikora kuko kimukurako urupfasoni, n’ icubahiro ciwe. Gisambura urugo rwiwe,  n’ ukuvuga : Wambika maraya ukambura umugore wawe. Ugaburira urugo rwa maraya abawe bakarara inzara. Ukunda abo hanze, ukanka abawe. 

 

Mugenzi ico caha ni kibi cane, ariko igihe wihanye neza, ivyo vyose bica bisubira mu nzira nziza. Ni kuvuga ko : 

1       Wanka maraya ugakunda umugore wawe. 

2       Ubutunzi bukagaruku mu muryango, mu kubaka amazu, mukagura amamodoka, mukarima mukimbura, Ukuboko kw’ Uhoraho kukabana namwe. 

3       Igihe wihanye neza uca usubira itoto, ukaba mwiza cane, icubahiro kikagaruka. Amahoro n’ umunezero  bikuzura mu muryango. Umugore wawe agasubizwa icubahiro ciwe Abana bakaronka ivyo bategerezwa kuronka. 

 

Gusambana ni nko guhumana canke kwiyanduza. None bihumanura gute canke biyeza gute ?   

 

Turavye mw’ isezerano rya kera, turabona abo twita abahumanye, Akarorero, (abarwaye imibembe abo baca babakura hagati mu bantu bakabashira ahantu bibana bonyene. Abandi tubona n’ Abisirayeli igihe banesha Iyeriko hagasenyuka, Imana yabwiye ko ibintu vyabo vy’ izahabu, ifeza canke ibintu vyakozwe mu vyuma biba inyegu y’ uhoraho ; (Yosuwa 6 : 24) Yosuwa arabwira kandi ati ; (Yosuwa 6 : 18) Ariko mweho muzire akaziri ntimugire ico mukorakontimugire ivyo mukorako mu vyabaye inyegu y’ Uhoraho ; kuko ni mwavyipfuza, mukabikorako muzoba muzaniye umuvumo n’ ivyago ab’ Isirayeli aho mushagaje.) 

 

Tubonye ko iyo umuntu akoze ico Imana yamubujije aba abaye ikivume k` Uhoraho, canke aba acitse uwanduye canke aba ahumanye mu nyonga z` Imana. Kandi ico icaha kimuzanira ivyago kandi  siwe gusa, hari aho gikwegera umuvumo abo bifatanije n` uko tubona ko Akani yanyegeje bimwe mu vyagizwe inyegu y`Uhoraho bigaca bitera Abisirayeli bose kuneshwa kuko Imana yaciye iva mu ruhande rwabo ikabaheba. YOSUWA  7 : 12  Ico nico gitumye Abisirayeli badashobora guhagarar` imbere y` abansi babo, bakabinjika ibitugu imbere yabo, kuko bahindutse ibivume. Mbere sinzokwongera kubana namwe shiti mukuye ivyagizwe inyegu yanje muri mwebwe. 

 

Imana ica ituma Yosuwa kubwira abantu ngo biyeze. YOSUWA 7 : 13 Va hasi ubwire abantu biyeze, ut` umunsi wejo uz` ushike mwiyejeje, uti ni we nyene abivuze Uhoraho Imana y` Abisirayeli, ngo yemwe bisirayeli, muri mwebwe hari ivyagizwe inyegu yiwe ; uti ntimugishobora guhagarara imbere y` abansi banyu gushitsa mubikuye hagati yanyu. 

 

Ivyo bitwereka ko ari nkenerwa ko uwiswe ikivume, yezwa. Mur` uko kwezwa, ivyamuhumanije abikuraho nimba ari bintu akabisubiza nyenevyo. Cane cane n’ukugirango yihumanure, kandi ubwiza bw` Imana bwongere bumubeko. Mbere n` ibintu vyiwe vyongere bigire umugisha. 

 

Dusubire rero kw` isomo ryacu. None uwahumanijwe n`icaha c` ubusambanyi yokwiyeza canke yohumanura umubiri wiwe gute?  Reka tubibaze umwe yadushingira ya ntahe twumve ico Imana yabimubwiyeko. Yashinze intahe avuga ngo : Muvyo Imana yampishuriye, natahuye ko icaha c` ubusambanyi umuntu ashobora kugikora mu nzira zitatu, 

a)    Gucafuza amashuka. 

b)    Gutera ikiremo ishuka. 

c)     Gucafuza no gutabura  impuzu yo munsi (ikareso) 

 

Mugenzi uriko urabisoma, ndagusaba ngo wihweze neza ibi bintu kuko vyazimije abantu benshi cane, vyarahumanije abatari bake mu bantu b` Imana kandi benshi ndizera ko batari bwavyumve canke ngo babitahure. Ng iyi intego nyamukuru yatumye iki gitabo ndacita gurtyo. 

 

Ico womenya co n`uko ico caha c` ubusambanyi ahanini n` icaha ,c` umubiri nk` uko Paulo yavyandikiye Ab` `I`korinto. 1 Korinto 6 : 18 ( Muhunge ubushakanyi. Icaha cose umuntu akora s` ic` umubiri, arik` ushakana, aba acumuye ku  umubiri wiwe.)   

 

(Mu baheburayo 13 : 4) havuga ngo, Umubano w` ababiranye ni wubahwe na bose, kandi uburiri bwabo bwoye guhumanywa : kukw` abashakanyi n` abasambanyi Imana izibacirako iteka. 

 

 Rero ico ca mbere, Gucafuza amashuka ni ubushakanyi. Uwukora ivyo bibi vyo gushakana  Imana izomucirako iteka, niko Bibiliya ibivuze. Benshi bazi ko gushakana atri icaha. Mbega bikorwa gute? Ni harya ufata umuntu yitwa ko ari umugenzi mukundana ariko atari umugore wawe canke umugabo wawe, mugasomana, umukora aho ushaka hose. Ico gihe murinyegeza kuko ni ibikorwa vyo mu mwijima wa Satani. Ibikorwa ben`ivyo, ntibibereye abantu b` Imana. Uba uhumanije uburiri bw` abandi mu gucafuza amashuka. 

 

Ikigira 2, Naco ni Gutera ikiremo ishuka. Turabe EFESO 5 : 5 Kuko ibi mubizi neza ko ata mushakanyi, cank` igihumane, cank` uwipfuza azogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n` Imana. 

 Ico citwa guhumana, uwugikora yitwa igihumane. Uwo ntazogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n` Imana. Ico caha naco kimenyekana mur` ubu buryo bukurikira. Aha ho muba muri kumwe n’uwo mwubakanye, ariko igihe muba muriko murarangura amabanga y’abubatse,umugabo aho yoryohewe n’ukurongorana n’umugore wiwe, akiyumvira nyabuna uwundi mugore batari kumwe, mbere akanahindagura akiyumvira abagore benshi canke abandi bakobwa yoba yarabonye akabagomwa, mu mutwe wiwe agashiramwo abo bantu , ivyiyumviro vyiwe vyose agahereza kuri bo , akaryoherwa rwose wa mugore wiwe akibaza ngo yahumishije mu kunezereza umugabo, naho ntamenye kw’igitanda catewe n’abandi bagore bataboneka. Umugore nawe nyene niko kw’uko, aba ari kumwe n’umugabo wiwe, wa mugore agashira mu mutwe wiwe abandi bagabo canke abahungu yoba yibuka yashimye , bameze nk’uko we yifuza, maze agashira mu mutwe wiwe abo , akemeza ivyiyumviro vyiwe ko ariko arongorwa nabo, akaryoherwa rwose , wa mugabo akibwira ngo yahumishije mu kwubaka , naho ntamenye ko igitanda ciwe catewe n’abandi bagabo n’imisore itaboneka. Murumva rero ko igitanda kimwe gishobora kuba kiriko abagabo n’imisore myinshi hamwe n’abagore n’inkumi nyinshi mu gihe kimwe, sinzi ah’ubwo igituma ibitanda bimwe bimwe bitavunjuka.  Ni kuvuga ko mu buriri muboneka ko muri babiri, ariko muvy` ukuri mu mutwe muba muri abarenga babiri, nico gituma citwa gutera ikiremo ishuka. Ni kuvuga umuzanirako uwundi ushatse ariko we ntabimenya kiretse Imana ibona vyose iba ibona ingene uriko urihumanya. Bagenzi tube maso, twame tugavye. Twirinde ubuhumane bwose. Wewe mu mutima wawe, wibaza ko ata caha wakoze, ariko Imana yo yabibonye ko wakoze ikizira wahumanije uburiri bwawe. 

 

Ubundi buryo bwa 3,  Aribwo bwitwa Gucafuza no gutabura impuzu yo munsi. Tubisoma muri KUVAYO 20 : 14 ( Ntugasambane. ) Iri ni ibwirizwa ry` Imana nyen` ijuru. Gutabura iyo mpuzu ni gufata umuntu atari umugore wawe canke umugabo wawe ukaryamana mukarongorana. nawe. Ivyo twita kurenga ibigo. Abakora ivyo Imana izobacirako iteka. Nivyo twasomye hariya Mu Balewi ingene Imana yari yaravyihanikirije. 

 

Ububu buryo bwose rero, uko ari butatu, bwose buvuga icaha c` ubusambanyi. Ushobora kudakora ubu  buryo bwa gatatu kubwo gutinya indwara nka SIDA, gutinya gutwara inda, ugaca ukoresha burya buryo bwa 1 canke bwa 2. Uburyo bwose wakoresheje wakoze icaha. Niyo utavyihana, igihano c` Imana kirakurindiriye. Icaha ca mbere  ni kibi cane, biboneka nk`aho atari kibi ariko gifise ububi bwinshi. Ehe raba nimba ari umwana mutoya uriko urabigirira, ntushobora guheza nawe, uca uraba ukundi ubigenza. 

 

Mur` ukwo kuraba ukwo wobigenza, naho niho ububi buri. Benshi niho baca baja gutera ikiremo canke bakigirira bonyene bagaheza. Mur` ukwo guheza, naho tuhasanga icaha kibi, kigayitse mu nyonga z` Imana. Gusesa hasi imbuto, Imbuto zawe sizo gutabwa mu mwavu. Uhoraho yaraguhaye aho zibikwa ariko Satani we yaramaze kuduhuma amaso ngo ntitubibone. Mu maradiyo birirwa basemerera ngo koresha agafuko !  Mbega, uhejeje uca ugatwara hehe. Imana igufashe mugenzi gutahura imitego yose ya wa mubi Satani. Muri Bibiliya Itanguriro 38:9-10, dusoma inkuru z` umuntu yasheshe hasi ngo kuko abonye k` umwana azovuka atazoba uwiwe.  Maze Imana ica iraraka na we nyene ica iramwica.   

 

Muri make rero, ico caha gifise imizi  myinshi kandi  miremire nkuko namaze kubivuga, ariko none ni iki kigutera kubabaza no kugarariza Imana, kandi witwa ko uri Umukristo, umukozi w` Imana. Inama nokugira mugenzi, gira ningoga wikubite imbere y` Imana ikugirire ikigongwe. Kuko yivuze iti : Nd` Uhoraho, nd` Uhoraho, Imana yuzuye imbabazi, n` ubuntu, nteba kuraka, ngirta ikigongwe cinshi, mpora nd` umwizigirwa, nama ngiria imbabazi abantu ibihumbi n` ibihumbi, mparira ibigabitanyo n` ibicumuro, n` ivyaha, ariko simperereza urubanza kuwutarugira, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku buzukuru no kurunganwe rwabo rugira gatatu no kurugira kane. ( KUVAYO 34 :6-7) 

 

Ni ivy’ukuri Imana n` inyembabazi nyinshi, agirira imbabazi abantu ibihumbi n` ibihumbi. Na wewe mugenzi wokwihana ukemera icaha cawe yoguharira. Niyo utihana naho, ukwegera ivyago n` abana bawe nabo, urugo rwawe urukwegera umuvumo. 

 

 

 

 

Kwihana. 

 

Mu kwihana twobigereranya no gusenyura ivyo wubatse , canke kurandura igiti gifise imzi miremire cane.Mu kwihana neza rero, kubera ko ushobora kuba waracafuje amashuka, warateye ikiremo canke waratabuye impuzu yo munsi, utegerezwa kubishira ahabona vyose , ukabimenyesha uwo wacumuyeko, umugabo wawe canke umugore wawe, hamwe n’Uhoraho Imana yawe. Ibi ubitahure rimwe rizima: Icaha imisi yose ni umwijima, iyo rero umuntu agomba gukuraho umwijima, azana umuco kandi umwijima uca uhunga. Icaha wakoze winyegeje,ngo umugabo canke umugore ntakubone, mu kucihana, ubibwira umwe wanyegera mu kugikora, niho uba ukuyeho umwijima. Muri burya buryo butatu, wabonye ubwandike kurya nyene, akarorero: 

 

Gucafuza amashuka 

Gutera ikiremo 

Gutabura impuzu 

 

Witonde wiyumvire kandi usabe Imana ikwibutse ubandike bose, uce upfukama usabe ikigongwe Uhoraho hanyuma uce ushira uwo mugore wawe canke uwo mugabo wawe ubimusabe ko ikigongwe muce mubisengera mwese. Ico gikorwa mubanza kuba mwarabibwiranye ingene ico caha kiri, n` ingene cihanwa. Ibi vyose mubikora mwabanje kubivugana kugira Satani ntaronke ivyicaro. Igihe naho utarubaka, kubera ata mugore canke umugabo ufise, uca ubibwira Imana. 

 

Ni kuki bikorwa uko, mu kuvyiyambura ? Ni kuko navyo nyene biba vyononye nuwo mwubakanye. Igihe mubikoze neza, Umwami Imana aca abaha ayandi mashuka meza atagira ubucafu, akabaha ayandi atagira ikiremo, akaguha impuzu yo munsi yera de, itagira umucafu kandi nsha. Ivyo bitwereka ko vyose bikoreka mu buryo bw` Impwemu butabonwa n` amaso y` umubiri. Ibi nkubwira n` ivyo Imana ubwayo yahishuye. 

 

Ivyo vyose ukwari bitatu, bikorwa n` ibi bice vy` umubiri : 

·        Amaboko, ( mu kumukora kora ) 

·        Umunwa, ( mu kumusoma) 

·         ururimi 

·        Igihimba c` irondoko, ( mu gusambana ) 

·        Amaso, ( mu kuraba ) 

·        Ivyiyumviro 

·        N` amajambo umuhendesha ko ari mwiza kurusha booose, kw` abigira neza atawe banganya kw` isi n` ayandi majambo y` ububeshi bwa Satani, ko urara udasinziriye umwiyumvira n` ibindi. 

 

Ko none ivyo bihimba arivyo ugumana kandi arivyo ushobora gukoresha igihe uri kumwe na rwawe, none vyo bihumanuka gute ? Ubuhumane nyamukuru dutumbereye ku kugene uwo muriko murakora ivyo atari rwawe. Kandi tubona ivyo bihimba bikora ni mugucafuza amashuka( no 1)  mu gutera ikiremo (no 2) No mugutabura  impuzu yo munsi ( no 3) 

                                       

Kwihumanura 

 

Akarorero ko kwihumanura  ku bikoresho vyo ku mubiri wawe. Amazina yabo nkuko  uba wayanditse ugaca wandika kw` izina rimwe rimwe ryose ingene wabigenjeje ( ingene mwatanguye ubugenzi, n` ingene mwahora mubikora) Kandi ukavyandika vyose ataco usigaje, kuko Imana yo iba ibona ko ataco unyegeje. Ukamubwira icakuryohera kuri we, icakubihira, icatuma usubirayo ku murondera, eka ntihagire na kimwe usigaza ngo citwe ibanga. Uhejeje vyose kubishira ahabona ugaca umuha agasoma kugira amenye neza uburyo vyahora bigenda. Amaze kubimenya rero  mugaca mubisubiramwo nk’uko yabikubariye, mubikora ariko ubikorana n` uwo mwubakanye. N`amajambo yose wahora ubwira abandi kw` ari beza kandi bazi kubikora  ukabibwirta ubu rero uwo mwubakanye.Ukwo niko gukura ibikorwa kwa Satani ( kwa maraya) ukabisubiza mu kibanza cavyo, ( ku mugore) canke (ku umugabo wawe.) 

 

Mur` ukwo kubikora uko, uhumanuye ururimi rwawe, amajambo yawe,ivyiyumviro vyawe n` umubiri wawe wose. Mu guhumanura canke gukura ikiremo kw`ishuka n` ukuvuga wewe uba uri kumwe n`uwo rwawe nyene ukamubwira uti ubu rero turi kumwe na x, ugasubiramwo ivyo mwakoze nawe, ariko aho kumwishiramwo we, ukishiramwo uwo mugore wawe muri kumwe. 

 

Ni ukuvuga kare mwahora mubikorana na rwawe ariko uriko wiyumvira x wundi. Ubu rero wibwira ko muri kumwe na x ariko muri kumwe na rwawe, ah’uko wo kwiyimvira x ukaguma wiyumvira rwawe muri kumwe. Uko nikwo uba ukuyeho ikiremo kw` ishuka ryawe. 

 

Ukwo nikwo uba wejeje umubiri wawe canke ingingo zawe bo n` ivyiyumviro vyawe. Kwihana canke kwihumanura kur` ico caha rero tubonye ko ari kubishira ahabona. Uwandikiye Abanyefeso, 5 » 11-13, ( Kandi ntimugafatanye ibikorwa birumvye vy` umwiza ariko cane cane mubiserure, kukw` ibikorwa na bo mu mpisho biteye insoni no kubivuga. Ariko vyose, iyo bishizwe ahabona, bigaragazwa n` umuco, kukw` ikigaragazwa cose ar` umuco.) 

 

Iri jambo rivuze ngo ntidugafatanye ibikorwa birumvye vy` umwiza, Ntitugakore ibikorwa vy` umwiza canke ntitugakore ivyaha ariko tubiserure ntitukabifukefuke ariko tubishire ahabona ni ukuvuga tuvyihane mu kubishira mu muco, kuko bimaze kuva mu kinyegero biba bibaye mu muco, Satani aca amaramara. Ikigaragazwa cose n` umuco. 

 

Rero mugenzi, mu kwihana iki caha, userura ivyo wakoreye mu mpisho, ugaserura amajambo wavuze, vyose bimaze kuja mu muco, uca uharirwa. Imana igufashe kudafukafafuka ivyaha vyawe. Efeso, 5 : 15-17  ( Nuko mwirinde cane uburyo mugenda mwoye kugenda nk` imburambwenge ariko mugende nk` abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza kuko imisi ari mibi. N` uko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivyo Umwami wacu agomba ivyar`ivyo.) 

 

                                       

INDUNDURO 

 

Icaha c` ubusambanyi ni kibi cane kuko conona vyinshi ku mubiri wa nyene kugikora, ku muryango wiwe bwite no kubutunzi bwabo. Kuvyihana navyo ni kubivugana neza uko vyahora bigenda ata nakimwe usigaje  vyose ukabishira ahabona. ( Ivyo wakora , ivyo wavuga n` ivyo watanze vyose.) Kubishira ahabona ni kubishira mu muco, hanyuma mugasabana imbabazi mwebwe nyene, ( wewe n`uwo mwubakanye) ukamubwira ko wewe utakiri murivyo, nikwo gushinga intahe, hanyuma mugasaba ikigongwe Imana. 

 

Hari uwoshobora kwibaza ati Ivyo bintu ntibishoboka na gatoya kiretse umuntu yamaramaje gusambura urugo rwiwe ni ho yovuga ibintu nk’ivyo abibwira uwo bubakanye. Ijwi nka ben’iryo niwaryumva uzoce umenya ko rivuye kwa Satani, kuko niwe abwira abantu ati Utari umusazi wokwubahuka ukabwira umugabo wawe canke umugore wawe ngo Narasambanye, na naka, twaigize gurtya, twabigiriye ahanaka, icandyoheye kuri kanaka ni iki…. ? Satani we akubwira y’uko nimba uri umugore uwo musi nturara mu rugo, nimba uri umugabo naho, uwo musi urara wenyene kuko umugore aca yigira agute wenyene. Ariko imbere y’Imana hoho biroroshe cane ,kandi niyo nzira yonyene yo gukira.Kur’uwo yihanye, bigereranywa n’umuntu afise indwara, mu kuvurwa bigasaba ko abarwa kugirango indwara yose ikurweho, birababaza nivyo mur’uwo mwanya, ariko ukw’imisi ihera niko ikiguma cuma agashishikara kuba muzima. (OPERATION) 

 

Kur’uwo abibwiwe nawe, bigereranywa n’umuntu ariko akingirwa indwara yica mu guterwa urucanco. Twibuke ko urucanco ari umuti usukiranijwe na dose y’indwara bagomba gukinga. Iyo rero umuntu agomba ko indwara kanaka itamugerako, yemera guterwa urucanco rw’iyo ndwara. Kandi birashika inyuma y’urucanco umuntu akagira ubushuhe, ndetse bakamuha n’umuti w’ubushuhe. Ariko iyo ndwara ntizopfa imushitseko kuko yamaze kuyikingirwa. bavura ubushuhe gusa. 

 

Insobanuro y’uru rucanco ni harya umugabo canke umugore iyo yumvise uwo amwihanyeko ivyo yakoze, hariho bamwe bamwe babina ibisanzwe, bagaca bababariranira ata ngorane zibayemwo, aho nta bushuhe buba bwazanywe n’urucanco. Ariko hariho n’abandi, iyo bumvise umuntu bari bizigiye ko ari intungane , bakaza bumva yihanye icaha c’ubusambanyi, eka umuriro uca waka, agashavura, bikanka ko yihangana, ubwo ni bwa bushuhe twavuga, kandi bumara akanya gatoya cane, mu nyuma aruhira kumubabarira. Kuko arakubita agatima mpembero akibwira ati : Mbega ko ariwe nyene yabinyibaririye,iyo agomba yari kwihorera, akabandanya, none noshavuzwa n’uko yihanye ? Imisi yose ubwo bushuhe ntibuteba guhera. 

 

Ubusambanyi ni bubi rwose, burasazisha 

   

Umuntu wese yitoye akaja gusambana, yomenya neza ko atagaruka uko yagiye . Igihe cose umuntu avuye gusambana agaruka yagabanutse. Imigani 6 :26 ‘’Kuko kubwa maraya, umuntu afutana gushitsa asigaye ku kamanyu k’agatsima ‘’. Urafutana ukaba mubi, eka abataguserutse vuba bo barakuyoberwa. Akarorero : 

 

Umugabo + Umugore wiwe  ni co kimwe na  3×1=3 

Igiharuro 3 gisobanura umugabo kuko ni umutwe, 1 kigasobanura umugore. Iyo rero umugabo ahuye n’umugore wiwe ntagabanuka na gatoya aguma uko yari. 

 

Umugabo + Maraya ni co kimwe na 3×1/2= 1,5 

Igiharuro 3 n’ubu gisobanura umugabo kuko ni umutwe, umugore wese atari rwawe ntashobobora gukwiza igiharuro 1, yama ari musi, agereranywa na ½. Umugabo wese yifatanya n’umugore atari rwiwe aba yigabanuye igiciro, nico gituma avuyeyo agaruka atagikwiye 3, ariko agaruka ari inusu ya 3 ni ukuvuga ½. Imigani 6: 32 -33‘’ Usambana ab igipfamutima; ugira artyo aba arondera guhonya ubugingo bwiwe. Azoba yihamagariye inguma no gutituka, kandi ibara azoba yiyambitse ntirizozimangana’’

 

Iyo wihanye naho ukerekana neza ingene wahora  ubigenza ico bizana ni : Umugabo canke uwo yihanye akurwako imyanda yose ku mubiri wiwe akambara imyambaro imesuye agasubizwako ubwiza bwiwe, Imana ishimwe.Ku ruhande rwuwo mugore wiwe nawe, nawe nyene aca asubizwa icubahiro ciwe, agakurwako ikanzu y` ubukwe kuko iba yaracafujwe n` ubwo busambanyi bw` uwo mugabo wiwe yifatanije na ba maraya. Igihe rero uwo mugabo yihanye uwo mugore wiwe aca yamburwa iyo kanzu y` umwanda akambikwa iyindi yera  derere nziza . 

 

Igihe ugarukanye ivyo wari warahaye ba maraya, ingaruka yavyo nayo ni kuvuga ko uba uhumanuye itunga ryawe umugisha uba mwishi mu vyawe kuko ivyahora bitangira canke bitera kurumvya vyakuweho. 

 

Bishoboka ko uhora usambana n` uwo mu nzu yawe. Ashobora kuba umukozi wawe wo mu biro vyawe, muramana imisi yose, ntaho ryorenga mutavuganye canke mutabonanye kandi uwubabona ntaco avyibazako, ashobora kuba umwana arerewe iwawe w` inciti y` iwawe, Canke ashobora kuba murumuna w` umugore wawe. Iyo Satani agukwegeye mur`abo bantu biba ari bibi cane kuko uwo muntu muramana. 

 

Iyo ari uwo mu nzu niko k`uko. Murabana umwanya wose, murabonana, muricarana, /mugasangira, mugatemberana kandi ntawubiyumvira nabi kuko umenga ivyo mukora vyose nta ngorane iba irimwo. Igihe Satani  rero ari hagati biba bibi cane kuko, mubigumamwo nk` ababifitiye uruhusha ataco mwinona. 

 

 

Ubusambanyi buzana ubukene 

 

Muzobona igihe cose abantu bahendana ngo barakundana, umukobwa n’aho wokwama umusohokana mukaja gufungura mu mahoteri akomakomeye rwose y’igiciro, ntashirwa, aruhuka ar’uko agusavye ikintu agumana, kugirango azohore akwibukirako. Ico kintu gishobora kuba gitoya nk’ikaramu, itelefone,  canke kinini nk’inzu , imodokari, ikibanza co kwubakamwo, canke ikindi cose. Mu buryo bw’Impwemu ico kintu  kimeze mk’urutsinga rubafatanije, aho uja hose uba ufatanijwe n’uwo mukobwa canke n’uwo mugore wahaye ikintu kiboneka agumana. 

 

Kandi ikindi twomenya, n’uko ico umuntu atanze cose kigira ingaruka mbi kuri nyene kugitanga no ku muryango wiwe. Kuko umwansi Satani, imisi yose akazi kiwe, ni uguhenda abantu, akabahuma amaso, akabatwara ahantu handi kugirango ababuze kuronka ivyo batagerezwa kuronka bahawe n’Imana. Nk’akarorero, umuntu wese arihira amahera y’ishure umukobwa kubera ko asambana nawe, impera n’imperuka uwo muntu nimba afise abana biga, nta nkeka bazogira ingorane z’amahera y’ishure, nimba hari umuntu akoteye inzu umugore canke umukobwa kubera ko asambana nabo, nta nkeka, n’aho yoba ari umutunzi amaze gute, impera n’imperuka, abana b’uwo muntu bazogira ingorane zijanye n’aho baba. Satani akora uko ashoboye kwose kugirango atubuze kuronka ico Uhoraho Imana yacu yatugereye, tworonse ata ngorane namba. IMIGANI 5:10  ‘’Abanyamahanga boye guhaga ivyawe, kandi ivyo waruhiye vyoye kuja mu nzu y’uwundi’’.  

 

Tumenye y’uko ubutunzi dufise, ivyeze mu ndimiro zacu bikwiye gushikanirwa Imana, bigakora igikorwa c’Imana. Kuko iyo tubikoze uko, Imana ica ishishikara kuduhezagira. IMIGANI 3: 9-10 ‘’Wubahishe Uhoraho ibintu vyawe n’umushuzo w’ivyeze vyawe vyose, niho ibigega vyawe bizokwuzura vyongerekane, kandi n’amato azosesekara imitobe’’. 

 

 

 

Inabi yavyo ni iyihe ? 

 

Iyo nk’akarorero umugabo asambana n’umukobwa canke umugore aba mu nzu yiwe, canke umugore agasambana n’umugabo canke umusore aba mu nzu yiwe, aho haba hariho ingorane zikomeye cane, kuko abo bantu ntirishobora kurenga batabonanye, canke batavuganye. Kandi n’aho abantu bo hanze bobabona ntaco bashobora kubiyimvirako, kuko baba bazi ko basanzwe babana. 

 

Rero usanga, babwirana utujambo twinshi tw’urukundo, ‘’ ndagukunda, naje ndagukunda, ntakubonye sintora itiro… eka nayandi menshi’’. Aha rero twomenya y’uko imisi yose kugira Leta canke Ishengero ryemeze y’uko umusore n’inkumi bacitse umugabo n’umugore, ndetse bakabaha n’icete c’uko babiranye biciye mu mategeko, nta kindi baraba atari ayo majambo y’ukwemeranya ko bakundana. 

 

Iyo rero umuntu yamaze kurongora canke kurongorqwa, akubahuka agakoresha ya majambo yo kwemeranya ko akundana n’uwundi muntu, ca cete c’ukwabirana gica cimukira kur’uwo muntu abibariye, mu yandi majambo aba asambuye urugo rwiwe rw mbere, aba yubatse urundi rugo rugira kabiri n’uwo bahejeje kwemeranya ko bakundana. 

 

Amaze kumubwira ko amukunda, agakurikizako ibikorwa bijanye n’urukundo, mu kumugurira ibintu, impuzu, mu kumuha amahera n’ibindi, ivyo vyerekana ko amwambitse impete, kuko n’abo hanze baraheza bakabibona,  impete ntinyegezwa. 

 

Ni kuvuga ko Acte de mariage ( Igipapuro cerekana ko mwubakanye n’ mugore wawe) ica yimukira kur` uwo wundi asigaye abana n’ mugabo wawe. Uwo mukobwa aca aciba  ariko ntikiba canditseko we nico gituma Imana ivuga ko aba yacivye. Igihe rero uwo mugabo wawe yihanye ntasubire kubonana n` uwo mukobwa, ca cete gica gotorwa  n` uwundi akakibika yaba ari Yesu canke Marayika  akakibika, aba akimushikuye kuko atari uwo mukobwa aba agitanze n` umutima ukunze. Kugira ngo ico cete gisubire k` umugore wawe bwite ubanza gukora ibi bikurikira :- 

 

Kubera ko uwo mugabo aba yihanye, yejejwe, ariko uwo mukobwa canke uwo mwana aba iwawe ashobora kuba atavyihanye bigatuma ari nk` umucafu ku mubiri wiwe umugumako. Rero kugira ngo ahumanuke, wa mugabo wiwe ashobora kumuhumanura mu kwerekana uruhara rw`uwo mukobwa yahora afise. Akereka umugore wiwe  ivyo uwo mukobwa yahora agira, ivyo yahora amubwira vyose, akabishira mu muco vyose . Ukwo nikwo aba afukuye ivyo vyamwanduje, uwo mukobwa nawe agaca akira. INGOMA 2 30 : 17 ‘’N’uko mur’iryo joro hari benshi batiyejeje, bituma Abalewi aribo bagegwa kubagira umwagazi wa Pasika umuntu wese ahumanye kugirango babereze Uhoraho’’ 

 

Umuntu ntiyanduzwa nivyo bamugiriye, ariko yanduzwa n` ivyo yiyemereye n` umutima wiwe ubwiwe. Nico gituma bigoye iyo agomvye kwihana, Satani amwereka ko ivyo wa wundi yamugiriye arivyo vyaha ariko ivyo we ubwiwe yiyemereye ntabona kw` ari co caha camwanduje. Aha rero tubona benshi bavuga ngo bihahanye ariko vyukuri kuko batemeye icaha cabo ubwabo, ububi bubagumako. Ariko Imana yo ibonye ko wewe utemera icaha cawe nico gituma ishobora gutuma abandi bakukubohora mu kugusengera no kugushira ahabona icaha cawe igihe bakizi . 

 

Ico bizana rero. 

 

Ubucafu bwawe uca ubukurwako ugaharirwa icaha cawe kandi ca cete naco gica  gisubira kwa nyeneco. Ariko kiba carononekaye kimeze nk` igikaratasi bamesanye n’ impuzu. Imana ishimwe niyo ifise ububashs bwa kwandika ikindi gisa n’ ico ca mbere agashirako n` ikidodo caco. Wewe mugore bwite, uca uronka icete cawe gisha kivuye  mu kuboko kw` Uhoraho. 

 

Imana ishimwe uca usubira mu kibanza cawe muburyo bw` umubiri no mu buryo bw` impwemu. Uhoraho afise ububasha bwose bwo kuzura abapfuye bakaba bazima no kugarura ivyibwe vyose kandi agasubira akabigira bisha. Imana ishimwe. 

 

Iyo rero uwo mubana ( uwo twokwita umugore wa kabiri canke umuhabara kuko yatwaye acte de mariage , agahabwa na alliance ) wamuguriye impuzu hoho mu buryo bw’impwemu ni bibi cane kuko wamufutse ubwambure bwiwe ariko rwawe mugore we , bisobanurwa ko wamwambitse ubusa , canke izo afise zose , bisobanurwa ko atari iziwe ariko yazitijwe n’uwo mugore wundi. Ni ukuvuga ko we ata mpuzu ziwe aba afise kuko zose zica zegukira iyo uwo mugore wundi  zikaba iziwe kuko ariwe aba asigaye yitwa umugore wawe,. Igihe rero wihanye ukavuga impuzu wamuguriye  kubera ivyo vyaha mwakorana nawe, utegerezwa kuzimwaka kugirango umugore wawe bwite asubire kwambara izimukwiye. Igihe izo mpuzu zavuye kur’uwo mugore wa kabiri , niho amaso aca yuguruka ukabonako impuzu zose waguriwe n’uwo mugabo canke wiguriye mur ‘ico gihe cose yar’afise uwundi mugore wo mu mpisho, zitari iziwawe ariko zitirirwa uwo wundi kuko ari we yar’asigaye yitwa umugore wiwe 

 

Iyo rero uwo mugabo yahora amubwira ko amukunda, n’ayandi majambo meza aryoshe, akanabimwereka vy’ukuri ko amukunda, bisobanurwa ko aba amwambitse ipete ku rutoke kugirango n’abandi babone ko amukunda. N’aho bogerageza kubinyegeza biramenyekana kuko ivyo amukorera abandi babona barashobora kubona ko akundwa cane gusumvya abandi. Mu buryo bw’impwemu rero, iyo pete amwambitse si iyindi, aba yaguze, n’imwe umugore wiwe yambaye. Ni ukuvuga ko ica yimukira kwa ½ nawe agasigara yambaye izahabu ariko yahindutse ivyondo.Igihe rero uwo mugabo yihanye, ico akora amwambura ya pete yamwambika, n’ukuvugako ashira mu muco amajambo yose uwo mugabo yamubwira y’urukundo n’amagestes yose yamugirira . Agashira ahabona ivyerekana ko amukunda vyose yahora amugirira akavyerekanira ku mugore wiwe bwite. Uko niko gusubiza ipete mu kibanza cayo bwite. Iyo rero bibaye birtyo, iyo mpeta uwo mugore yahorana n’aho aba ari iy’inzahabu, kubera ko yari yarabaye nk’ivyondo, ica ikoroka igasanzara . Bisobanurwako adasubira kuyambara ahubwo baca bayita bakagura iyindi itagira agasembwa canke akayambura kugeza aho Uhoraho azoyeza akayimusubiza ari nziza. 

 

Imana ihabwe icubahiro. 

 

Bene data icaha c’ubusambanyi si ico gukinisha kiragoye dusabe Imana idushoboze gutsinda ico caha. 

 

Igihe rero uwo mubana yari yarabaye umugore w’umugabo wawe, Satani aba yari yaramushizemwo ubwibone, akama agukengera umubwiye ikintu ntagikore, mukama murabana nabi mu nzu n’ibindi bibi vyinshi. Igihe rero yamaze kwakwa ca cete, akamburwa na ya mpeta yerekana ko akundwa, akamburwa na za mpuzu yari yaraguriwe, aca yiga guca bugufi, kwubaha, ubwibone bugahera agasubira mu kibanza ciwe yahorana. Vya bibi vyose wamubonana nti bisubira kuboneka usigara uvyibuka nk’inzozi gusa. Yobu 20 : 6-8 ‘’N’aho ubwibone bwiwe bwoshika kw’ijuru , umutwe wiwe ugashika ku bicu, azoshira buheriheri nk’umwanda umuvuyemwo : Abahora bamubona bazovuga bati Mbega ari hehe ? Azoguruka nk’inzozi, nt’abe akiboneka, mbere azokamangana nk’ibiravuswe mw’ijoro’’. 

 

Wa mugore nawe yari yarahebwe,mu mpisho, kubera ko imizi yose ya Satani yaranduwe, wa mugabo wiwe yihanye yabaye icaremwe gisha, mw’ijuru abamayika baca bitegura kubakorera ubundi bukwe bwiza impuzu y’ubukwe nziza itagira agasembwa  Acte de marriage nshasha, impeta nziza nshasha n’izindi mpuzu nziza nshasha. Vyose biba bisha ivya kera vyose biba bishize. Imana ihabwe icubahiro. 

 

Ezech.33:14-16 ‘’Ikindi kandi, ni nabwira umunyavyaha nti Ntuzobura gupfa, ariko agahindukira akava mu vyaha vyiwe, agakora ibitunganye,n’ibikwiye, uwo munyavyaha agasubiza ingwati nyeneyo akagarukana ivyo yambuye, akagendera mu vyagezwe bihesha ubugingo, ntagire ivy’ukugabitanya akora, n’ukuri azobaho nt’azopfa. Mu vyaha vyiwe vyose yakoze nta na kimwe kizokwibukwa kuri we kuko asigaye akora ibitunganye n’ibikwiye nt’azobura kubaho’’. 

 

 

KWISHUZA IVYO SATANI YATUNYAZE 

 

Imana yaremeye kutugarurira ivyacu vyatwawe n’umwansi.Iyo umaze guhumuka amaso y’umutima niho uca ubona ingene satani yagukoresheje ibintu bibi cane.Iyo rero wihanye ukwiye guca ukomoza n’ibintu vyose uzi satani yagutwaye.Mbega wogira gute ? Biriya vyose wahongera ba maraya ivyo wabahaye ushobora kubibaka mu buryo bwose bushoboka, kugeza aho  ata cibutso nakimwe wamusigaranye.Wibuke ko igihe yabigusaba kwari ukugirango azohore akwibukirako.Ari nk’amahera wamuhaye canke ayo mwakoresheje muvyo kunywa canke kuriha amahoteri mwahora muhuriramwo kuko atako woyamwaka uca uvyandika vyose ku rupapuro n’amahera yose wibuka mwakoresheje ugaca uyateranya yose uko angana ugaca usenga uti ;Mw’izina rya Yesu kristo ndagaruje amahera yanje yose satani wantwaye ntihagire narimwe risigara iwawe.N’ayo noba nibagiye yose agaruke  mw’izina rya Yesu Amen .Ivyo tubisenga gutyo twishimikije umrongo wo muri Yesaya 49 :24-26 [Mbega abahizi bonyarwa iminyago, cank’ abagororotsi bojanwa kw’inyagano borokorwa ?…….kand’iminyago y’abantu b’agaterabwoba izorokorwa ] Iryo jambo ritwereka ko abahizi  naho vyoshoboka ko banyarwa , iminyago yose banyazwe izorokorwa. Imana yashoboye kukurokorera ubugingo n’ibintu vyawe Uhoraho azobikugarurira. Wewe ushishikare kwama ubimubwira mu gusenga ntuzohumeke atarabikugarurira kuko ntakimunanira.Imana igihezagire mugenzi. 

 

 

INCACAMAKE 

 

Mugenzi uriko urasoma iki gitabo wiboneye neza ko Imana ikomeye kandi ifise amabanga menshi.Nikoko iyo hatabaye uguhishurirwa abantu bagenda uko bigombeye .Imana yerekanye ko icaha c’ubusambanyi kiri mu buryo butatu.Icambere  gukorakoranako nogusomana n’uwutari umugore wawe canke umugabo wawe.Ikikwereka ko ari icaha mubikora mwinyegeje ngo ntihagire uwubabona ivyo Uhoraho yavyise  gucafuza amashuka  .uburyo bwa kabiri ni harya muba murikumwe n’umugore wawe canke umugabo wawe ariko ukazana abandi ushatse ukabashira mu mutwe akaba aribo wishiramwo aho wonezererewe uwo muri kumwe.Ico naco Imana yacise gutera ikiremo ishuka. Uburyo bwa gatatu ni harya uryamana n’umugore canke umugabo atari rwawe mugakorana icaha.Ico naco Uhoraho yacise gutabura no gucafuza ikareso. 

 

Abakora na kimwe mur’ivyo nobagira inama ko bokwihana bakabireka. 

Bakubahiriza abo bubakanye.Twabonye kandi ko twihana ku Mana no kur’uwo twubakanye, kandi twabonye ko ivyo watanze ubigarukana ibindi udashoboye kugarura ugasaba Uhoraho akabikugarurira.Ivyo vyose wabihejeje uca uhinduka icaremwe gisha.Ugasubizwako urupfasoni, icubahiro cawe kikagaruka, amahoro n’umugisha bikiyongera.   

 

 

Akabazo ; Tubwire ,mbega ayo majambo yose wayanditse ute ? wayakuye mu kanwa kiwe?yeremiya36 :17   

  

Inyishu ;….ati,yambarira ayo majambo yose n,akanwa kiwe,nanje nkayandikisha wino mur’iki gitabo.yeremiya 36 :18 

 

 

FRANCOISE HABONAYO 

    

Umupfasoni Francoise Habonayo Yavukiye mu gihugu c’uburundi mu mwaka wa 1967 muntara ya Bururi  .Ni umukristo wo mw’ishengero rya pentekote. Arubatse afise umugabo umwe n’abana batandatu .Yakijijwe afise imyaka 7 y’amavuka. Yabatirijwe muri mpwemu yera itariki 8/3/ 1979.yigiye ivyo kwigisha aheza amashure 1990  aca akora  imyaka cumi.Yitavye umuhamagaro wo gukorera Imana mumwaka wa 2000. Yatanguye kuyikorera mw’ishirahamwe ryitwa u.c.f.b.  ahakora imyaka 2 aca aja gukorera mu gihugu ca Tanzaniya  mw’ishengero rya pentekote i Mwananyamala ahamara imyaka 4 .Aho niho baciye bamusengera kuba imvugabutumwa itariki 20/2/2005. Mu bikorwa akunda gukora ni  gusenga, kwigisha ijambo ry’Imana no kwandika ibitabo. Amaze kwandika ibitabo bitatu ; Comment continuer la voie chretienne, Mbega harya ntimwaribwabimenye ?Na Maagizo ya Mungu kwa watu wote. Imana yamubwiye ngo« Andika ivyo washingiye intahe ubimatanishe ishashara ubihe abigishwa banje,babishirek’umutima. »Yesaya 8 :16.Nico camutumye aserura aya mabanga ari mur’iki gitabo kugira abantu b’Imana bayashireko umutima.          

Imana igufashe gutahura amabanga yayo atangaje. 

 

 

                             Amina 

UFUNUO PAMOJA NA USHUHUDA

15 juillet 2010

 Titre:Upatanisho. 

 

                       


 

   

 

Kimeandikwa naMwalimu 

  Francoise Habonayo. 

  Mwaka 2010,Sweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHUKRANI. 

 

Shukrani zangu kwa Bwana Yesu,alie niagiza kufanya kazi hii na kunifanikisha.Pia shukrani nyingi kwa watu wote waliyejitowa ili kazi hii imalizike.Natoa shukrani nyingi kwa watu wa familia yangu ,kwa msada wao wa pekee.wote Mungu awabariki,mtapokea ujira wenu,na Bwana Yesu kwa kazi mlioifanya.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaliyomo : 

  

Kuhusu mwandishi 

Shukrani 

Utangulizi. 

 

 

Sura 1. 

           Kujitambua. 

           Wewe u Mungu uonae. 

           Hasira. 

           Ushuda. 

 

Sura ya 2. 

               Madhara ya dhambi. 

               Shuhuda. 

              Je magonjwa yote ni tunda la dhambi? 

 Sura ya3. 

                Uponyaji. 

                Shuhuda. 

                Kwa nini tusamehe ? 

                Maombi. 

                Mwisho. 

               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuhusu Mwandishi. 

 

Halelua,namshukuru Mungu aliye mtumia Francoise Habonayo, kwandika kitabu hiki.Mwandishi huu,ni mzaliwa wa Burundi   Afrika,kwa  sasa anaishi Sweden (Europe).Mama huyo ana watoto na mume.Alianza kutumika akiwa bado mdogo,akishirikiana na watoto wenye umri kama wa kwake maana aliokoka akiwa na miaka 7 ya kuzaliwa.Yeye kwa sasa ana umri zaidi ya miaka 40 ya kuzaliwa.Utumishi wake ,ni mwalimu wa neno la Mungu.Tangu mwaka wa 1996,Bwana alimwagiza kutoa vitabu.Kwa sasa,kazi hii ya uwaandishi inaendelea.Hiki ni kitabu chake cha 4.Alisema,yeye ni chombo tu,maana kila asemalo ndani ya vitabu vyake ni ufunuo kutoka Mbinguni. 

 

Jinsi nilivyo pata kitabu hiki. 

 

Ushuhuda, 

 

Siku mmoja,nilikuwa kule Afrika,nchi ya Tanzania,Bwana alinionyesha msalaba ,lakini ulikuwa umekatika(kama unavyoona kwenye kava yake), ni kasikia sauti inaniambia kwamba watu wanatakiwa kupatana na Mungu haraka iwezekanavyo.Nikasoma karibu na msalaba huyo maandishi haya;   

    “..naye alitupa  huduma ya upatanisho ,yaani,Mungu alikuwa ndani ya Kristo,akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake,asiwahesabie makosa yao;naye alitia ndani yetu neno la upatanisho.” 

Nilipo amka kutoka kwenje maono hayo,nimetafuta kwenye biblia maandiko hayo nikayapata hapa, 2Kor 5:18-19. 

 

Basi ndugu,mimi si mwandishi,bali ni mjumbe tu kwa ajili ya Kristo,kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu;twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. 

Mungu awabariki wote ,amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utangulizi 

 

 

 

Kitabu hiki kidogo :UPATANISHO,ni ufunuo kutoka kwa Mungu.Naomba usome kwa makini usikie sauti ya Bwana kuhusu maisha yako mwenyewe. 

Watu wengi tumefarakana na Mungu kwa matendo yetu maovu.Mahusiano yetu na Bwana amekatika, na madhara  mengi ya metupata. 

 

Tunaangamia kwa magonjwa, kwa maumivu ya namna mbalimbali, kufukuzwa kazi, kuonewa,n.k. 

 

Pamoja na shuhuda mbalimbali na ufunuo wa roho wa Bwana,naamini kwa msaada wa kitabu hiki,kitakusaidia kujitambuwa vizuri,ukishajitambuwa,utapata msaada wa upatanisho uliyopo katika damu ya Bwana Yesu.Kupitia ufunuo utakao upata ndani ya karatasi hizi,utapata huduma nzuri ya kupatana na Mungu wako,utarejea afya yako,mali zako na amani yako pia. 

 

Neno la Mungu linaonyesha vizuri Kum 28:29, “Utakwenda kwa kupapasapapasa mchana,
kama apapasavyo kipofu gizani,wala hufanikiwi katika njia zako;nawe utaonewa siku zote na kutekwa nyara,wala hapatakuwa na mtu wa kukuokoa”. 

mst 22 unasema; “Bwana atakupiga kwa kifua kikuu,na kwa homa,na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto,na kwa upanga,na kwa ukaufu,na kwa koga,navyo vitakufukuza hata uangamie”. 

 

Ndugu msomaji,hali hii tunaiona kila siku.Tunaumwa,homa isiokoma,mawasho,vita,mambo haya yapo,lakini maranyingi tunasema ni shetani amefanya hayo.Lakini tunaona kwamba ni Bwana anaeyafanya kwa wale wote wanaemchukiza kwa dhambi zao.(Kwa mfano,kutokwenda kanisani kumwabudu,kuamini wachawi,kuroga,uuaji,uzinzi,kuamini miungu mingine,,ulevi,n.k). 

 

Bwana  usiposikia maagizo yake na kumtii,ni kweli utapigwa vibaya.  Kum 28:58 

 

 “Kama hutaki kutunza kufanya maneno ya torati hii yalioandikwa katika kitabu hiki ,upate kulicha jina hili la fahali na utisho,BWANA MUNGU WAKO;ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako awe ya ajabu,na mapigo ya uzao wako,mapigo makubwa kwa kweli,ya kudumu sana,na magonjwa mazito ya kudumu sana.” 

 

Bwana ni mwenye rehema nyingi sana.Tukimrudia anatupokea vizuri.Na laana zote tulizopata kwa kukemgeuka maagizo yake, tukitubu na moyo wote,tutarudishiwa baraka zetu zote. 

 

Neno lake linasema.Kum 28:8-9 

 

“Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako,na mambo yote utakayotia mkono wako;naye atakubalikia katika nchi akupao Bwana,Mungu wako.Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake,kama alivyokuapia;utakaposhika maagizo ya Bwana,Mungu wako na kutembea katika njia zake.” 

 

mst 13 “Bwana atakufanya kuwa kichwa ,wala si mkia;nawe utakuwa juu tu,wala huwi chini,msipokengeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lo lote,kwenda mkono wa kuume wala wa  kushoto ,kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia.” 

 

 Kitabu hiki kitakuonyesha jinsi, maneno haya ya Mungu,anatendeka katika maisha yetu ya kila siku. Bwana ametupiga mara nyingi kwa  magonjwa, kwa njaa na mapigo mazito sana.Hayo yote ni kwa sababu tumekengeuka neno lake.Tumemtenda dhambi.Tunakula matunda ya kazi zetu. Wewe na mimi tuliepatanishwa na Bwana ,tumepewa huduma hii ya upatanisho. Kitabu hiki kitakuletea mwanga wa upatanisho,ili ukiisha patana tena na Bwana ,uingie shambani uhudumie wengine. 

      

             Ashukuliwe Mungu wetu aliyetupa huduma ya upatanisho (2kor.5 :18) .Haleluia ! Kabla ya kutupa huduma hii, tulipatanishwa kwanza na Mungu kupitia kifo cha Yesu ,zaidi
sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. (Rum.5 :10). 

 

Mungu awabaliki wasomaji wote!.Amen. 

 

 

 

 

 

 

Sura ya 1. 

 

Kujitambua. 

 

Neno hili linahitaji ufafanuzi wa Roho wa Mungu zaidi.Watu wengi,ni rahisi sana kutambua rafiki zao ,kama wamezoeana sana,au wamekaa mda mrefu pamoja.Lakini,ni vigumu sana kujitambua,wewe mwenyewe. 

 

 Mara nyingi ,ndani ya familia,mume anaweza akamjua vizuri mke wake.Yeye anaweza kutaja vizuri tatizo au tabia mbaya anayeiona mara kwa mara kwa mke wake.Vivyo hivyo na mke ,anajua vizuri tabia mbaya anayeiona mara kwa mara kwa mume wake.Mfano:    

 

  “Tatizo lako hata tukikwambia husikii!” 

 

Au, mwingine unasikia akisema: 

 

 “Wewe shida yako hujui kukubali kosa, ndiyo shida yako wewe!” 

Hayo yote, yanatuonyesha jinsi gani mwanadamu ni vigumu kujitambua.Lakini Bwana anatujua vema
sana kila mmoja wetu. 

Wapo wengine Biblia inatuambia walikuwa hawajijui kabisa. Mfano ni Musa, maana tunasoma, wakati Bwana alipomtokea katikati ya moto, yeye alisogea ili aangaliye lakini sauti ya Bwana ikamkataza kusogea maana alitakiwa avue kwanza viatu kabla ya kusogea. Tunayasoma ( Kutoka  3:4-5) , 

 

 “Bwana alipoona yakuwa amegeuka ili atazame,Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti ,akasema Musa! Musa! Akasema   mimi hapa. Naye  akasema , Usikalibie hapa;vua viatu vyako miguuni mwako;maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu.” 

Musa alikua hajui kwamba anavyo viatu anatakiwa kuvua ili amsogelee Mungu.Alipoambiwa alifanya kisha akasogea na Mungu akaongea nae.Watu wengi hatujijui kabisa ; tunahitaji msaada wa Mungu . Yapo maovu mengi tunatembea nayo, tena tunampenda sana Mungu tena tunamtumikia lakini yapo maovu mengi ya kuvua,tumuombe Bwana atufunulie ili tupatane na Mungu wetu kabla ya hukumu ya mwisho. 

 

 

Mara nyingi Mungu anatujulisha jinsi tulivyo kupitia njia zake.Zakaria kwa kutoamini maneno ya unabii kupitia kinywa cha malaika,alitiwa ulemavu wa ulimi,akawa hawezi tena kusema, lakini kwa mda tu.Biblia inamtaja kama mtu mwaminifu aliye na kibali mbele za Mungu.Lakini hata yeye alikuwa hajui kwamba si mwepesi wa kuamini unabii,mpaka alipoona maajabu amemfikia akaamini sasa.Bwana anazo njia nyingi kutueleza maovu au mapungufu yetu yote. 

 

Hata Miliam dada yake na Musa,alikuwa hajui kwamba manung’uniko ni kosa kubwa mbele za Mungu,mpaka alipotiwa ukoma mwilini mwake ndipo akaamini kwamba amekosea akaomba rehema akapona baada ya mda(siku 7). 

 

Hata mimi,maranyingi Mungu ananionyesha makosa yangu kupitia mapigo mwilini mwangu.Nikimulilia Mungu na kumuuliza ninini hii,ananiambia kosa langu,nikitubu na kunyenyekea napona hapohapo. 

 

                  Ushuhuda. 

 

Mtoto wetu mmoja,aliumwa kidonda kwenye muguu wake.Tumeweka dawa nyingi lakini kikabaki palepale.Tukaomba sana,hata maombi hajasaidia.Tukaamua kuacha ,kwa sababu tulikuwa hatuoni njia nyingine ya uponyaji wake.Kidonda kilipofikisha miezi kama 4,nikajiuliza hiii ni nini Bwana Mungu?,Tumefanya kosa gani mbele zako? Ndipo Mungu akatukumbusha kosa tulilofanya(mimi na mume wangu zamani,kanisani kwetu wakati nilikuwa na mimba ya mtoto huyo).Kumbuka mtoto huyo alikuwa na miaka 12,lakini kosa tulilofanyia kanisani ilikuwa zamani sana,tulikuwa hatujaitubia kumbe ilikuwa imebaki nakusimama mbele zetu.Tulishangaa kweli,tukamshukuru Mungu kwa neema yake na huruma zake kwetu.Tulinyenyekea na kuomba msamaha ,kesho yake nikaenda kuangalia kidonda cha mvulana huyo nikakuta kimekauka.Bwana apewe sifa milele. 

 

Zaburi 86:15 “Lakini wewe, Bwana u Mungu wa rehema na neema , mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli.” 

 

Mungu wetu ni mvumilivu sana, tena ni mkweli.Amejaa rehema na neema nyingi, hakuna wa kufanana naye.kama siye Bwana anae tuonyesha makosa yetu ,si rahisi kukumbuka kosa ya miaka 12 iliyopita! 

 

Yeremia 44:9-11, 

 “Je mumeusahau uovu wa baba zenu ,na uovu wa wafalme wa yuda,na uovu wa wake zao,na uovu wenu wenyewe,na uovu wa wake zenu,walioutenda katika nchi ya yuda ,na katika njia kuu za Yerusalemu? Hawaja nyenyekea hata leo,wala hawakuogopa,wala hawakuenda katika sheria zangu,wala katika amri zangu ,nilizoweka mbele yenu,na mbele ya baba zenu.Basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi,Mungu wa Israeli,asema hivi,Tazama nitaelekeza uso wangu juu yao,ili niwaletee mabaya,hata kukatilia mbali yuda yote.” 

 

 Ndugu msomaji, usifikiri Bwana anasahau, hapana,dhambi yote uliyoifanya kama hujaitubiya bado iko pale pale.Muombe Bwana ayifunue kabla ya hukumu,na Mungu akubariki. 

 

Njia za Bwana si mapigo tu, anaweza akakuonyesha kosa lako kupitia njozi za usiku. 

 

      Ushuhuda. 

 

Usiku mmoja Mwaka huu wa 2009,mwezi huu wa 9,Bwana alinionyesha tuko tunasafili kwenda mbinguni.Nikaona baadhi ya wasafili hawako tayali kuingia kwenye chombo cha usafili,maana walikuwa wameacha masanduku yao sehemu nyingine.Nikawauliza ,je mbona hamjaleta masanduku yenu,mnataka kutuchelewesha,mnafikili gari ikija,mtasema eti tusubili,hapana mtaachwa.!! 

 

 Nikawaona wanarudi haraka kuchukuwa vitu vyao.Walikuwa wawili, mmoja alikuwa amevaa vizuri, mwingine alikuwa uchi. 

 

Nilipo amka asubuhi nikauliza Bwana maana ya ndoto hiyo, akaniambia kwamba huyo aliye uchi, ni kusema yeye ni mkristo mzuri, lakini haja mfanyia Bwana huduma yeyote. 

 

Wapo wengi kama huyo, hawajui kwamba sisi wote waliyemwamini Bwana tuna kazi tuliyepewa ili tuifanye; kumtumikia Bwana wetu, kuleta wengine waje kwake. 

 

Nikauliza huyo mwingine naye ni nini? Bwana akasema kwamba wakati alikuwa mwanafunzi university,amekuwa na rafiki yake wa kike.Walikuwa wanaishi
kama mke na mme.(walikuwa hawajafunga ndowa lakini),bwana huyo,alipo maliza shule,alimdanganya dada huyo kwamba atarudi baada ya wiki mbili,kumbe huko ndipo kumuacha mojakwamoja) kumbuka kosa hilo alilifanya,imepita miaka miingi(kama 15),kwa sasa bwana huyo ameoa,ana mke na watoto wakubwa,pia ni mtumishi wa Mungu.Lakini dhambi hiyo ya kumdanganya dada huyo bado ilikuwa palepale. 

Bwana huyo alipo sikia ujumbe huyo,alikili nakutubu mbele za Bwana Yesu,alinyenyekea ,akaomba rehema kwa Mungu,pia akamtafuta huyo dada akaomba msamaha kwamba alimdanganya ,pia akamjulisha kwamba sasa ameoa ,akataja jina la mke wake ,akamueleza kwamba anawatoto pia.Naamini kwamba dada huyo,alipo ona hajarudi amehuzunika sana,akaumia ,na huzuni hiyo inaweza ikawa imemharibu sana.Lakini alipo mwambia wazi kwamba ameoa ,akomba msamaha kwa dhambi zote walikuwa wanafanya ,dhambi ya uzinzi,na uongo,n.k.. 

Hapa imeleta picha nyingine ya ushuhuda,na mawazo ya kumsubili amefutika kabisa. 

 

  Kweli Mungu ni mwenye rehema nyingi.Kama siyo Mungu ninani angekumbuka mambo ya zamani sana
kama hayo? Nani angejua kwamba dhambi hiyo ingemfanya asiingie  Mbinguni? Kumbuka hata
kama ni Mtumishi wa Mungu lakini dhambi hiyo ilikua bado juu yake. Ashukururiwe Bwana kwa neema yake ya ajaabu, na uvumilivu wake!!! 

 

 

 

 

 

Tuendelee na somo letu la kujitambuwa.kama nilivyotangulia kusema , bila ufunuo wa roho wa Mungu si rahisi mtu kujijua jinsi alivyo. 

 

Unaweza usijue kwamba wewe ni mbinafsi, au wewe ni mchoyo.Ili ujigundue,anaweza Bwana akakuweka kwenye mazingira ambapo unahitajika kujitoa kwa ajili ya wengine.Unajikuta wewe si mwepesi kufanya jambo hilo,badala yake unataka wengine wakufanyie  hata
kama wewe hunauhitaji huo. 

 

Ushuhuda. 

 

Siku mmoja kule Afrika,tumefanya sherehe kanisani,tukaambiwa,kila mtu atafute zawadi ampe mwingine.Wengi wameleta wakawazawadia watu kanisani.Lakini wengine walikuwa wanakaa tu wakisubili wengine wawaletee.Hapo niliweza kuona kwamba wengi walikuwa hawana utayali wa kujitowa kwa wengine bali walikuwa wanahitaji waletewe. 

Neno la Mungu linasema, 

 

 “Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa;anyweshaye atanyweshwa mwenyewe.Awanyimaye watu nafaka,watu watamlaani;..”Mithali 11:25-26. 

 

Unaweza usijue kwamba wewe ni mtu wa tabia ya kujikweza(kujiweka juu),unajikuta katika maongezi yako unataja vitu vikubwa tu,kila mtu unamtajia ,hata kama hajakuuliza,ilimradi tu asikie kwamba wewe si wa kawaida.Neno la Mungu linatukataza kujikweza.Linatwambia tunyeyekee ili wakati wa Bwana ukifika tutapandishwa tu.Hata kwenye karamu ,tunashauliwa tusijiweke mbele wasije wakatuweka nyuma ikawa aibu kwetu,bali tujiweke nyuma ili mwenye kutualika akiona tunastahiri kukaa mbele atatuita nakututoa huko nyuma na kutukalisha mbele.Hapo itakuwa fahari kwetu. 

 

Iko tabia mbaya tena yenye uhalibifu sana;tabia ya kutoomba msamaha.Neno “NISAMEHE”linakuwa nzito sana.Kama wewe ni mwepesi kwa jambo hilo,kweli wewe ni mheri.Wengi sana wanaweza kutoa haraka msamaha,bila shida.Mtu akikujia unamsamehe,pia hata kama hajakujia unamsamehe.Ila,wewe kuanguka mbele ya mtu na kuomba msamaha nijambo ambalo halipo,au haliwezekani kabisa.  Bwana atuwezeshe kuvaa unyenyekevu hata mbele za wengine si mbele za Bwana tu. 

 

Ushuhuda. 

Siku mmoja Bwana alinionyesha kwenye ndoto ya usiku dada mmoja alikuwa rafiki yangu sana.Nimeona ananijia akanipiga sana akanilukia shingoni kama anataka kuniua.Nimeshindana naye,lakini nikajikuta simuwezi.Nilipotaka kumujibu kwa ngumi na mateke akaongeza spidi ya kuniangamiza nikajikuta sina njia nyingine ya kujikomboa kwa uharibifu huyo .Nilipo sema nisamehe,nisamehe,!!!,mara akaniacha,akaondoka.Nikagundua kwamba neno “NISAMEHE”ni siraha yenye ushindi.Hata kama unaonewa,wakikushambulia,usibishane kwa maneno au kujieleza,sema tu nisamehe utaachiliwa. Kuomba msamaha ni neno zuri inaonyesha unyenyekevu,na mabishano ni kuonyesha kiburi. 

Neno la Mungu linasema, 

“kiburi huleta mashindano tu;…”Mithali 13:10 . 

    Mungu atusaidie. 

 

Tabia ya kutoshaulika;hii ni mbaya sana .Mtu anajiamini sana hata kama si ndani ya kweli yeye hata umshauri hakubali.Tabia hii inachelewesha muujiza.Maana kama unahitaji kufanya kitu bila ushauli wa wengine unaweza ukadumbukia kwenye shimo ambao kutoka huko vitakugharimu sana.Ni vema kujiamini lakini pia kubali kwamba wengine wanaweza kuwa na ujuzi kuliko wewe.Sasa uwasikilize na uwakubali. 

 

Mithali 13:10 

 “Kiburi huleta mashindano tu ;bali hekima hukaa nao wanaoshauriana.” 

Kushauriana ni vizuri ,maana ndani yake kuna hekima. 

 

Biblia inatupa mfano wa Musa jinsi alikuwa na kazi nyingi sana.Alikuwa anachoka mno,akaja mzee wa siku nyingi akampa ushauri.Alivyowukubali  akafanikiwa,kazi ikaenda vizuri zaidi bila uchovu wowote. 

(Kutoka18:19) “Sikiza sasa neno langu,nitakupa shauri,na Mungu na awe pamoja nawe;….” 

mst21, “zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa walio na uwezo,wenye kumcha Mungu,watu wa kweli,wenye kuchukia mapato ya udhalimu;ukawaweka juu yao,….” 

 (Mst20), “Nawe utawafundisha zile amri na sheria,nawe utawaonyesha njia inawapasa kuiendea,na kazi ambao inawapasa kuifanya.” 

 

Mst22 “Nao wawaamue watu hawa siku zote;kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe,lakini kila neno dogo wataliamua wenyewe;basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi,nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe.” 

 

Mst24 “Basi Musa akasikiza neno la mkwewe,akayafanya yote aliyokuwa amemwambia.” 

 

Hapo tumeona mfano mzuri wa mtu aliyokubali ushauri,akafanikiwa kwa kazi yake. 

Pia Biblia inatwambiya kwamba; 

 

“ akubaliye kurudiwa huwa katika njia ya uzima;Bali yeye aachaye maonyo hukosa”.Mithali 10:17. 

 

 

Ipo tabia nyingine mbovu ya;kutojiamini,unajiweka mstali wa nyuma katika kila kitu.Hii ni ulemavu wa nafsi kudumaa,ina tokana na watu kukuvunja moyo,kukuonyesha ukali,na kukufanya ukose ujasili. 

Lakini inakupasa kujikomboa katika damu ya Yesu,na kuomba sana ili hali hii iondoke,maana wewe ni mtu muhimu sana katika ufalme wa Mungu,tena iko mali nyingi ndani mwako na wengine wanaihitaji ili iwasaidie.Shetani anakuweka uwe mstali wa nyuma ,wakati wewe una hekima ya ki Mungu ndani mwako,shetani huyo,anakufanya uamini wengine wakati wao walikuwa wanatakiwa kuiga kwako na kuongozwa na shauri lako. 

 

 

 

        Ushuhuda. 

Mama mmoja mtumishi wa Mungu wa siku nyingi,Bwana alimuonyesha yuko darasani anasoma pamoja na watoto wengine,akaona yupo dada mmoja anaonekana kama mwalimu wao,alikuwa anamshambulia darasani,baadaye akaja kumuuliza kwamba amekasirika,maana aliogopa mama huyo asije akamsemea vikawa vibaya kwake, kwa maana mama huyo kumbe alikuwa mwalimu wa darasa hilo na dada huyo alikuwa ni mwalimu mtarajiwa (alikuwa anafanya stage,alikuwa si mwalimu bali stagiaire) akauliza maana ya ndoto hiyo .Mungu alimfunulia kwamba yeye hatakiwi kujiweka nyuma kama mwanafunzi,bali ashike majukumu yake ya kufundisha huku akiwasaidia hao watumishi watarajiwa ili wajue jinsi kazi ya Bwana inavyo fanywa,asije akaingia kwenye mtego wa shetani wa kuharibu kazi ya Bwana kwa kunyamanza wakati wa kuinuka na kutoa maelekezo mazuri. 

     Biblia inasema, 

 “liko baa nililoliona chini ya jua,nalo ni kosa litokalo kwake yeye atawalaye,ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana ,nao wakwasi hukaa mahali pa chini .Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi nao wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa.”Muhubiri 10:5-7. 

 

Baada ya maono hayo, mtumishi aliomba rehema kwa Bwana maana alikuwa ameacha nafasi yake ya utumishi na kujiweka mstari wa nyuma kama mwanafunzi.Ndipo sasa akaanza kushambuliwa visivyo stahili.  Roho ya kujishusha na kutojiamini ishindwe kwa jina la Yesu, nguvu na uweza kutoka kwa Bwana vitufunike ,na ujasiri wa Roho wa Bwana utuatamie tuyitende kazi ya Mungu ,na Bwana atutie nguvu.!!! 

 

Kutojitambuwa kumesababisha madhara mengi sana.Hasira inatawala;hata kitu kidogo kinakukasirisha,huna uvumilivu,ukiona haki imekosekana ,hapo hapo hasira inawaka, 

Mhubili 7:9 “usifanye haraka kukasirika rohoni mwako ,maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu.” 

  

unaachilia,unajifunza kuwa kwenye nafasi ya yule aliyotenda hayo,utajikuta ,labda amesahau,au amekuwa na kazi nyingi,au amepata wageni au ujumbe hujamfikia. Badala ya kukasirika,muulize polepole akueleze kwa nini ametenda hivyo.Jifunze kuwa mpole,na mtulivu ,tufuate nyao za Bwana wetu Yesu,maana, 

 

 “ yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake.Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano,alipoteswa hakuogofya,bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki.”1Pet 2:22-23. 

 

Ipo tabia nyingine ya kujikuta una usemi siyo mzuri. 

 kilakitu unakiona kigumu hata kitu rahisi unasema hukiwezi.Vile vile,katika maongezi yako unajikuta wewe mtazamo wako ni kusema “hiki sicho,siyo hivo,wewe huwezi,usifanye,wewe umekosea,n.k….”Maneno haya,anaonyesha mtu wa kukatisha tamaa.Ukiwa rafiki wa mtu kama huyo,hutasonga mbele,utadumaa,au utashindwa kabisa na kuacha malengo yako.Muombe Bwana akubadilishe maana anaweza. Tabia hiyo,inakukwamisha wewe nafsini mwako,maana tunajua kwamba ulimi unaumba.Ukikili kwamba utashindwa,ni kweli utashindwa.Yapo maneno ni mazito kumwambia mtu.Ku mwambia, “wewe umekosea” jambo hili,linaonyesha ,kuhukumu,kulaumu,kumuweka chini kabisa hata akose cha kujibu.Hata kama ni kweli amekosea,ungetafuta maneno mepesi ya kumuonyesha vile angetakiwa kufanya lakini hajafanikiwa kuvifanya,labda siku nyingine atavifanya.Kumwambia mtu “wewe huwezi”,jambo hili linakatisha tamaa,pia linakushusha chini.Kuliko kusema hivo,hata kama ni kweli hawezi ,bora umwambiye ;ili ufanikiwe ,tafuta vifaa hivi na vile utafanikiwa.Au pita kwenye njia hii utafika.Mueleze njia ya kufanikiwa ,msaidie kwa maneno yako umtie moyo ili aendelee,afikie malengo yake,na Bwana akusaidie.Tumuombe Bwana atusamehe ,tumekosesha watu raha bila kujua, tumewahuzunisha na kuwakatisha tamaa, Bwana atubadilishe, atuwezeshe tuwe msaada kwa wengine wote wanae tusikia ,tusiwe tena vikwazo kwao,na kwetu pia,maana neno la Bwana linasema 

 

 “Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake,..”Mithali 12:14. 

 

 

Ukali pia ni tabia inayoendana na hasira,lakini hiyi ni tofauti na hasira.Ukali ni kufoka au kusema na sauti ya tishio.Watu watakuogopa,hata iwe habari njema watashindwa kukufikishia.Biblia inasema kwamba aliye mkali hujisumbua mwilini mwake. 

Mithali 11:17. 

“Mwenye rehema huitendea mema nafsi yake,Aliye mkali hujisumbua mwili wake.” 

 

 mtu mkali wanamuogopa,wanakuwa kama wafungwa mbele zake.,hawana amani kwa sababu ya tabia hiyo.Kama hujitambui utapona je?Hata daktali ili akutibu, anakuuliza una shida gani?,unaumia wapi? Kutoka lini? Na wewe unajieleza vizuri.Tunahitaji kutambua matatizo yetu ili tupone.Tuombe sana Mungu afungue ufahamu wetu ili kila mtu ajitambue. Tukijitambua,tutajua kuomba maombi yenye matunda.Ni sawa na kupiga kitu kwa kulenga sawasawa.Na Bwana awe pamoja nasi. 

 

 Yesaya alijitambua kwamba yeye ni mwenye midomo michafu,ndipo malaika akagusa midomo yake na mkaa akawa safi. Wewe ukoje? Mwambiye Bwana shida yako atakusaidia.Yeye ni mwenye rehema na neema nyingi sana,hatafungia nje sauti yako,wala hatapuuza maombi yako.Tangu zamani,wote waliyemkimbilia wamekuwa salama. 

 

Zaburi 86:15, 

 “lakini wewe, Bwana,u Mungu wa rehema na neema ,Mvumilivu,mwingi wa fadhili na kweli.” 

 

Mwambie Bwana akubadilishe,akuponye na tabia zako mbovu maana zinakuua wewe,zinakuletea magonjwa zingine zinaumiza jirani yako,watu wa nyumbani mwako,n.k,… 

 Tumuombe Bwana atujulishe jinsi tulivyo na atuponye maana yeye ni  mwenye rehema nyingi,hakuna jambo asiloliweza. 

 

 Zaburi 86:16 

 “Unielekee na kunifadhili mimi; mpe mtumishi wako nguvu zako,umwokoe mwana wa mjakazi wako.” 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

-Wewe u Mungu uonaye. 

  

 

Mtu mwenye macho humfichi kitu.Lakini kipofu hata umuonyeshe haoni.Watu tunasema tunaona lakini hatuoni.Dunia hii imetupofusha na watu waliotuzunguka na vingine vingi. Lakini Mungu alie mbinguni anaona wanadamu wote. Anaona nyuma na ndani ya mtu. Mimi jina langu ni”HABONAYO” maana yake ni ;Mungu ndie aonaye . 

Katika kitabu cha, Mwanzo  16:13.Tunasoma neno hili; 

 

“wewe u Mungu uonaye” 

 

Mungu alimtuma malaika wake kwa mjakazi wa Ibrahimu, jina lake Hajiri. 

 

Hajiri alipata mimba kwa Ibrahimu.Wakati huo akaanza kuvunja heshima kwa Sara bibi yake.Naye Sara akaanza kumtesa ndipo Hajiri akakimbia na mtoto tumboni. 

Malaika wa Bwana akamuuliza; 

 

Mwanzo 16: 8-9 

 

“Hajiri ,wewe mjakazi wa Sarai,unatoka wapi,na unakwenda wapi?Akanena; nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. 

Malaika wa Bwana akamwambia,rudi kwa bibi yako,ukanyenyekee chini ya mikono yake” 

 

Hajiri alikua hajui anaelekea wapi.Tena hajasema kwanini aliteswa na bibi yake.lakini Mungu alimwambia “jina lake, na  kazi aliompa ” Tazama neno hili; “Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai…” 

 

Kwa sababu Mungu alitambuwa kwa nini alimkimbia bibi yake alimwambia ujumbe huu;“ Rudi kwa bibi yako”.Ujumbe wa pili ilikuwa ushauli, kwa sababu ya kiburi na kukosa heshima.   

 “Nyenyekea chini ya mkono wake”. 

 

 Mungu anakuona hata na wewe. Anaona unaishije, unateseka  vipi na unafanya nini.Watu wengi wanasema ni watu wa Mungu lakini ni kujidanganya tu.Wanakua kwenye vikundi wanaomba, wana imba lakini hawajui kwamba Mungu anaona hata ndani kwenye mawazo yetu.Unaweza ukajiuliza kwa nini Mungu aliuliza Hajili eti anakwenda wapi?Unafikili Mungu alikuwa hajui? Alikuwa anajua ,lakini alikuwa anataka kuona kwamba Hajili anajitambua kwamba ni yeye mwenye makosa au la. 

 

( Isaya 29:13) 

 

“Watu hawa hunikaribia  na kuniheshimu kwa vinywa vyao,bali mioyo yao imefarakana nami,na kicho chao walicho nacho ni maagizo ya wanadamu waliyofundishwa.” 

 

Mungu hadanganywi kwa sababu anaona kote.Ukimkaribia mkaribie na moyo wako wote msafi.Na ukumbuke kuzingatia maagizo yote ya Mungu  ili  umwabudu kwa roho na kweli. 

 

(1Sam 16:7) 

 “…Bwana haangalii  kama binadamu aangaliavyo maana binadamu huangalia uso wa nje bali Mungu huutazama moyo”. 

 

 Tuisafishe mioyo yetu,tumkaribie Bwana tukiwa wa safi,huku tukijua  kwamba mda si mrefu Bwana Yesu atarudi,  nasi tutakwenda naye mbinguni. Mungu anajua watu wake.Anaona kila wakati ,hatuna haja ya kuogopa shida tulizo nazo,cha msingi tuchunge mioyo yetu kwa sababu shida nyingi tulizo nazo  ni matokeo ya dhambi tulioifanya. 

 

Kumbuka Hajiri aliteseka na kukimbia kwa sababu ya kiburi chake kwa Sara. 

 

 

 

Yupo mama mwingine kwenye Biblia,jina lake Miriam,yeye alishikwa na ugonjwa wa ukoma kwa sababu amenung’unikia  Musa mtumishi wa Bwana(Hesabu 12:10-15). 

 

 Manung’uniko ya Miriam,alisababisha shida nyingi sana. 

Watu wake walilia,waliomba sana,walihuzunika,pia waliahilisha safari waliokuwa nayo wiki nzima yaani (siku saba zote). 

 

Watu wake ,walitubu kwa ajili ya kosa lake ili Mungu amurehemu.Wamefanya  huduma ya upatanisho kati ya mama huyo na Mungu wake.Miliam alifanya kosa kubwa sana mbele za Bwana. 

 

 Mara nyingi manung’uniko anafanyika kwa siri sana. Unaweza usijue kwamba furani anakunung’unikia,lakini Bwana anaye ona kote anatambuwa vyote vinavyo fanywa na wanadamu,haswa watu wa Mungu. 

Miliam ni mtumishi aliye fanya kazi kubwa pamoja na kaka zake; Musa na Haruni,lakini dhambi ilipo ingia moyoni mwake,Bwana aliona vema amhubilie mwenyewe kwa njia zake,ili afundishike , ili naye aweze kufundisha wengine. 

Kumtia ukoma mwilini mwake ilikuwa ni adhabu nzito sana kwake,ya kumfanye awe mnyenyekevu na azidi kumheshimu Mungu na kumuogopa.Kweli Mungu ndiye aonaye!!!tena ndiye mwenye uweza!!!! 

 

 

Biblia,inatuambia mtu mwingine , Jina lake ni Zakaria ,tunasoma habali yake katika ( Luka 1:1-20). Yeye na mkewe walikuwa wazee sana walikuwa hawana mtoto,  mke wake alikuwa tasa. Yeye, pamoja na uchungu wake wa tatizo la kuwa tasa,aliendelea kumpenda Mungu na kumtumikia kwa uaminifu. 

 

Biblia inasema ; 

 

 “wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu,wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama.”Luka1:6. 

 

Ndipo sasa alipokuwa akitumika hekaluni mwa Bwana, 

malaika akamtokea akamwambia kwamba anamletea habali njema, 

 

kwamba dua lao limesikika,kwamba mke wake Elzabeth,atamzalia mtoto wa kiume,akamwambia jinsi mtoto huyo atakavyokuwa na kazi nzuri atakayefanya ya kurejeza wa Israeli kwa Mungu wao,,na kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto,pia na kuwatilia waasi akili za wenye haki ,na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa.(mst 16 na 17) 

 

Pamoja na kumueleza hayo yote, Zakaria ,bado ,hajaamini alishikilia kwamba ni wazee,kupata mtoto ni jambo kwake aliona limesha pitwa na wakati. 

Zakaria alimwambia malaika hivi: “Nitajuaje neno hilo,maana mimi ni mzee,na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi.”Luka1:18. 

 

Malaika akaendelea akajieleza kwamba ametumwa na Mungu kumpasha habali hizo njema.(mst19) 

  

Hapa tunaona ,mtumishi wa Mungu,mwenye sifa nzuri mbele za Bwana,akishindwa kuamini ujumbe wa Mungu. 

Kumbe sasa shida yao ya mda mrefu imewaharibia maisha yao ya kiroho. 

Bwana ndiye anaye ona !!! 

 Bwana aliona  kwamba shida yao ya kutokuwa na mtoto ni ndogo kuliko kufa kiroho.Bwana ni mwenye upendo mwingi sana,aliponya roho yake kwanza ,na alipo fufuriwa imani yake ,akapokea sasa mtoto. 

 

 Unaonaje angempa mtoto kwanza bila kumfundisha?? Bila shaka ,kama roho yake haijakarabatiwa angeendelea na manung’uniko baadaye(kwa nini kupata mtoto wakati sina mda wa kumlea?,au angesema ona sasa watu wanaanza kutucheka na kushangaa! N.k..),au hangefurahia ipasavyo muujiza. 

 

Bwana anatambua yote. Unaweza ukawa na sifa nzuri mbele za watu ,maana wao ndio wanaotoa ushuhuda kwetu. Wanatuona tukimwimbia Bwana,tukihubili,tukiombea wagonjwa ,n.k. Wanatupa sifa nzuri sana.Lakini Bwana anaye ona ,anajua wewe una ugonjwa gani. Bwana anajua ashugulikie nini ndani mwako ili upate mafanikio ya kudumu. 

 

 Zakaria,Bwana amemtia kuwa bubu kwa mda. 

Jambo hilo naamini limemfanya awe mnyenyekevu mbele za Bwana ,na kumuomba rehema kwa kutokuamini kwake,na Bwana alimsikia. Watumishi wengi si rahisi kuwaonya,lakini Bwana anazo njia za kumbadilisha mtu.Dhambi iliyofichika nani awezaye kuiona? 

 Bwana peke ndiye aonae. 

 

Tumuombe Bwana alete uhai ndani ya nafsi zetu. 

Tuombeane wapendwa ili tuwe hai rohoni.Watu wengi wanatumika lakini hawana uzima wa Mungu ndani mwao. 

 

Inawezekana,uchungu wa shida yako imekuwa nyingi hata huoni tumaini lingine.Bwana akuokoe ,akuinue,na akufufue na akupe nguvu mpya.Zakaria na mkewe wamepona nafsini mwao,baadaye wakaona muujiza. Bwana amewaona ! .Neno la Bwana linasema,         

 

“Nimekufundisha katika njia ya hekima ,nimekuongoza katika mapito ya unyofu,uendapo,hatuwa zako hazitadhiikika,wala upigapo mbio,hutajikwaa.”Mithali 4:11-12. 

 

Mpendwa unayesoma habari hii,Bwana ndiye anayeona kote.Tena anatambua na mawazo yetu yote,pia na nia zetu kati ka kila jambo tulifanyalo.Sasa basi ,tuwe wazi mbele zake,tusiwe wanafiki,bali tuwe wasema kweli.Naamini Bwana ameshakufundisha mara nyingi,kama alivyonifundisha na mimi pamoja na wengine wengi.Mimi na wewe tushirikiane katika maombi ili tusaidie na wengine .Dhambi zote  tunazifanya kwa siri.Lakini Bwana anazitambua zote.Kwa nini mpendwa usitubu na kukili udhaifu wako ili akusaidie upate amani ya kweli katika Kristo Yesu? Yeye anakuhitaji ili akusaidie,anaona jinsi dhambi zimekulemea sana,anataka akupe uhai wake,je uko tayali kumpokea ili akusaidie?Kama jibu lako ni ndiyo namhitaji Yesu ili abadilishe maisha yangu, omba pamoja nami ukifungua moyo wako kabisa mbele za Bwana na sauti kubwa. 

 

 Sema, 

 

Ee Bwana naja mbele zako sasa,nakili mbele zako kwamba mimi ni mwenye dhambi,nimetumikia shetani mda mrefu sijapata amani,sasa Bwana naja kwako,nakugeukia wewe Yesu mwana wa Mungu,nakuomba ukaoshe dhambi zangu zote nilizo zifanya nikiwa najuwa, nazingine nilizozifanya bila kujua.Bwana ukazifute zote ndani ya damu yako, ukanioshe niwe safi kabisa.Namuacha shetani nakugeukia wewe, niwe wako siku zote za maisha yangu.Futa jina langu katika kitabu cha hukumu na kuliandika katika kitabu cha uzima.Asante Bwana kwa kuniokoa.Tangu sasa ni wako,nitakufuata na kukutumikia.Na baada ya siku zangu hapa duniani ,tutaishi pamoja na wewe mbinguni.Kwa jina lako Yesu Kristo naomba hayo Amen. 

 

Bwana Yesu nakushukuru kwa wokovu wako.Asante Yesu kwa kunikubali kuwa mtoto wako.Unishike na nguvu zako ee Bwana nisirudi nyuma bali nisonge mbele hadi mwisho wa safari yangu.Asante Yesu,wokovu wangu na ngome yangu,kimbilio la maisha yangu!!!. 

 

 

Kama wewe hutaki kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako,na wewe nakuomba useme maneno haya,ukiwa umefungua moyo wako,sema; 

 

Bwana Yesu nimesikia habari zako kwamba unaona kote,sasa nami Bwana najua kwamba umenijua na kunitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi.Ni kweli mimi nimwenyedhambi nahata sasa najisikia siko tayari kukupokea moyoni mwangu.Nakuomba Bwana Yesu,unisaidie nisife kabla sijakupokea kama mwokozi wa maisha yangu.Pia nakuomba uendelee kunifundisha ndani ya kurasa zinazofuata ili nifundishike.Bwana unifahamishe neno lako nikujue wewe na nisimalize kitabu hiki kabla hujagusa moyo wangu.Naomba hayo katika jina lako Yesu.Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

-Hasira. 

 

  

Napenda tuzungumze juu ya tabia moja mbaya sana ,imejificha mno.Tabia hii,imeua watu wengi sana,imesababisha matengano kati ya ndugu na ndugu,tutaiangalia kwa upana. 

 

Hasira imeandikwa kwenye Biblia. Inaonyesha kwamba inaleta dhambi.Inaweza pia ikasababisha magonjwa.Hasira inaweza pia ikatoka kwa Mungu kama umemkosea kama wana wa Israeli walivyo muasi na kufuata miungu mingine. 

  (Kumb 31:16) 

 

 “Bwana akamwambia Musa,angalia wewe utalala na baba zako;na watu hawa wataondoka ,wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendeayo kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu ,nililofanya nao.” 

 Kwa kuacha agano la Mungu, neno la Mungu ndilo linalotuonyesha kwamba (ni dhambi). Hasira ya Mungu iliwaka yuu yao. 

 

( Kumb 31:17) 

 “Ndipo hasira yangu itakapo waka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao wataliwa, tena watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka…” 

 

Kama mmekasirika msitende dhambi.Jua lisizame wewe ukiwa na hasira hata kama una haki ya kweli kama Yesu,  wakati wale waliodharau hekalu la Mungu mpaka wakafanyia humo biashara .Yesu alikasirika. Hasira ile ilikuwa takatifu, (Mat 21:12-13) na,(Yohana 2:14-16.) 

 Hasira ya mwanadamu ni mbaya sana ina madhara makubwa inaleta magonjwa mengi sana kama vile; 

                                -Mapigo ya moyo 

                                  -shida ya kupumua, 

                                 - presha 

                                  -vidonda vya tumbo 

                                  - kuchanganyikiwa 

Hasira inakuja eidha wamekukosea  eidha haki yako haijatekelezwa.Hasira inakuja wakati umeshindwa ku samehe. 

Hasira inakuja hivi: unakaa ukitafakari kwa nini wametenda hivi au hivi usiku kucha unawaza; kwa nini ?hupati jibu siku mbili au tatu, moyo wako unaanza kuwa na uzito sana, unapumua kwa kuvuta sana.Wengine wanashikwa na kitu kama jiwe shingoni, wengine wanasikia maumivu kwenye kichwa (unachanganyikiwa). 

Wengine tumbo linaanza kuvimba. 

 

Biblia inasema 

Mithali 30:33 

 

 “Kwa maana kupiga maziwa huleta siagi na kupiga pua hutokeza damu; kadhalika kuchochea hasira hutokeza ugonvi.” 

 

Tuombe Mungu atuondolee hasira, 

“tuwe na roho ya upole na utulivu iliyo ya  thamani kuu mbele za Mungu .Maana hivyo ndivyo walivyokuwa wakijipamba wanawake watakatifu  wa zamani, waliomtumaini Mungu, na kuwa tii  waume zao”.(1Pet 3:4-5) 

 

Kwa hiyo hasira ni kama pepo wa shetani. Inakuvamia na kukutayarishia    mambo machafu sana. 

Ukiwa umekosewa na mtu, muone, mtengeneze pia umsamehe. 

  Hasira ni hali ya kukasirika .Ukimkasirikia mtu ni kusema hakuna tena upendo kwake, pia moja kwa moja shetani anaingiza mafundisho yake.Kama ulikuwa na heshima kwake unaanza kumdharau, kumsema vibaya na mengine mengi. 

      Hasira inakugeuza kuwa kichaa au inakuletea sumu kwenye ufahamu, ukiona mtu anakupandikizia hasira ndani yako   usipokee.Usikubali bali ukatae kwa nguvu zako zote maana lengo la ibilisi ni kukutega wewe unaetendewa. 

 

Paulo naye anawandikia waefeso eti wawe na hasira lakini wasitende dhambi.Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka,wala wasimpe ibilisi nafasi.Efeso 4:26-27,31&zab4:4. 

      

Ushauri wa Paulo mstari wa 32 unasema; 

“Wa saidiane,wa hurumiane,wa sameheane.” 

 

 

 

 

Ushuhuda. 

 

Ndugu mpendwa, namshukuru Mungu ameniponya na hasira.Mimi, nimemuona Bwana akinishindia hasira, lakini nakuhakikishia kwamba kabla sijateswa nalipotea. 

(Zaburi 119:67) inasema 

 

 “Kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako”. 

 

(Zaburi 119:75) 

 

”Najua ya kuwa hukumu zako ni za haki, Ee Bwana,na kwa uaminifu umenitesa”. 

 

Namshukuru Mungu amenifunulia dhambi iliekuwa inanitesa muda mrefu.Kusema kweli nilikuwa sijui kwamba nina hasira.Siku moja mfanyakazi wangu wa ndani amenijibu vibaya nikaumia kiasi cha kuumwa.Mapigo ya moyo akaanza,nikimuona tu au nikisikia sauti yake,moyo ulikua unapiga sana ,nikaanza kupumua kwa kuvuta.Nilipo tulia nikatafuta muda tukaongea nikapona magonjwa hayo mpaka leo.Ndipo nikagundua kwamba magonjwa mengi anatokana na hasira. 

 

Siku nyingine nimejikuta kumbe mimi nilikuwa natenda dhambi bila kujuwa.Nikiona unafanya kitu sio kizuri nilikua mwepesi kuku hukumu. Hapo nilikuwa sijajua kwamba natenda dhambi maana hukumu ni ya Mungu peke yake.Neno la Mungu linasema kwamba 

 

“….yeye ahukumuye kila mtu bila upendeleo…”(1Petro 1:17) 

 

Neno la Bwana linasema katika kitabu cha 

 

(Warumi 11:33) 

 

 “Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu! Hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani.” 

 

 

Namshukuru Mungu  nilikuwa nimepotea Bwana akanitesa  kwa mapigo yake ili nijifunze kwake na kurekebika.Kwa uaminifu wake amenitesa, na hukumu zake ni za haki. 

Ameniondolea lawama na dharau, ameniondolea hasira na jeuri nalitukuza jina la Bwana .Nami namuomba Bwana 

 

 “asiliondoe neno la kweli kinywani mwangu kamwe, maana nimezingojea hukumu zake”(Zaburi 119:43). 

  

Kuna dhambi nyingine mbaya inaitwa “chuki”.Ili ujuwe kwamba unayo,unajikuta kwa ajili ya neno, Fulani ameliongea,ukaona halipendezi machoni pako.Unajikuta yule mtu aliolisema humpendi tena, maana amekuhuzunisha.Unajitahidi kumukubali moyoni mwako lakini unajikuta ukimuona tu,amani inatoweka bila sababu.Dawa si nyingine,ni kumuombea ili ile roho inayotenda kazi ndani yake ya kukukosesha amani imtoke.Ukiyikemea itaondoka nawe utakuwa na amani naye.Kumbe kila mtu ni mzuri lakini mara nyingi roho ya uharibifu inatumika kupitia watu.Kwa hiyo usimtukane mtu ukimuita shetani na kumuombea afe au akimbie mbali na wewe hapana, lakini angamiza ile roho inayopata nafasi kupitia yeye. 

Usisahau kwamba adui yetu ni ibilisi,naye anatuwinda kupitia njia nyingi. 

Ukipambana na roho itaondoka na wewe utaokoka kwenye mitego ya ibilisi. 

(Zaburi 124:7-8) 

 “Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji, mtego umevunjika, nasi tumeokoka.Msaada wetu u katika jina la Bwana,aliezifanya mbingu na nchi.”Haleluya . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sura ya 2: 

 

Matokeo ya dhambi. 

 

Dhambi ni mbegu inayoleta mazao mengi 

Mfano 

Wizi unaleta mauti(Jambazi anaweza akapigwa risasi akafa) 

Uongo(unaweza kushuhudia uongo kule mahakamani ukapelekwa gerezani) 

Ni mifano mingi tu lakini nataka tuangalie tunda la dhambi linaloitwa Magonjwa.Yaani,nikusema unatenda dhambi matokeo yake unapatwa na magonjwa. 

Magonjwa  mara nyingi tunadhani  ni kazi ya shetani kwa upande mmoja inawezekana lakini upande mwingine ni matokeo au tunda la dhambi. Si kila dhambi inaleta magonjwa hapana dhambi zingine zinaweza zikaleta raha kwa muda huo huo au zikaleta furaha kwa mda mfupi ndio maana mwandishi wa Zaburi 73 :3-6 amesema; 

 

 « Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna nilipo iona hali ya amani ya wasio haki.Maana hawana maumivu katika kufa kwao,na mwili wao una nguvu.Katika taabu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu.Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao.Jeuri huwavika kama nguo ». 

 

 mst wa 17-18 « Hata nilipoingia patakatifu pako na kuutafakali mwisho wao,hakika wewe huwaweka penye utelezi,huwaangusha mpaka palipoharibika. » 

 

 Mst wa 27-28 unasema  « Maana wajitengao nawe watapotea ;umewaangamiza wote waliokuacha wewe.Nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu ;Nimefanya kimbilio kwa Bwana Mungu.niyahubiri matendo yako yote. » Haleluya ! 

 

Mtunga zaburi yeye aliwanaonea wivu  wabaya wakistawi sana lakini aliambiwa kwamba mwisho wao ni mbaya.Sasa tumeweza kuona kwamba unaweza kutenda dhambi ukwa salama ukaendelea kustawi,mpaka mwisho utakapo hukumiwa na kutupwa motoni. 

 

Hapa tunaangalia jinsi magonjwa yanaweza kuwa mshahara wa dhambi na mara nyingi bila huruma na rehema za Mungu unaweza ukafa wakazika kabisa lakini mara nyingi ukiomba msamaha na kutubu unapona kabisa, jina la Bwana libarikiwe. 

 

 

            Ushuhuda  (1) 

 

Siku mmoja dada mmoja alishuhudia kwamba,aliumwa macho,akatibiwa muda mrefu,macho yakaendelea kumuumiza akakata tamaa,maana aliomba sana lakini hakupona,aliweka dawa lakini hakupona aliuliza Mungu afanye nini tena?Bwana akamfunulia kosa alilolifanya likamsababishia apigwe namna hiyo akatubu na kuomba rehema kwa Bwana akapona hapo hapo. 

 

 

Zab119:77 

”Rehema zako zinijie nipate kuishi,maana sheria yako ni furaha yangu.” 

Mstari huu unasema kwamba rehema za Mungu zikikujia utapata kuishi. 

 

 

 

 

        Ushuhuda (2) 

 

Mpendwa mwingine alishuhudia kwamba alihuzunishwa na mchungaji wake siku moja,huyo mpendwa akajenga chuki moyoni mwake  kwa huyo mtumishi wa Mungu,ndipo Bwana akampiga na ugonjwa,wa kuteguka kiuno.(Alikuwa ananyanyua boxes nzito akitaka kufanya usafi) Akalala siku tatu na maumivu makali mwilini mwake alipouliza kwa nini hayo alimpata Mungu akamjulisha kosa alilolifanya akaomba Bwana amrehemu akapona baada ya siku 3. 

“Neno la Mungu linasema usimnenee mabaya mkuu wa watu wako”(Mdo 23:5) 

Kutoka 22:28“usimtukane Mungu wala usimlaani mkuu wa watu wako”. 

Mtume Paulo alikuwa anajieleza mbele za watu hivi ;mimi kwa dhamiri safi nimeishi mbele za Mungu hata leo hii (Mdo 23:1)Ndipo sasa mtu jina lake Anania akaamuru Paulo apigwe kwenye kinywa chake ndipo sasa 

Paulo akasema 

 

“Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria nawe unaamuru nipigwe kinyume cha sheria (Mdo 23:3)” 

 

 Paulo alikuwa anasema kweli huyu kuhani Anania amempiga kinyume cha sheria.Pia ni kama ukuta uliopakwa chokaa,tena ni kweli Bwana atampiga nayeye kwa sababu amefanya vibaya kwa mtumishi wa Mungu Paulo.Sasa haya maneno ya Paulo yameonekana kuwa matusi kwa sababu yamenenwa juu ya mkuu. 

Ndipo sasa Paulo akajieleza ya kwamba alikuwa hajuwi ya kwamba Anania alikuwa kuhani mkuu.Maana  yake angejua kuwa ni kuhani mkuu asingesema hivyo.Maana neno la Bwana linasema tusiwalaani wakuu. 

Huyo mpendwa alikuwa anajua kwamba aliyefanya kosa ni huyo mchungaji wake aliyemhuzunisha.Lakini Mungu hakuangalia mtumishi huyo bali aliangalia jinsi huyo mpendwa  alivyojiweka vibaya na kutokuendelea na heshima na upendo kama mwanzoni. 

 

Mkuu ni mkuu.Baba ni baba na mtoto ni mtoto.Mkuu akikuonea usijali,mpende tu mengine Bwana mwenyewe atashughulika nayo. 

 

 

Zab119:92. 

”Kama sheria yako isingekuwa furaha yangu, hapo ningalipotea katika taabu zangu.” 

 

Tuna taabu nyingi duniani lakini ,tusipo shika sheria ya Mungu ,tutapotea na kufa katika taabu zetu. 

 

 

 

-Je ni kweli magonjwa yote ni tunda la dhambi? 

 

 

Hapa tunasema hapana magonjwa mengine ni vifaa vya Mungu anavyotumia kwa kutulea kiroho au kutuelimsha juu ya unyenyekevu au kuzuia majivuno. 

Tunaona mfano wa Paulo alivyokuwa anaumwa sana.Yeye si kwamba amefanya dhambi lakini yeye amepata neema kubwa sana ya kuona maono ya Mungu ndipo Bwana akampa mwiba mwilini mwake. 

Paulo aliomba sana Mungu ili apate uponyaji. Neno la Mungu linasema, (kwa ajili ya kitu hicho nilimsihi Bwana mara tatu kwamba kinitoke.Naye akaniambia neema yangu yakutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu), 

Paulo alielewa kusudi la Mungu kwake na mwiba huo. 

 

(Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nilipewa mwiba mwilini ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi) 

(2kor 12:7). 

 

Magonjwa ya Paulo, yalikuwa yanamlinda ili asijivune kupita kiasi maana aliona ufunuo mkubwa sana. 

 

Amesema kwamba alinyakuliwa mpaka peponi akasikia maneno yasiotamkika  , ambayo haijuzu mwanadamu ayanene.(2ko 12:4). 

 

Paulo ameona maono makuu, mpaka nayeye kama mwanadamu anajisifu sana.Lakini anasema anajizuia ili mtu asimhesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwake au ayasikiayo   kwake. (mstari wa 6) 

 

Mtu akisema jinsi Bwana anavyomtumia sana watu wanaweza wakakufananisha na Malaika au Mungu mwenyewe. changamoto ni kwamba tuwe tunajizuia kueleza yote au tutumie hekima alioitumia. 

 Paulo aliposema ; 

(namjua mtu mmoja katika kristo sasa yapata miaka kumi na mine kwamba sasa alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui Mungu ajua .Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu) (2Kor 12:2). 

  

Magonjwa ya Paulo Bwana aliyatumia kama kifaa cha kumlea,ili Paulo azidi kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu.Kama Mungu ana makusudi na ugonjwa wako hata waombe,hata wakutibu hutapona maana Bwana kusudi lake ndilo kubwa kuliko uponyaji.Tusisite kuomba uponyaji wala tusijilaumu kama jibu lake ni la.Tujue ya kwamba tukiomba Bwana Yeye anatusikia  kwa kuwa sisi ni watu wake,mali zake. 

 

vifaa vya Bwana si magonjwa tu , kuna vingine kama ,njaa,kukosa kazi,kuhalibikiwa(kama ulikuwa una vitu vingi ukamuacha Mungu,Bwana anaweza akaviondoa ukabaki huna chochote ili upate muda wa kumtafuta Bwana na kumtumikia vizuri). 

 

 

Ushuhuda(1) 

     

Mwinjilisti mmoja aliomba Bwana amfanikishe kimaisha lakini mpaka leo, ni mtu wa Mungu lakini hali yake ni ile ile.Alipomuuliza Mungu,Bwana akajibu kwamba ni kusudi lake ili awe hivyo,maana akifanikiwa hatakuwa na nguvu za Mungu kama mwanzo. 

 

Ushuhuda (2) 

 

Mpendwa mmoja alishuhudia kanisani kwamba alipata kazi ya ulinzi,wezi wakaja wakaiba naye akapelekwa gerezani.Alikuwa mkristo lakini alisema kwamba alikuwa wa mwisho kuingia kanisani na alikuwa wa kwanza kutoka,maana yake kama ibada ilianza saa tatu asubuhi yeye anaingia saa tano ili atoke kabla ibada haijaisha.Tangu alipotoka gerezani anashuhudia kwamba anakuja kanisani mapema,anasubiri ibada iishe tena akipata nafasi anahudhuria vipindi vya katikati ya wiki. 

Bwana ni mwema tena anajua udhaifu wetu. 

 

Ushuhuda(3) 

 

Namjua kwenye Biblia mfalme Nebukadreza alikuwa mtu mkubwa sana.Alikuwa na roho ya kujivuna sana,pia alikuwa hamjui Mungu,kuwa ni Mungu mkuu wa kuogopwa na kutisha.Alikuwa hajawahi kuona uweza na mamlaka ya Mungu.Alikuwa anajua kwamba yeye tu ndiye mfalme,juu yake hakuna mwingine.Neno la Mungu linasema kwamba,Bwana alimshusha chini akakaa porini pamoja na wanyama,muda wa miaka 7.Kiburi kikaisha ,akatambua uweza wa Mungu  na nguvu zake.Ndipo akasema hivi! 

 

“Hata mwisho wa siku hizo,mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu,fahamu zangu zi kanirudia,nikamhimidi yeye aliye juu,nikamsifu na kumheshimu yeye aishiye milele;Kwa maana mamlaka yake ni ya milele,na ufalme wake hudumu kizazi hata kizazi;Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu,naye hufanya apendavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe.(Dan 4:34-35) 

 

  

Mfalme Nebukadreza Bwana alimpiga pigo kubwa ili aelewe  uweza na nguvu zake Mungu.Pia,ametumia miaka mingi sana kumuelimisha. 

 

Anasema, 

“hata mwisho wa siku hizo,mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbingu.” 

 

Nebukadreza ujanja wake wote ulikuwa umekwisha, 

 kiburi chake kikakoma , 

sauti ya maneno ya majivuno ikageuka kuwa (sauti ya mnyama), 

mwili wake ulikuwa umenona ukawa kama wa mnyama 

 nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, 

kucha zake kama za ndege . 

Alikuwa mtu wa watu akafukuzwa na wanadamu, 

 alikula chakula cha kifahari,(akapelekwa kula majani kama ng’ombe) (Dan 4:33) 

 

Alipoinua macho yake juu kwa mwenye nguvu (Mungu),ndipo akatambua ukuu na uweza wake,akamhimidi akimsifu na kumheshimu,maana amegundua kwamba kumbe Mungu ni wa kunyenyekewa milele.Anatawala mbinguni na duniani.Ni mwenye mamlaka ni mfalme wa wafalme. 

Anasema tena,wale waendao kwa kutakabari kuwadhuru(Dan 4:37). 

 

Ushuhuda huu unaonyesha jinsi Mungu  anatumia matatizo kumhubiria mtu au kumuonyesha jinsi ya kumpenda Mungu. 

Mateso ni kifaa kingine cha Mungu. Mwandishi wa Zaburi amesema 

“Kabla sijateswa mimi nalipotea,lakini sasa nimelitii neno lako(zab 119:67)” 

 

”Najua ya kuwa hukumu zako ni za haki,Ee Bwana na kwa uaminifu umenitesa.(zab119:75)” 

 

 katika sura hii tunaona kwamba dhambi ni mbegu na ina matunda mengi kama (magonjwa,shida,njaa,kuondolewa cheo,dharau,kuteswa na kadhalika).Pia hivyo vyote vinaweza vikawa vifaa vya Mungu ili uokolewe au uelimishwe kiroho. 

Kila jambo analokutendea ni jema tena ni ya kweli na ya haki.Kuna mateso mengine anatoka kwa shetani kama yale ya Yobu.Tusikose kuombeana sisi kwa sisi ili kusudi la Mungu lipate kutimizwa ndani ya Maisha yetu. 

 

 

 

Sura 3  :  Uponyaji. 

 

 

 

Ndungu mpendwa napenda kuongelea neno “uponyaji” ukisikia Fulani amepona,maana yake alikuwa anaumwa. 

Uponyaji ni kazi itokayo kwa Mungu kupitia njia ya maombi au njia ya matibabu.Lakini vyote ni uweza wa Mungu pekee. 

Tumesha ona kwamba uponyaji unahitajika pale palipo magonjwa pia tumeona magonjwa mengine ni tunda la dhambi 

Sasa basi ili tupate uponyaji ni dawa moja tu. 

 

 

“kutubu na kuomba rehema kwa Mungu”. 

 

Tunasoma neno la Bwana lina sema 

“Ungameni dhambi zenu na kuombeana mpate kupona. (Yakobo 5:16)” 

 

Tumeshaona shuhuda za watu waliopigwa magonjwa kwa ajili ya dhambi.Walipo mlilia Mungu na kutubu, wakapona hapohapo. 

Sasa kumbe, kwa wengine kuhusu magonjwa yao, wanahitaji kutubu ili wapate kupona. 

Pia tuelewe kwamba uponyaji unaweza ukaupata kupitia kwa watu wengine wenye karama za uponyaji kama ilivyokuwa 1korintho 12:9 

 

Hapa tunaona ni karama ”za” kuponya na si karama ”ya” kuponya. Maana yake hii karama inatumika kwa njia nyingi au kwa sababu kuna magonjwa mbalimbali. 

Basi sasa tumeona kwamba kwa wengine uponyaji unapatikana kwa kutubu dhambi walioifanya. Kwa mfano Miriamu alipopatwa na ukoma kwa kunun’gunikia mtumishi wa Mungu Musa. Walimuombea msamaha kwa Mungu akapona baada ya siku saba. 

 

Wengine waliombewa wakakosa uponyaji wa magonjwa yao,lakini wakapata uponyaji wa roho zao.Mfano ni Paulo,aliendelea kuumwa na kuambiwa kwamba neema ya Mungu inamtosha. 

Ndipo akasema “basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu.Kwa hiyo napendezwa naudhaifu,na ufidhuli,na misiba,na adha,na shida,kwa ajili ya Kristo, maana nilipo dhaifu ndipo nilipo na nguvu”.(2korintho 12:9-10) 

 

Karama za kuponya zilizo onekana kwa njia tofauti kupitia mitume. 

Wengine wamepata uponyaji kupitia mikono ya mitume kwa kuwekewa mikono kama neno linalosema. 

 

“Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio;kwa jina langu watatoa pepo,watasema kwa lugha mpya;watashika nyoka hata wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru kabisa;wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya(Mk 16:17-18). 

 

Hii njia ya kuwaombea wagonjwa kwa kuwa wekea mikono,inatumika sana hata na siku hizi za leo. 

 

(Mdo28:8-9) “Ikawa babaake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu.Paulo akaingia kwake,akaomba,akaweka mikono yake juu yake,na kumpoza.Yalipo kwisha kutendeka hayo wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa.” 

 

Kwa Jina la Yesu mpaka leo kupitia mikono ya watumishi ,wagonjwa wanapona,haleluia.! Wewe uliyeteseka na uonevu wa shetani,kimbilia watumishi wa Mungu watakuombea kwa jina laYesu utapona. 

 

Biblia inatuambia njia nyingine yakobo aliyesema katika waraka wake alisema hivi 

 

“Mtu wa kwenu amekuwa hawezi?Na awaite wazee wa kanisa wamuombee,na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana(Yak 5:14).” 

 

Wengine waliokuwa wanapata uponyaji kupitia nguo na leso ya watumishi wa Mungu. 

Paulo alikuwa anatumika sana kupita kawaida hata wagonjwa waliletewa nguo na leso kutoka kwenye  mwili wake magonjwa yao yakaondoka na pepo wachafu wakawatoka.(Mdo 19:11-12). 

 

Pia tunasoma jinsi gani Namani alipata uponyaji wa ukoma wake,yeye hakuombewa bali aliagizwa zoezi moja (Kujichovya ndani ya mto yordani mara saba.)  alipolifanya akapona.Pia Tunasoma kwamba Yesu alimponya kipofu kwa kumuwekea udongo machoni pake. 

 

 

Ushuhuda 

 

Mpendwa mmoja anashuhudia kwamba anajua jinsi gani uponyaji wa ugonjwa wa ukimwi unavyosumbua sana dunia nzima unapatikana.Anashuhudia kwamba alifanya  uovu mwingi mbele za Mungu.Wakati wa kutubu aliweka wazi mambo yote aliyofanya sirini akayaweka nuruni ndipo na ugonjwa huo ukatoweka mpaka leo.Anasema ukitubu kweli kweli bila kuficha chochote unapata uponyaji.Maana shetani anapata nguvu ,wakati wewe unapoonyesha kwamba si mwenye dhambi.Mara unalalamika eti mwenzako ndiye kakuletea,na kuchukiana bure.Nakuhakikishia kwamba ,ugonjwa wa ukimwi unapona!.Fungua moyo wako,ukubali kosa ulilolifanya,useme imekuaje,uwe tayari kueleza kila kitu,ugonjwa huo utajikuta umeshapona kabisa.Mpendwa huo anashuhudia uponyaji wake,kupiia zoezi hilo la kuwa wazi kwa mwenzake na kumuomba msamaha. 

 

Ushuhuda 

 

Mama mmoja anshuhudia kwamba mfanyakazi wake wa nyumbani alimtukana na kumfokea hadharani,mamahuo aliumia sana moyoni.Akawa anshindwa kuelewa kwa nini uyo amefanya hivyo.Aliwaza sana,baada ya siku tatu,akaanza kupumua kwa shida.Baada ya hapo akasikia sauti ya huyo dada,moyo wake ukapiga sana.Akaenda hospitalini daktali akamuuliza ni nini kilichomuhuzunisha akajibu“sitaki hata kuyarudia yalionikuta”daktali akamuuliza ni mume wako aliyekuumiza?Akajibu hapana ni mfanyakazi wangu.Daktali akamwambia kama ni hivyo kwa nini uteseke si umfukuze?Akajibu kumfukuza siwezi maana nataka aendelee kuishi nami maana watoto wangu wamemzoea.Hata hivyo anafanya kazi vizuri,alichonifanyia sii kawaida yake.Basi daktali akampa dawa akameza,baadaye mapigo ya moyo yaliendelea akimuona,au akisikia sauti yake au akiwaza yale aliyomfanyia.Siku moja akaamua akae naye wazungumze kuhusu jambo hilo.Bwana akampa ujasiri huyo mama,wakatengeneza wakaombana msamaha,amani,nakuelewana vikarudi.Mama huyo anashuhudia tangu siku hiyo kipindi hicho alipata uponyaji wake amen. 

 

- Msamaha ,dawa ya uponyaji. 

 

Magonjwa mengine yamesababishwa na “uchungu”kwa mfano umefiwa na wazazi wako wote na ndugu zako wote.Iwe ni katika vita au wamekufa kwa ugonjwa,unajikuta unawaza sana, usiku hulali,unafikiria maisha yako yatakuwaje. 

Ili upate uponyaji ni kuachilia moyo wako.Unaujengea msimamo mwingine kama hivi :“ni kweli wazazi wangu wamefariki wote na  ndugu zangu wote,lakini bado mimi nipo ni neema ya Mungu,amenipenda sana Mungu amenilinda mpaka leo, atanitunza na kunisaidia kuishi kama wengine”.Ukiona majirani zako usianze kuwaza wale uliowapoteza,bali mshukuru Mungu kwa sababu majirani zako bado wapo,na mnaweza kusalimiana,na kushirikiana kwa mambo mengine.Ukiachilia  moyoni mwako nakutokufikiria mambo aletayo uchungu,utajikuta umepona kabisa . 

ugonjwa wa pumu,vidondavya tumbo, mara nyingi unatokana na “hofu”au “hasira”.Hizi mbegu zote ni “mbovu” 

 

Ushuhuda 

 

Mtoto wangu jina lake Derrick,wakati alipokuwa darasa la pili alisumbuliwa na pumu. Tulimpeleka hospitalini daktari akatuuliza; “ndani ya familia yenu kuna mtu anaumwa hivi”Tukamjibu hapana.Akasema,huyu mtoto uliza shuleni kama hana shida, halafu muwape tahadhari wasiwe wanamfokea kwa sababu ana hofu.Tukapeleka ujumbe shuleni kwamba mtoto ana shida kutokana na hofu.Kweli walitusaidia alikuwa ana matatizo na mwalimu wake wa hesabu,aliniambia kwamba mwalimu huyo ni mkali sana anamuogopa. 

 

 

Mpendwa Mungu akusaidie kuacha hofu . “(Luka 6:37)Achilia waliokuumiza msihukumu nanyi hamtahukumiwa,achilia,nanyi mtaachiliwa.Ukiachia na kusamehe wale wote waliekuumiza moyoni mwako,roho yako itakuwa salama na magonjwa yote atapona kabisa. 

 

-Kwa nini tunapaswa kusamehe? 

 

_ili tupate uponyaji wa magonjwa yetu. 

_ili Bwana asikie maombi yetu na atusamehe na sisi makosa yetu.(Mat 6:15) 

_ili Bwana apokee sadaka zetu na zaka zetu(Mat 5:23-24) 

_ili Bwana akuongezee siku zako za kuishi 

(mithali 10:27)kumcha Bwana huongeza siku za mtu,bali miaka ya wasio haki itapunguzwa. 

_ili tuweze kuwa salama tukiwa na roho safi(Efeso 4:31) “uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu pamoja na kila ubaya”. 

_tusiposamehe hatutaingia mbinguni(ufuuo 21:27) 

 “na ndani yake hakitaingia chochote kinyonge wala yeye afanyae machukizo na uongo,bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo” 

 

Ndugu yangu unayesoma kitabu hiki,kusamehe elewa kwamba ni kwa faida yako.Usipotoa uchafu ndani ya chumba chako(moyo wako)uchafu huo,utasababisha moyo wako kukosa amani.Pamoja na hayo,utapata magonjwa mwilini mwako kama nilivyokuonyesha,kama magonjwa ya moyo,vidonda vyo tumbo,kuchanganyikiwa n.k…. 

 

Vile vile hutakuwa na maendeleo ya kiroho,pia unahatarisha maisha yako.Kwa sababu usipoachilia utakufa na magonjwa hayo. 

 

Basi sasa utasameheaje mtu kama hakuombi msamaha? 

 

Inawezekana hajui kwamba amekukosea,basi nenda kwake mzungumze kuhusu jambo hilo.Baada ya hapo ataelewa kuwa amekukosea au sivyo,.(Mat 18:15)nenda ukamuone ukiona hakuombi msamaha badala yake anaendelea kukuumiza,basi muache,,lakini moyoni mwako umuachilie kwa kuwa hajui alitendalo. 

 

 Luk 23:34 “Yesu akasema Baba, wasamehe,hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake  wakipiga kura.” 

 

  Ukipata bahati yule aliyekukosea akaja kukuomba msamaha,msamehe kutoka moyoni. 

 

 (Luk17:4) “na kama akikukosa mara saba katika siku moja,na kurudi kwako mara saba akisema natubu,msamehe”. 

 

Hata kama ni wewe umemkosea,unatakiwa kumuendea nakumuomba msamaha. 

 

Biblia inasema “makwazo hayana budi kuja lakini ole wake mtu ambaye yaja kwa sababu yake”.(Lk 17:1). 

 

Ndugu yangu usiwe sababu ya makwazo!Bwana atusaidie kabisa.Tunatakiwa kusamehe kila kosa na kila wakati,tukiwasamehe waliotukosea  tutakuwa tumewaponya. 

 

Tumrudie Mungu, tupate uponyaji, wa magonjwa anayotusumbua tupate pia uponyaji wa nafsi zetu . 

 

 “Heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake”(Zab 32:1). 

 

Wengine tumeona kwamba wanasumbuliwa na mkono wa Mungu mwenyewe. 

 

“kwa maana mchana na usiku mkono wako umenilemea.Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi”(Zab 32:4). 

 

Ukijua kwamba ugonjwa wako ni mkono wa Mungu sio wa shetani basi mrudie Mungu kwa kutubu ili akurehemu. 

 

“Nalikujulisha dhambi yangu wala sikuuficha upotovu.Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana,nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu.Kwa hiyo mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana,hakika maji makuu yafurikayo,hayatamfikia yeye”(zab 32:5-6). 

 

Ukimjulisha Bwana shida inayokusumbua  ukimwonyesha hasira yako na chuki yako,mueleze hofu yako,uovu wako wote Bwana atakulinda na maji akufurikapo hayatakufikia.Kwa sababu mapigo ya waovu hayatakufikia 

 

“naye mtu mwovu ana mapigo mengi,bali amtumainiye Bwana fadhili zitamzunguka.Amen.(Zab32:10)” 

 

Ndugu unayesoma kitabu hiki,umegunduwa mwenyewe kwamba,magonjwa mengi anatokana na hali ya moyo wako.Uchafu wa moyo wako ndio uliyekuhalibu;chuki ya mwenzako,hasira kwa watoto wako,hofu ya maisha,uchungu mwingi,yote haya ndiyo aliyekuharibu.Na wewe bila kujuwa umepoteza hera nyingi ukitafuta uponyaji lakini bado hujapona.Na shetani anakuhubiria kwamba (ugonjwa huu hauna tiba,utakufa tu). 

 

Nisikilize,eh rafiki yangu nikueleze,magonjwa yote anapona,Yesu ni dawa kwako wewe umwaminie.Mwendee Bwana yesu kwa imani,umfungulie moyo wako,akuondolee lile takataka lote la dhambi,akuoshe nawe uwe safi,basi hapo shetani atakosa chakushikilia ,na magonjwa yote atatoweka kabisa kwa Jina la Yesu. 

 

Watu wengi wametafuta uponyaji waliombewa, lakini hawajapona kwa nini?Kwa sababu wengi walimwendea huku wakitaka uponyaji tu sio kwamba wametubu dhambi zao,Hawajachaguwa kumpa Yesu maisha yao atawale.Tafuta kusamehewa dhambi na kuoshwa kwa damu ya Yesu na magonjwa yote ataondoka. 

 

 Mithali 16:6 “Kwa rehema na kweli uovu husafishwa ;kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu.” 

 

 Moyo wako ukiwa safi, ni kusema,hakuna hasira tena,hakuna chuki,ugomvi n.k….., 

 

 “Njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye.”Mithali 16:7. 

 

Ukimwamini Yesu,utasamehewa dhambi zote,tena utapata amani ,tena atakupatanisha na adui zako ,njia zako zikimpendeza Mungu. 

Biblia inasema kwamba 

 

 “ Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu,na   yeye ashikaye njia yake huihifadhi nafsi yake”.Mithali16:17. 

 

Tafuta kupatana na washitaki wako,amani ni dawa tosha.Neno la Mungu linasema 

 

“Yeye apandaye uovu atavuna msiba,na fimbo ya gadhabu yake itakoma.”Mithali 22:8. 

 

 BwanaYesu akusamehe na akuponye magonjwa yako yote. Bwana ni mwenye nguvu,hakuna jambo linalo mshinda.Mwingize moyoni mwako ,mpe maisha yako atawale,yeye ni uzima,na wewe atakupa furaha yake . 

 

”Bwana atageuza matanga yako kuwa machezo;atakuvua gunia na kukuvika furaha.Zaburi 30:11.” 

 

 Bwana akubariki sana. 

          

Umesoma kwamba magonjwa mengi ni pigo kutoka kwa Bwana ili mkosaji apate kunyenyekea na kuomba rehema kwa Bwana. Si kila magonjwa anayetoka kwa Bwana ,maana tunajua kwamba mengine ni uonevu wa shetani tu .lakini kama ni uonevu wa shetani ,tukikemea kwa jina la Yesu mgonjwa atapona.Ila kama ni pigo kutoka kwa Bwana hata uombe hutapona bali dawa yake ni kunyenyekea na kuomba rehema kwa dhambi zako na utapata uponyaji wako.Napenda kukukumbusha pia kwamba hapa ,tunaomba Bwana atujulishe ni kitu gani kimesababisha pigo hilo.Hapa ndipo tunaona kazi ya nabii akitumwa na Bwana kukufahamisha,au akitumia njozi za usiku,au kutumia neno lake.n.k….Ukiomba Bwana atakujulisha maana yeye hana upendeleo.Pia ni mapenzi yake upate kupona,uwe na raha na amani maishani mwako. 

 

Tuombe. 

 

Baba yetu uliye mbinguni,mwumba wa mbingu na nchi na vyote viijazavyo,utukufu na heshima ni vyako milele ,amen. 

Baba,katika jina la mwanao Yesu Kristo,naja mbele zako,nikimsogeza baba huyu , kaka huyu,mtumishi huyu, mbele zako ,Bwana wa huruma nyingi ,na kusii ,ukamurehemu Ee Bwana,ukamuangaliye kwenye shida yake,Bwana wa majeshi ukamkomboe,mvute Ee Bwana mwenye nguvu,ukamsamehe makosa yake yote.Amekusahau,akaegamia na kuweka tumaini lake  kwa mali zake ,kwa waganga wa kienyeji,kwa sanamu ,Bwana damu yako Ee Yesu ikamuoshe na kumtakasa,umsamehe kwa uovu wake wote ,umkubali Ee Bwana,ukamponye na magonjwa yake yote,umweke huru,ukamtoe kwenye mateso yake yote.Asante Bwana kwa huruma zako na rehema zako na upendo wako.Naomba nikiamimi  katika jina lipitalo majina yote Yesu Kristo,amen. 

Baba yetu na Mungu wetu,naja mbele zako nikimleta mama huyuna dada huhu,na mtoto huyu,Bwana mwenye huruma ukamhurumie,ukamfahamishe chanzo cha shida yake ,Bwana na kuomba mpe roho ya unyenyekevu mbele zako ,roho wako mtakatifu akamuatamie,mjulishe kosa lake ukampe kutubu na kukuamini wewe muweza wa yote.Bwana ukafute dhambi zake zote,ukamtakase kwa damu yako ya thamani,Bwana ukamweke huru mbali na maumivu yake yote.Bwana mkubali na kusii,ukampatanishe tena nawe .Asante Bwana kwa upendo wako,na rehema zako kwa mama huyu na dada huyu.Nashukuru Bwana,nikiamini,katika jina lako Ee Yesu mwana wa Mungu.Amen!! 

 

 

Ndugu msomaji,Bwana akubariki 

 kwa kutubu dhambi zako na kuamini damu yake,bila shaka utapata amani na raha yake ukisha shikamana naye!! 

 

  

 

Yeremia 3:12-14, 

 

 “Enenda ukatangaze maneno haya kuelekeya upande wa askazini,ukaseme,Rudi,Ee Israeli mwenye kuasi,asema Bwana;sitakutazama kwa hasira;maana mimi ni mwenye rehema,asema Bwana,sitashika hasira hata milele.Ungama uovu wako tu;ya kwamba umemuasi Bwana,Mungu wako,na njia zako ,zimekuwa nyingi kuwaendea wageni chini ya kila mti ,wenye majani mabichi ,wala hamkuitii sauti yangu ,asema Bwana.Rudini enyi watoto wenye kuasi,asema Bwana ;maana mimi ni mume wenu ;…” 

 

Bwana wetu Yesu,aliye tupatanisha na Mungu kwa damu yake ya thamani,akubariki .Amen. 

 

 

Mwisho. 

Kitabu hiki cha upatanisho,kinatufundisha kwamba Mungu hana upendeleo.Ukiacha maagizo yake utashika vile vile adhabu yake.Uwe umeokoka au hujaokoka,uwe mkubwa au mdogo,mweusi ua mweupe n.k….Wengi wamefarakana na Mungu,lakini walipogundua uovu wao wakatubu wamepata rehema na uponyaji ya taabu zao.Shuhuda mbalimbali zimekuonyesha namna ya uponyaji.Kitabu hiki ni msaada kwa maisha yako na kwa mwenzako pia.Uwe tayari kuwasaidia wengine ili na wao wapate kuwekwa huru.Naamini kwamba shida yako na taabu yako ya mda mrefu,leo hii itakoma.Maana amenijulisha Bwana kwamba kitabu hiki ni dawa kwa magonjwa yote.Bwana akubariki ndugu msomaji wa kitabu hiki. 

Mithali13:15. 

“Ufahamu mwema huleta upendeleo;bali njia ya haini huparuza.” 

 

Je, na wewe umepata ufahamu mwema?Basi, upendeleo wa Bwana umekuzukia.Machozi yako Bwana ameyaona! 

 

Kujitambuwa kwako ndiyo mafanikio yako. 

Upatanisho wako na Mungu wako ndio ufufuo wako! 

Msamaha na kuachilia ndiyo mfereji uletao uponyaji. 

Upatano wako na ndugu yako,ndio amani yako. 

 

 

 

Mimi na wewe tumepewa huduma hii ya Upatanisho ili watu wamrudie Mungu na kuwa na maisha mazuri ,marefu.Mungu akubariki ndugu,tuombeane na tujitie moyo ,tuiendeleze kazi ya Bwana.Amen. 

 

——————————————————————————————– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :  UFUNUO WA FAMILIYA. 

 

 

 

 

 

 

 

Yaliyomo : 

 

Utangulizi ; 

 

Sura ya1. 

               Mungu,mwanzilishi wa ndoa. 

              Msaidizi wa kufanana naye. 

              Uumbwaji wa mwanamke wa kwanza. 

             Umuhimu wake. 

             Mwili mmoja. 

 

Sura ya2 

            Dhambi huvunja ndoa. 

            Uzinzi 

            Ushuhuda 

            Utafanyaje ili ndoa yako ipone? 

            Watoto watarudishwa lini? 

 

Sura ya3 

            Jinsi ya kurejeshwa kwa watoto kwao. 

            Jinsi ya kukabidhiwa watoto. 

            Ushuhuda 

            Muhimu kuzingatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utangulizi. 

 

 

Je unaelewa mambo ya Rohoni? 

unapenda kuyajua? 

Napenda kukujulisha mambo makuu ya Mungu nilivyofunuliwa kuhusu familia zetu za hapa duniani. 

 

      Maswali mengi yapo.Unaweza ukajiuliza kwa nini mme na mke hawaishi kwa raha na upendo, wakati walioana wakiwa wanapendana?
Unaweza  kuelewa kwa nini watoto wana tabia tofauti, wengine wanapenda baba kuliko mama,wengine hawapendi watoto wao?Au wazazi wanaonyesha ubaguzi katika watoto wao.Kuna mambo mengi anaweza akaonekana,na mengine ya ajabu hayaonekani  kwa macho ya mwilini.Naomba unisikilize kwa makini nikikufunulia mambo haya. 

 

Kuhusu mwandishi. 

 

Kitabu hiki ni ujumbe kwa watu wa Mungu,uliyefunuliwa ili wajue chanzo cha shida nyingi ziliopo ndani ya familia mbalimbali.Mwalimu ,Francoise Habonayo ni mwanamke kutoka nchi ya Burundi,ni mtumishi wa Mungu tangu utoto wake,alimpokea Yesu akiwa na umri wa miaka 7,alitumika sana siku za ujana wake,mpaka leo hii anamiaka zaidi ya 40,ana mme na watoto,pia wote nyumbani ni watumishi wa Mungu. Mama huyo,anaendelea kumtukuza Bwana kwa njia ya kuhubili kanisani kama mwalimu, na kufundisha kwa njia ya kwandika vitabu vya injili.Mama huyo amepata ufunuo kuhusu familia za hapa duniani,amefundisha sana semina za ndoa,ameandika na vitabu vingine kuhusu maisha ya ndoa.(kitabu”Fundisha watu wangu”, pamoja na kingine kwenye lugha ya kirundi:”Mtimwaribwabimenye”?). 

Kitabu hiki ,kitakusaidia kujua chanzo cha watoto wako kuwa na tabia tofauti,kitakusaidia pia kurejea amani na upendo ndani ya familia yako.Pia,kitakufundisha namna ya kuomba ili mali zako zilizo ibwa na shetani zikurudie.Naamini kitabu hiki kitabadirisha maisha yako ya ndoa ,ukizingatia maagizo au masharti ya Mungu kuhusu ndoa.Naomba Mungu ufunuo huu,ukuletee mwanga ili upate ufufuo wa familia yako,na pia uweze kupeleka ujumbe kwa wengine ili nao wapone.Mungu akubariki sana. 

 

 

Sura ya 1. 

 

 

Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. 

 

 

Kwanza kabisa swala la ndoa ni jambo jema la kukubalika mbinguni.Mungu aliumba mtu wa kwanza duniani anaitwa Adamu.Mwamzo2:7.”Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi,akampulizia puani pumzi ya uhai;mtu akawa nafsi hai.” 

 

 ”Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki ya Edeni  akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya.”Mwa2:8 

”Bwana akachipukiza katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa.”Mwa2:9. 

”Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji,na kutokea hapo mto huo ukagawanyika kuwa vichwa 4.”Mwa2:10. 

Mungu mwenyewe aliumba mtu,akapanda mwenyewe miti kwenye bustani,akaweka mwenyewe maji ya kumwagilia.Lakini,Adamu kazi yake ilikuwa kutunza na kuendeleza kazi Mungu aliye anzisha tu.Kwa kuendeleza bustani,Mungu alikuwa ameweka mbegu ndani ya miti ile ili Adamu asihangaike kutafuta mbegu. 

Mwa1:29.”Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utoae mbegu,ulio juu ya uso wa nchi yote pia,na kila mti,ambao matunda yake yana mbegu;vitakuwa ndivyo chakula chenu…” 

 

Biblia inatueleza kwamba Adamu aliumbwa ili atumike ndani ya bustani hiyo ya Edeni,ailime na kuitunza.Mwa2:15. 

 

Pia atawale juu ya wanyama,maana na wao waliumbwa kutoka katika ardhi. 

Mwa2:19.”Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani,akamletea Adamu ili aone atawaitaje;kila kiumbe hai,jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake.” 

 

Mungu alimpa kazi kubwa naye akaifanya. 

Mwa2:20.” 

”Adamu akawapa majina yao kila myama wa kufugwa na ndege wa angani,na kila mnyama wa mwituni;…” 

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki, Mungu mwenyewe ndiye aliyeona kwamba Adamu ana uhitaji wa msaidizi. 

Ndani ya wanyama wale woote,Adamu hakuona aliyekuwa angeweza kumsaidia ,maana vyote vilikuwa vimewekwa chini ya utawala wake.Hangeweza kupata msaada katika vitu visivyo na uwezo.Kulikuwa hakuna kiumbe chenye mfano wake. 

Mwa2:20 ”….lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye.” 

 

 

 

Msaidizi wa kufanana naye. 

 

Adamu,mtu wa Mungu,kiumbe chenye mfano wa Mungu,(pumzi yake imetoka kwa Mungu),na umbo la mfano wa Mungu,(maana Biblia inasema hivi; 

Mwa1:26.”Mungu akasema,na tumfanye mtu kwa mfano wetu,kwa sura yetu…”),anahitaji msaidizi. 

 

Kazi zilikuwa nyingi,hana wa kuongea nae,upweke mwingi,n.k..Atoke wapi msaidizi wa Adamu jamani?Mwenye uweza kama wake,maana kama unataka mtu agusaidie ni lazma awe na uwezakama wako ili muendeleze wote kazi vizuri.Siku hizi kazi ikigushinda vipo vifaa vya kukusaidia.Mfano,ukitaka kufua nguo,si lazima utumie mikono yako tu,zipo mashine zinaweza gufua badala yako.Kulima,zipo mashine n.k.Naamini,maendeleo ya leo ni mazuri kuliko ya mwanzo.Hata hivo,Adamu alikuwa hajaona,msaidizi wa …..Kufanana na ye…… 

Atoke wapi wa kumsaidia wenye sifa ya ….kufanana na ye….?
Mungu anajishughulisha na shida zetu. 

 

 

 

Uumbwaji wa mwanamke wa kwanza duniani. 

 

Mwanamke yeye hakuumbwa kwa udongo wa ardhi,yeye aliumbwa kutoka kwenye mfupa wa mwanadamu,kisha akaufanya mwanamke. 

Mwa2:21-22.” 

”Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito,naye akalala;kisha akatwaa ubavu wake mmoja,akafunika nyama mahali pake.Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke,akamleta kwa Adamu.” 

Haleluia! Bwana mwenyewe alimtafutia msaidizi ,mwenye sifa za kufanana naye.! Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. 

 

Mungu mwumba wetu ,amemletea Adamu mke. 

Mungu daima ndiye mhusika mkuu kwenye swala la ndoa.Maana ndiye anajua ni yupi wa kufanana na wewe.Wasaidizi wanaweza wakapatikana,lakini wenye sifa ya kufanana,Mungu pekee ndiye anajua. 

Mithali31:10. 

”Mke mwema ,ni nani awezaye kumwona?Maana kima chake chapita kima cha marijani.” 

Adamu alipo amka na kumuona huyo mke,alisema  katika kitabu cha 

Mwa2:23.   

”sasa huyu,ni mfupa katika mifupa yangu,na nyama katika nyama yangu,basi ataitwa mwanamke,kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.”Paulo naye aliandika hivi; 

1Kor11-12:”Maana mwanaume hakutoka katika mwanamke,bali mwanamke katika mwanamume.Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke ,bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume.” 

Malaika wa Mungu wanapendezwa sana wanawake wakivaa kichwani dalili ya kumilikiwa.1Kor11:10 . 

”Kwa hiyo,imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika.” 

1Kor11:11-12. 

”Walakini,si mwanamke pasipo mwanamume,wala mwanamumue pasipo mwanamke ,katika Bwana.”Katika Bwana wote ni sawa; 

 

 

 

1Kor11:12 . 

”Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume,vile vile mwanaume amezaliwa na mwanamke.;na vitu vyote asili yake hutoka kwa Mungu.” 

Na vitu vyote (watu,wanyama,miti,maji,mawe,n.k..),vitu tulivyo navyo,maumbile,rangi,n.k asili yake hutoka kwa Mungu. 

 

Adamu hakuumbwa kwa ajili ya mwanamuke,lakini mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mume,lakini,Adamu alihitaji msaidizi.Sasa kumbe,wanawake wapo kwa hitaji la wanaume.Katika uumbaji,mwanamke alionekana wa mwisho.Yeye,si kusema kwamba alikuwa amesahaulika,cha msingi ni kwamba na yeye ameumbwa na Mungu,akapewa pumzi yenye uhai wa Mungu,wakaumbwa wote kwenye mfano wa  Mungu. 

Mwa1:27. 

”Mungu akaumba mtu kwa mfano wake,kwa mfano wa Mungu ,alimwumba mwanaume na mwanamke,aliwaumba.” 

 

Uwepo wa mwanamke ulionyesha umuhimu wake wa pekee. 

 

Umuhimu wa mwanamke. 

-Anahitajika katika kazi maalumu ka kuendeleza uzao duniani.Kama vile Bwana Mungu alikuwa amewaza kazi ya bustani ya Edeni,kwa kuandaa mbegu ,vile vile Bwana Mungu alikuwa ameandaa mbegu za kuendeleza uzao duniani.Na wanadamu ,mbegu zimewekwa ndani ya miili yao.Kama vile machumgwa mbegu zimo ndani ya tunda la machungwa. 

Biblia imetwambia kwamba hakuna mume bila mke,wala mke bila mume maana mume anazaliwa na mwanamke. 

Kazi ya Eva(mke wa Adamu),ilio mfanya awe lazima mke,ni uzao.Maana uzao unapatikana kati ya mke na mume. 

Mungu alipomaliza kuumba mke na mume,aliwabarikia, 

Mwa1:28.”Mungu akawabarikia ,Mungu akawaambia,zaeni mkaongezeke,mkaijaze nchi;mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe kiendacho juu ya nchi.” 

 

Kazi ya pili,ni kufanya kazi ya kutawala juu ya viumbe vingine. 

Kazi hii ilionekana ni kubwa kwa Adamu mpaka akahitaji msaidizi.Utawala haujapewa Adamu peke yake,maana neno laBwana linasema hivi, 

”Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu,wakatawale…,Mwa1:26” 

Haijasema akatawale,lakini imesema wakatawale. 

 

Kazi ya tatu;kutunza bustani  na kuilima wakisaidiana na Adamu. 

 

 

Si wawili tena bali mwili mmoja. 

 

 

Ijapokuwa wanadamu wa kwanza wametoka kwenye mwili mmoja,maana Eva ametoka kwenye ubavu wa Adamu,tumevisoma Mwa2:21. 

Adamu alipoletewa mkewe,alifurahi sana,akaridhika naye.Alitamka maneno matamu sana,alisema…sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu.Mwa2:23. 

Ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe kure kwenye bustani ya Edeni.Mungu ndiye afanyaye mke na mume kuwa mwili mmoja.Si wawili tena,bali mwili mmoja.Ijapo kuwa watu hata kama wameoana ummoja huu wa kuwa mwili mmoja,hauonekani kwa sababu shetani naye anamafundisho yake ,ndiyo maana unakuta kwa wale wanaemcha Mungu wanajitahidi kuzingatia hiyo sheria ya kimungu kwamba mke na mme wakioana wanageuka kuwa mwili mmoja,lakini kwa wale wasiyefuata sheria ya Bwana kwao shetani anawambia kwamba si kuwa mwili mmoja bali ni kukaa pamoja lakini wakijitahidi kuheshimiana. 

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki,ndoa ni kazi ya Mungu.Tuzingatie sana sheria yake,tusiwe kama mataifa wasiemchamungu wanavyofanya.Mume ni kichwa cha familia,na mke ni msaidizi wake.Msaidizi inamaanisha kusaidiana kwa pamoja.Ndani ya upendo na heshima zote.Si mmume atawale mke au mke atawale mmume,lakini kwa pamoja wanatawala juu ya mali zao,juu ya mashamba na juu ya mifugo yao. 

Mwa1:28”Mungu akawabarikia ,Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke,mkaijaze nchi,na kuitiisha;mkatawale samaki wa baharini,na ndege wa angani,na kila kiumbe chenye uhai kiendapo juu ya nchi.” 

Kwa ushirikiano ;wanazaa,wanatawala,wanasaidiana kufanya maagizo ya Bwana. 

Mume +mke=mwili mmoja. 

Adamu(mme)+Adamu(mke)=Adamu. 

Mwa5:2.”Mwanamume na mwanamke aliwaumba,akawabariki akawaita jina lao Adamu,siku ile walipoumbwa.” 

 

Adamu mume baada ya kuangushwa na nyoka,alimbadilishia jina na kumpa mke wake jina la Hawa 

Mwa 3:20.”Adamu akamwita mkewe jina la Hawa;kwa kuwa yeye ndiye aliye  mama wa wote walio hai”Dhambi inaanza kuleta mgawanyiko,tena utukufu waliyekuwa nao ukaisha kwa sasa Mungu anawatafutia mavazi ya ngozi yakuwafunika. 

Mwa3:21.”Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika.”Lakini tangu mwanzo walikuwa uchi bila shida yote. 

Mwa2:25.”Nao walikuwa uchi wote wawili,Adamu na mkewe,wala hawakuona haya.” 

Dhambi yao ilisababisha Mungu kuwafukuza katika bustani ile walipokuwa wakiishi. 

Mwa3:24.”Basi akamfukuza huyo mtu,akaweka makerubi,upande wa mashariki wa bustani ya Edeni,na upanga wa moto uliyegeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima.” 

 

Dhambi ililetea ardhi laana ndiyo maana ardhi haitoi mazao ya kuridhisha.Watu wanakula kwa jasho lao nyingi, miti ya laana imemea ardhini (michongoma na miiba) , 

hii ndio adhabu ya AdamuMwa3:17-19. 

 

Nyoka naye imelaaniwa kuliko wanyama wote.Atatembea kwa kuburuza tumbo,tena chakula chake ni mavumbi.Tena kumewekwa uadui kati yake na mwanamke na uzao wake wote.Nyoka atapondwa kichwani naye ataponda kisiginoni.Mwa3:14-15. 

Mwanamke naye,Bwana akamwambia kwamba atazaa kwa uchumgu 

Pia atakuwa na tamaa kwa mume wake,vile vile mume wake atamtawala.Mwa3:16. 

 

Tumeshaona kwamba tangu mwanzo kabisa Mungu alikuwa ametuwekea kila kitu ili tuishi kwa raha yote.Lakini kwa sababu ya dhambi mwanadamu amepewa adhabu kulingana na kosa lake la kutomtii Mungu na kushika maagizo yake. 

 

Swali .Je laana hizi bado zipo,hata kama tumeokoka?Ndiyo kwa sababu ni hukumu ilietolewa na Mungu mpaka mtu apfe.Angalia neno hili Mwa3:19.”kwa jasho lako utakula mpaka utakapoirudia ardhi,ambao katika hiyo umetwaliwa ;kwa maana u mavumbi wewe,nawe mavumbini utarudi.” 

Mtu anakula kwa jasho mpaka apfe.Nyota inaenda kwa kuburuza tumbo mpaka mwisho wake.Wanawake nao mpaka leo wanatawaliwa na waume zao ,tena wanazaa kwa uchungu. Lakini nimeona mabadiliko 

Kwa wale walieokoka.Wakati wa kuzaa wanauchungu lakini kidogo sana.Anaweza akawa na uchungu dakika 10 tu,lakini yule asimjua Bwana akateseka kwa siku 5 au zaidi.Vile vile nyumba za wale wanaemcha Mungu wanajitahidi kwa msaada wa Bwana kuzingatia sheria ya kuheshimiana na kupendana .Mume aliyeokoka na mke alieokoka wanakuwa mwili mmoja ,wanaweka wazi mambo yao yote,hakuna mme kutawala juu ya mke wake.Ndani ya Kristo yote anakuwa mapya.Mwanamke ni utukufu wa mwanaume.1Kor11:7. 

 

       

 

 

 

Mfano mzuri wa familia ya kimungu. 

 

Kumbuka daima kwamba Mungu alikuwa pamoja na familia ya kwanza ,aliyeiweka mwenyewe. 

Amewapa kila kitu ili waishi kwa raha na amani.Bustani nzuri yenye matunda ya kila aina,mto wa kumwagilia ile bustani hata na chakula cha mifugo Bwana Mungu amikiweka.Mwanadamu ni ku furahia kazi ya Bwana. 

Kama Mungu alipokuwa na familia ya kwanza ndipo na leo yupo pamoja na familia ya leo hii.Mtumishi wa Mungu Ayubu alitufunulia hayo.Anakumbuka kipindi shauri la Mungu lilipokuwa ndani ya familia yake.Ayu29:4-5 

”Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa,hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu.Wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami,nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka…” 

Siri ya Mungu imo hemani mwa familia ya watakatifu. 

 

Pia baraka tele zimo pamoja na watakatifu wake. 

Ayu29:6 

”Wakati hatua  zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi,nalo jabali lilipomiminia mito ya mafuta!”. 

 

Uwepo wa Bwana ukidhihirika ndani ya familia yako , tabia zako wote wakuonapo watazishuhudia. 

Ayu 29:11, 

” Sikio liliponisikia ,ndipo likanibarikia;na jicho liliponiona likanishuhudia.” 

Watu watakuheshimu,pia watakubariki,maana utakuwa mtenda mema kwa maskini na yatima . 

Ayu29:13. 

”Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia;nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha.” 

pia utakuwa msaada mkubwa kwa wenye mahitaji,Ayu29:16. 

”Nalikuwa baba kwa mhitaji,na daawa ya mtu nisiyemjua niliichunguza.” 

Utukufu wa Bwana utakuwa daima ndani ya familia takatifu.Pia utakuwa msaidizi wa ndoa nyingi maana ziko gizani.Hekima ya kimungu itakuwa pamoja nanyi,si kwa sababu ndoa yako niya siku nyingi,hapana lakini,ni kwasababu,roho wa Bwana yumo ndani mwenu. 

 

Ayu32:8-9.”Lakini imo roho ndani ya mwanadamu,na pumzi za mwenyezi huwapa akili.Sio wakuu walio wenye akili,wala sio wazee watambuao hukumu.” 

 

Tabia ya familia inatakiwa kuwa mfano wa kuigwa katikati ya mataifa. 

 

1Pet3:8. 

”Neno la mwisho ni hili,mwe na nia moja,wenye kuhurumiana,wenye kupendana kama ndugu,wasikitivu,wanyenyekevu,watu wasiyelipa baya kwa baya,au laumu kwa laumu,bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndiyo mliyoitiwa ili mrithi baraka.” 

 

Wanawake,tuwe na mapambo asiyoharibika;ya upole na utulivu,kama walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani,waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao( 1Pet3:4-5).Mapambo ya mwanamke najua nimengi, nami ni mwanamke mwenzenu,lakini yanaharibika.Yasiyoharibika ni mapambo ya rohoni.Kutii waume zetu…!Bwana atusaidie na aendelee kutuwezesha.Najua kutii kwa mwanamke si rahisi sana,ni kama kujikana.Tumeombwa hivyo,kwa sababu ndani ya tabia zetu havipo.Bali tunataka sisi watu wanyenyekee kwetu.Bwana atusaidie. 

 

Waume,nanyi,kaeni na wake zenu kwa akili;na kumpa mke heshima,kama chombo kisicho na nguvu;na kama warithi pamoja wa neema ya uzima,kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. 

Kama chombo kisicho na nguvu.Na vilinganisha na glasi ya kunywea maji.Unakuwa makini nacho,maana ukiangalia vibaya utakivunja.Glasi ni nzuri tena ya thamani sana,ni chombo kisicho na nguvu. 

Pia mke ni mrithi pamoja na wewe mwanaume wa neema ya uzima.Maana na yeye amepewa neema ya kuumbwa kama mume naye alipata neema hiyo yakuumbwa .wote wamepata neema ya uzima. 

Waume kaeni sasa kwa akili na wake zenu!Ni vyombo vionekanavyo kuwa havina nguvu lakini vyahitajiwa sana.Angalia jinsi alitafutwa msaidizi wa Adamu akakosekana mpaka Mungu akalazimika kumuumba. 

”Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke  kwa ajili ya mwanamume.(1Kor11:9)”Alipewa neema ya uzima.kama kiungo kisicho na nguvu lakini cha hitajiwa sana.Sasa 

Kila mtu atafute faida ya mwenzake. 

1Kor 10:24.”Mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake.” 

 

 

 

 

   Sura2. 

 

            Dhambi,sababisho ya ndoa kuvunjika. 

Ndoa inahitaji mshikamano,ummoja kati ya mume na mke. 

Watoto ni zawadi atoayo Bwana mwenyewe. 

Si katika uwezo wa mke au wa mume bali ni uwezo wa Bwana.Mkikosa watoto,msilaumiane,bali mufarijiane.Najua ni vigumu sana,lakini pamoja na hayo,Bwana ni yule yule,pamoja na jalibu kuna mlango wa kutokea. Ndani ya maisha ya ndoa tunatarajia upendo,amani na furaha.Na hivyo vyote vinapatikana kwa Bwana pekee.Kutokuwa na mtoto ni jaribu,lakini kama wewe una hilo,wengine wanajaribu zingine. 

1Kor10:13. 

”Jaribu halikuwapata ninyi,isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu;ila Mungu ni mwaminifu;ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo,lakini pamoja na lile jaribu,atafanya na mlango wa kutokea,ili mweze kustahimili.” 

 

Dhambi ya uzinzi ni sumu ya ndoa. 

Tangu zamani Mungu alikuwa akihuzunika sana watu wakifanya uasherati.Hasira ya Bwana inawaka juu ya waabuduo sanamu. 

1Kor 10:8. 

”Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya ,wakaanguka siku moja watu ishirini na tatu elfu.”Angalia jinsi gani hasira ya Bwana inawaka juu ya waovu.! Muwe na hofu ya Mungu maishani mwenu,isije ikawapata hasira ya Bwana. 

Ayu31:3. 

”Je!siyo msiba kwa wasio haki,na hasara kwao watendao uovu?” 

Ayubu yeye anasema kwamba amefanya agano na macho yake,kwamba hataangalia mschana,maana anajua akijiachilia kwa ngono,atapata hasara na msiba kutoka kwa Mungu.Anaendelea kusema kwamba hata kama akiangalia,moyo wake huwezi kuandama macho yake,tena hatatowa mali yoyote kwa uzinzi. 

Ayu31:4-5. 

”Je yeye hazioni njia zangu,na kuzihesabu hatuwa zangu zote?Kwamba nimetembea katika ubatili,na mguu wangu umeukimbilia udanganyifu.”mst7 ”kwamba hatua yangu imekengeuka na kuiacha njia,na moyo wangu kuyaandama macho yangu,tena kwamba kipaku cho chote kimeshikamana na mikono yangu”mst9 .”Kama moyo wangu ulishawishwa kwa mwanamke,nami nimeotea mlangoni kwa jirani yangu..”Yobu anasema kwama,kama amefanya uovu wa namna hiyo,anafaa kuadhibiwa vibaya. 

Dhambi la uzinzi ni moto uteketezao hata uharibifu,Ayu31:12 

 

Je kama Ayubu alifanya agano na macho yake,tena moyo wake huwezi kuandama macho yake,wewe umefanya agano gani na mwili wako? 

Kilicho mfanya afanye agano na nafsi yake si kingine,anahofu ya Mungu maana amesema  

”Kwani sehemu ya Mungu itokayo juu ingekuwa nini,na urithi wa Mwenyezi utokayo juu?Je siyo msiba kwa wasio haki na hasara kwao watendao uovu?Ayu31:2-3. 

Anasema tena, 

”Kwani msiba utokao kwa Mungu ulikuwa na kitisho kwangu,na kwa sababu ya ukuu wake sikuweza kufanya neno.”Ayubu 31:23. 

Hofu ya Mungu itakulinda na wewe. 

 

 

Dhambi inasababisha agano la Mungu kuvunjika. 

-Agano  la Mungu halitekelezwi kwa hiyo mambo yote yanavurugika. 

Kumbuka hapo juu tumesoma jinsi Adamu na Hawa walipofukuzwa katika bustani yao ya Edeni. 

 

Hebu turudie kueleza jinsi gani ndoa inaweza kuvunjika(kitabu fundisha watu wangu) 

Ndoa ni  wawili tu.Mme na mke wake. Ukiingiza upendo  wa ndoa kwa mtu mwingine tayari umeshavunja ndoa ya kwanza.Hatakama mtaendelea kuishi kama mme na mke, ndoa yenu ni bandia au feki,maana ulimwengu wa  roho unatambua ndoa nyingine. 

 

 Kwa mfano                 

 

  Mme             mke 

 Juvenal  +   Francoise=Juvencoise(ndoa halali,mwili mmoja). 

                          

Juvencoise ;wanaishi kwa upendo na amani na watoto wao,wanaishi kwa raha kwa sababu ndoa hii ni ya kimungu.Roho wa Mungu yupo hemani mwao  

Juvenal akijitoa akaambatana na mke mwingine au Francoise akijitoa akaambatana na mme mwingine, tayari ndoa ya kwanza(Juvencoise) imevunjika.Imeundwa nyingine katika ulimwengu wa roho. 

 

   Kwa mfano ;-Juvenal+Rose.=Juverose, ndoa feki, bandia lakini mwili mmoja. 

(1korinto 6:16) “Au hamjui yakuwa yeye aliye ungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja.” 

 

Pamoja na kuonekana mbele za watu kwamba ndoa ya (Juvencoise) ipo, ulimwengu wa roho au mbele za Mungu, haipo, badala yake ziko mbili tofauti. ( hiyo ya kwanza iliovunjika, na hiyo ya pili bandia.) 

 

(Isaya11:3-4 ) amesema Mungu hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake,wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake,bali kwa haki……….. 

 

Mungu, anahukumu kwa haki.Usiseme amenisingizia au amenionea na watu wengi wanahukumu mtu kwa kusikia hata kama ni uongo na wengi  wanaficha mambo yao ili asionekane na wewe ukiwaona utasema ile ndoa ni safi kweli.Wanapendana sana! Kumbe si kweli ndoa yenyewe haipo.Mungu atusaidie! Yeye ni mwenye haki, tena ni mwaminifu. 

 

          (Isaya 11:5)”na haki itakua mishipi ya viungo vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia” 

 

Tumeonyesha dhambi ya uzinzi tena mara nyingi ndio inasababisha ndoa kuvunjika. 

 

 

 

 

 

 

Kuzini. 

 

Kuzini kunafanyika kwa njia 3(Kama tulivyo onyesha kwenye kitabu (Ntimwaribwabimenye)pia kwenye kitabu (Fundisha watu wangu) 

 

1 Kuchafua mashuka 

 

2 kuweka kilemo au kilaka kwenye mashuka. 

 

3 kuchafua chupi na kuichana 

 

1.Mashuka anatandikwa kwenye kitanda.kuyachafua maana yake “Kumpapasa papasa kwenye mwili wake,na kumbusu ,ukiwa umejificha mtu asikuone na huko unajua si mume wako au si mke wako.”Hii ni dhambi kubwa mbele za Mungu.Kitendo hiki kwa wengine kinaambatana na vizawadi vidogo vidogo,chakula hotelini,maneno mengi yenye kuamsha tamaa ya uzinzi.Vitu kama hivi ni machukizo mbele za Mungu.(Dhambi hii inaitwa uzinzi kwa njia ya kuchafua mashuka.) 

 

2.kutia  kilemo au kiraka kwenye mashuka ; ni kuweka mtu moyoni wakati wa ushirikiano wa(mme na mke)kwa tendo la ndoa.Huku ukifurahia huyo mtu uliyemuweka kama vile unafanya ushirikiano naye hata kama yuko mbali na wewe.Tendo hili ni chukizo mbele za Mungu.Hii pia ni uzinzi kupitia njia hii ya kutia kiraka. 

  

3.kuzini na mwingine wa nje ya ndoa yako.(Kufanya tendo la ndoa na mtu mwingine wa nje ya ndoa yako.Ni dhambi kubwa sana ,inaitwa kuchana na kuchafua chupi.) 

 

Uzinzi huu wa kwanza,unaweza kuuita tamaa,maana hapa hatuoni kwamba wamefanya tendo la ndoa,lakini wamezini.Sawa sawa na neno la Mungu pale Yesu aliposema kwamba ukimuangalia mwanamke na kumtamani moyoni umesha zini. 

 

(Mathayo 5:27-28) “Mmesikia kwamba imenenwa usizini;lakini mimi nawaambia,kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.” 

 

Elewa sana kwamba hapa,unaweza wewe ukamtamani moyoni mwako,ukamwendea,ukamuomba awe rafiki yako au mpenzi wako.Anaweza yeye asikubaliane na wewe.Ukimshika kwa nguvu tunasema umembaka.Ila akikukubalia kupendana nawewe,ndio maana mnatafuta siku ,mnapanga ,mnaonana,mnaongea mnakula huku mukijifurahisha kwa kuamsha tamaa ya uzinzi(munabusiana na maongezi yenu ya uchafu tupu.) Hapo ni jambo lingine nje ya kubakwa.Ni makubaliano kamili kati ya watu wawili.Vili vile hali hii ni mbaya sana ina ambatana na mazawadi anayethibitisha upendo wenu.Kwa lugha ya ufunuo tumefunuliwa kwamba hii ni ndoa katika ulimwengu wa roho.(tumefafanua zaidi katika kitabu “Fundisha watu wangu” uk. Wa 29. 

 

 

Ushuhuda. 

 

Dada mmoja amekutana na mwanamke akauulizwa;Hebu niambie,ni wewe nimesikia unatembea na mume wangu?Dada huyo alishtuka akasema si kweli hatujawahi kutembea na mume wako.Akaendelea kusema; kama nimefanya hivo,nifike nyumbani Mungu aniue nife!Huku anaanza kudondosha machozi.Mama huyo akamwambia ,Mungu hataki ufe ,ila anataka uishi ukamtumikie.Akaendelea akamuuliza,niambie sasa umefanya nini?Akajibu,alikuwa anakuja kazini kwangu kunifuata huko,siku zingine ananipigia simu,alikuwa ananitafuta yeye siyo mimi.!Huyo mama anaendelea,kwa nini hukuniambia kwamba anakusumbua?Ulikuwa unapenda hein!!! Sasa niyeye alikuwa anakuingiza kwenye gari yake? Anakupeleka kukununulia chakula unakubali?Mbona ulikuwa ukiwa na shida unampigia?Amekununulia nguo na mapochi na wewe unafurahia!!Yeye ni nani kwako? Ni mume wako au ni mchumba wako? Nakwambia hivi yule ni mume wangu,sasa pesa zote ulizotumia kutoka mikononi mwake,nenda ukahesabu vizuri zote unirudishie,Unasikia? Akatingisha kichwa akakubali kurudisha vyote.Mama huyo akamuuliza tena ,mbona umempigia nilipoitikia mimi ukakata simu,ulikuwa umejua kwamba ni mimi? Akajibu ndiyo.Kumbe dada huyo alikuwa anatembea na mume huyo siku nyingi sana.Tena dada huyo alijifanya rafiki wa huyo mama,huku akijua kwamba ameiba mume wake.Angalia ,mume huyo na dada huyo hawajawahi kufanya tendo la ndoa au mapenzi,lakini Mungu amewahesabiya kwamba ni wazinzi kwa sababu ya tamaa. Mume huyo,baada ya kuonywa na Mungu alitubu,akamuomba mke wake msamaha,naye akamsamehe.Akamuomba na yule dada amsamehe lakini dada hakufurahia maana alikasirika kuona uhusiano huu umevunjika.Huyo mke alipo mwendea huyo dada,alimhimiza kutubu na kuacha njia za makona kona ya kihuni,maana huyo dada alikuwa muimbaji kanisani,alimjibu kwamba amesha tubu na kumrudia Mungu.Mama huyo akamwambia umetubu wapi mbona hujaja kuniomba msamaha na ni mimi umeniibia mume? Wewe hujajua namna ya kutubu dhambi ya uzinzi?Akainama chini na mama huyo akamuacha. 

 

Kuhusu ushuhuda huu,zingatiya kwamba hawajawahi kufanya mapenzi lakini wamehukumiwa kufanya dhambi ya uzinzi.Hii ni dhambi kubwa sana mbele za Mungu.Kwa mtazamo mwingine ni kusema mume huyu alikuwa na wake wawili mbele za Mungu.Lakini wenyewe hawajui. Wanona ni urafiki wa kawaida maana ,wanaongea tu,wanafurahia pamoja ,wanasaidiana n,k…..lakini na wao walikuwa wanaona kwamba tabia hiyo si takatifu,ndio maana walikuwa wanajificha mke huyo asi waone .Wamefanya hivyo zaidi ya mwaka mzima na walikuwa tayari kuendelea  .Bwana atusamehe.!!Mungu alipoona uovu huyo unaendelea akaingilia kati akamtandika huyo mume na mkono wake,ndipo akaomba rehema kwa Mungu na kutubu.Jina la Bwana libalikiwe.!Mpendwa msomaji wa kitabu hiki,angalia vizuri mwenendo wako na wewe.Usiwe kama wapendwa hawa.Ukiendelea huku na wewe Bwana amekwisha kuonya kupitia kitabu hiki,ole wako! Bwana hatakuachia nawewe,anakusubiri utubu,urekebishe mwenendo wako.Mbona unajifariji?je hujui kwamba Mungu anaona,anajua,pia anatambua.Umfiche nini sasa?Yale mazawadi yako unaetoa kwa siri,yale maongezi kwenye simu unayemwambia,yale mawazo ya moyo wako,vyote vimerekodiwa na Bwana.Nakushauri,usipuuze ujumbe huu,maana Bwana anakupenda hataki uangamie.Mungu hana upendeleo,kama alivyompiga baba huyo,ndivyo na dada huyo alivyo pigwa.Maana wote walikuwa wakosaji mbele za Mungu. Ashukuliwe Mungu alivyowapiga wakatubu na kurekebika.Aliye iba mali za watu,amesamehewa ,lakini analipa deni la watu.Hebu ona,aliambiwa ahesabu yote aliyepata ,….Na wewe ukihesabu utaweza? Hata ukikadilia ndani ya mwaka ni hera nyingi sana,utazitoa wapi? Mungu anajua.Dada huyo alikubali kulipa ,tena alikadilia akasema zinaweza zikafika kiwango hiki.Lakini hakuweza kulipa hata angalau kidogo kidogo kwakuwa maisha alikuwa magumu sana hata mshahara wake ulikuwa haumtosherezi mahitaji yake,tena ilikuwa ndiyo sababu alikuwa anamuomba hera baba huyo.Mungu ni mwenye haki sana.Alipoona kwamba dada huyu halipi angalau kidogo,alimlipia yeye kwa njia zake.Kama alikuwa analipwa kwa mfano 150.000sh kwa mwezi,akawa alitakiwa kulipa matumizi ya mwaka moja,túseme kwa mfano alitakiwa kulipa 3.000.000sh.Mungu alitumia boss wake kazini akamfukuza kazini.Akikaa na kuhangaika na kazi lakini Mungu alikuwa anajua kwamba alikuwa analipa deni la Bwana mpaka amalize. Dada huyo alimwambia mama huyo eti amefukuzwa kazini sasa hana jinsi ya kulipa  ,lakini mama huyo akamfunlia kwamba si yeye aliyeibiwa mali bali ni Mungu mwenyewe,ndiyo maana Mungu ndiye alihusika kumpiga hivyo kwa kukosa kazi.Lakini deni likiisha lipwa anarudishwa kazini. Ndugu, ulikuwa hujui kwamba Mungu anatisha? Yeye anachunguza kila kitu.Angalia jinsi Mungu hajamhurumia dada huyo mwenye kipato kidogo, hata akafukuzwa kazi. 

 

 

Watu wengi wanapenda vitu,pesa,n.k.Kwa nini kutamani mpaka umkosee Mungu. Fanya kazi kwa mikono yako, utapata mahitaji yako. 

Mapato mengi ya waschana(si wote lakini) ni mapato ya ukahaba.Wanawake wengi mapato yao,ametoka kwenye njia za uasherati.Ndugu ,usipende mapato ya uovu maana Mungu anachungulia kutoka juu,na anaona kila kitu. 

Biblia inasema, “Ole wake yeye aipatiae nyumba yake mapato mabaya,ili apate kukiweka kioto chake juu,apate kujiepusha na mkono wa uovu.”Habakuki 2:9 

 

 ,Mst wa 11,unasema, “Kwa maana jiwe litapiga kelele katika ukuta ,nayo boriti katika miti italijibu.” 

 

Kwa maana nyingine,wewe unayejifurahisha kwenye mali si za haki,unajijengea bara na majonzi mengi.Maana Bwana atayaweka wazi yote,ole wako usipo acha na kuenenda katika njia sahihi na za haki. 

 

Kulipa si hiali ni lazima. 

 

Shuhuda . 

Mtumishi wa Mungu mmoja(mwanaume),alishuhudia kwamba alikuwa anapendana na mwanafunzi (wa kike).Binti huyo alikuwa annaishi kwenye familia ya mtumishi huyo.Siku mmoja shetani akaingia kwenye moyo ya mtumishi huyo,akaanza kumtamani.Kwa sababu kulikuwa na watoto wengine ndani ya familia hiyo,ilikuwa ngumu kwa mtumishi huyo kuwa na mda na binti huyo peke yake.Shetani akampa mbinu ya kufanya,alikuwa anawachukuwa watoto wote kwenye stalehe,anawanunulia soda,chakula,n.k.Siku nyingine,anamwita peke yake ili amuonyeshe daftali amsaidie kufanya homwork.Akifika huko,wanaanza maongezi machafu,kubusiana,n.k.huku wengine wanafikili anamsaidia masoma.Amefanya hivo mdamrefu kama miaka zaidi ya 2.Siku mmoja mtumishi huyo Bwana akamuonekania akatubu zambi hiyo ya kutamani mwanafunzi huyo,akatubu kwa Mungu,Kwa mschana,na kwa mke wake.Siku mmoja,mwanafunzi huyo akaja nyumbani na hera 29.500sh,akamkabidhi mama wa nyumba hiyo,akasema ameyakokota njiani.Wakaomba Mungu ili wajuwe ni nini haswa,Mungu akawaambia kwamba Bwana anawarudishia mali yao Shetani alio iba kupitia ushirikiano wa mtumishi huyo na mwanafunzi huyo.Walishangaa sana kujua kwamba Mungu anachunguza hata nia zetu.Angalia,alikuwa anachukuwa pamoja na watoto wengine.Akimnunulia kitu wote anawapa.Kumbe Mungu alikuwa anaweka kando matumuzi ya mwanafunzi huyo.Maana alikuwa anahesabika kama mke wake kwa sababu ya makubaliano ya mapenzi hata kama hawajafanya tendo la ndoa(tumeonyesha kwamba kuku ni kuzini  kwa njia ya kuchafuwa shuka.).Lakini yale mabusu,yale maneno ya kuamsha mapenzi,zile soda,vyote vilikuwa vina rekodiwa mbinguni.Ndiyo maana walipo tubu vizuri na mali zilizotumika zikarudishwa.Jina la Bwana libalikiwe.Hata mume wako asijue au mke wako,yuko Mungu ajuae.Nia ya moyo inajulikana mbele za Mungu. 

Ufahamu wa Bwana hauna mfano ,na kazi yake haizuiliki. 

 

 

 

  Tumeshoana kwa upana dhambi ya uzinzi kwa njia ya kuchafua mashuka. Kupitia uovu huu huwezi kupata mtoto isipokuwa kupitia hii njia ya tatu (kuzini au kufanya mapenzi na mtu wa nje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzinzi kwa njia ya “kutia kilaka au kilemo kwenye shuka”, 

  

Mkipata watoto ni kusema kwamba wamezaliwa kwa damu na nyama na wazazi wao halisi,lakini ukweli ni kwamba,kama rohoni alikuwa anazini na mwingine,huyu mtoto, atakuwa na roho nyingine( maana  amezaliwa chini ya kivuli cha uzinzi cha mama mwingine au baba mwingine.). Kama vile Yesu alikuwa amezaliwa na roho wa Mungu (au chini ya kivuli cha Mungu mwenyewe)lakini alizaliwa kupitia Mariamu.Yesu amezaliwa na Roho mtakatifu,na hawa watoto watakuwa wemezaliwa na  roho ya shetani au ya uzinzi na kuzaliwa na(wazazi wake). 

  

Mungu angekufunulia  ungejuwa: kumbe huyu mtoto amezaliwa na mme huyu lakini mama yake sio mimi ni mwingine. Hiki ndicho kilicho sababisho ya  watoto wengi kuwa na tabia tofauti.Au unajikuta hakupendi kama mama yake, anampenda baba tu. Kunauwezekano mkubwa,kama watoto hawajaokoka, wanaishi chini ya roho ya uzinzi, watoto si wao bali ni wa baba mwingine au mama mwingine lakini kwa mtazamo wa macho ya kimwili tunaona ni watoto wa familia Fulani kumbe si kweli.Bwana atusamehe na atusaidie. 

 

Na uzinzi huu wa 3, unaonekana hata kwa macho ya kimwili. Utatambua kwamba Baba fulani,amezini na binti fulani wamezaa mtoto fulani. Huu mtoto akiletwa nyumbani mama mwenye ndoa, atamlea lakini kila mtu ataelewa kwamba si wake bali  ni wa mmewe.Au mtoto anaweza akawa  amezaliwa na baba mwingine na mama huyu akaolewa akiwa na mtoto huyo. Kila mtu ataelewa kwamba huyu mtoto ni wa mama si wa baba mwenye ndoa. 

 

Tumesha onyesha kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa.Na wenye ndoa ni mume na mke.Biblia imetuonyesha kwamba wanageuka kuwa mwili mmoja si wawili tena.Lakini mmoja wao akijitoa na kupendana na watu wengine na kuzini nao,anakuwa mwili mmoja nao.Maana yake,ndoa yao yakwanza imevunjika hata kama kwa macho ya kimwili muko pamoja.Lakini Mungu anatambuwa kwamba ndoa haipo tena.Kinacho kuonyesha ,unakuta hakuna upendo nyumbani kama wa zamani,kila siku ugomvi,hakuna kuelewana,dharau n.k.Kwa kuogopa kuchekwa na watu ,mnavumilia mkabaki pamoja lakini ukweli ni kwamba uhai wa ndoa haupo. 

 

   

 

Je utafanyaje ili ndoa iliyovunjika ipone? 

 

 

 

 - Kutubu kwa Mungu. 

 

 Kwa sababu umevunja Amri ya Mungu.’’usizini” Kutoka20:14 , 

pia viungo vyetu na mwili wetu si vya kahaba bali ni vya Mungu. 

(1kor 6:15) “Je!Hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo?Basi,nivitwae viungo vya kristo na kuvifanya viungo vya kahaba?” 

 

-Kutubu kwa mke au kwa mme wako. 

 Kwa sababu umevunja amri ya ndoa.”mwili si wako bali ni wa mme wako.Mwili wa mme si wake bali wa mke wake.(1cor7:4) 

-Usisahau kumwambia huyo kahaba 

 kwamba hutarudia kufanya hayo maovu naye. Unamshuhudia kwamba ulikuwa humpendi bali unampenda mme wako,au mke wako.Onyesha mbele yake kwamba unachukia ulichokifanya.Ikiwezekana vile vitu uliyempa,fanya mbinu zote uvirudishe ili aone kwamba uhusiano naye wote umekwisha.Kwa sababu umemuomba msamaha mwenzako,mwambie kwamba mlikuwa mnapendana na Fulani,ili huyo kahaba aone kwamba hutarudia kwake.Na mwenzako aone kwamba ni kweli hutarudia, kuambatana na kahaba huyo. Tamka maneno ya kumwomba msamaha mke wako mbele ya kahaba huyo.Hiki kitendo kina nguvu 2.Kwanza, kinavunja upendo wako na kahaba huyo, pia kinaimarisha upendo na mke wako. 

 

Ni nguvu zijengazo ndoa iliyevunjika.Kwa sababu ulikuwa umetoa upendo wako kwa kutamka kwamba unampenda huyo kahaba,lakini sasa unatamka mbele yake kwamba humpendi unapenda mke wako.Ulimwengu wa roho unatambua sana mapatano au agano la maneno.Pia maneno unayunganisha na imani kwamba ni kweli hutarudia.Lakini kama humaanishi moyoni mwako ,vile vile shetani anatambua kwamba hujaacha huyo kahaba.Lakini ukimaanisha,pamoja na kutamka ,kitu kipia kinaumbika.Ndoa iliyevunjika inajengwa upia.Na mke huu anafurahi kuona kahaba huyo anafedheheka mbele yake. 

 

Ndoa iliyojengwa kwa  kuzini itavunjika,na ndoa halali itarejeshwa ukitubu vizuri. 

 

 

Kumbuka tumesema kwamba ukifanya uzinzi kupitia njia ya (kuweka kiraka kwenye shuka,maana yake,kuweka au kuwaza mwingine mukiwa kwenye tendo la ndoa),unaweza ukapata watoto,na hao watakuwa si wako lakini hata kama niwewe umewazaa,watakuwa watoto wenye utawala mwingine .Sasa basi,ukitubu vizuri kwa kumrudia Mungu na kurudia mume wako au mke wako ,tumeshaona kwamba ndoa inajengwa upya.Ndoa harari inapatikana kwa msaada wa Bwana.Sasa swali, 

            

 

Je,ndoa ikirejeshwa na watoto watabaki huko,chini ya kivuli cha uzinzi? 

 

Watoto waliyo zaliwa kwa kuzini(kutia kiraka mashuka).Wao kimwili wako katika familia za wazazi wao.Ila roho zao ziko kwenye wazazi wengine  au wako chini ya utawala wa wazazi wasiye onekana.Ana weza akawa na baba yake lakini mama yake (ni roho ya mama mwingine).Mtoto yuko chini ya utawala wa mama asiyejulikana. 

Ndoa ikirejeshwa na watoto,wata rudishwa kwenye familia  zao. 

Ni kusema ,ile roho ya mama asiyeonekana ,itatoka,ataletwa kwa utawala wa mama yake mzazi,atageuzwa tabia,akili na  atapewa upendo wa mama yake.Atarudishwa kutoka kwenye mikono ya roho wa uzinzi na kuwekwa huru,ndani ya wazazi wake. 

 

(Zaburi 126:4) “Ee Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa, kama vijito vya kusini”. 

 

(Walawi 25:41) “Ndipo atakapo toka kwako aende zake, yeye na wanawe pamoja naye,naye atairejea jamaa yake mwenyewe,tena atairejea milki ya baba zake.” 

 

Bwana ni mwenye nguvu na mwenye uwezo wa kurejesha watu pamoja na milki zao.Atawatoa kule waliko fungiwa na kuwapeleka nyumbani mwao. 

 

(Hosea 11:10-11.)  “…Kwa maana atanguruma,nao watoto watakuja kutoka magharibi wakitetemeka.watakuja wakitetemeka kama shomoro,toka Misri,na kama hua,toka nchi ya Ashuru;nami nitawakalisha katika nyumba zao,asema Bwana.” 

 

Watarudishwa lini? 

 

 

Muda wa kurudishwa,unatokana na kufunguliwa kwa baba au mama. unaweza ukaokoka ukabadilika kabisa,ukatenda matendo ya watakatifu lakini,shetani  akakusumbua  na yale mambo yako ya zamani.Tamaa ikarudia mara kwa mara,na wewe ukawa unapambana nayo,unaweza ukafunguliwa kwa tamaa ya uzinzi baada ya miaka mingi.Namjua mtu aliyeokoka namaanisha kutubu na kumpokea Yesu maishani mwake, tarehe 21/7/2004.Alisamehewa dhambi zake zote lakini alifunguliwa tarehe 15/3/2007.Inawezekana hujui mambo ya kufunguliwa,hapa namaanisha (delivrance).Zipo pepo kutoka kwa shetani zinaingia mtu na kumtumikisha vibaya.Pepo hizo ni zile chanzo chake Kiko kwenye internet (kwenye pronographie au ma filamu ya ngono n.k).Wengi hata kama wameokoka kama hawajafanyiwa maombezi wamebaki wakisumbuliwa na pepo hizo.Tofautisha kuokoka na kufunguliwa.Kuokoka ni moyo umempokea Bwana na dhambi kusamehewa.Lakini kufunguliwa ni kupona ugonwa fulani.Mara nyingi dhambi ya uzinzi inatokana na pepo ya uzinzi.Lakini sio kilasiku zambi hiyo inatokana na pepo hiyo,hapana inaweza ikatokana na tamaa yako mwenyewe.Kwa mfano,pepo inakubadilisha hakili zako,mfano unaweza ukazini na mtoto wako au na mdogo wako au na baba yako?Hiyo si tamaa ya kawaida bali ni pepo.Tamaa ya kawaida inakuja ukiwa na akili timamu.Mtu umemuona mzuri,au umeshawishika kwa njia fulani.Hii, kama wewe ni mkristo lakini umerudi nyuma ,husomi tena biblia au huendi tena kanisani au moyoni mwako mda wa mambo ya Mungu ni mchache,hapo unaweza kushambuliwa na tamaa yako mwenyewe.Vile vile kama umeokoka lakini hujaombewa zile pepo zikaondoka fahamu kwamba ukiregea kidogo zinakusumbua tena.Na vifananisha na mtu mgonjwa wa ukimwi au ugonjwa mwingine.Hata kama umeokoka unasamehewa dhambi lakini sio kusema kwamba na ugonjwa unapona.Lakini unaweza kuombewa ugonjwa ukapona. 

Tuendelee sasa na yule mtu aliyeokoka talehe 21/7/2004,hata kama ameokoka na kusamehewa dhambi zake,pepo hiyo ya uzinzi imemsumbua tena siku nyingi hata Bwana alipo mfungua tarehe 15/3/2007.Ile roho ilimtoka na mashambulizi yote aliyekuwa akiambatana na roho hiyo.Tangu siku hiyo alipofunguliwa,ndipo na watoto wake walianza kurudishwa kwanzia yule mtoto wa kwanza wa kuzaliwa. 

Elewa kwamba hizo roho ndizo zilizohusika kwa kuzaliwa kwa mtoto huyo,tumesema kwamba wanazaliwa chini ya kivuli cha roho ya uzinzi.Sasa pepo hiyo ikitoweka ndipo na watoto watarejea kwao kwa sababu hakuna kifungo tena wako huru katika ulimwengu wa roho. Wanarejea kwao tangia mtoto wa kwanza kuzaliwa. 

 

        

 

 

Jinsi watoto wanavyorejeshwa kwao. 

 

Watoto wenyewe hawana shida yeyote, kama nirivyosema maana wanaona wanaishi na wazazi wao, lakini katika ulimwengu  wa roho, hawaishi hapo, sikiliza ushuda huu. 

 

Ushuhuda. 

 

Baba mmoja kutoka kule Afrika alishudia akasema; 

mimi ni baba wa watoto wengi, nina mke mmoja na sisi wote tumeokoka.Nimefunga ndoa ya kikristo,lakini nilikuwa sijaokoka.Nilikuwa mwenye dini tu.watoto wote niliwazaa kabla sijaokoka kasolo mmoja wa mwisho.Nilipo kubali kuacha dhambi na kumpokea Yesu, niliendelea kuishi maisha ya wokovu na kufurahia sana wokovu.Lakini kuna roho nyingine bado zilikuwa zinanisumbua baada ya kuokoka,lakini baada ya miaka 3,nilifunguliwa, zikanitoka nikawa huru, jina la Bwana libarikiwe. 

 tarehe 21/7/2004  nilitubu na kujutia dhambi na kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu, nilikombolewa tarehe 15/ 3/2007.Hapo  ndipo nilipata kibali kwa Mungu kuwa mme wa mke wangu na baba wa watoto wangu,kumbuka kupewa kibali na Mungu ni tofauti na kupewa kitu  chenyewe.Unaweza kupata kibali cha kuchumbia mtu,lakini siyo kusema kwamba  kibali hicho kimekupa mke hapo hapo.Namshukuru Mungu,nilipo kombolewa, nimepewa kibali kwa familia yangu.Nilikuwa na mke na watoto wengi lakini kwa sababu  nilikuwa bado sijaokoka,na ndoa yangu ilikuwa kwenye giza tupu.Lakini kwenye macho ya mwilini havionekani.Unaona tu baba, mama na watoto  wanaishi kama wengine,wanavaa,wanajenga nyumba,wana raha N.K. 

Lakini ulimwengu wa roho,wanatambua kwamba,baba huyu,anapenda wanawake wengine,kwa hiyo ana ndoa nyingi,na watoto aliozaa si wa kwake maana ni mazao ya roho chafu iliyo muongoza wakati  wa lile tendo..Kwa neno lingine ,ni mazao ya roho ya uzinzi,watoto wake wote si wake bali ni watoto wa uzinzi au waiozaliwa kwa tendo la uzinzi kupitia kutia shuka kilaka (walipatikana wakati ulipokuwa na mwenzako lakini ukawa unamutumia kama chombo tu huku ukiwaza mwingine).Basi mambo hayo yote,anaonyesha jinsi gani watoto  hawana wazazi,baba huyu hana mke,na mke hana mme.Basi,kama alivyosema kwamba alipofunguliwa,alipewa kibali cha kuwa na familia,kibali hicho amekipata tarehe 15 / 3/2007alipo funguliwa zile pepo zikamtoka.Kibali hicho kinafananishwa na sisi tuliyempokea Yesu.Tunatarajia kwenda kufunga ndoa na Bwana Yesu na kuishi naye milele.Lakini tunayo iyo ahadi tunasubili siku ilioamriwa na Mungu mwenyewe.Hapa baba huyu anashuhudia kwamba amepewa kibali kuwa baba wa familia .Anasubili lini atawakabidhiwa. 

                  

                     Jinsi ya kukabidhiwa watoto wako. 

 

Siku mmoja mke wake,alionyeshwa wapo kitandani na mme wake wakilala usingizini.Gafla wakaona mama mmoja analeta kitoto kichanga kama cha miezi 4,anakiacha katikati yao kisha akaondoka.  Mama huyo akampenda sana huyo mtoto na kumhurumia sana.Akasema kesho nitamnunulia pampers,maziwa na nguo nyingi,walipoamka huyo mama akamsimulia mmeo  kwamba amemuona mama mmoja amewaletea mtoto mchanga kama wa miezi 4,siku hiyo sasa,mtoto wao wa kwanza alikuwa na sikukuu ya kuzaliwa kwake( birthday),ndipo huyu mama akamnunulia vitu vingi sana wakafurahia birthday hiyo walipouliza maana ya ndoto hiyo waliambiwa kwamba alikuwa kwenye kifungo cha mama mwingine (aliyemzaa kwa roho ya uzinzi)nasiku hiyo amerejeshwa nyumbani kwake.Kumbuka,amemleta akiwa mchanga,tena mweusi lakini hali halisi alikuwa ametimiza miaka 12 tena ni mweupe.Nikusema amechukuliwa akiwa mdogo sana,amekaa miaka mingi kwenye vifungo  amerejeshwa kwa mama na baba yake.Ndoa halali,famiia halali iliyokombolewa na Bwana mwenyewe.Hiyo sikukuu yake ilikuwa  na maana kubwa kwenye ulimwengu wa roho ,siku ya kutoka kifungoni na kurejeshwa kwa wazazi wake 

 

 (Hosea 11:10-11)”maana atanguruma nao watoto watakuja kutoka magharibi wakitetemeka,watakua wakitetemeka kama shombo toka Misri na kama hua mimi nitawakalisha katika nyumba zao,asema Bwana.” 

 

Birthday iliofuata ni ya mtoto wao wa mwisho,yeye alizaliwa katika nuru,maana baba huyo alikuwa amesha okoka.Hakuna kurudishwa maana yeye yupo ndani ya familia. 

 

Aliyefuata kurudishwa ni mtoto wao wa  3,maana huyu ndie birthday iliyofuata.Na huyo,wameonyeshwa analetwa kwenye nyumba yao,akiwa na wafanyakazi 2 wa kumhudumia.Mmoja anashughulika na chakula chake na mwingine anashughulika na  usafi wake na nguo zake.Kesho yake akaja mama mwingine kuchunguza kwamba mtoto amehudumiwa vizuri kisha akaondoka . Asubuhi mama  akamwambia mmeo kwamba ameletewa mtoto wao wa 3 lakini amekuja na watu wakumhudumia,wakaomba Mungu kuuliza maana ya ndoto hiyo. 

Mungu akawajibu kwamba ,mtoto amerejeshwa  kwao,hao watu ndio walikuwa wanamhudumia sasa,amerudishwa kwa wazazi wake.Mfanyie sherehe kubwa nzuri maana malaika mbinguni wana shangilia,mtoto huyu amerudishwa kwao.Huyu yeye amerudishwa akiwa mkubwa kidogo kama vile mtoto wa darasa la pili,lakini hali halisi ni mtoto wa darasa la 4,   Wakauliza kwa nini amekuja na wafanyakazi na mama yule akaja kukaguwa kwamba amehudumiwa vizuri?Bwana akawambia kwamba;ni kwa sababu siku hiyo ya birthday yake ilikuwa ni siku ya Alhamisi wakasema watamfanyia sherehe siku ya Jumamosi. na siku hio ilikuwa haijafika isipokuwa tarehe yake ya kuzaliwa ilikuwa imepita .Sasa Mungu amewaagiza malaika waendelee kumuhudumia mpaka mtakapo mpokea kwa sherehe na furaha na shangwe.Ndipo wakamfanyia sherehe kubwa ya furaha nyingi. 

 

Baadaye mama akapokelewa kama mke wa baba huyo,akakabidhiwa mamlaka ndani ya  nyumba.Baada ya hapo watoto waliendelea kurudishwa siku ya kuzaliwa kwao.Na mme huu akakabidhiwa mkeo  siku ya kuzaliwa kwake,mama huyu alionyeshwa  , anambeba mtoto mikononi alipoangalia vizuri huyo mototo akageuka kuwa kibaba kilefu mikononi mwa mama huyo.Ndipo akanza kukemea akisema toka shetani katika jina la Yesu! Ndipo kile kibaba kikakimbilia baharini kisha akazinduka kwenye ndoto hiyo.    Alikuwa anakumbatia mme siyo mwenyewe ilikuwa ni pepo iliye vaa sura ya mume wake.Ilipotoweka ndipo mwenyewe akarejea mke wake na watoto wake siku ya kuzaliwa kwake. Haleluia.Walishangilia kwa furaha na kufanya sherehe nzuri.Mama huyo alikuwa chini ya utawala wa roho ya mme lakini si mume wake.Siku hiyo,utawala wa zamani ulianguka,naye akakabidhiwa mme kutoka kwa Bwana mwenyewe.Kwa hiyo mambo ya kale yamepita,yote yamekuwa mapya.Ndoa mpya na watoto halali. 

Jina la Bwana libarikiwe. 

Kumbe siku ya kuzaliwa ina maana kubwa mbele za Mungu.Ndio siku Mungu aliyopangia mwanadamu cha kufanya hapa duniani. 

 

 

                

 Hebu tuangalie mfano wa familia hii ili tuelewe vizuri. 

Birthday(tarehe ya kuzaliwa) 

    Kurejeshwa 

Kwanzia mtoto wa kwanza 

Marc       Tarehe         10/1/1962                

Thime         Tarehe           30/6/2007 

Suzana     Tarehe         4/10/1967 

Dany          Tarehe            13/7/2007 

Thime        Tarehe         30/6/1995 

Josias         Tarehe           20/9/2007 

Benny        Tarehe          2/10/1996 

Benny         Tarehe           2/10/2007 

Josias        Tarehe         20/9/1998 

Suzana        Tarehe           4/10/2007 

Nathan      Tarehe         24/2/2001                                              

Joseph      Tarehe          21/4/2004 

Marc            Tarehe          10/1/2008 

Nathan        Tarehe           24/2/2008 

Dany       Tarehe         13/7/2005 

Joseph        Tarehe           21/4/2008 

  

 

Mume jina lake Marc alizaliwa tarehe 10/01/1964,na mke wake Suzana alizaliwa tarehe 4/10/1965.Wamezaa watoto 6. 

Mtoto wao wa kwanza anaitwa Thime,alizaliwa tarehe30/6/1995. 

Mtoto wa pili kuzaliwa anaitwa Benjamin,alizaliwa tarehe2/10/1996. 

Mtoto wao wa tatu kuzaliwa anitwa Josias,alizaliwa tarehe 20/9/1998. 

Mtoto wao wan ne kuzaliwa anaitwa Natan,alizaliwa tarehe24/2/2001. 

Mtoto wao wa tano kuzaliwa anaitwa Joseph,alizaliwa tarehe 21/4/2004. 

Mtoto wao wa mwisho kuzaliwa anaitwa Dany,alizaliwa tarehe 13/7/2007. 

 

Kumbuka alishuhudia kwamba alikuwa mwenye dini tu.Alifanyia ndoa kanisani,watumishi wakaibariki.Lakini ameshuhudia alikuwa anatembea na wake wengi.Maana yake hata kama mbele ya watu alikuwa na mke mmoja,mbele za Mungu alikuwa na wake wengi.Kumbe sasa ndoa ilikuwa haipo ,hajawahi kuwa na mke bali alikuwa na wake.Kumbe sasa na huyo aliyekuwa anahesabika kama mke wa ndoa alikuwa si wake.Yeye niseme aliingizwa tu kwenye kundi ya makahaba wengine.Lakini kwa sababu mke huyu alikuwa hajui kwamba mumue wake hajaokoka,maana yeye alikuwa ameokoka huku akijua kwamba na mwenzake ameokoka,kumbe si kweli.Ulimwengu wa roho unatambuwa kwamba mama huyo hajawahi kuwa na ndoa harari mbele za Mungu ,bali alikuwa na ndoa harari mbele za watu na mbele ya selikari.Lakini mbele za Mungu alikuwa hana mume,wala mume alikuwa hana muke(alikuwa na wake),wala walikuwa hawana watoto.Ameshuhudia kwamba ndoa yake ilikuwa kwenye giza tupu,au niseme ilikuwa haipo kabisa .Alipo tubu na kumrudia Mungu akasamehewa,nuru ikaangazia maisha yake.Akawa mkriso muzuri anae hofu ya Mungu moyoni mwake.Hapa hajarudia wale wake wa pembeni maana ameshaokoka.Lakini zile pepo zimemufuata na kumshambulia naye akaendelea kuomba mpaka zikamtoka,akafunguliwa. Ndipo amesema akapata kibali kuwa na mke na watoto.Sasa,siku ya kuzaliwa kwake ndipo alipata mke,na mke wake siku ya kuzaliwa ndipo alipata mume halisi. Watoto nao wamerejea familia hiyo kwanzia tarehe ya kuzaliwa kwa mototo mkubwa. 

 

Kumbuka tena ameokoka nakumrudia Mungu tarehe 21/7/2004.Hapa hajakabithiwa wala kuwa nakibali kuwa baba au mume wa mkewe.Lakini ameokoka,bali ndoa bado iko kivulini mwa pepo la uzinzi.Alipo kombolewa,akafunguliwa tarehe 15/3/2007,ndipo aliahidiwa.Maana yake ameshapata kibali anasubili lini wafike. 

Angalia siri ya Mungu,kwanzia tarehe hiyo ya kufunguliwa,kama ni kuangalia tarehe za kuzaliwa zinazofuata,ni tarehe 21/4/2005,alipozaliwa mtotoJoseph.Si mume huyo wala mama huyo walierudishwa ,Lakini   ,alianza kurudishwa,mzaliwa wa kwanza ,jina lake Thime.Angalia kwenye kichapo hapo juu.Wengine wamefuata kurudishwa kulingana na jinsi tarehe zinazofuatana. 

 

Ndugu msomaji umeelewa mambo hayo?Naamini maswali mengi unayo,kama wengine waliponiuliza,haya mambo umeyatoa wapi?Bwana ndiye alinifunulia hayo,tena akaniagiza niwaandikie watu wa Mungu waelewe kwamba dhambi ya uzinzi ni mbaya sana .Inavunja ndoa,inasambaratisha watoto,lakini ashukuliwe Mungu aliyetufunulia jinsi wanavyorejeshwa.Kila mtu akarudishiwa nafasi yake. 

 

 

 

 

 

Muhimu Kuzingatia 

   Kurejeshwa kwa familia 

  

Kinacho fungia watoto nje ya familia zao ni uovu wa wazazi wao.wazazi wakirejeshwa na wao watareshwa.Hesabu za Mungu ni njema.Mzaliwa wa kwanza ana maana kubwa mbele za Mungu. Biblia inaagiza kwamba tunatakiwa kutoa sadaka kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza. 

 

 Kutoka 22:29 imeandikwa hivi: “Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako.Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi.” 

 

Ndio maana Mungu akaomba Ibrahim atoe mwanae kuwa sadaka kwa Bwana naye akawa mwaminifu kumtoa mpaka Mungu akashuhudia uaminifu wake,akamhurumiya badala yake akamuonyesha kondoo akayitoa badala ya mwanae. Hata leo tunatakiwa kutoa sadaka kwa Bwana kwa ajili ya mzaliwa wa 1. 

Zingatia kuwafurahisha kwenye sikukuu zao za kuzaliwa maana unajuwa vizuri wanachopenda. 

Hakikisha pia unamfanyia siku hio ,usiseme nitamfanyia siku nyingine,maana siku hiyo atarudishwa harafu atakosa wakumpokea. 

Pia hakikisha unampatia vitu vyake siyo vya kuazima sehemu ,kwa mfano,mama huyo alishuhudia kwamba mototo wake wa nne,alikuwa anapenda sana midori ya gari au pikipiki,ndipo akaenda kwa jirani yake akakuta watoto wake wana midori mingi mizuri akasema ,nitampelekea mdori huu wa pikipiki kwenye sherehe yake tena atafurahi ,atawuchezea kisha hamu ikiisha nitawarudishia.Ndipo akamletea zawadi hiyo,mtoto akafurahi sana.Baada ya mwezi akamrudishia huyo jirani yake.Alipo lala usiku huo,Bwana akamuonyesha kwamba mtoto huyo amelala kifuani kwa mama mwingine,akaona anamkemea huyo mama amuachie,huyo mama akaondoka akamuacha na mtoto akakimbia,alituma watoto wengine kumuita lakini hakurudi,ndipo akaamua mwenyewe kwenda kumuita akaendelea kukimbia mbali nae kwenye milima,akatumia mamlaka ya jina la Yesu kwa ukali,mtoto akamrudia.Ndipo akauliza Mungu maana ya ndoto hiyo akaambiwa kwamba siku yake ya kuzaliwa mtoto amefunguliwa lakini amepokelewa na zawadi sio zake.Alipo zirudisha ,baada ya mwezi ,ndipo akafunuliwa kwamba kumbe mtoto amefunguliwa lakini hajarejeshwa kwao ,bado anatangatanga ,mama huyo alifanya haraka kumununulia midori mingine ya kwake mtoto akafurahi sana akarejea nyumbani kwake.Jina la Bwana libarikiwe! 

Kumbe mpendwa kinacho sababisha kurejea ni Zawadi zako.Sio vitu vya wengine.Zawadi nzuri ya kukufurahisha.Tunamshukuru Mungu kwa mafunuo yake ya ajabu ya kurejesha ndoa zetu na familia zetu Amen. 

Hivi basi,tunaona kwamba,familia zinarejeshwa kutokana na kufunguliwa kwa wazazi kwanza,cha pili kwanzia mzaliwa wa kwanza  cha tatu ,kwenye tarehe yake ya kuzaliwa.,cha nne,zawadi nzuri ya kufurahisha,ya kwake. 

Tuombe Mungu tufunuliwe zaidi  mambo haya ili tujue siri zimo ndani  yetu na kwa watoto wetu kupitia siku za kuzaliwa .Mungu awabariki. 

 

Nataka usichanganyikiwe nakuanza kuwaza sana juu ya ndoa yako na watoto wako,mambo haya yapo kwenye ndoa za gizani.(kama wewe hujaokoka,bado unaenderea na kujifurahisha na mambo kama hayo,anza kujirekebisha na kumrudia Mungu,na mengine atafuata kama nilivyo kujulisha hapo juu).Lakini kama wewe umeokoka,na mwenzako ameokoka,maisha yenu yako nuruni mambo haya hayawahusu,kwani nyiye mnahofu ya Mungu ndani mwenu,hakuna uzinzi ,mnaishi kwa kuheshimiana,nyie ndoa yenu na familia yote iko kwenye nuru.Muendelee kupendana na kumtumikia Bwana kwa pamoja.Na Mungu yupo ndani mwenu. 

 

Mungu,mwanzilishi wa ndoa,anajua kwa kukupatia mume au muke huyo,alikuwa anatarajia nii kwenu.Adamu na Hawa Bwana amewabariki,akawambia,zaeni mkaongezeke,mkatawale juu ya nchi,nk…Na nyie ndugu Bwana amewabariki,mumezaa,mumeongezeka,mna mali nyingi,sasa basi,mmtumikie Bwana,hubili injili watu wamrudie Bwana wao,maana siku hizi,ndoa nyingi ziko kwenye giza tupu.Lakini Mungu,bado anaokoa,anasamehe tena anarejesha vilivyopotelea kwa shetani,vinarudishwa kwa jina la Yesu. 

Niseme nini ndugu,inawezekana ukawa kama baba huyo tuliyejifunza kwa ushuhuda wake.Yeye alikuwa mwenye dini tu.Alikuwa amebatizwa kama wewe na mimi,alikuwa anaimba nakumtolea Bwana sadaka kama mimi na wewe tunavyofanya,na mambo mengi aonekanayo ni mema.Lakini,pamoja na hayo,alikuwa mzinzi,na dhambi nyingine nyingi ,kama uongo,unyanganyi,chuki,hasira n.k….Siku moja neon la Bwana likamjia akaamua kuacha dhambi na kuokoka. 

Leo hii tunafurahia ushuhuda wake. 

Sasa wewe nawe uko kama yeye? 

Au wewe hata kuingia kanisani huingie? 

Au wewe umeokoka kabisa mambo kama hayo huyajui.? 

Kama ni hivo,hongera  ndugu yangu!Songa mbele na Bwana aendelee kukupigania na kukushindia mpaka umalize safari yako ya hapa dunuiani. 

Kama wewe hujaokoka,nakushauli ukubali Yesu mwana wa Mungu aingiye maishani mwako atawale.! 

kisha muombe afute maovu yako yote ndani ya damu ya Yesu,akusamehe.Afute jina lako kwenye kitabu cha hukumu ,aliandike kwenye kitabu cha uzima.Pia umuombe msamaha mwenzako,nauachane kabisa na wale waliyekuwa wahabara wako. 

Mungu akubaliki na akusaidie. 

Ndugu,maisha yako,ni uamuzi wako.Ukitaka unaendelea na uovu wako,ukitaka vile vile unaamuwa kubadilika. 

Nimekushauri ,kama unataka kubadilika,hebu sema ukimaanisha sala hii; 

Bwana Yesu naja mbele zako.Mimi ni mwenye dhambi nyingi nawe wajuwa.Bwana nakuombaunisamehe uovu wangu wote.Futa dhambi zangu zote ndani ya damu yako ee Yesu.Futa jina langu katika kitabu cha hukumu nauliandike ndani ya kitabu cha uzima.Tangu sasa nimeamua kukufuata na kukutumikia.Asante Bwana kunikubali kama mototo wako,kwa jina lako eeYesu naomba nikikuamini .amen. 

Hongera ndugu kuokoka.!Nafurahi sana kwa uamuzi wako, hata mbinguni malaika wanashangilia!Uu ndio mwanzo wa maisha yako na Kristo.Utafurahi sana maishani mwako,raha ya kweli na amani ya kweli vinakukumbatia milele.!!!!. 

         Ubariliwe na Bwana. 

 

————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre; Hata mto ufurike, yeye hatetemeki… 

 

 

Yariyomo: 

 

 

Sura 1: Mtumishi wa Mungu. 

             Nyumba ya Bwana 

             Wanyama; watumishi wa Mungu 

             Hasira; chanzo cha dhambi nyingi.                           

             Ushuhuda 

             Maombi 

 

Sura 2.Huduma ya nabii 

             Nabii Elia 

             Utii 

             Usiogope 

             Ukarimu. 

 

Sura 3.Utoaji. 

            Ushuhuda. 

            Onyo. 

            Sharti za kutoa. 

 

Sura 4 :Ushuhuda ; kuhusu kanisa. 

             Ushuhuda :Safari ndefu 

             Ushauri kuhusu safari. 

             Ushuhuda :Mwaliko wa harusi. 

 

 

 

 

 

Dibaji. 

 

Ndugu mpendwa,naamini ,umeshasoma vitabu vingi,lakini hiki,hakika kitakuvusha kwenye daraja na kukupereka kwenye ngazi nyingine.Kama Mungu amependezwa kitabu hiki kikufikie,ni kwa sababu ya kazi maalum anayetaka ifanyike kwako,kama ilivyofanyika kwangu nakwa wengine waliyepata habali za kitabu hiki.kama vitabu vingine vilivyokusaidia ukafika hapo ulipo,iko tumaini pia ya katabu haka kadogo kwamba katakuletea utamu wa pekee.Mimi sina ujuzi mkubwa wa neno la Mungu,ila,nakuletea habali kama nilivyofunuliwa na Mungu.Ndiyo maana,sura nyingi nimeandika kwamba ni Ushuhuda.Au pia ningeweza kuandika Ufunuo.Kitabu hiki kinazungumziya kuhusu watumishi mwenye ,huduma mbalimbali,sana sana unabii na utoaji kanisani.Pia kinazungumzia kuhusu safari yetu ya kuelekea Yerusalem mpya kwamba imekaribia,pia katabu haka kanaleta mwanga kuhusu kadi ya mwaliko wa harusi ya mwana kondoo kwamba zimesha sambazwa tayari tangu 1992 nilipo letewa na malaika ili niwape mataifa mbalimbali,sana sana kitabu hiki kinatuhimiza kuwa tayari  ,mda kidogo palapanda italia na wenye mwaliko watakalibishwa kuingiya Yerusalem mpya.Haleluia ! 

 

« Heri,heri, heri,…. Walioalikwa, walioalikwa, walioalikwa,… karamu ya mwana kondoo  !!!!!    » 

 

 

 

Sura ya 1. 

 

Mtumishi wa Mungu 

 

Mtumishi yeyote anaitwa mtumishi kwa sababu; anatumika.Anaweza akawa ameajiliwa na mtu mwingine na hapo anaitwa mtumishi wa mtu huyo.Kama ameajiliwa na Bwana anaitwa mtumishi wa Bwana.Kama ameajiliwa na Shetani  anaitwa mtumishi wa Shetani.Tena unakuwa na mahali unapofanyia kazi hizo.Unaweza ukatumika sokoni(ukiuza vitu.)Unaweza kutumika ofisini (ukifanya kazi za ofisi)au shuleni (ukiwa mwalimu unafundisha). 

Au unatumika kanisani (ukiwa mtumishi wa Mungu kanisani),au ukawa unaabudu sanamu (ukiwa chini ya mti au juu ya milima )ukimtumukia Shetani. 

Sasa tuangalie mtumishi wa Bwana anayefanyia kazi yake kanisani nyumbani mwa Bwana.Kanisani ni jengo la kawaida lakini heshima yake ni kwa sababu ni nyumba ya Bwana.Napenda ndugu wapendwa tukumbushane kwamba nyumba ya Bwana ni mahali patakatifu hata kama imejengwa na mikono ya wanadamu.Madhabahuni ni mahali patakatifu zaidi.Tunatakiwa kuheshimu nyumba ya Bwana,tusiruhusu watoto kugeuza kuwa mahali pa kuchezea.Mungu ni mwenye wivu ,tuwe makini sana tulinde vizuri nyumba ya Baba yetu. Vile vile tuwe makini sana na maneno tunaye tamka kanisani.Wengi wanatoa ahadi na wasizitimize wakati wameahidia nyumbani mwa Bwana.Bwana anachunguza kila kitu maana yeye hasahau wala haachii.Ole wako mpendwa usieheshimu nyumba ya Bwana na kuiona kama kawaida tu! 

Haya nayokuambia ni Bwana amenifundisha,singeweza kushuhudia jinsi ilivyokua lakini fahamu kwamba nyumba ya Baba ni nyumba takatifu inastahili heshima yake na Mungu awabariki. 

Ushuhuda. 

Siku mmoja ,tulikuwa kanisani ,nikatoa zawadi ya simu kwa mama mmoja hapo kanisani.Simu hiyo ilikuwa zawadi niliopewa na mme wangu.Tena ilikuwa ya gharama.Lakini,hata nilipoitoa kwa mama huyo,nilikuwa namaanisha kwamba nitampa nyingine niliyekuwa nayo nyumbani,tena mpya kabisa.Sasa watu wakafurahi wakashangaa jinsi nilivyoweza kuzawadia wengine simu hiyo.Pia mme wangu alikuwepo akashangaa jinsi gani naweza kugawa simu aliyeninunulia tena kwa gharama.Nikamwambia kwamba nitampa nyingine nilieiacha nyumbani.Akasema huwezi kufanya hivo wakati wote wameona kwamba umempa hiyo hiyo.Nikakataa kuitoa maana nendelea kusema kwamba moyoni nilikuwa namaanisha nyingine.Nikamwendea yule mama nikamueleza kwamba sitampa hii,lakini nitamletee nyingine ipo nyumbani.Hata hivo akafurahi.Lakini tangu hapo roho wa Bwana akasema moyoni mwangu kwamba natakiwa kutoa simu hiyohiyo maana ndiyo nilipotoa mbere ya watu tena kanisani,nyumbani mwa Bwana.Sauti hiyo nikaipuuza,nikatoa hiyo nyingine yenye bei ndogo.Siku chache zilipopita,nikaenda kanisani kwenye maombi,nikaisahau nyumbani.Nikatuma kijana wangu aende akaichukue kisha aniletee kanisani.Akaenda akaileta,lakini alipo fika njiani,akakutana na majambazi walikuwa wamevaa nguo za polisi,wakamsachi ,wakachukuwa ile simu na kwenda zao.Kijana wangu alikuja kanisani na kunieleza yaliyomkuta huku akitetemeka sana.Nikamwambia hamnashida,tutapata nyingine.Nilihuzunika,nikaomba rehema kwa Bwana maana nimetenda dhambi kutosikia sauti ya roho wa Bwana iliponiambia nitoe simu hiyohiyo.Bwana atuhurumie wapendwa.Tusitende kinyume na roho zetu.Kama unatenda hiki,vile vile roho yako iwe inasema hivohivo.Kama roho yako haipendi basi usitende. 

Nyumba ya Bwana ni takatifu,na roho wa Bwana yupo hapo,yeye ni shahidi wa kweli.Bwana alituma watu wanichukulie simu ili nikumbuke kutubu.Wasingeyiiba singekumbuka kuomba msamaha wa dhambi ya uongo niliyefanyia kanisani(kutoa kisicho). 

 

Kwa nini tunajenga nyumba ya Bwana? 

2Nya2:4-6. 

Mstari hii inasema kwamba ni ili kumwabudu ,kumtolea sadaka n.k.Tena hili ilikuwa agizo kwa wa israeli wote.Pia Nyumba ya Bwana ni nyumba ya sala.  Marko 11:17. 

”Akafundisha akasema ,je!Haikuandikwa ,Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote?Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang’anyi.” 

Nyumba ya Bwana ni hema pa kukutania watu wa Mungu,na kutiana moyo,kufarijiana kufanya huduma za rohoni.Si pango la waovu,bali ni hema la watakatifu wanapokutania kumusifu Bwana Mungu. 

Singeweza kumaliza kipengele hiki bila kukukumbusha kwamba hatutakiwi kuingia nyumbani Mwa Bwana na mikono mitupu.Tumletee sadaka zenye kumridhisha Mungu wetu. 

Filip4:18. 

”Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi tena nimejaa tele;nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu,harufu ya manukato,sadaka yenye kibali,impendezao Mungu.” 

Kumbe tukijitoa kwa watumishi wa Bwana tunamtolea Mungu sadaka impendezayo.Na Mungu ukimtumikia nayeye atakurudishia,maana yeye hari deni la mtu yeyote.Sadaka yake kwako ni baraka zake kwako.Bwana akikufanikisha kwa kukubaliki ,ni kusema amekupa sadaka yake.Hata wanyama na ndege anawakumbuka akawapa sadaka.Ulikuwa hujui? Soma 

Ezek39:17-20.”Na wewe mwanadamu ,Bwana Mungu asema hivi;sema na ndege wa kila namna,na kila mnyama wa kondeni,jikusanyeni,mje,jikusanyeni pande zote muijilie sadaka yangu,niifanyao kwa ajili yenu,naam,sadaka kubwa juu ya milima ya israel,mpate kula nyama na kunywa damu.” 

 mst 19. ”Nanyi mtakula mafuta na kushiba,mtakunywa damu na kulewa,na sadaka yangu nilioyifanya kwa ajili yenu.” 

 mst20. 

”Nanyi mtashibishwa mezani pangu Kwa farasi na magari ya vita,na mashujaa na watu wote wa vita,asema Bwana Mungu.” 

Bwana Mungu anaye wapa sadaka ndege na wanyama wakashiba,atashindwa na wewe kukufurahisha ndugu yangu? 

Zaburi 134:1-2. 

”Tazama ,enyi watumishi wa Bwana ,Mhimidini Bwana,nyote pia.Ninyi mnaosimama usiku katika nyumba ya Bwana.Painulieni patakatifu mikono yenu,na kumhimidi Bwana.” 

Zab135:1-6. 

Haleluya. 

Lisifuni jina la Bwana ,enyi watumishi wa Bwana,sifuni.Ninyi msimamapo nyumbani mwa Bwana,Nyua mwa nyumba ya Mungu wetu.Msifuni Bwana kwa kuwa Bwana ni mwema,liimbieni jina lake kwa maana lapendeza.Maana najua mimi ya kuwa Bwana ni mkuu ,na Bwana wetu yu juu ya miungu yote.Bwana amefanya kila lililompendeza,katika mbingu na katika nchi,katika bahari na katika vilindi vyote Amen. 

Watu wa Mungu tunamjengea Bwana nyumba ya kuabudia na wale wa abudu sanamu vile vile wanajengea satani. 

2Fal 19:37.”Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Nisroti,mungu wake…..” 

Sasa basi ,Mungu wetu wa mbinguni anataka nyumba yake iheshimike. 

Cha pili,wamwabuduo tumwabudu katika roho na katika kweli.Tumwabudu na mioyo iliyo safi ndiyo manukato yenye kupendeza machoni pake.1Nyak 16:29. 

”Mpeni Bwana utukufu wa jina lake;leteni sadaka,mje mbele zake;Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utukufu.” 

 

Watu wa Mungu tunatakiwa kujiweka sawa tuingiapo nyumbani mwa Bwana,tukivaa nguo zenye heshima (nguo za kujisitili miili yetu). 

1Tes4:4 

”Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima.” 

 

Nyumbani mwa Bwana, wapo viumbe visivyo onekana kwa macho,malaika wa Bwana wanakaa pamaja nasi kanisani,pia roho wa Bwana anakuwepo,bila kusahau Mungu mwenyewe anayehotubia kanisa(wakristo),kupitia kinywa na umbo la mtumishi wake. Malaika hao,wanazunguka na kuangalia watu wote jinsi walivyo vaa. 

      Ushuhuda. 

Siku moja,nilionyeshwa kwenye ndoto za usiku ,tuko kanisani nikaona nimeva nguo fupi na shati isiyo na mikono.Nikaona mtu anayechunguza kila mkristo jinsi alivyo vaa.Nilipoona anasogelea kiti changu nikaona naanza kushusha sketi yangu na kufunika mikono yangu navidole.Alipo nifikia alininongonezea maskioni mwangu kwamba natakiwa kuvaa vizuri,nguo yenye kufunika mwili,akaniambia nivae nguo ndefu yenye kufunika na mikono.Nikaona anazungukia na wengine akiwanongonezea maskioni mwao.Ni kweli tukutanikapo kanisani kumfanyia Bwana wetu huduma ,malaika wa Bwana wanakuja na kusaidiana natwe.Vile vile Paulo naye ametufahamisha kwamba malaika wanapendezwa sana mwanamke akivaa nguo nzuri bila kusahau kufunika kichwa.Malaika wa Bwana wanaonekana ni wenye adhabu nyingi.Wanapendezwa sana kila mwanamke avae kichwani eti dalili ya kumilikiwa na mumeo. 

1Kor 11:10 

”Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika.” 

Ndugu mpendwa katika Bwana,hapa tunazungumzia ,jinsi ya muonekano mzuri tukiwa nyumbani mwa Bwana kumuabudu. Nimewasikia wakristo wengine wakisema kwamba Mungu huangalia moyo.Najiuliza ,je akiangalia moyo tu,mwili nao ni wanani? Je,si wake pia?Nimewahi pia kusikia mama moja akisema,..”nikienda kanisani,navaa nguo nzuri sana zenye bei kubwa,najipamba mwili wangu vizuri,na weka vizuri nywele zangu,nafanya hivyo,kwa maana najua Mungu ni mheshimiwa kuliko rais wa nchi.Kama najipamba nikialikwa kwa waheshimiwa wa nchi,je Mungu si zaidi?”Mama huyo alionyesha kwamba Mungu ni mheshimiwa ndiyo;lakini amesahau kujua kwamba Mungu si mwanadamu apendezwe wakati umevaa hii au ile,maana yeye anapendezwa na mioyo yetu ikiwa misafi bila dhambi.Mioyo iliopondeka,iliotakasika katika damu ya Yesu.Mapambo ya mwili,nguo za bei gani,mambo hayo ni ya wanadamu,wenye tamaa kama mimi na wewe,wenye majivuno,wenye mashindano,wenye kuhesabu waliye vaa vizuri au la,hayo ni mabo ya mwilini.Lakini,ukiwa msafi rohoni,ni vema na muonekano wako wa nje uwe mzuri.Si nguo za aibu,zenye kubana mwili,zenye kuacha mwili wazi.Vile ulivyo wewe ni mzuri sana.Bwana amekupa ngozi nyeusi kama mimi ,furahi.Ukiwa na ngozi nyeupe,furahi,vile vile.Nywele ndefu sawa,ziwe fupi furahi sana,maana yeye amatufanya apendavyo.Sisi tuliyemwamini Kristo Yesu tu wazuri sana.Miili yetu safi,mioyo yetu safi,ni utukufu kwa Bwana. 

Ushuhuda. 

Siku moja nimemuona mama mmoja akikaa nje ya nyumba yake akiwa amevuanguo zake na kujianika kwenye jua nikamuuliza vipi wewe mama?Kaniambia kwamba anataka kuwa na ngozi kama ya kwangu,ngozi nyeusi.Eti ngozi yake inawaka sana.Nikashamgaa kweli.Wakati nimetoka kwetu afrika,nilikuwa nimeona wanawake wakijipaka mafuta ya kubadilisha ngozi iwe kama ya wazungu.Kumbe na wao wanataka ngozi kama ya weusi.Nilipo kuwa shuleni,tulisoma pamoja na wazungu.Nywele zangu zilikuwa fupi na zao zilikuwa ndefu.Siku moja mama mmoja mzungu akaniambia,nyinyi mna nywele nzuri kuliko sisi.Maana nyie ni fupi haziwasumbui.Vile vile mkitaka ziwe ndefu mnaziweka!Nikajiuliza dunia hii ni hatali,watu hawajui kufurahia jinsi walivyo.Hapo shuleni kulikuwa na shule wanafundisha mambo ya salooni(kuhusu nywele).Niliona watu wengi sana wanaenda wanabadilisha rangi ya nywele.Nilikuwa naona mala hawa wana nywele zenye rangi ya njano,wengine nywele nyekundu,wengine nyeusi,wengine upande mmoja njano ,upande mwingine nyekundu.Siku moja mme wangu,akazungumza na mama mmoja mzungu,akamwambia ,unajua ni nani anaewaambia kwamba hampendezi,mala mkaweka rangi hii au hii?Huyo ni shetani.Hataki mfurahie uumbaji wa Mungu.Cha kushangaza zaidi,na sisi wakristo,tunashawishwa sana na mambo kama hayo.Jibu ni moja,shetani muongo,anatufanya tusione uzuri wetu,lakini ,ashukuliwe Mungu atusameheae makosa yetu.Tumekosa sana mbele zake,tumuombe Bwana aturehemu,afute uovu wetu wote machoni pake,tumwabudu katika roho na kweli,na utukufu wake utakuwa pamoja nasi. 

 

Huduma 

 

Kila mhudumu ni mtumishi wa Bwana.Wahudumu wamegawanyika kwenye makundi mengi.Kuna wahudumu wa Mbinguni(wanatoa ujumbe kutoka kwa Mungu na kutuletea) hao ni Malaika.Pia kuna wahudumu wanadamu kama mimi na wewe.Pia kuna wahudumu (wanyama ) kama tunavyosoma kwamba vitu vyote ni watumishi wa Bwana. 

Zab 119:91.”Kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo,maana vitu vyote ni watumishi wako.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanyama, watumishi wa Mungu. 

 

 

 

 

Neno la Mungu linasema kwamba,….vitu vyote ni watumishi wa Mungu.(zaburi 119:91) “kwa hukumu zako vimesimama imara hata leo,maana vitu vyote ni watumishi wako.” 

 

Kwa neno hili vitu vyote ni pamoja na wanyama. Sasa tuangalie wanyama. 

 

Kunguru, 

 

1.     kunguru kutumwa kumlisha Elia 

           

 (1waf 17:4) 

 

       “Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito ;nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko.” 

 

 

Kwa hakili za kibinadamu ni vigumu kuelewa jinsi gani Mungu aliongea na kunguru,tena wengi ili wamuletee nyama na mikate jioni na asubuhi.Mpendwa kwa nini tusumbuke tukiwa ndani ya Yesu? Hitaji zetu zote zipo mikononi mwa Bwana. Tuombe Mungu awaagize watumishi wake watuletee hitaji zetu. 

 

Mwanadamu si lahisi kufikilia kwamba myama anaweza kuleta nyama,sanasana kunguru,maana yeye anapenda sana nyama.Pia,si lahisi kuelewa jinsi gani hawa kunguru walikuwa wanapokezana ,wengine asubuhi,wengine mchana,wengine wanabeba mkate,wengine wanabeba nyama .Tena tunajua kunguru hana mikono alikuwa anabebea kwa kinywa chake.Lakini katika yote,kusudi la Mungu ni kumlisha mtumishi wake, Elia. 

Sasa basi tuseme kwamba Roho wa Mungu alikuwa akitenda kazi ndani ya kunguru hizo?Inawezekana pia malaika wakawa walikuwa wanawaongoza wale kunguru kama walivyofanya kwa ile punda iliyokuwa inampeleka nabii Balaam? Njia za Mungu hazichunguzwi.Tunajifurahisha kutafakari lakini tunajuwa kabisa kwamba ufahamu wetu ni mdogo sana .Mungu ana uwezo wa kusemesha hata mawe akaongea lugha ya wanadamu.Si wajibu wetu kujuwa Mungu amefanyaje.Tunacho zungumzia hapa ni kwamba Bwana ana watumishi wengi sana.Anamtumia yeyote anayetaka haleluia. 

 

2.Punda 

 

Punda (munyama aliyetumika kuzuia kifo cha bwana wake,maana huyu alikuwa ameenda kinyume cha mapenzi ya Mungu) 

Balaam aliombwa na mfalme Balaki ili aje amlaanie waisraeli 

 

(Hesabu 22:11) 

 

 “Tazama kuna watu waliotoka Msri wanaufunika uso wa nchi ;basi njoo ukanilaanie watu hawa…..” 

 

 

 

 

mst wa 12 unasema 

 

“Mungu akamwambia usiende pamoja nao;wala usiwalaani watu hawa ,maana wamebarikiwa..” 

 

Balaam ameshawishika akaenda lakini Mungu alikuwa amemkataza, 

 

mst wa 22 unasema 

 

 “Hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda ;malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga.Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye” 

 

            Tunasoma kwamba malaika huyo Balaam hakumuona ila punda     alimuona .Punda alikatisha njia ili  malaika asimpige na upanga lakini Balaam yeye akampiga punda eti anamuendesha vibaya.Alipofika mbele kuliko kuendelea punda akajilaza chini ya Balaam,ndipo Balaam akakasirika sana akampiga kwa fimbo.Bwana akamfumbuwa kinywa  punda akongea na Balaam akimuuliza kwa nini anampiga . 

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki ,Mungu alifumbuwa kinywa cha punda ili kitoe ujumbe kwa Balaam,kwamba anaona malaika mbele yake akimuzuia asiendelee na safari.Mungu akamfumbuwa macho akaona vizuri.Alipomuona ameinamisha kichwa na kuanguka kifudifudi ndipo malaika akasema; 

 

 “…Tazama nimekuja ili kukupinga,kwa sababu njia yako imepotoka mbele zangu,punda akaniona akageukia upande mbele zangu mara tatu  kama asingejiepusha nami bila shaka ningekuua wewe,nikamuacha yeye hai.”(Hesabu 22:32-33). 

 

 

Tumeona kwamba punda huu ameepusha kifo cha Balaam Mungu amemtumia kwa kumuonyesha yasiyeonekana kwa macho ya kawaida ,akamfumbua kinywa akaongea na bwana wake.Kweli Mungu ni muweza wa yote. 

 

 

 

3.Samaki. 

 

Vile vile tunasoma jinsi samaki amemhifadhi mtu wa Mungu Yona akawa ndani ya tumbo la samaki siku tatu 

 

(Yona 1:17). 

 

“Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona ,naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule mda wa siku tatu,mchana na usiku.” 

 

4.Simba. 

 

Pia tunasoma jinsi simba walivyo mchunga mtumishi wa Mungu Daniel usiku kucha 

 

 (Daniel 6:22) 

 

 “Mungu wangu ametuma malaika wake naye ameyafumba makanwa ya simba nao hawakunidhuru;kwakuwa mbele zake mimi nilionekana sina hatia …”. 

 

Usiseme simba hao labda walikuwa sio wakali hapana maan tunasoma pia jinsi hao hao wamewalaruwa wengine waliotupwa huko kesho yake 

 

 (Daniel 6: 24)   

 

“Mfalme akamuru nao wakaleta wale waliomshitaki Daniel ,wakawatupa katika tundu la simba ,wao na watoto wao ,na wake zao ;na wale simba wakawashinda wakaivunja mifupa yao vipande vipande ,kabla hawajafika chini ya tundu.” 

 

 Bwana amewatumia simba kuua maadui wa Mungu,na kulinda vizuri mtumishi wake Daniel. 

 

 

 

 

 

5.Mbweha 

 

Tunasoma tena wanyama mbweha mia tatu .Aliwatumia Samsoni kujilipiza kisasi kwa kuharibu mashamba ya ngano za wafilisti kwa sababu wamemchukulia mkewe na kumuozesha kwa mwingine. 

 

(Waamuzi 15:4) 

 

“Samsoni akaenda akakamata mbweha mia tatu ;kisha akatwaa vienge vya moto akawafunga mbweha mkia kwa mkia,akatia kienge kati ya kila mikia miwili.Alipokwisha kuviwasha moto vile vienge ,akawaachia mbweha kati ya ngano ya wa filisti,akayateketeza matita,na ngano hata na mashamba ya mizeituni.” 

 

 

 

6.Nyoka. 

 

Pia tunasoma kwamba Mungu hutumia nyoka kufanya kusudi lake. 

 

“Nao wajapojificha katika   kilele cha Karneli,nitawatafuta na kuwatoa huko;na wajapositirika katika vilindi vya bahari nisiwaone,nitamwagiza nyoka huko naye atawauma.(Amosi 9:3).” 

 

Bwana hutumia vitu visivyo na uhai. 

 

Maji. 

 

Kama maji,aliatumia kuangamiza kizazi cha kare kilichomuasi Mungu, kipindi cha Nuhu.Mwa6:17. 

“Na tazama nitaleta gharika ya maji yuu ya nchi,niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai,kisiwepo chini ya mbingu,kila kilichoko duniani kitakufa” 

 

 Mwa7:22-23. 

 

“Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa,kila kilichokuweko katika nchi kavu.kila kilicho hai juu ya uso w anchi kikafutiliwa mbali tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa,na kitambaacho na ndege wa angani;vilifutiliwa mbali katika nchi,akabaki Nuhu tu na wale waliokuwa pamoja naye ndani ya safina.” tena alitumia upepo kukausha maji wakati gharika ilipo kawia kuishi. 

Mwa7:12 

”Nvua imenyesha siku 40,mchana na usiku”. 

Mwa7:24.”Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. 

 

 

Upepo 

 

 

Mwa8:1 

“Na Mungu akamkumbuka Nuhu,na kila kilicho hai,na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina;Mungu akavumisha upepo juu ya nchi,maji yakapungua.Chemichemi za vilindi zikafungwa,pia na madirisha ya mbinguni,nvua kutoka mbinguni ikazuiliwa.” 

 

Tena tunasoma jinsi Bwana hutumia wanyonge kufanya mambo makubwa. 

 

                 Wenye ukoma 

 

Wenye ukoma wanne wamefukuza jeshi kubwa la washami likakimbia kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha washami kishindo cha miendo ya magari,na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa;Wakaambiana tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri,waje wapigane nasi.Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado wakaziacha hema zao,na farasi zao,na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyo kuwa,wakakimbia wapate kuziponya nafsi zao.”(2Wafalme7:6-7). 

 

Mungu wetu ni mkuu sana ,uweza wake hauna mipaka. Angalia, wenye ukoma ,hawana nguvu miguuni,wanatembea kwa shida,pia ni siku nyingi hawajala chakula,isitoshe ni wachache yaani wa nne tu,lakini Mungu alivyo mkuu,anawafanya  waonekane kama jeshi kubwa likiendesha magari na mafarasi mpaka vikasababisha jeshi kubwa la washami kukimbia kwa hofu na kuacha kila kitu. 

 

 

Mpendwa usijidharau,wewe ni chombo muhimu sana kwa Mungu.Kidogo ulichonacho,ni kikubwa kwa kutenda muujiza.Jinsi ulivyo,uwekilema au mzuri,ue tajili au maskini,ue umepungukiwa akili au kiongozi mkubwa wa nchi elewa kwamba wewe unatosha kwa Bwana kukutumia kutenda mambo makubwa ya kuokoa watu. 

Tazama,wenye ukoma wanne,wameonekana kama jeshi la wa falme wa wahiti na jeshi la wafalme wa wamisri! Bwana Mungu wetu uweza wake hauna mfano! 

Kumbuka jinsi Mungu alivyomtumia mjakazi wa Namani akamushuhudia akasababisha uponyaji wa ukoma wake. 

 

 

 

 

     Ushuhuda. 

 

Sitasahau maishani mwangu jinsi Mungu alivyomtumia kaka mmoja tulipokutana mara ya kwanza kwenye eneo ya kuchapisha vitabu vyangu.Yeye nimemkuta huko akiwa mfanyakazi ndani ya ofisi hiyo ,akasoma vitabu vyangu akavipenda tukaanza kufahamiana hivyo.Kaka huyo aliniambia kwamba nikiwa na tatizo lolote kuhusu uhamiaji anaweza kunisaidia.Nilipomuona, kusema kweli nimeona kwamba hawezi kuwa msaada kwangu.Nimemuona ni mdogo hana marafiki wakubwa.Baadaye nilipata shida nikamwendea akanipeleka kwa rafiki yake akanisaidia na shida yangu ikaisha .Mambo Mungu alipomtumia huyo kijana ,ni makubwa sana kiasi kwamba nimeona kwamba si huyo kijana bali Mungu naona alituma malaika wake.Kweli kila mtu ni kifaa cha muujiza wa Bwana kwa watu wake! 

 

Pia,tumeshasoma jinsi Mungu alivyotumia mjane mmoja kumlisha mtumishi wa Mungu kipindi cha miaka 2.Bwana ametenda miujiza kipindi cha njaa nyingi nchini Bwana alimulisha mtumishi wake kutumia mjane tena maskini. 

 

(2Wafalme 17:9) 

 

 “Ondoka uende sarepta,ulio mji wa sidoni ,ukae huko .Tazama nimemwaagiza mwanamke mjane wa huko akulishe.”   

 

Tumesoma vitu vyote ni watumishi wa Mungu. 

Utajiri,umaskini,magonjwa,Upepo,maji.mawe,watu,wanyama,n.k.. Bwana anaweza kuvitumia kufanya kusudi lake. 

 

 

 

Watumishi wa Mungu wanadamu. 

 


Mtumishi wa Mungu halisi ni yule aliyesikia wito na kuitika.Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim alikuwa mmoja wapo aliposikia sauti ikimwagiza kuacha mji wake na nchi yake nakuenenda mpaka sehemu atakaye muonyesha ,Mungu.Vile vile Musa alisikia sauti ya Mungu ikimuagiza kuchunga wana wa israeli waliyekuwa wakiteswa na farao na kuwakomboa.kila mtu aliyetumwa na Mungu ,alisikia kwanza wito kutoka kwa Mungu.kama wewe ni mtumishi wa Mungu lazima unao shuhuda kuhusu wito wako. Mimi pia najua jinsi Mungu alivyo niita ,nilikuwa wapi,imekuaje ,nimejisikia je ,yote nayakumbuka mpaka leo.Shamba la Mungu ni pana mno. Wote tumeagizwa kufundisha watu habari za Bwana Yesu,ili dunia yote ifahamu kwamba wokovu ni katika yeye pekee.Yesu  Kristo ndiye njia ya kweli itakaye tuongoza mpaka mbinguni. Yesu ametuagiza tufundishe wengine kushika amri zake na kuzi tii.Kila mtumishi wa Mungu,anafahamu kwamba ,ndani ya utumishi huo,ziko kazi nyingi.Iko kazi ya Mchungaji(kama ana kanisa),iko kazi ya Mwinjilisti(akizunguka duniya nzima,kanisani au kwenye mikutano ya injili),iko kazi ya Mitume(wakianzisha huduma mbali mbali kila mahali),iko kazi ya Mwalimu (akifundisha ndani ya kanisa,akifanya masemina mbali mbali.),iko kazi ya Nabii(akitoa unabii kanisani ,au sehemu yoyote Bwana anayemwerekeza).Wote hawa ni watumishi wa Mungu wenye karama za kufanya huduma hizo.Na karama hizi zinatoka kwa Bwana mwenyewe.Pia hawa maranyingi ni watumishi wenye wito. 

 

Wapo wengine ,wanafanya kazi ya Mungu (kanisani) kama waimbaji, wenye maombi, mashemasi,na huduma zingine kama kuona wagonjwa ma hospitalini,na kazi zingine kama roho wa Bwana anavyo waagiza kufanya.  Kazi hizi ,si lazima uwe na wito,ila unajisikia kupenda kufanya kazi hiyo. Ukijisikia kuimba,unaomba kujiunga na waimbaji fulani,hakuna kulazimishwa kufanya kazi hiyo. 

 

Lakini wito,ni tofauti na kupenda au kujisikia; 

Hapa unalazimishwa.Tena wengi wamekataa mpaka Mungu alipo waletea mapigo makali ndipo wakakubali.Kumbuka Musa alisema (mimi siwezi,mimi sijui kusema vizuri,tuma Haruni,n.k) Wengine wanasema (,mimi siwezi,sina elimu,mimi ni mdogo,n.k…)

Wito unaogopesha,unatisha ! Lakini una raha ndani yake.Ukikubali wito wa Bwana ,unajisikia furaha,amani na utulivu kama vile kuwa kwenye sehemu sahihi.Kazi uliyeitiwa inaendana na kipaji au karama kutoka kwa Bwana.Hatutumiki kwa nguvu zetu au ujuzi wetu,ila kwa uwezo wa Bwana aliye tutuma.Katika kazi yote Bwana aliyekutuma ,ukimwamini yeye utaona kwamba atajidhihilisha kwa kazi yake,na watu watakapotambuwa uwepo wake na nguvu zake watamwamini Bwana,pia na wewe mtumishi wa Mungu utaheshimika.(Kut 14:31) 

 

 

Watumishi,magugu. 

 

Wapo wengine waliopandwa kama magugu ndani ya ngano.Watu hao, wamewekwa kwa kazi maalum ya mchungaji lakini sio wito wa Mungu kabisa.Wameajiliwa ili wawe kama jicho ya mchungaji ,awe mpelelezi huku akiingia kwenye maombi kumbe sio kuomba bali ni kujua fulani ameongea nini .Watu hao ni hatari kwa kazi ya Mungu,pia ni maadui kwa maendeleo ya kiroho ndani ya kanisa.Watu hao ndiyo wanaoongoza kanisa kwa siri ,maana ndiyo washauri wakubwa wa Mchungaji.Kumbuka hao hawana wito kwa kazi ya Bwana ,lakini sauti yao ndiyo inakubalika.Mungu atuhurumuye sana .Kwa maneno mengine ni  wapagani viongozi,au ni watumishi wa shetani ndani ya kanisa la Mungu. Utawatambua kwa matendo yao,wao wako tayari kusema uongo ili mradi tu wasiende kinyume na yule aliyemtuma kazi hiyo. Ndugu mpendwa unayesoma kitabu hiki,usikubali kufanya kazi ya mtu chini ya mafuta ya kanisa.Bora uchaguwe uache kujifanya mtumishi wa Mungu huku ukijua wewe huna ushurika na Mungu wako.Bwana ametuita tumtumikie siyo kulinda uovu wa wachungaji au viongozi wa dini zetu.Wewe hata kama umewekewa mikono na watumishi kuwa mtumishi mwenzao,basi,badirisha fikra zako,ujue kwamba mikono hiyo haijakutuma kutetea uovu na kushindwa kusema kweli wakati wa kweli. 

Kumbuka siku ya hukumu Mchungaji hatakutetea,pamoja na kukuonyesha anakupenda kwa sababu za msingi anazozijua yeye.Fikilia jinsi unavyosimama mbele za Mungu wako,fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu ,sana sana Linda moyo wako kuliko vyeo vyako.Bwana ni mwaminifu ,ukimrudia na kuacha kutumikia miungu,atakupokea,na kukusamehe kabisa 

 

Mtumishi wa Mungu popote ulipo,,unapaswa kusimama ndani ya kweli siyo kuegamia upande wa mume wako au wa mke wako.Maana sisi tunatakiwa kuwa washauri wa wenzetu  “ndani ya kweli”,na kufanya kazi ya Bwana isonge mbele .Kiongozi yeyote,na aelewe kwamba kuwa kiongozi ni kusimamia.Muna shauriana na watumishi wenzako mufanye nini.Si kuendesha kanisa kama nyumba yako au familia yako.Maana vitu hivi viwili ni tofauti kidogo.Kwa familia yako ni wewe na mke wako na watoto,lakini kanisa ,ni wewe kama mchungaji wa kanisa hilo,na viongozi wengine .Lakini mara nyingi unakuta mke wa mchungaji ndiye anaye ongoza kanisa.Ukibahatika kuwa rafiki wa mke wa mchungaji na cheo unapata.Hayo yote ni upungufu mkubwa,unasababisha kanisha lisisonge mbele ,badala ya kuongozwa na Roho ,linaongozwa kimwili,kwasababu misingi ya utumishi ni mibovu. 

 

Tunapata ufunuo wakuombea nyumba za watumishi ili wawe na nia moja katika kutimiza kusudi la Mungu.Mtumishi uwe macho,maana siyo wote wanayeonyesha wanakupenda ndiyo watumishi wazuri,hapana.Waache wakupende lakini Linda sana shamba la Mungu.Omba sana Mungu akuonyeshe ni nani anayestahili kuwekewa mikono? Lakini cha kwanza kabisa wewe mwenyewe kaa ndani ya Kristo,umtumikie kwa uaminifu,ndipo na Bwana atakuwa upande wako na kukuongoza. 

 

Ushuhuda. 

Tumeona kwamba vitu vyote ni watumishi wa Bwana.Pia watu wote Mungu anaweza kuwatumia kama chombo.Nimewahi kutumika ndani ya kanisa mmoja kule Afrika.Nchi ya Tanzania.Mimi ni mzaliwa wa Burundi,kule ni mara chache sana kuona mtumishi mwanamke.Unaweza kuwa mwimbaji,muombaji au shemasi.Lakini kuhubili ukiwa mchungaji ,au muinjilisti ,mwalimu ,sijawahi kuviona ndani ya kanisa langu la Burundi.Nilipofika Tanzania,nikaendelea kushirikiana na wengine kwenye ibada,kwenye vipindi vya maombi,na kuonyesha matunda mema ya mkristo.Bwana alikuwa ameniita nimtumikie,lakini kwetu kwa sababu wanawake huduma zao hazijakubalika bado kwetu,nilikuwa na tumika kwa ministri ya wanawake,hapo niliweza kufundisha chini ya kivuli cha ministri hiyo.Lakini ashukuliwe Bwana yeye anawatumishi wengi.Alimtumia mchungaji wa hapo Tanzania akaniteua kuwa mwalimu wa kanisa.Hapo nimemuona Bwana akinitoa kwenye kifungo cha wanawake kuhudumu madhabahuni tukihubili habali njema.Niliporudi kusalimia huko kwetu,wakawa wamejua kwamba mimi ni mwalimu wa kanisa,ndipo,wakanikaribisha vizuri kama mtumishi na kunipa jumapili moja nihubili habali njema.Bwana anazo njia.Anajua ni wapi amekuwekea malaika wa kukufungulia milango. 

 

 

 

 

 

 

Utumishi sio ukristo. 

 

Utumishi ni kazi ipatikanao kwa karama.Lakini ukristo ni hali ya mtu ndani ya maisha yake na mwenendo wake ,kulingana na neno la Mungu.Mkristo utamtambua kwa matendo yake.Utumishi kila mtu anaweza kutumika.Lakini si wote watumishi ni wakristo.Kuwa mkristo ni razima uwe umempokea kristo ,uwe umeokoka.Lakini utumishi,hatakama hujaokoka unaweza kutumika kama tulivyoona kwamba vyote ni watumishi wa Mungu.Pia neno la Bwana linasema kwamba hatatukikataa kutumika,Bwana ataamria mawe naye atatumika badala yetu.Kigezo cha ukristo si utumishi,kigezo cha ukristo ni matendo mema na imani katika Bwana Yesu.Lakini,kila mkristo anatakiwa kumtumikia Bwana Mungu.Kwanza kuokoka chapili huduma. 

 

 

Ushauri wangu  kwako Mtumishi. 

 

Utumishi ni sehemu nzuri tuliye pewa na Mungu aliyetuita.Sasa basi kila moja ajiangalie mwenyewe alipofikia ndani ya kazi ya Mungu, na jinsi anavyoifanya.Ukiona umeshindwa,basi eleza watumishi wenzako watakushauri.Maana,wengi sana siku hizi wametoka kwenye sehemu ya wito wa Mungu,wako kwenye mashindano ya wingi wa waumini ,na majengo mazuri tu.Tumurudie Mungu na kunyenyekea,na kuanza upya.Bwana ni mwaminifu atakusaidia na kufufua roho yako na wito wako.Usijifariji mpendwa,Mtumishi wenzangu,Mtakatifu ni Mungu tu,asiyeshindwa ni Bwana peke yake,wewe si wakwanza kushindwa nakugeukia mali kuliko roho za watu,wako wengi sana .Wengi wamepigwa wamekufa hawako tena duniani,nakusii sana, wewe unaesikia maonyo haya ,usiwe na moyo mgumu,bali umgeukie Mungu ukubali makosa yako na ukubali kugeuka na kubadirika.Bwana akubaliki sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuombe, 

 

Baba Mungu uliye Mbinguni,naja mbele zako nikimleta mtumishi wako huyu aliyesoma ujumbe huu.Mungu nakuomba umpe roho ya kunyenyekea na kukubali maonyo ili Baba, aweze kutubu  kwa moyo wake wote, na kukuonyesha pale alipokukosea ,nawe Baba uweze kumrehemu na kumsamehe maovu yake yote.Baba Mungu wewe ni mwenye rehema,ukamrehemu sasa Baba,ukageuze moyo wake,umbadirishe kweli kweli,umrudishe kwenye ile hali aliyekuwa nayo wakati ulipomuita.Bwana mpake mafuta mapya ,ili aendelee kukutumikia kwa uaminifu.Baba asante kwa msamaha wako,na rehema zako. Baba nakuomba kwa uweza wako,wale wote waliyejiingiza kanisani nakujifanya wameokoka kumbe ni wana na watumishi wa ibilisi,Bwana ukawafichuwe ukawaweke wazi ,wasiendelee kuharibu mwili wa Kristo wakijifanya kondoo.Baba,ukawaondoe ,na kuwapa neema ya kukufuata wewe na kuwaokoa.Baba nakuomba,Mchungaji huu,ukamsaidie,umpe 

 watumishi wenye maarifa ili wasaidiane nae kwa kazi yako.Uwape kutumika katika umoja ,na kuongozwa na Roho 

wakoMtakatifu.Baba,naomba pia ukarejeshe na kukarabati pale palipo bomoka (imani,maadili ya kikristo),na kurejesha vile vyote vilivyoibwa na ibilisi(uaminifu,upendo,umoja,utii,unyenyekevu,n,k…..).Naomba 

hao katika jina la mwanao Yesu Kristo.Amen 

 

 

Hasira ;chanzo cha  dhambi nyingi. 

 

Ushuda wa mchungaji na mshirika wake. 

 

Mama mmoja alishuhudia kanisani jinsi Bwana Mungu alivyo mpiga kutokana na jeuri na chuki aliye onyesha juu ya kiongozi wake.Alisema hivi; 

“Tulikuwa kanisani tukimwabudu Mungu,tulipo maliza mtumishi wa Mungu aliinuka kufundisha.Akaanza kusema kwamba tunatakiwa kupendana kanisani.Akanigeukia akanisogelea ,akanikazia macho na kusema:Ee,Ee mama wewe,nikainua macho nika muangalia maana nilikua nimeinama nasoma biblia.Akasema,(hata ujifanye wa kiroho sana kama humpendi nchungaji wako yote unayo fanya ni bure.Umesikia?)Akaendelea na kusema,nikaumia moyoni sana.Ndipo nikajiuliza nimemukosea nini,baba yangu?Nilitafakali sana juu ya hilo sikupata jibu.Kweli nikagunduwa kwamba alikuwa anamaanisha kwamba simpendi.Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nampenda sina shida naye kabisa ,nilielewa kwamba yeye ndiye hanipendi.Basi tangu siku hiyo nikaanza kutompenda tena,nikaanza kumchukia kiasi kwamba nilikuwa natamani tusikutane tena.    Namshukuru Mungu,nilipo msimlia mume wangu yaliyonikuta kanisani ,alihuzunika. lakini yeye aliendelea kuonyesha upendo kama kawaida.Alikuwa ananilazimisha kumsalimia na kuendelea kumpenda kama mwanzo lakini imeshindikana.Ndipo siku moja Bwana akanionyesha kwenye maono ya usiku kwamba mimi siko sawa mbele zake Mungu pamoja na mchungaji wangu. Nikauliza kwa nini Mungu?Bwana akasema ,kwa sababu umeingiza chuki na dharau juu ya kiongozi wako.Hapo nili ungama dhambi zangu nikaomba rehema mbele za Mungu. Bwana akanipiga pigo moja mwilini mwangu,liliniumiza siku tatu baada ya hapo Bwana akanirehemu.Nikamuuliza, sasa Bwana niambie,kiongozi wangu naye ametenda kosa gani? Akanipa jibu katika kitabu cha (Yobu 11:2-5)”Je huyu wingi wa maneno usijibiwe?Na mtu aliye jaa maneno Ahesabiwe kuwa na haki? Je,majivuno yako yawanyamanzishe watu wawe kimya?Nawe hapo ufanyapo dhihaka je hakuna mtu atakayekutahayarisha?Kwa kuwa wewe wasema mafunzo yangu ni safi nami ni safi machoni pako.Lakini,laiti Mungu angenena na kuifunua midomo yake juu yako.” 

 

 

Ndugu mpendwa kulingana na ushuhuda huu wa mama,unaweza ukajitetea wewe ,lakini Bwana anaye ona ndani ya mtu anaelewa ni wapi umekosea. Sasa basi, hebu tujifunze kwa ushuhuda huu,si vema kujenga chuki moyoni mwako ,si vema kufanya dharau juu ya mtu yeyote.Sana sana juu ya kiongozi yeyote,maana neno la Mungu lina tushauri kuwa tii na kuwaheshimu na kuwanyenyekeea ili wafanye kazi ya Bwana kwa furaha.Kiongozi ni lazima apewe heshima zake kama kiongozi.Vile vile ni halali kila kondoo imuheshimu na kumu tii,la sivyo atapata ugumu sana katika kazi hiyo.Na wewe umeitiwa kumusaidia sio kumuwekea uzito na kumusababishia kushindwa katika kazi alioitiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

       Tuombe 

 

Ee Mungu uliye Mbinguni,tunanyenyekea mbele zako tukikuomba utusamehe makosa yote tuliowafanyia viongozi wetu na kuwasababishia kupata shida juu ya kazi yako.Mungu tufundishe zaidi tujue namna ya kuwasaidia ili kazi yako isonge mbele. Tunakushukuru tukiamini kwamba umetusamehe na utatuwezesha kuchukuliana na viongozi wetu na kufanya kazi kwa pamoja.Tunaomba yote hayo katika jina la mwanao Yesu Kristo.Amen. 

 

 

 

Nawe mtumishi wa Mungu si vema utumie nafasi ulionayo kuwajeruhi watoto wako au viongozi wenzako,maana kila mtu ni wa thamani mbele za Mungu. Sisi ni mali ya Mungu mwenyewe.Kama ni kumuonya kwanini usimupeleke kando na kumushauri kwa upendo?Au kama mtu analeta mafundisho ya kupotosha imani ya kweli ya Kristo,hapo tunaruhusiwa kumukemea kabisa ili hiyo roho ya shetani isizae matunda kama alivyofanya Paulo alipokemea yule mchawi alikuwa anazuia liwali asipokee injili. 

Tunaruhusiwa kumkemea pepo si wa Kristo wenzetu.Kwa wenzetu tunaingia na roho ya upendo sio kuwakazia macho na kuwazalilisha kanisani. 

Yesu nawe alimkemea Roho chafu ilioingia ndani ya Petro .Roho hiyo ilionekana niya huruma lakini ilikuwa inazuia mpango wa Mungu.Yesu aliikemea akasema  ;” rudi nyuma shetani maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu.”Kwakuwa mwanafunzi aliingiliwa na roho ya shetani ,Yesu alitambuwa moja kwa moja kwamba si Petro tena bali ni shetani,ndipo akasema (nenda nyuma yangu shetani.)   Roho yeyote ya kishetani tuna ruhusiwa  kuyikemea na kuyiangamiza maana hii ndio adui yetu 

   

Mchawi huyu Paulo ali mulaani pia akamletea upofu juu yake.Kwa neno la Roho mtakatifu upofu ukamjia na yule liwali akaona ukuu wa Mungu akaamini akaokoka.(Tunasoma habari hiyo katika kitabu cha Mdo13:9-11). Si kila laana kutoka kwa mtumishi linafanikiwa,bali ni lile tu lililosukumwa na Roho mtakatifu ,maana Mungu ndiye anatambuwa ndani ya moyo wa mwanadamu. 

 

 Yohana aliandika katika barua yake ya pili 

(2Yohana 1:10-11) 

 

 “ kwamba mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo,msimkaribishe nyumbani mwenu,wala msimpe salamu.Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu”. 

 (2Yohana1:7) 

 

 “Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasio kiri kwamba Yesu Kristo yuaja katika mwili .Huyo ndiye mdanganyifu na mpinga Kristo”. 

 

Kiongozi anatakiwa kuwa makini sana kwa mafundisho .Lakini kama ni mtu amekosea katika kufundisha akachanganya kidogo kwa kuelewa kwake kudogo,usimuseme mbele ya kanisa bali mweke pembeni umufundishe zaidi ,umufahamishe naye atafurahi. 

 

Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na ayatambuwe hayo niliyo waandikia,ya kwamba ni maagizo ya Bwana.Lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga.(1Korinto14:37-38) 

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki, hasira ni kifaa kikubwa cha matengano,kama ulivyo ona ndani ya shuhuda hapo juu.Mchungaji kutengana na mshirika wake,sababu kubwa ni hasira.Baada ya hapo ilizaa chuki,jeuri n.k.  Kilichohitajika kwa haraka ni (upatano) wa watu hao wawili,ili amani iwepo. Hapa njia ya upatanisho ililetwa na Mungu mwenyewe,kwa kumpiga yule mshirika na ugonjwa wa siku tatu,ili amfundishe kwamba anatakiwa kutubu 

 maana chuki ni dhambi maana ni uuaji,Biblia inasema. 

 

Kupitia pigo hilo,alitubu kwa Mungu akasamehewa,amani ikarudi. Hasira ni mbaya sana inamadhara mengi sana kama tulivyoona.Hasira inapeleka mtu gehanamu,vile vile inauwa sana,wengi wamejinyonga kwa sababu ya hasira.Nakutakia ndugu mpendwa tunda la uvumilivu na upole,ndipo utakaposhinda hasira.Uvumilivu utakuzawadia unyenyekevu,hata ukionewa usivitie moyoni ,kumbuka kwamba Yesu 

 

“ Alionewa lakini alinyenyekea.Wala hakufunua kinywa chake.kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni ,na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake;naam,hakufunua kinywa chake”.(Yesaya53:7) 

 

 

Tuombe 

 

Ee Mungu uliye hai,naja mbele zako nikiwaleta watumishi wako hawa waliosababisha kondoo kujeruhiwa na kuumizwa.Mungu nakusihi uwasamehe makosa yao yote walioyafanya kwa kujua kwa sababu ya hasira au walioyafanya bila kujua.Nakuomba Uwarehemu kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema.Nakushukuru kwamba umewasamehe ,naomba hayo kwa jina la mwanao Yesu Kristo,Bwana na Mwokozi wetu Amen. 

 

Hasira ni mbaya sana na neno la Mungu linatushauri tuache kukasirika 

Maana yeye aonaye hasira kwa upesi atatenda kwa ujinga(Mithali14:17) 

Mtunga zaburi naye amesema  (usikasirike mwishoe utatenda mabaya.(Zaburi 37:8) 

Sulemani     akaona kwamba asiye mwepesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa;na mtu aitawalaye roho yake, ni mwema kuliko mtu atekae mji.(Mithali16:32). 

Paulo naye anamwandikia Tito  kwamba kiongozi wa dini anatakiwa kuwa  si mwepesi wa hasira,au mgomvi au mlevi,bali awe mpenda wema,mwenye kiasi na mwenye haki,mtakatifu,mwenye kudhibiti nafsi yake.(Tito 1:7-8). 

Yesu Kristo naye,anasema,kila mtu amuoneae ndugu yake hasira,itampasa hukumu,na mtu amfyoleae ndugu yake ,itampasa baraza,na mtu akimwapiza itampasa kwenda jehanamu ya moto.(Mathayo 5:22) 

 

Yakobo naye anashauri watu wawe wepesi kusikia,bali si wepesi wa kusema ,wala kukasirika .Kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. (Yakobo 1:19-20) . 

 

Ushauri kwa watu wote. 

 

Nami nakushauri , ndugu msomaji uache hasira,ujipatie jina lenye sifa nzuri,maana usipo acha utaitwa (Hasira). 

 

               Kuna mfano mzuri aliye onyesha Stefano wakati walikuwa wakimpiga.Yeye alipigwa kwa mawe, lakini yeye,alipiga magoti yake na kuwaombea ili Mungu asihesabu dhambi hio,bali awasamehe.(Mdo 7:59-60). 

Mfano mwingine,Bwana Yesu wakati walikuwa wanampiga mawe wayahudi,aliwambia, 

 

“kazi njema niliwaonyesha zitokazo kwa Mungu,kwa lipi sasa mnataka kunitupia mawe? Wakajibu ,kwa sababu umejiita kwamba wewe ni Mungu.Naye akasema,ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu;(na maandiko hayawezi kutanguka);je!yeye ambaye Baba alimtakasa,akamtuma ulimwenguni,ninyi mnamwambia unakufuru,kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu?(Yohana 10:32-36)” 

 

Yesu,hajakasirika,lakini aliwauliza kwa upole. 

Stefano yeye hajauliza chochote bali aliwaombea tu. 

Na wewe ujue kwamba Mungu atakutetea ukimtumaini .Bwana atawasha hasira zake kwa adui za wachaMungu. 

 

  “Bwana uondoke kwa hasira yako ;ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu;uamke kwa ajili yangu;umeamuru hukumu.”(Zab 7:6) 

 

Bwana wetu ni mwema,tena ni mwenye nguvu.Atapigana na adui zetu atatushindia vita.Usikasirike,maana wewe una Mungu .Kwa kila jambo muonyeshe Bwana.Usipige kelele,bali mueleze Mungu atakusaidia. 

 

     

Paulo naye anawaandikia waefeso eti 

 

“ wawe na hasira lakini wasitende dhambi.Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka;wala wasimpe ibilisi nafasi.” 

Efeso 4:26-27,31&zab4:4 

 

 

Ushauri 

 

Nami nakuandikia mpendwa nikikukumbusha kwamba siku ya Bwana I karibu,wewe kama kiongozi wa kanisa ,jitahidi kuwa kiongozi mwema ili washirika wajivuniye uchungaji wako.Usiache kuwaonya tena kwa ukali ili waache dhambi zao.Ukilegeza msimamo wa injili utadaiwa wewe kama kiongozi.Usiwahurumie kwa kuficha ukweli ,wewe sema ukibaki na wachache basi lakini hakikisha wana msimamo mzuri ndani ya Kristo.Neno linasema 

 

 “Na yeyote atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio,afadhali afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake,na kutupwa baharini.Na mkono wako ukikukosesha,ukate;ni afadhali kuingia katika uzima u kigutu,kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanum,kwenye moto usiozimika.”(Marko 9:42-43). 

 

Usikubali kitu chochote kinacho weza kukukosesha mbingu.Ukipinge kwa nguvu zote kabisa. 

 

Nakukumbusha hivi,hakuna kitu cha thamani kuliko kuumaliza mwendo wako na huduma ile uliopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia Habali njema ya neema ya Mungu.Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ,ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu.Sasa basi enyi watumishi wa Bwana ,Jitunzeni nafsi zenu,na lile kundi lote nalo,ambalo Roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu,alilolinunua kwa damu yake mwenyewe.Amen  (Matendo 20:24-28). 

 

 

 Kwa kuwa hao ni watumishi wangu ,niliowaleta watoke nchi ya Misri;wasiuzwe mfano wa watumwa.Usitawale juu yake kwa nguvu;ila umche Mungu wako ”.(Walawi 25:42-43). 

                Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. 

 

 

Sura ya2 

 

 

Huduma ya Unabii. 

 

 

Napenda tujifunze kidogo kwa watumishi wanadamu wafanyae kazi ya unabii.Watumishi hawa ni watu kama wewe na mimi,lakini wanatoa ujumbe kutoka kwa Bwana na kutuletea.Wanaweza wakatumika kanisani au popote Mungu anae watuma. 

 

Hapa,tutazungumzia kuhusu Nabii,kama mtumishi wa Mungu. 

Nabii ni mtu anayepeleka ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. 

Ni mtumishi wa Mungu kwa kanisa,kwa nchi,kwa familia au kwa mtu binafsi au kwa kundi la watu. 

Nabii,ni mtu kama wengine lakini anawakilisha siri za Mungu kwa watu wake.Nabii ni mtu mwenye karama ya unabi.Na karama ni neema ya Mungu iliopo ndani ya roho mtakatifu.Ukipokea roho mtakatifu zipo karama mbali mbali Bwana anazotuwekea kulingana na mapenzi yake Bwana. Watu sasa wana karama tofauti,mfano,karama ya kuponya magonjwa,karama ya unabi,karama ya kufundisha ,n.k. 

 

 

 

 

Hebu tuangalie kuhusu nabii. 

Nabii mkuu wa wote ni “BWANA YESU KRISTO »Yeye alitumwa na MUNGU kwetu wanadamu. Alituletea unabii :  « NENO LA MUNGU ». 

Wapo manabii wengine tunawasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19 :10 

 

« Nami nikaanguka mbele ya miguu yake,ili nimsujudie ;akaniambia,Angalia,usifanye hivi ;mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu.Msujudie Mungu.Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. » 

 

« Ushuhuda wa Yesu, ndio roho ya unabii. » 

 

 sasa wote walio na ushuhuda huo ni     : “manabii”. 

 wote walio na unabii ni manabii.Au kwa maneno mengine wote wanaye hubili habali njema ya Yesu hapo wanatoa “unabii”.Anayetoa unabii anaitwa nabii.Hapa tunazungumzia nabii au unabii wa Mungu. Anaye fundisha habari za mtu mwingine nje ya Bilia maandiko matakatifu ,huyo si nabii wa Mungu. Maana Biblia kitabu cha Neno la Mungu ndicho kimejaa “unabii wa Mungu.” 

 

 Soma Ufu 22:7 “Na tazama,naja upesi,heri yeye ayashikaye maneno ya unabii wa kitabu hiki.” 

Mst 18 “Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki,Mtu yeyote akiongeza,Mungu atamwongezea hayo mapigo yalioandikwa katika kitabu hiki.”Tunaruhusiwa kuchunguza unabii ili tuone kwamba haupingani na maandiko matakatifu.Biblia inatupa tahadhali kwamba; 

 

 “Na ma nabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi.”Mathayo 24:11. 

 

Mathayo 24:24 “Kwa maana watatokea makristo wa uongo,na manabii wa uongo,nao watatoa ishara kubwa na maajabu;wapate kuwapoteza,kama yamkini,hata walio wateule.Basi wakiwaambia yuko jangwani ,msitoke,yuko nyumbani ,msisadiki.Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi,hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu.” 

 

 Mfano,kama mtu akinijia na kuniambia kwamba Mungu amemtuma kwangu aniambie kwamba;( siku ya kuja kwake yesu ni kesho saa 3 usiku).Hapo moja kwamoja nitamkemea maana si kweli ,Neno la Mungu linasema kwamba atakuja
kama mwivi.Hakuna anayejua siku wala saa ya kuja kwake. 

 

Lakini hatakama hatujui siku au saa tunaona dalili za kuja kwake
kama Biblia inavyo zitaja. 

 

 Mfano wa dalili ya kuja kwake Yesu 

 

 ,Mathayo 24:6-14 “Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita;angalieni msitishwe;maana hayo hayanabudi kutukia,lakini ule mwisho bado.Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa,na ufalme kupigana na ufalme;kutakuwa na njaa,na matetemeko ya nchi mahali mahali.Hayo yote ndio mwanzo wa utungu”. 

 

Mathayo 24:14 “Tena habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote,kuwa ushuhuda kwa mataifa yote;hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja.” 

 

Tumesema kwamba nabii,ni mtu au niseme mtumishi wa Mungu anyetumwa na Mungu kwa watu mbali mbali. 

Ujumbe unatoka kwa Bwana.Unaweza ukawa ujumbe wenye kukufurahisha,mfano tumeuona pale malaika alipotumwa na Bwana kwa Zakaria kumwambia kwamba atapata mtoto wa kiume.Akaambiwa tena na kazi atakayeifanya. Mara nyingi ukipereka ujumbe mzuri wenye kufurahisha ,watu wanakupenda sana. 

 

Nabii,akitumwa kumwambia mtu habari mbaya,anachukiwa kama vile ni yeye ameyafanya. Hapa tunapata mwaliko wa kuwaombea sana wenye karama hiyo.Maana Mungu anaweza akakutuma kwa watu kama alivyo mtuma Mussa kwa wana wa israeli eti Mungu amewaona kilio chao atawatowa kwa farao,Musa kweli aliwaendea na kuwafikishia ujumbe. Tena hata kwa farao alienda akasema kama vile Bwana alivyo muagiza. Musa alitazamia kuona farao akitetemeka na kuachilia wana wa israel waondoke. Badala ya kuwaachilia aliwaangamiza zaidi,na kuzidisha kazi zao ili wachoke .Farao aliona kwamba ni maneno ya uongo. 

(Kutoka 5:6-9), 

 

 ” Na siku ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu ,na wanyapara wao,akisema,msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali,kama mlivyofanya tangu hapo;na waende watafute majani wenyewe.Lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo,wawekeeni hiyo hiyo msiipunguze hata kidogo,kwa maana ni wavivu hao;kwa hiyo wanapiga kelele wakisema tupe ruhusa tuende kumtolea Mungu dhabihu.Wapeeni watu kazi nzito zaidi,waitaabikie;wala wasiangalie maneno ya uongo.” 

 

Musa alihuzunika kuona msimamo wa Farao.Alitazamia kuona mabadiliko mazuri,lakini anaona maangamizo makubwa. 

Vile vile watu walimgeukia Musa na kumtukana sana. 

 

(Kutoka 5 :20-21) 

 

« Wakakutana na Musa na Haruni, waliokuwa wanasimama njiani,hapo walipotoka kwa farao ;wakawaambia ,Bwana awaangalie na kuamua ;kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya farao,na mbele ya watumishi wake,mkatia upanga mikononi mwao,watuue. » 

Musa mtumishi wa Bwana akarudi kwa Mungu na kuuliza kwana nini mambo amekuwa mabaya zaidi. 

Kutoka 5 :22. 

 

« Musa akarudi kwa Bwana ,akasema,Bwana,mbona umewatenda mabaya watu hawa? Kwani kunituma mimi ? Kwamaana tangu nilipokwenda kwa farao, kusema naye kwa jina lako ,amewatenda mabaya watu hawa ; wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. » 

 

Nabii yeyote akiona mambo anakwenda kinyume na ujumbe wake lazima aulize Mungu tena kwa nini. Kweli watu watakutukana eti wewe ni nabii wa uongo,watakushambulia na maneno kama walivyofanya kwa Musa,lakini wewe uliza Mungu nawewe ili akujulishe kwa nini imekuwa hivyo. 

Mumgu alimjibu mtumishi wake. 

 

Kutoka 6 :6 

 

« Basi waambie wana wa israeli, mimi ni Yehova ,nami  nitawaotoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya wa misri,nami nitawaokoa na utumwa wao,nami nitawakomboa kwa mkono uliyonyoshwa na kwa hukumu kubwa.Nami nitawatwaeni kuwa watu wangu,nitakuwa Mungu kwenu ;nanyi mtajua kwamba mimi ni Jehova,Mungu wenu niwatoaye mtoke chini ya mizigo ya wa misri. » 

 

Musa alipo rudisha ujumbe tena kwa watu,ulikuwa ujumbe mzito,wa kutia moyo nawa kufurahisha.Musa mwenyewe naamini alifurahi kusikia kwamba watakombolewa kwa mkono uliyenyoshwa na kwa hukumu  kubwa. Musa alikuwa anajua kwamba Bwana atafanya hayo maana hasemi uongo hata siku moja. Chakushangaza alipo peleka ujumbe,mtamu namna hiyo,hawakusikiliza. 

 

Kutoka 6 :9 

 

«  Musa akawambia wana wa israeli maneno haya ;lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo, na kwa ajili ya utumwa mgumu. » 

 

Mtumishi,kama wewe,ungekuwa Musa ungefanyaje tena ? 

Siri ni moja tu,unarudi tena kwa Bwana ili akwambie ufanye nini tena. 

Siku zote Bwana anatafuta mtu mwenye utayali moyoni mwake ili atende kazi yake.Nabii ni chombo cha Bwana ili Mungu akitumie kusema na watu,au kuwatendea makuu. Nabii yeye anatakiwa kufanya kama Bwana anavyomuagiza kufanya. 

 

Musa aliagizwa tena arudi kwa Farao na kumwambia aachilie wana wa israeli. Jambo hilo lilikuwa gumu kwa Musa,kurudi kwa Farao,wakati alikumbuka jinsi alivyozidisha mateso kwao,aliposikia ujumbe tu. Tena alikumbuka jinsi wana wa israeli walivyokataa ujumbe kwa sababu ya uchungu wao mwingi. 

Musa alipata shida sana kukubali. Hapa alionyesha kwamba ni mtu mwenye woga kama mimi na wewe. Lakini Bwana aliongea nae tena akamsisitia ili awaendee bila kuogopa ili Bwana aweze kutenda makuu. 

 

Kutoka 6:13. 

 

”Bwana akanena na Musa na Haruni,akawaagiza wawaendee wana wa israeli na Farao mfalme wa Misri,ili awatoe hao wana wa israeli katika nchi ya Misri” 

 

Nabii anatakiwa kusema ili,Bwana afanye kitu. Nabii anaye funguo ,anatakiwa kutoogopa watu au vitishio vyo vyote bali amsikilize Mungu na kumtii. 

 

Tangu zamani watu walikuwa wakiwaendea manabii ili wajuwe ufumbuzi wa shida zao. Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia nabii. Zamani nabii alikuwa anaheshimika . 

Mungu alimwambia Musa, 

 

Kutoka 7:1 

 

”Bwana akamwambia Musa,angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao;na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako.” 

 

Ndugu,msomaji wa kitabu hiki, nabii ni mtumishi kama wewe na mimi,tuombeane ili kila mtu afanye kama alivyoagizwa na Bwana. 

 Wewe kama ni nabii,nakushauri,usitende kwa mazoea.Kila jambo muulize Bwana.Kama hajakujibu,subiri usije ukasema Bwana amesema kumbe hajasema nawewe kuhusu jambo hilo.!! 

 

Lakini Mungu ni mwaminifu,kama anaona watu watakuja kuuliza jambo fulani,mara nyingi Bwana anakujulisha kabla. 

 

Tuangalie jinsi nabii Elia alivyotenda maishani mwake ili tujifunze zaidi. 

 

  

                             Nabii Elia. 

 

1.  Nabii Elia ni mtu wa kijiji cha Tislabe huko Gileadi.Ni nabii wa miaka 800 kabla ya Yesu Kristo.Alikua kati ya wale manabii walioondoka duniani kwa njia pekee( Enoko, mwanzo 5:24) Musa (Kumb 4:5-7) Elia (2 waf 2:11). 

Pia Elia alitokea wakati wa Yesu kubadilika sura kule mlimani,hata mtume Petro alitaka wajenge vibanda 3,kimoja cha Musa ,cha pili cha Elia,na cha tatu cha Yesu(Luka 9:33) 

 

2.       Elia alitumikia sana siku za Ahabu mfalme wa Israel.Ahabu alikua anamjua Mungu wa kweli,lakini alioa mke(Yezebeli), huyu alikua anaabudu miungu.Alipo olewa na Ahabu,aliomba ajengewe hekalu la miungu yake.,hivyo vikamchukiza sana Mungu.Ndipo akatumwa sasa Elia kuleta ukame katika nchi yote. 

 

 

  (1 waf 17:1) 

 

“Basi Elia wa mtishbi,wageni wa Gileadi,akamwambia Ahabu,kama Bwana,Mungu wa Israeli,aishivyo,ambaye ninasimama mbele zake,hakutakuwa na  umande wala mvua miaka hii,ila kwa neno langu”. 

 

 

Tafsili nyingine inasema,”Ninaapa kwa mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli alie hai…. Hakutakua na mvua mpaka nitakapo toa amri.Elia alikuwa nabii.Nabii tu mwenye kipawa cha unabii. 

 

Paulo anasema tujitahidi kuwa na upendo,tufanye bidii kupata vipaji vingine vya kiroho,hasa kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu.(1 kor 14:1) 

Unabii ni kutangaza ujumbe wa Mungu iwe kwa kanisa,kwa mtu   binafsi,kwa taifa .Elia alisema unabii kwa Ahabu wa kuleta ukame.Alisema mpaka nitakapo toa amri,alisema naapa kwa mwenyezi Mungu alie hai. 

Haya maneno Elia anasema lakini ni maneno yake Mungu Mwenyewe.Ni kama mtu analeta ujumbe kutoka kwa mtu mwingine.Uzito wa ujumbe ni; kule unakotoka,na ujumbe wenyewe . Nabii ni kama mtumwa tu. 

Elia alipotangaza ukame kwa nchi nzima yeye hajafikiria kwamba  na yeye atahusika kukosa maji au tatizo hilo hajajua 

kwamba nayeye litamkuta.Lakini Mungu kila wakati,anawasaidia watumishi wake.Mungu alimwambia  aende akajifiche kwenye mto wa maji. 

        

                                      Unabii wa nabii Elia. 

 

Mungu akamwambia Elia,Ondoka hapa uelekee mashariki ya mto Yordani.Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito,nami nimemwamuru kunguru wakulishe hapo.(1waf 17:2-4). 

 

Elia anatii ujumbe.Alienda kukaa pale peke yake akijua kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu kwake . 

 

 

Ujumbe huu unafurahisha.Tatizo la Elia alikuwa anahitaji maji, sana sana chakula.Alimwahidi atakula.Bwana akasema nimemwagiza.Kama Bwana amefanya hakuna wa kukataa.Tunapaswa kuamini maneno ya 


unabii . Huo  mji wa Sarepta,ulikuwa na tatizo la njaa sana Elia naye alikuwa na njaa na kiu.Alipoingia kwenye mji huo,akamkuta mwanamke huo wakasalimiana,wakapeana habari ndipo Elia akamwomba amletee maji.Pamoja na njaa ya mji huo,akamwagiza amletee na mkate maana alijua kwamba anaweza akawa na kitu kwa sababu alikuwa anaokota kuni.Alikuwa na unga kidogo lakini Mungu akamtumia sana akamlisha mtumishi wa Mungu. 

 

Mtumishi akasema nifanyie kwanza mimi kisha mjifanyie ninyi.       

(1 waf17:13). 

 

Ukimtanguliza Mungu utabarikiwa,ukijitanguliza wewe utaishiwa. 

Ukitoa fungu la kumi ,zilizobaki  zitabarikiwa na Bwana. 

Hii ni siri ya Mungu. 

 

Mama mjane alisikiliza mtumishi akisema , 

« Kwa kuwa Bwana,Mungu wa Israel asema hivi,lile pipa la unga halitapunguka,wala lile chupa la mafuta halitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya  nchi ».(1fal 17:14). 

 

 

 

Utii 

 

Mjane akatii na  kukubali unabii.Hakika alishangaa sana kwa upendo wa Mungu kwake mstari wa 13, unasema « usiogope »  yapo mambo mengi ya kuogopesha.Ukiambiwa, leta, wakati una kidogo, si  utaogopa kwamba kidogo kitaisha ?Na hapo utakufa na njaa? 

Mjane huyo alifurahia kusikia kwamba unga hautapunguka,na mafuta hayataisha.Ali tii,nakumfanyia mgeni chakula bila wasiwasi.Biblia inasema 

 (1Wafalme 17 :16) 

« lile pipa la unga halikupunguka ,wala lile chupa la mafuta haikuisha ,sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya ». 

 

Kutii maneno ya unabii vimemletea muujiza wa kupata chakula cha siku nyingi kinacho mtosheleza yeye na mtoto wake pamoja na mgeni wake. 

 

Mstari wa 15 unasema 

 

  « Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya ;na yeye mwenyewe ,na Eliya,na nyumba yake ,wakala siku nyingi. » 

 

Bwana alicho sema atakitimiza,maana hasemi uongo.Tuamini unabii wa Mungu.Mungu anazungumza na wanawe kupitia njia nyingi sana sana unabii. 

 

Mjane alikumbuka maneno haya ; 

 “usimuonee mgeni wala kumtendea jeuri.Kwa kuwa ninyi mlikua wageni katika nchi ya Misri.” 

(Kutoka 22:21). 

 Pia,mjane huyu,ametimiza agizo la Bwana linalosema hivi; 

 “Msisahau kuwafadhili wageni.” (Hebr 13:2) 

 

Eliya mtumishi wa Mungu, aliishi vizuri na mjane huo.Alizingatia sharti za kukaa na mjane.Alitimiza agizo la Bwana kuhusu namna ya ku kaa na wajane waliyefiwa na waume zao.Biblia inasema maneno haya : 

 

“usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mmewe; wala mtoto yatima.” 

 (kut 22:22). 

 

 Neno la Mungu linasema kwamba sisi ni vyombo vya Bwana.Mjane yeyote aliye okoka,ni tajili.Na Bwana anamletea wenye mahitaji wengi naye anawasaidia.Kwakuwa Bwana mwenyewe amejitambulisha kwamba ni mume wa wajane,pia ni Baba wa yatima.Na njia nzuri yenye baraka na mafanikio hapa duniani ni kuwekeza mali zako kwa kuwasaidia wajane na yatima kwenye mahitaji yao. 

 

 Biblia inasema; 

“Heri amkumbukaye mnyonge;Bwana atamuokoa siku ya taabu.”Zaburi 41:1. 

 Dini iliyosafi,isiyo na taka mbele za  Mungu,ni hii,kwenda kuwatazama yatima na wajane kwenye dhiki yao. Yakobo 1:27 

Basi Elia alikaa kwa mjane huo miaka miwili . Mungu akamtuma tena arudi kwao akamuone mfalme Ahabu.Kama tulivyosema,nabii Elia alikuwa mtii sana kwa Mungu.Alikubali kurudi kumuona mfalme Ahabu.Hakuogopa kitu bali aliweka tumaini lake kwa neno la  Mungu.Kama mtu yeyote hatii maneno ya unabii hawezi kuona mafanikio.Kutii ni muhimu sana. 

 

 

Usiogope 

 

Hili neno linaleta faraja sana.Linarudisha nguvu na matumaini.Kama vile Bwana amesema kwamba vitu vyote ni watumishi wake ,vile vile anavitia moyo vyote.(Wanyama wanaambiwa,watu ,nchi ,n.k) 

 

Wanyama wanaambiwa wasiogope 

 

(Yoeli 2:23)22) 

“Msiogope enyi wanyama wa kondeni ,maana malisho ya jangwani yanatoa miche na huo mti unazaa matunda yake,mtini na mzabibu unatoa nguvu zake.” 

 

Kuogopa ni matokeo ya kukata tamaa.Neno la unabii linaleta matumaini.Adamu na Hawa walivunja amri ya Mungu kisha wakaogopa 

(Mwa 3:10).Matokeo ya dhambi wamekuwa uchi. 

Mungu alimtokea Isaka akamwambia asiogope kwa kuwa Mungu yu pamoja naye.(Mwa 26:24). 

 

Nchi inaambiwa isiogope 

(Yoeli 2:21). 

 “Ee nchi usiogope;furahi na kushangilia;kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu.” 

 

 

Bwana ndie anisaidiae sitaogopa kitu,Mwanadamu atanitenda nini?(Hebrania 13:6) 

 

 

 

 

  Ukarimu 

 

Ukarimu wa mjane umemletea chakula cha siku nyingi.Amekaribisha mtumishi nyumbani mwake kama vile kumkaribisha  Malaika wa Mungu 

 

(Hebrania13:2).  

 « Msisahau kuwafadhili wageni,maana kwa jinsi hii wengine wamekaribisha Malaika pasipo kujua ».Mjane huyo,alitunza vizuri mtumishi wa Mungu Elia. 

 

(Yakobo 4:17)) 

 « .Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyu ni dhambi ». 

Usimpotoshe mgeni asipate haki yake.(Malaki 3:5) 

 

Tupende kuwasaidia wenye mahitaji na Bwana atashugulika na shida zetu.Kutunza wageni ni huduma,tufanye yote bila mang’uniko,usiku waja hatutaweza kufanya kazi tena. 

 

Kifupi  Nabii ni mtu kama wewe lakini amejaliwa kuwa na karama ya unabii.Karama haimanishi kwamba wewe ni mtakatifu kulikowengine.Vile vile nabii hajui vyote,anajua yale tu Mungu kamfunulia kwa manufaa ya wengine.Usiache kumhubilia nabii.Na yeye anahitaji kurekebishwa na kusaidiwa kama wengine. 

 

 

          Ushuhuda. 

 

Siku moja,tumebahatika kutembelewa na nabii mmoja nyumbani kwetu.Mugeni huyo tulimuona kwamba ni mtu wa kawaida,kama watumishi wengine.Akatusomea neno la Mungu kidogo akaongea kuhusu neno hilo baada ya hapo tukaagana akaondoka.Yote aliyetwambia katika ujumbe wake kupitia neno hilo ,vimetimia masaha machache tu alipoachana nasi.Tukarudia kusoma yale yote aliyetwambia tukaona yote yametokea vile vile.Ndipo tukaamini kwamba kumbe alikuwa nabii wa Bwana.Siku nyingine alirudi kututembelea pamoja na mke wake,tukafurahi kumpa ushuhuda wa mambo jinsi alivyotokea kulingana na ujumbe wake.Nasi tukamshuhudia maisha ya ndoa jinsi mke na mme Bwana amewaweka wawe kitu kimoja tena waheshimiane.Ukitenda dhambi utubu ,ukitenda dhambi ya uzinzi ni lazima utubu kwa Mungu pia kwa mwenzako,maana umemkosea kwa kutoa mwili wake kwa wengine,ni kumdharau na kumuaibisha. Ni lazima utubu kwake pia.Nabii huyo,aliposikia hayo akakili kwamba alikuwa hajui jinsi ya kutubia dhambi hiyo,akamuita mke wake wakajiweka mbali nasi kidogo akatubu kwake wote wakaombana msamaha .Ndipo nilipo gundua kwamba nabii ni mtu wa kawaida kama sisi lakini mwenye karama ya unabi. 

 

Biblia inatuonya kuhusu unabii .Tunapaswa kuuchunguza(kuangalia kwamba haupingane na neno la Mungu.),na kuwutii.Maana usipo tii,utaangamiya.Mungu anatuonya kutumia manabii,kutumia neno lake,kutumia ndoto n.k…lakini zaidi ya yote tutii yeye atuonyaye 

 

Waebrania12  : 25  

“ Angalieni   msimkataye yeye anenaye,maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliye waonya juu ya nchi ,zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni.” 

 

Bira msaada wa Mungu ni vigumu mwanadamu kujitambua,maana,moyo wa mtu unamdanganya sana.Hata macho yetu hayaoni vizuri,maana ukitumia miwani ya dunia hii,unaona kama dunia inavyoona,lakini ukitumia miwani ya roho wa Mungu,utaona kama Bwana aonavyo.Sasa basi,ili tuone vizuri,inatupasa kuvaa miwani ya rohoni,maana yake,kuchunguza mienendo yetu kama tunaenda kama neno la Bwana linalosema.Tusiangalie,nchi yangu inafanyaje,au wanao nizunguka wanafanyaje.Bali niangalie ,kwa hili ,neno la Bwana linasema je?Maana hukumu ya Bwana itafanyika ikifuata sheria ya neno la Mungu na maagizo ya Mungu tuliyewekewa.Bwana atusaidie tutende sawasawa na neno lake. 

   

Zaburi39:6 

“Binadamu huenda huko na huko kama kivuli;hufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili ;huweka akiba wala hajui ninani atakayeichukua.” 

Bali , 

“ Heri aliye mfanya Bwana kuwa tumaini lake,wala hakuwaelekea wenye kiburi,wala hao wanogeukia uongo.”Zaburi 40:4. 

Kila siku utafute kumpendezesha Mungu wetu kwa kufanya mapenzi yake. 

 

 “Kuyafanya mapenzi yako Ee Mungu wangu ndio furaha yangu;Naam ,sheria yako imo moyoni mwangu.”Zaburi 40:8. 

 

 

 

 

Sura3 

 

Utoaji 

 

Tuangalie huduma ya Utoaji. 

Kwa nini tutoe? 

 Zipo sababu nyingi za kutufanya tumtolee Bwana aliyetukomboa. 

 

·        Kwa sababu Mungu ametubariki. “Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi,ili ninyi mukiwa na riziki za kila namna siku zote ,mpate kuzidi sana katika kila tendo jema.”2kor 9:8. 

 

·        Kwa sababu tunataka kuwatimizia riziki yao watumishi wa Bwana. “Maana utumishi wa huduma hii,hauwatimizii watakatifu riziki warizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu.”2kor 9:12. 

 

·        Kwa sababu tuna upendo wa Mungu ndani yetu. 

 

·        Kwa sababu tuna roho ya huruma. “Ila neno moja tu walitutakia  ,tuwakumbuke  maskini;nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya.”Galatia 2:10., “Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana;Naye  atamlipa kwa tendo lake njema.”Mithali 19:17 

 

·        Kwa sababu tunataka Bwana atubariki zaidi. 

 “Na mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe ,na mgeni na yatima ,na mjane aliyefiwa na mumewe,walio ndani ya malango yako,na waje wale na kushiba ;ili kwamba Bwana ,Mungu wako, akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo”.Kum 14:29. 

“Mpe kwa kweli,wala moyo wako usisikitike utakapompa;kwa kuwa atakubarikia Bwana ,Mungu wako ,kwa neno hili katika kazi yako yote ,na katika kila utakalotia mkono wako.”kum 15:10. 

Tutoe je ,sasa? 

Tutoe kwa furaha,si kulazimishwa,wala kwa manung’niko. 

 

“Kila mtu na atende kama alivyo kusudia moyoni mwake,si kwa huzuni,wala si kwa lazima;maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu.”2kor 9:7 

 

Unaweza pia ukatoa kwa ahadi.Maana inawezekana ukawa na nia ya kutoa,lakini ukawa huna kitu muda huo.unaonyesha kutaka,ukisubiria kutenda.Paulo anatukumbusha hivi: 

 

 “Lakini sasa ,timizeni kule kutenda nako,ili kama vile mlivyo tayari kutaka,vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza,kwa kadri mlivyo navyo.” 2kor 8:11. 

 

Kwa kadri mlivyo navyo inamaanisha ,ukiwa na vingi toa vingi,ukiwa na uwezo mdogo usijilinganishe na wengine ili na wewe uonekane kwamba unaweza,hapana.Toa kulingana na uwezo wako,na Bwana atakubariki. 

 

Pamoja na kwamba kutoa ni kwa hiari ,unaweza ukatenda dhambi kwa kutokuwa na upendo juu ya mtu.,ukamunyima msaada wako wakati wa uhitaji wake.Mtu huo akimulilia Mungu juu yako inakuwa dhambi kwako.Dhambi inatoka wapi wakati ni mali yako,pia unatoa kwa hiari yako si kwa lazima? Jibu ,ni hii,kwa nini umunyime,wakati unaweza?Na yeye amekuomba?kinacho sababisha umunyime si kingine,bali ni uovu wako au una neno moyoni mwako juu yake,humpendi. 

 

Neno la Bwana linasema 

“Jitunzeni msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako ,kusema,umekaribia mwaka wa saba ,mwaka wa maachilio;jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo usimpe kitu;naye akamlilia Bwana juu yako,ikawa ni dhambi kwako.”Kum15:9. 

 

Agano jipya linatuonya kwamba kila siku,nisiku ya kuachilia ,siku ya amani na kila mtu,siku ya kusameheana na kuachiliana,kwa sababu tuna subiri siku ya kurudi kwake Yesu.Naye asipo tukuta tayari tuta achwa.Kuwa na neno la uovu juu ya mtu ni dhambi.Bwana atusamehe! 

 

Sehemu ya utoaji ni sehemu ya upendo. 

 

Mama moja alishuhudia kwamba ,sehemu ya utoaji ni sehemu ya upendo.Alisema hivi; 

Siku moja nilikuwa na shughuri ya changizo kwa kazi ya Mungu ,nilialika watu wengi sana,nakuwashirikisha jambo hilo.Waliniitikiya,  wakasema tutakusaidia ,maana tunataka kazi ya Mungu isonge mbele.Nililenga sanasana wale wenye pesa! Kusema kweli nilikuwa nimejitahidi kueleza kwa  upana na  urefu   jinsi    gani nina hitaji msaada kwao.Siku ilipofika,watu waliniletea udhuru ,mara huyu anasema hataweza kufika, mwingine akasema anakwenda kwenye kikao,mwingine hivi, mwingine hivi,.Basi nikatuliza mawazo nikainua macho yangu kwa Bwana ,nikijua kwamba nitafanikiwa tu,lakini sioni njia.Basi,wale niliona kwamba hawana uwezo mkubwa ,ndio wale Bwana aliye watumia kwa kutenda muujiza na kunifanikisha.Badaye Mungu akaniambia kwamba 

 

“Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu.” 

Zab 118:8. 

 

Mama huyo anasema kwamba kwa njia ya utoaji aliona wale wote wanaemchukia(wana neno la ovu juu yake) hawakuweza kushiriki pamoja naye. 

Utoaji unaambatana na roho ya upendo. 

 

Mungu kwa upendo wake mkuu,alipenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae wa pekee.Yohana3:16. 

 

Tutoe kwa nani? 

 

Tutoe kwa maskini,(Kum 15:11). kwa wageni au wapitaji,.kwa wa jane na yatima.(Kum 14:29). 

Tutoe kwa watumishi wa Mungu,(2Kor 9:12) 

 

Kutoa kuna faida gani? 

 

Utoaji unamtukuza Mungu.Bwana anapewa shukrani nyingi na wenye kupokea.(2Kor 9:12) 

Utoaji unaleta baraka nyingi kwa mwenye kutoa.(2Kor 9:10). 

Utoaji unasababisha wale waliopokea wakuombee baraka kwa Mungu.(2Kor 9:14). 

 

Biblia inalinganisha kutoa na kupanda mbegu. “Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda ,na mkate uwe chakula,atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha,naye atawaongezea mazao ya haki yenu.”2Kor 9:10. 

Kupanda mbegu,unaangalia je,ni kipindi cha kupanda?Unaangalia pia ni mbegu gani nipande hapa?Vile vile,kutoa unaangalia umpe nani? Umpe nini?na umpe lini?Kiasi gani? 

 

 

Nani ?jibu ,mwenye uhitaji. 

Nini?kile anacho hitaji. 

Lini?Wakati anayekuomba,usichelewe,usije ukakuta msaada wako hauna maana tena. 

Kiasi gani?Jibu,chenye kumtoshereza hitaji lake au chenye kumfurahisha.Maana ukizingatia haya yote utasababisha ,shukrani kwa Bwana,pia atakuombea baraka bila kukoma. 

 

Cha namna gani?Kizuri,chenye kufurahisha moyo. 

Ibrahim,wakati Bwana alipo mtokea kwa njia ya malaika wale malaika walivyomtokeya,aliwa sii sana wakubali awaandaliye maji kidogo wakanawe,pia awape chakula kidogo wale.Moyo huu,ni moyo wa utayari wa ukarimu.Walipo kubali,aliwaandalia chakula kingi na kizuri ;unga (unga vipimo 3 vya unga safi),na ndama wa ng’ombe(aliye laini,mzuri) .Walipo shiba na kufurahi wakasema (hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani) Wakambariki vile vile(tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume). (Mwanzo 18:1-11). 

 Vivyo hivyo Biblia inasema kwamba, “mtu mwema atapata upendeleo kwa Bwana,bali mwenye hila atahukumiwa naye.”Mith 12:2. 

 “Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa,anyweshaye atanyweshwa mwenyewe.”Mith 11:25. 

 

Onyo ! 

- Ukitoa utoe kwa moyo kama kwa Bwana. 

 -Kutoa kwako kuwe kama kipawa,isiwe kama kitolewacho kwa   unyimivu.(2Kor 9:5). 

 -Mtolee Bwana matoleo ya kumridhisha. (Mwanzo 8:20-21) “Nuhu akamjengea Bwana madhabahu,akamtolea sadaka ya kuteketezwa ya wanyama walio safi,na ndege walio safi,na Bwana akasikia harufu ya kumridhisha,Bwana akasema moyoni mwake kwamba hatailaani nchi…”. 

 

Kutoa ni kupanda.Utavuna kile ulichopanda.Kuna mbegu nyingi tena zinatofautiana kwa mazao.Mbegu nyigine  unapanda na kuvuna vingi sana.Kuna mbegu nyingine hazizai zaidi ya kimoja`,kama karoti inazaa moja tu. 

Nataka niongelee kuhusu mbegu inayozaa kuliko zingine ni utoaji. 

Ukitoa fedha yako utabarikiwa kwa kupokea fedha.Kama wewe ni mchoyo wa kutoa fedha utakuwa ni  mtu wa kusema “sina hela” kila anayekujia na kukuomba msaada unajikuta kila siku nyimbo yako ni “sina hera” tena si uongo hutakuwa nazo kwa sababu wewe kwenye hera hujafunguliwa bado.Ukitoa chakula kwa wenye mahitaji,Nyumba yako haitakosa chakula,maana mbegu uliopanda ni lazima izae .Ukipanda vifaa vya ujenzi ni lazima upate vifaa vizuri,vingi vya kujenga nyumba yako.Utavuna ulicho panda.Mbegu inayozaa kuliko zote ni “ Fungu la kumi”  .Apandaye haba atavuna haba apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu(2 kol 9:6)  Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu,tena inatupasa kutoa kutoka moyoni si kwa lazima wala kwa huzuni.Utoaji unatoka kwa moyo wa mtu. 

 

 

 

 

Ushuhuda, 

 

Siku moja tumepeleka fungu la kumi kanisani nilipo fika nyumbani nilikuta ile bahasha ya fungu la kumi nimesahau kuyitoa ,badala yake imerudishwa nyumbani.Nikayificha ili mme wangu asiyione asije akafikiri kwamba nimeiacha makusudi.Nilisema moyoni kwamba nitayipeleka jumapili ijayo,ndipo nikatulia.kabla ya jumapili nikaota ndoto ikanipa hofu.Nilionyeshwa mtu ananiuliza,eti,ile mbegu umeipanda?Akaniuliza tena,ile mbegu umeipanda?Nikauliza mbegu gani?Huyo mtu akasema ile inao zaa sana.Ndipo nikaonyeshwa mti mkubwa wenye matunda mengi sana kama vile mti wa mnazi wenye matawi mengi,na kila tawi limejaa minazi.Nilipo ona mti huo,nimeamka asubuhi na mapema nikapeleka ile mbegu inao zaa sana.Sija subilia jumapili maana niligundua kwamba ukichelewa kupanda ,utachelewa pia kuvuna. 

 

Ndugu mpendwa pamoja na kutoa vitu vingi na kusaidia wengi kumbuka mbegu inao zaa sana,usicheleweshe mbegu zako,na Mungu akubariki. 

 

 

Onyo: 

Usitumie pesa ulietenga kwa ajili ya Bwana.Inawezekana ukawa umepata hera ukakumbuka kabisa kutoa kikumi.Lakini unajikuta umekawia kukipeleka kanisani ,bado kimehifaziwa vizuri nyumbani.Hera zako zikikuishia unashawishika kujipatia kikumi kilichotengwa kwa ajili ya Bwana na kukitumia.Hii ni hatali sana kwako wewe uliye mtolea Bwana na kukitumia.Kinacherewesha muujiza wako. 

 

 

 

                      USHUHUDA 

 

 

Siku moja tulikubaliana na mwenzangu kumtembelea kikumi Mungu. Tumekiweka sehemu baada ya siku tumekitumia tukisema tutakirudisha na faida kama ilivyo andikwa katika Biblia.Usiku huyo tulipokitumia ,nilionyeshwa kwanba mgonjwa wangu amesogezewa siku za kuugua.Ameongezewa zaidi ya miezi mitatu. Mungu amelinganisha na wagonjwa wawili mmoja aningia kumuona dokta mwingine analipa pesa ya daktari akimtuma huyo mgonjwa aliye ingia wa kwanza.Nilionyeshwa nasema hivi kwa sababu tumelipa tutaanza kutibiwa baada ya siku 3.Nikasikia sauti nyingine inanijibu,mnaweza kucherewa mkasubiri siku nyingi zaidi ya miezi 3 maana hamjampa daktari mwenyewe.Huyu mliyempa hawajui jina pia anaweza akasahau.Nilipo amka nilipeleka kanisani kikumi hicho na faida juu tukaomba Bwana aturehemu kwa sababu tumekitumia. Pia nilikuwa na mgonjwa nyumbani nimeona kwamba kitendo hicho kimecherewesha muujiza wa uponyaji wake. 

 

Usitumie kikumi kabla hakijafika sehemu husika ,tendo hilo linacherewesha muujiza ,au maombi yako kujibiwa!!! 

 

 

 Onyo la mwisho 

 

 

Timiza ahadi yako. 

Sikummoja tulikubaliana kwenda kumuona rafiki yetu alikuwa amejifunguwa.Tumkubaliana kilammoja wetu alete shillings2000 tu ili tununuwe zawadi. 

Dada mmoja alitoa shillings 1000 akisema kwamba hajapata nyingine.Nikamuomba atafute shillings nyingine 1000 ili atimize shillings 2000.Kasema kwamba hawezi kuongeza kwa sababu hana.Tukamubembeleza akubali tumuongezee ili atimie 2000 atayalipa baadaye,akakataa.Nikakasirika nikamuambia na iyo 1000 hatuichukui kwa sababu unaonyesha hupendi.Akakasirika zaidi,kwasababu tumekataa kupokea mchango wake. 

Je  nani alikuwa ndani ya kweli?Kuchukulia kwamba ni mchango  yule mama hana kosa,maana anatoa kulingana na moyo wake.Lakini kama ni makubaliano ya kuchanga kila mtu shilingi 2000,ukitoa sh1000 bado unadaiwa sh.1000 nyingine ili utimize.Ni sawasawa na ahadi.Tuombe Mungu atusaidie kutimiza malengo tuliyojiwekea.Makubaliano ni tofauti na sadaka.Sadaka unatoa kulingana na vile ulivyokusudia moyoni mwako bila kusukumwa wala kulazimishwa.Makubaliano nayafananisha na ahadi unatakiwa kutimiza.Lakini  kwa kuwa wote tumekasirika,baadaye tumeombana msamaha kwa kuwa kugombana si vema.Kila mtu alikuwa anaonyesha ni mwenye haki. 

 

 

 

     

                                   Sharti za kutoa 

  

1.     Kutoa kwa Bwana(usifikilie kwamba mtu huo ulie mpa atakurudishia wema wako.Hapana,ila Mungu tu atakulipa kwa wakati wake.) 

2.     Kutoa na moyo mkunjufu(kuliko kutoa na moyo wa kulazimishwa,nibora uache,maana Mungu ana njia nyingi za kufanikisha hitaji lote ya mwanadamu sanasana mtumishi wake.Kama hatamfanikisha kwa mkono wako,atamfanikisha kwa mkono wa jirani yoko.) 

 

3.     Kutoa ukielekeza kwa mlengwa.(
Kama matoleo analenga wagonjwa wa Ukimwi,wapatie wale.Kama matoleo yenu analenga wasiyejiweza ,wapatie hao hao ,usije ukawapa na jamaa zako kwa upendeleo.) 

4.     Kutoa ndani ya makubaliano au mapatano.(Mukikubaliana kila mtu alete vitenge10 kwa ajili ya wajane ,na kilo25 za unga kwa ajili ya yatima wa kanisani,fanyeni kama mulivyokubaliana,asiwepo mtu wakutofanya,lakini timizeni kila moja kama mulivyokubaliana.) 

5.     .Ukitoa chochote kidogo au kikubwa ondoa roho ya majivuno,au roho yakutaka uonekane, maana Bwana anapendezwa  na roho ya unyenyekevu na upole.Kutoa unapaswa  pia kuangalia ,je nikitoa hiki anauhitaji nacho au la.Uombe Mungu utoe kulingaa na uhitaji wake ,ili usionekane hujafanya,maana hakuna shukrani kwa mwenye kupokea maana si faida kwake. 

 

 

                                 USHUHUDA 

 

Ilikuwa ni siku ya kuwatunza wenye uhitaji.Umoja wa Akina mama wa kanisa letu(kule Tanzania)waliandaa sherehe ambayo ilikuwa inalenga kuwasaidia wasiyejiweza,au kuwatuza wenye uhitaji.Kamati yetu tulikaa na kuona vema tuhimize kanisa lote,lilete kila mtu nguo,viatu,sukari mchele,maharage ,chumvi,sabuni,chayi,n.k. Hapa ilikuwa fursa kwa kila mtu kumtolea Bwana.Wengi wameleta kulingana na hiari ya kila mtu.Wengine wametoa vingi,wengine ,vichache,wengi hawajatoa kabisa.Kamati ndio ilikuwa inagawa vitu hivyo.Ilionekana roho nyingi sana chafu ndani yetu,Bwana akaamua atufichuwe ili tujue namna ya kuomba na kuzing’owa roho hizo kabisa. 

·        Roho ya kiburi( kwa sababu nimetoa vingi nampa ninayempendelea.)Anaonekana anasauti kwasababu vitu hivyo ndiye aliyevitoa.Kwa hiyo anapendelea nguo yake ivaliwena Fulani siyo Fulani. Kumbuka ukisha toa wewe umemaliza huna mamlaka tena juu ya vile ulivyotoa.Ukifanya hivyo,ni dhambi kubwa.Hapo inaonekana pia roho ya upendeleo. 

·        Roho ya wizi,(kuwapatia wengine labda ni watoto wako au rafiki zako lakini siyo walengwa wa matoleo hayo.Unamunyima mlengwa,hiyo ni wizi. Usipo tubu na kurudisha ,ole kwako!.) 

 

                      

Ukitoa utoe kwa Bwana.Mwanadamu hana shukrani.hata kama unaonyesha kushukuru roho yake ina maswali mengine. 

Mf.-kwa nini  amenipa hiki? Mbona nguo hii niliyopewa si nzuri? 

-Mboa  nilipewa kidogo? na yeye ana uwezo wa kufanya makubwa? 

-Kwa nini hajanipa kama cha Fulani? 

-Izi hela zote alizotumia kuwapa wengine ,huu si lingine ni jeuri tu ya pesa! 

-Kwa sababu amekosa wa kununua,ndio maana amenipa mimi?(Mama moja amechukuwa nguo nyingi sana dukani kwake akamtolea Bwana) 

-Manung’uniko mengi anaweza kutokea wakati ni zawadi.Kwa kweli ukitoa mpe Mungu,utavuna kwa wakati wako.Na ukisikia lawama zozote kulingana na utoaji wako,shukuru Mungu tu.Usiogope,wala usihuzunike wala usiseme sitafanya tena bali zidisha kufanya mpaka adui akome ,Mugu ni mwenye haki,atakukumbuka na wewe kwenye mahitaji yako.AMEN. 

 kupitia utoaji  niliweza kugunduwa roho zingine zinazosababisha kanisa kutofanikiwa. 

Roho ya ubinafsi,wengi wanapenda kupokea lakini hawapendi kutoa.(hii ni ugonjwa wa nafsi.) Roho nyingine nimeona roho ya uchoyo.Niambie kweli unaweza kukosa hata chumvi? 

Nilishangaa katika nguo zilizoletwa kulikuwemo nguo zilizochakaa kabisa.Nikasema kama hizi,hatuwezi kumpa mtu bora zitumike kudeki chooni! Nilipata aibu walipo nisimulia hivi:Zile nguo zililetwa na fulani ,zilikuwa sale zao za kwaya myiaka ya zamani!Nilishangaa sana maana hatakumtaja siwezi.Ana nguo nyingi sana,nzuri naamini hana pa kuweka zingine.Hii ni roho ya uchoyo.Bwana atusaidie sana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sura ya 4 

 

Ushuhuda,Kuhusu kanisa. 

 

 

Siku moja,nilionyeshwa kwamba ndani ya kanisa tuko  kwenye makundi ma 3.kundi lakwanza nila wachungaji na wazee wa kanisa.kundi la pili la wainjilisti na mashemasi na latatu la washirika wote. 


——————————————————————————————– 

  


1                                                                                   

          Sauti yaMungu                                        Nuru au Mwanga 

                                               

Wachungaji na wazee 

                                                                                    Wainjilisti. 

 

 

                           

——————————————————————————————– 

 

3Washirika wote. 

 

 

 

Wengine wako nje ya kanisa,wanasikiliza mahubiri ya mtu mwingine,alikuwa anaongea kama mtu wa Mungu na kuonyesha anataka kuamsha watu wamsikilize.Kwa sababu sauti itokayo kwa watumishi hawaisikii maana wako nje ya kanisa. 

 

 

Sasa, 

Wewe ukiwa katika kundi la kwanza ni sawa na kundi la pili au la tatu,yote ni mema tu kwa sababu Mungu ametuweka hapo kwa kusudi lake mwenyewe. 

Cha msingi wote mko ndani ya kanisa. 

Hapa tunaona kwamba taa au mwanga uko juu ya kundi la pili. 

 

Je hao wa kundi la tatu au wa kundi la kwanza watawezaje kusoma neno la Mungu,wakati mwanga hauwafikii? 

 

Hao wanatakiwa kuusogelea na kukaa chini ya ule mwanga ili waone maandiko na kuyaelewa. 

 

Tunaona pia kwamba mhubiri anasimama mbele ya kundi la kwanza. 

 

Je huyo aliye nyuma kabisa atasikia sauti?Atasikia ujumbe?wala walio huko nje watasikia mahubiri? 

 

Wote wanatakiwa kuja kanisani na kusogea ili wasikie vizuri. 

 

Mtumishi wa Mungu mahali popote ulipo mimi ni mtumishi wa Mungu mwenzako,nina kushauri,usiridhike na kuingia kanisani ridhika kwa kuwa una kaa chini ya nuru ya mbinguni(ukifunuliwa maandiko matakatifu)pia unasikia sauti ya Bwana (ikikuhubiria juu ya maisha yako na mwenendo wako wa kiroho)maana wengi wapo kanisani,na sauti ya Bwana iko mbali sana nao ,na hawawezi tena kusoma biblia maana hakuna mafunuo ya neno. 

 

Ndani Ya biblia hawapati faida tena,ukiangalia huoni kosa ulilolifanya au dhambi ulioifanya lakini unajikuta huna hamu tena ya neno,kuomba ni kama desturi,kazi zote unafanya hazina utamu hii hali naifananisha na mtu anayeogelea baharini. 

Mawimbi anampeleka polepole na baadaye anajikuta mbali sana na pale alipoanzia kuogelea ili arudi kule alipoanzia,anaamua tu kurudi huko. 

 

Watumishi wa Mungu wanaweza kuchafua nguo zao bila kujua .Baada ya kazi nyingi wakajikuta nguo zimechafuka,kama ni hivyo zinatakiwa kufuliwa na sabuni.Yesaya ameshitakiwa na ibilisi kuwa nguo zake ni chafu,ndipo malaika akamvua akazifua akampatia zingine. 

Kuna mwingine alionekana  ana nguo nyeupe imechafuka kifuani,huyo alitakiwa kuifua hapo ilipochafuka.Nguo  kawaida zinamaanisha kazi za Mungu tunazozifanya.(unaweza ukawa kiongozi katika kikundi cha kwaya mkagombana na wenzako hapo chuki,hasira,manung’uniko vinachafua nguo yako . 

 

 Nguo nyeupe inamaanisha wokovu,kama imechafuka kifuani ni swala la imani.umeingiza imani si ya kweli ndio maana nguo yako nyeupe imechafuka.Watumishi wenzangu chunguzeni nguo zenu kama ni safi,kama si safi mrudie Bwana awaoshe na kuwasafisha kabisa,maana yeye ndiye ajuaye mambo yetu yote.Kama wewe ni mumishi wa Mungu hakikisha uko chini ya uongozi wa roho mtakatifu au kwenye Nuru ili ujue maandiko. 


Hakikisha unasikia sauti ya Mungu ikikujulisha kuhusu maisha yako ya kiroho au kukupa ushauri juu ya kanisa. 

 

Je,wewe uko nje kabisa,nakushauri uingie maana sauti halisi ya Mungu iko kanisani.Wasikilize watumishi wa Mungu ,kwao utapata sauti ya Bwana.Usipo ingia wako wengine watakuhubilia mengine na utapotea.Ingia kanisani,uwasikilize watumishi,na uwaheshimu. 

Soma neno na Nuru ya Bwana ikuangazie ujue mandiko.Na Mungu akubariki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuko njiani tunakalibia kumaliza safari. 

 

Ushuhuda. 

 

Namshukuru Mungu ,usiku wa kuamkia tarehe 11/10/2008 Bwana amenionyesha yafuatayo: 

1)    wachungaji wawili,mmoja yuko mwanzo wa safari na mwngine yuko mwisho wa safari. 

2)    Safari yenyewe ni kuvuka kutoka feri ya kigamboni(Afrika,Tanzania,Dar es salaam) kuelekea ngambo nyingine.(kawaida tulikuwa tunavuka na pantoni lakini kwenye ndoto pantoni ilikuwa haipo) 

3)    Kulikuwa na mti mdogo tulikuwa tunawutumia kwa kuvuka bahari hiyo 

 

Kazi ya kuvuka ilinipa shida sana,huu mti nilipoutumia ulienda kabla sijashuka,mti ukarudi kwenye maji,na kulikuwa na watu wengine pale ng’ambo nikawaomba wanivute,wakakataa wakaniambia tu kwamba kawaida mti huu unarudi kwenye maji kweli ukanirudisha baharini Ndipo mme wangu yeye alikuwa ameshavuka yupo pamoja na yule mchungaji wa ng’ambo akahuzunika sana akataka kuja kuniokoa lakini mimi sikuona shaka wala woga nilishika kwamba nitashikilia mti sana pia ninaamini nitafika 

          Hapo sasa ndipo nikajikuta nipo ndani ya daraja kubwa                                                                        sana,imejengwa na simenti na kokoto,nikajikuta tuko watatu(mimi na mtoto wangu Billy na mme wangu),baada ya hapo nikajikuta tuko wawili(mimi na mtoto wangu)ndipo nikaona safari yangu ni salama sasa,ni kama kutembea barabarani.Nikafikiria kwamba dakika chache tu,nitafika. 

 Nikaanza kuangalia kama sina kasoro mwilini mwangu,maana nimekumbuka kuna mchungaji nitamkuta ananingojea. 

Nilipojifikiria na kujiangalia nikakuta shati yangu imegeuzwa na vifungo vimefunguka vyote,nikaona aibu nikataka kuivua na kuivaa vizuri nikaona pia ina uchafu.ndipo nikatoka kwenye ndoto hizo. 

 

  

Mtumishi mwenzangu kazi tunayo kweli ni lazima tuvuke, pantoni haipo,mti nao unasumbua,unahatarisha maisha yetu,lakini tunaye msaidizi naye yuko pamoja nasi nakututia nguvu(Roho mtakatifu) huyo,pia huko tukifika kuna Mungu anatusubiri ni lazima tujiangalie tutaonekanaje mbele zake. 

Baada ya taabu nyingi za kutafuta kuvuka,angalia,nilikuwa sijawahi kujifikiria mwenyewe na kuangalia mavazi yangu yako vipi. 

Shida,nyingine kama vazi langu limegeuzwa naweza mwenyewe kulivaa vizuri na kufunga vifungu mwenyewe,lakini mtatoa wapi maji ya kuifua?niko darajani nakaribia kufika?Bwana aturehemu na atuhurumiye.Uweza wake na nguvu zake zionekane.Kuna vitu vipo nje ya uwezo wetu.Kama huwezi kurudisha siku wala saa eti zisimame.Je hapo hapo nani anipe mavazi mazuri ya kunifanya nionekane vizuri mbele za Mungu? 

 

Hapo hapo msaada utoke kwa nani?Jibu ni hakuna.Msaada ni kwa Mungu peke yake.Yeye mambo yote anaweza akayageuza kwa sekunde moja tu.Kinachotakiwa ,mpendwa,pamoja na kung’ang’ania kufika,tusisahau kumuomba Bwana,akuonyeshe jinsi gani utakavyoonekana mbele zake.vitakusaidia kwa kuomba,utajua umuombe Mungu nini.Bwana akiwasha taa yake,ni lazima utaona.Ukishaona,utatenda kwa utimilifu wa moyo.Haleluia!!! 

 

Watu wengi sana,wamesahau kwamba tukimaliza safari yetu ya hapa duniani,tunangojewa huko,usipojifikiria utajikuta hauko salama mbele zake 

(2Yoh 1:8).“jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mliyoyatenda,bali mpokee thawabu timilifu” 

 

Neno la Bwana linatuonyesha pia kwamba,usipojiangalia,unaweza kuaibika mbele zake katika kuja kwake. 

 

(1Yoh2:28) “na sasa watoto wadogo,kaeni ndani yake ili kusudi,atakapofunuliwa,muwe na ujasiri,wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake”. 

 

(1thess3:13) ”Apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utakatifu,mbele za Mungu Baba yetu,wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wote.” 

 

Bwana atusaidie sana,muda tulionao ni mfupi,lakini Bwana anaweza kutuweka sawa.Tumefanya huduma nyingi sana,kwa mateso makali,vitisho vya kifo,matusi,wengine wamewekwa magerezani kwa ajili ya injili,njaa,taabu nyingi,lakini tumevumilia.Kinachobaki ni kujiangalia sisi ili tuwe na ujasiri,tusiaibike mbele zake.Mungu atubariki sote,AMEN. 

 

Hebu tujifunze kwa huyo mtoto wangu aliyekuwa pamoja nami akabaki nami,na ndiye aliyesababisha nifikirie kujiangalia,huyo si mwingine bali ni Roho mtakatifu na kazi yake ni kutusaidia,(yeye ni msaidizi)na kutukumbusha yanayotakiwa kufanyika. 

 

Kuna mtu mwingine (mme wangu)alikuwa anakuja nikiwa na shida,akimaliza namuona anarudi pamoja na yule mchungaji wa ng’ambo.Yeye,alikuwa anakuja,ananisaidia halafu naona nabaki peke yangu huyo si mwingine ni Malaika wa Bwana.Kama tumefanya kwa nguvu zetu tukashindwa,anawatuma Malaika zake kuja kwetu na kutufanyia kazi maalum,kisha anarudi kwa Yesu,tukipatwa na shida tena anajitokeza na kutusaidia. 

 

Mpendwa,usihofu kama vile uko peke yako,hapana! 

Yupo roho mtakatifu anabaki na wewe kila sehemu, 

pia yupo malaika wa Bwana anakuangalia na kukusaidia. 

 

Kabla sijaanza kuvuka ile bahari,kuna mchungaji alikuwa ananikatisha tamaa,ili nisisubutu kuvuka eti nitakufa kwenye maji.Niliwaambia kwamba niko pamoja na mme wangu,hawezi kuniacha nizame na maji. 

 

Huyo mchungaji,anafananishwa na viongozi wengi wanamtumikia Mungu,lakini hawana imani kwa Mungu,ni kama vile wafarisayo wanavyo fanya. 

 

Paulo mwenyewe,aliwaona katika kazi ya Mungu,walimzuia asiseme na mataifa ili wapate kuokolewa,Biblia inasema hao ni wafuasi wa makanisa ya Mungu. watu kama hao,wakiitwa watumishi wanakuwa vizuizi katika maendeleo ya kiroho. 

 

 (1Thes 2:16) “huku wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa;ili watimize dhambi zao siku zote.lakini hasira imewafikia hata mwisho”. 

 

Ukifanya hatua wanakufanyia kikao,wanaunda sheria kama ile waliomfanyia Danieli ili asiendelee kuomba Mungu wake.(Dan….)lakini kama wewe ni mteule wa Mungu,hujali,unasonga mbele.Hatuogopi vitisho,wala kufa,maana kufa itakuwa faida kwetu tukifia katika Kristo kama alivyosema mtume Paulo.Pia hatusahau kwamba,mateso ni chakula chetu au fungu letu.Kama walivyomchukia Mungu wetu na sisi ni hivyo hivyo. 

 

“mtu asifadhaishwe na dhiki hizi maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa tumewekewa hizo”(1Thes3:3). 

 

Yobu naye alisema kwamba,kama mwajiliwa anasubiria mwisho wa mwezi apate mshahara wake,naye ndipo anasubiri mateso yake kama mshahara.Anasema amewekewa miezi ya taabu kama mshahara. 

 

Bwana Yesu naye alisema kwamba,yale yote yalioamriwa katika kitabu kile cha torati ya Musa,na manabii na zaburi,ni lazima ayapitiye, 

 

(Luk24:44)“Kisha akawaamba,hayo ndiyo maneno yangu nilio waambia ya kwamba ni lazima yatimizwe yote nilioandikiwa katika torati ya Musa na manabii na zaburi.” 

 

Sisi hatuogopi mateso kwa ajili ya Bwana wetu,maana ni sehemu ya furaha yetu. 

 

Paulo naye anasema 

 

“sasa nafurahia mateso nilio nayo kwa ajili yenu;tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliopungua ya mateso ya Kristo,kwa ajili ya mwili wake yaani,kanisa lake.(Kol1:.4)” 

 

Petro naye anaandika hivi 

 

“Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake,nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile.Kwa maana yeye aliteswa kwa mwili wake ameachana na dhambi.(1Petro4:1)” 

 

Mpendwa,safari yetu ina vikwazo vingi,ina hatari  za kifo pia,yupo Roho mtakatifu hatuachi peke yetu,anatufariji,nasi tunasonga mbele.Wengi sana wakati wa mateso makali,wanakumbuka kuomba,maombi pia ni silaha ya kupigana na adui.Lakini kuomba kwetu lazima tuelekeze maombi yetu kwa Bwana Yesu,yeye ndiye mwenye uweza wa yote.Nguvu na mamlaka zina yeye.Haleluia!!! 

 

Ndani ya maji niliwaita watu nilikuwa na waona lakini hawakunisaidia,wamesema kwamba 

“kawaida huo mti unawarudisha nyuma ndani ya maji” 

 

maana yake nini?kwa maana nimewaita watu(waliokufa) wanisaidie,imani yangu imeanguka,imerudi nyuma,wafu hawasaidii kitu,wale nao wanasubiri hukumu.usiombe msaada kwa watakatifu,au waganga,au wachawi,huko ni kuanguka kabisa 

 

(Mdo4:12)” Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote ,kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo.” 

 

lakini Bwana wa majeshi alinitumia malaika kunisaidia na kunipeleka kwenye daraja,ndipo nikaona yule mtoto(Roho mtakatifu)na mme wangu(Malaika)wako pamoja nami. 

 

Mpendwa,ugumu unaouona kwa kazi ya Bwana,karibu utaisha,maana siku zilizo baki ni chache sana. 

 

Safari yetu inakaribia mwisho.Sasa basi leo hii unaweza ukaona hakuna shida,unaanza kusimulia jinsi maji yalivyo kuwa yanatisha,unakumbuka jinsi yule mchungaji alikuwa anakuzuia kuvuka na kukukatisha tamaa,na mambo mengine,unaona ni siku za raha na utulivu,siku za kicheko na mafanikio. 

Umwambie Bwana ahsante kwa kukulinda na kukupigania,maana wengi sana wamepoteza uhai wao. 

 

“Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana;wote wenye mwili na walihimidi jina lake takatifu milele na milele.Zaburi145:1” 

 

ukiishiwa nguvu,bado Bwana yupo. 

 

“Bwana huwategemeza wote waangukao,huwainua wote walioinama chini Zaburi 145:14” 

 

“Na ahimidiwe Bwana,mwamba wangu,anifundishae mikono yangu vita,vidole vyangu kupigana.zaburi144:1.”      

 

Inawezekana vita vyako vilikuwa vikali mno,pasipo Bwana kukufundisha kupigana,hungeweza,lakini leo hii unafurahia,ukikumbuka jinsi Bwana alivyoonekana na kukushindia, 

 

akakutoa katika maji mengi,katika mkono wa wageni,vinywa vyao vyasema visivyofaa,na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. 

Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Zaburi144:7-8. 

 

 

 

Vita vikiisha,mpendwa kinachobaki ni kujiangalia ,kama unajeraha au kama mavazi yako yamechanika au hayaja chafuka.kipindi hiki ni kizuri sana.Tena ni cha muhimu.Hapa ndipo Mungu anaturuhusu kufanya“ubinafsi”macho yote mawili yanaelekea kwako,si kwa huduma,si kwa wengine bali kwako wewe,kwa nini sasa?Kwa sababu kila mtu atapelekwa mbele za Mwenyezi kutoa hesabu ya matendo yake. 

 

“nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na walio kufa:1Petro4:5” 

 

Hapa,tumepata daraja imara,hatuna hofu tena ya kuvuka.Lakini hapa mawazo yetu yame hamishwa tunawaza jinsi tutakavyo onekana mbele zake.Tunapaswa kujitakasa nakufua nguo zetu ziwe safi na mili yetu pia.Neno la Mungu linatukumbusha, 

 

“Mungu wa amani awatakase kabisa;nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili,bila lawama,wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo.Yeye ni mwaminifu awaita naye atafanya.1Thes5:23-24” 

 

Kipindi hiki tunakimbizana na wakati.hizi ni siku za mwisho.Tuwe macho kabisa tusipoteze thawabu yetu.Tuombe sana Mungu atutakase ili tuhifadhiwe tukiwa kamili,bila lawama wakati wa kuja kwake Yesu.Paulo anakumbusha juu ya nyakati akisema, 

 

“lakini ndugu,kwa habari ya nyakati na majira,hamna haja niwaandikie,maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama mwivi ajavyo usiku(1Thes5:1-2.) 

 

Tunasubiri kila mtu kuingia hukumuni,ndio maana inatupasa kujiweka sawa kila siku tukimngojea Bwana. 

 

“yeye anahukumu kila mtu pasipo na upendeleo kwa kadiri ya kazi yake;enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa humu  kama wageni.(1petro1:17)” 

 

Bwana atatuhukumu bila upendeleo,tuombe Mungu atufunulie yote yaliojificha ili tutubu maovu yote.Tusiwe watu wa kujiamini na kujihesabia haki.Tuombe Mungu aturehemu na kutuweka tayari tukiwa wakamilifu.Tuombe Roho wa Mungu atuamshe,tuwe macho tukikesha kwa maombi. 

 

“Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia;basi iweni  na akili mkeshe katika sala.Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana,kwa sababu upendano unasitiri wingi wa dhambi.(1Petro4:7-8)” 

 

 

                                  MWISHO                       

                     

Napenda sana kukumbusha,wewe mtumishi wa Mungu kwamba,mateso unayopitia,ni ya kitambo tu.Inawezekana Bwana yuko kazini kwa kukukamilisha;kwa kukupa uvumilivu na unyenyekevu.Vyovyote vile  taabu ile unayopitia haitakuua.Bwana Yesu naye alitukanwa,alihuzunishwa lakini alivumilia yote.Watumishi wa zamani walitupwa kwenye moto,wengine wali uwawa.Nasisi leo hii tumeonewa,tunaumizwa kwa njia mbalimbali.Lakini zaidi ya yote,tuzidi kuwa washindi.Tushike sana kristo tusimuache.katika bahari,ule mti usiuache maana kwa huo tumeshikilia uhai wetu(nao si kingine ni imani na tumaini letu ni katika kristo)Ndugu usiache imani yako katika Kristo.Naye Bwana ataagiza Malaika atatutoa hapo na kutupeleka kwenye daraja,njia ya kweli na ya uhakika. 

 

Njia hio si nyingine ni Kristo.Yeye ni njia ,na kweli na uzima.Hapa duniani tupo pamoja naye,tena tunasubiria timilifu ya ushindi wetu tukifika Mbinguni.Tukimaliza safari ya bahari(dunia) hii.Dunia hii ni bahari imemeza wengi sana,na sisi tumeponea chupuchupu maana tulikuwa miongoni mwao,lakini Bwana ametuhurumia na kutuonyesha njia sahihi. 

 

Na sasa tunakaribia mwisho wa safari yetu.Tutafutwa machozi na taabu zote tulizozipata hapa duniani,tutafurahia kuwa pamoja na Bwana wetu,tunangojea kuvikwa taji ya utukufu ile isiyokauka. 

 

Na mtume Petro alisema kwamba alikuwa shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye(1Petro5:1). 

 

Watumishi wa Bwana,angaliani sasa kazi mliopewa na Bwana (kuchunga kundi la Bwana lililo kwenu)si kwa kulazimishwa bali ni kwa hiari kama Mungu atakavyo,si kwa kupenda fedha ya aibu bali kwa moyo.Wala msijifanye kama mabwana juu ya mitaa yao,bali kwa kujifanya kuwa kielelezo kwa lile kundi(1Petro5:2-4.) 

 

Nanyi washirika,si vema nimalize bila kuwa kumbusha kwamba,ni vema kuwakumbuka wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonya;mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao.(1Thess5:12-13) 

 

Kila mtu asimame kwa zamu yake.Ili Bwana atakaporudi,tusiaibike mbele zake.Tujue wale wote tuliohubiria wakaokoka hao ndio fahari yetu na utukufu wetu mbele za Bwana 

 

 (1Thess2:19)“maana tumaini letu,au furaha yetu,au taji ya kujionea fahari ni nini?Je! si ninyi ,mbele za Bwana wetu Yesu,wakati wa kuja kwake?Maana ninyi ndio utukufu wetu na furaha yetu.” 

 

Nawakumbusha tena kwa ile habari ya lile kundi lililo ng’ambo ya bahari.wale ni wote waliomaliza safari yao ya hapa duniani. 

 

“Lakini,ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti,msije mkahuzunika kama waliokosa matumaini.Maana ikiwa tunaamini kwamba Bwana alikufa na kufufuka,vivyo hivyo waliolala katika Kristo,Mungu atawaleta pamoja naye”(1Thes4:13-14) 

 

wengi wanaamini kwamba waliokufa wamemaliza ,bado kabisa kwa sababu neno la Mungu linatuonyesha kwamba,wale waliolala katika Kristo ndio watakaookolewa na hukumu ya mwisho. 

 

Ndugu  unayesoma maono haya,usikimbilie kujiua eti ndipo utakapopumzika,hapana,kimbilia kwa Yesu utapona ugonjwa wako,huzuni zako zitaisha,hata ukifa,kuna matumaini ya baadaye utafufuka pamoja na Kristo. 

 

“Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake,bali upate wokovu,kwa Bwana wetu Yesu Kristo,ambaye alikufa kwa ajili yetu,ili tuishi pamoja naye kwamba twakesha au twalala.(1Thes5:9) 

 

Ndugu msomaji wa kitabu hiki ninapenda kuchukua nafasi hii kukukumbusha kwamba safari yetu ya kuelekea Yerusalemu mpya inakaribia mwisho wake,hapa tunakumbushana kama ilivyo desturi ya wachaMungu.Nchi yetu ni mbinguni,tunatarajia kufunga harusi na mwana kondoo.(yaani Yesu kama bwana harusi na sisi kanisa la Mungu kama bibi harusi). 

 

Tunavisoma katika kitabu cha ufunuo wa Yohana kwamba 

 

“natufurahi,tukashangilie,tukampe utukufu wake,kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari.”ufunuo 19:7. 

 

Yohana alifunuliwa kwamba 

 

“tutavikwa kitani nzuri,ing’arayo safi kwa maana kitani nzuri ni matendo ya haki ya watakatifu.ufunuo wa Yoh 19:8” 

 

“Heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo.Maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu”ufunuo19:9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mwalikowa kuingia Yelusalemu mpya. 

 

Ushuhuda. 

 

 

Mpendwa nakusihi urudie mstari huo.unasemaMimi Francoise Habonayo,mwaka wa 1992 nilionyeshwa maono haya: 

“Dada mmoja anajulikana kama mtoto wa baba yangu mdogo,nilionyeshwa kwenye ndoto hiyo ananiletea kadi nyingi za mwaliko wa harusi akaniagize niwapatie na wapendwa wengine,nikataka nimuulize unafunga harusi na nani?ni wapi?ni lini?lakini sikumuuliza hata swali moja.Maana nilisema moyoni kwamba majibu nitayapata nikisoma zile kadi alizonipa, naye akaniaga akaondoka.Nami nikaanza kuzipekuwa nikasoma ya kwanza,niliposoma,sikubahatika kujua ni lini maana lugha sikuweza kuisoma.(Na Biblia inasema si vyetu kujua siku wala saa Yesu ajapo)nilichobahatika kujua kusoma 

 Ni 

 

  “mahali pa sherehe :Yerusalemu” . 

 

pia chini ya maneno hayo, kulikuwa na mstari wa Biblia 

 

“Isaya61:10” 

Ndipo nikapekua kadi ya pili,nikasoma 

 

“Lieu de  reception :Jerusalem. » 

na mstali ;  « Esai 61 :10 » 

 

Kadi ya tatu nikasoma 

 « Urubanza ruzobera i  Yerusalemu” 

Yesaya 61:10. 

 

 nilipoendelea nikagundua kwamba ile kadi ni kwa mataifa mbalimbali na lugha mbalimbali(kama Yohana alivyoonyeshwa). 

 

Ndugu mpendwa nimeagizwa nipeleke kadi hizo.Na wewe umebahatika kuipata ukiwa ni mteule wa Mungu.Kama umeoshwa dhambi zako kwa damu ya Yesu pokea kadi hiyo uitunze vizuri.Saa na siku ni siri ya Mungu mwenyewe.Ila mengine ameshatufunulia kupitia Yohana na mengine kupitia ufunuo huo. 

 

Ndugu mpendwa soma vizuri fungu la Isaya61:10 

 

“nitafurahi sana katika Bwana,nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu,maana amenivika mavazi ya wokovu,amenifunika vazi la haki,kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua,na kama bibi arusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu” 

 

siri kubwa ni hii“tutafurahi sana katika Bwana nafsi zetu zitashangilia katika Mungu wetu.”siku hiyo ni siku njema ya furaha kubwa mhubiri naye aliandika 

“kwa ajili ya karamu kufanywa kwa ajili ya kicheko.” mhubiri 10:19 

 

Bibi arusi anatakiwa kujiweka tayari kila dakika na kila sekunde,nakulinda sana vazi lako la wokovu lisiharibike wala lisichafuke,tuna vazi la haki pia.Bwana wetu ni mwema sana,anatufunulia ili tujue  kwamba siku ya Bwana inakaribia.Ndugu mpenzi,kagua vizuri vazi lako. 

 

Je umeoshwa kwa damu?ili upate vazi la wokovu?Je matendo yako ni mema mbele za Bwana?umemfanyia Bwana kazi?unahubiri?Unashuhudia,unawavuta wengine waje kwa Bwana?unaombea wengine ?unatoa mali zako kwa wajane na yatima na wenye mahitaji?Je unatoa sadaka na vikumi?Je kuna kazi Bwana amekupa hujaimaliza?ndugu nakuhimiza ufanye haraka,usije ukaonekana na aibu mbele zake. 

 

Kadi za kualika zimeshasambazwa,je wewe umeshaipata?ingia kanisani,baba,mama,dada yangu na kaka yangu usichelewe.Tafuta msaada kwa watumishi wa Munngu watakueleza cha kufanya,basi kama uko mbali na kanisa fungua moyo wako nikusaidie,kama kweli unataka kupata mwaliko huo,fungua moyo wako urudie maneno haya. 

 

“Bwana Yesu,nakuja kwako,na moyo mkunjufu naamini wewe ni mwana wa Mungu,wewe ni mtakatifu sana nakuomba unisamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote nilizofanya kwa kujua na zile nilizofanya kwa kutokujua.Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu,uliandike kwenye kile kitabu cha uzima.Leo hii nimeamua kukufuata wewe unishike mkono niwe wako siku zote.Ahsante Bwana Yesu kwa kunipokea,AMEN” 

 

Ahsante ndugu mpendwa kwa kumpokea Bwana Yesu,awe kiongozi wa Maisha yako.Umefanya uamuzi wa busara,Mungu wangu akubariki sana .jiunge sasa na wengine ukashuhudie matendo makuu ya Mungu.Bwana yuko pamoja nawe popote,usiogope amekubariki na kukuosha,wewe ni kiumbe kipya.Upende kusoma Biblia(neno la Mungu)utaendelea kukua kiroho na kimwili.AMEN 

 

        “Naye akaniambia , Andika, Heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwana-kondoo.Akaniambia maneno haya ni ya kweli ya Mungu.”Ufunuo 19:9. 

                    “ Tazama naja kama mwivi,heri akeshaye na kuyatunza         mavazi yake.” ufunuo16:15. 

 

 

 

——————————————————————————————– 

 

Protégé : MAFUNDISHO YA ROHO MTAKATIFU

15 juillet 2010

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :

Bonjour tout le monde !

15 juillet 2010

Bienvenue sur Unblog.fr, vous venez de créer un blog avec succès ! Ceci est votre premier article. Editez ou effacez le en vous rendant dans votre interface d’administration, et commencez à bloguer ! Votre mot de passe vous a été envoyé par email à l’adresse précisée lors de votre inscription. Si vous n’avez rien reçu, vérifiez que le courrier n’a pas été classé par erreur en tant que spam.

Dans votre admin, vous pourrez également vous inscrire dans notre annuaire de blogs, télécharger des images pour votre blog à insérer dans vos articles, en changer la présentation (disposition, polices, couleurs, images) et beaucoup d’autres choses.

Des questions ? Visitez les forums d’aide ! N’oubliez pas également de visiter les tutoriels listés en bas de votre tableau de bord.